Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1324/17.12.1997 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του σχεδίου νόμου "Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα"


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1324/17.12.1997
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του σχεδίου νόμου "Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα"


Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1131853/1501/Τ. &Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ-ΒΆ

ΠΟΛ.: 1324

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του σχεδίου νόμου “Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα”.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 10, 28 και 32, του ψηφισθέντος από τη Βουλή Σχεδίου Νόμου "Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα" που αφορούν τις εισφορές υπέρ ΤΣΑ και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.


Ειδικότερα για τις κοινοποιούμενες διατάξεις διευκρινίζονται τα εξής:

Για το άρθρο 10

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε νέα βάση οι εισφορές υπέρ ΤΣΑ, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.984/1979 και του άρθρου τρίτου του Ν.1056/1980 του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.1140/1981 και του άρθρου 6, παρ. 1, 2 και 5 του Ν.2079/1992 και αντικαθίσταται το άρθρο 6 του Ν.984/1979, όπως είχε
διαμορφωθεί με τις υπουργικές αποφάσεις Φ.22/919/16.7.1990 και Φ.22/1392/30.11.1990.
Υστερα από τις ρυθμίσεις αυτές, οι εισφορές ΤΣΑ θα επιβάλλονται ως εξής:

Ι. Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 10, η ειδική ασφαλιστική εισφορά εκμετάλλευσης αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης καθορίζεται κατά μήνα ως εξής:


Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα Δ.Χ. ωφέλιμου φορτίου μέχρι ενός (1) τόνου 1.700 δρχ. και για κάθε τόνο πέραν του ενός (1) 100 δρχ. ανά τόνο.


- Για Λεωφορεία, πούλμαν, Δ.Χ. 80 δρχ. ανά θέση.
- Για Ταξί και αγοραία 700 δρχ. ανά θέση.
- Για μοτοσικλέτες Δ.Χ. 500 δρχ.
- Για αυτοκίνητα Δ.Χ. των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο την ιπποδύναμη ή και με βάση την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο, η εισφορά υπολογίζεται στο ποσό των 60 δρχ. ανά ίππο.
- Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με το ωφέλιμο φορτίο και τον αριθμό των θέσεων, ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνεται μόνο με το ωφέλιμο φορτίο, δηλαδή 1.700 δρχ. για ωφέλιμο φορτίο μέχρι ενός (1) τόνου και για κάθε τόνο πέραν του ενός (1) 100 δρχ. ανά τόνο.


Η κατά τα ανωτέρω οφειλόμενη εισφορά συμβεβαιώνεται και συνεσπράττεται από τις ΔΟΥ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας, όταν πρόκειται για αυτοκίνητα που καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας και αποδίδεται στο ΤΣΑ μέσα σε ένα τρίμηνο από την είσπραξή της.


- Η εισφορά αυτή, καθώς και η εισφορά του άρθρου 33 του Ν.1759/1988 δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4419/1964. Ο υπολογισμός της ανωτέρω εισφοράς υπέρ ΤΣΑ θα γίνεται μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας των Δ.Χ. αυτοκινήτων και της εισφοράς 25% του άρθρου 33 του Ν.1759/1988.


Στις περιπτώσεις όμως, που η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας δεν γίνεται για οποιοδήποτε λόγο από το ΚΕΠΥΟ, αλλά από τις ΔΟΥ η βεβαίωση των ανωτέρω εισφορών υπέρ ΤΣΑ θα υπολογίζεται από τις ΔΟΥ και θα συμβεβαιώνεται μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας.

ΙΙ. Με τις διατάξεις της περ. β' του ιδίου ως άνω άρθρου 10, η ειδική ασφαλιστική εισφορά εκμετάλλευσης των επαγγελματικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων καθορίζεται για κάθε μήνα ως εξής:
- Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι ένα (1) τόνο 580 δρχ.
- Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου
άνω του 1 τόνου και μέχρι 1 1/2 τόνο 770 δρχ.
άνω του 1 1/2 τόνου και μέχρι 2 τόνους 880 δρχ.
άνω των 2 τόνων και μέχρι 2 1/2 τόνους 990 δρχ.
άνω των 2 1/2 τόνων και μέχρι 3 τόνους 1.100 δρχ.
άνω των 3 τόνων και μέχρι 3 1/2 τόνους 1.210 δρχ.
άνω των 3 1/2 τόνων και μέχρι 4 τόνους 1.320 δρχ.
άνω των 4 τόνων και μέχρι 5 τόνους 1.430 δρχ.
άνω των 5 τόνων και μέχρι 6 τόνους 1.540 δρχ.
άνω των 6 τόνων και μέχρι 6 1/2 τόνους 1.610 δρχ.
άνω των 6 1/2 τόνων και μέχρι 7 τόνους 1.680 δρχ.
άνω των 7 τόνων και μέχρι 8 τόνους 1.760 δρχ.
άνω των 8 τόνων και μέχρι 9 τόνους 1.830 δρχ.
άνω των 9 τόνων και μέχρι 10 τόνους 1.900 δρχ.
άνω των 10 τόνων και μέχρι 11 τόνους 1.970 δρχ.
άνω των 11 τόνων και μέχρι 12 τόνους 2.050 δρχ.
άνω των 12 τόνων και μέχρι 13 τόνους 2.120 δρχ.
άνω των 13 τόνων και μέχρι 14 τόνους 2.200 δρχ.
άνω των 14 τόνων και μέχρι 15 τόνους 2.270 δρχ.
άνω των 15 τόνων 2.340 δρχ.

- Για λεωφορεία - πούλμαν Ι.Χ. 35 δρχ. ανά θέση.
- Για επαγγελματικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο με την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, η κατά μήνα εισφορά καθορίζεται ως εξής:


Για κάθε ίππο 70 δραχμές.
Για κάθε θέση 35 δραχμές.
Για κάθε τόνο ωφέλιμου φορτίου, όπως ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα.
Η εισφορά του εδαφίου αυτού δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 2.340 δραχμών μηνιαίως.
Προκειμένου περί ρυμουλκούμενων οχημάτων τα ρυμουλκούμενα οχήματα δεν υπόκεινται στην εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α.
Από την κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενη εισφορά απαλλάσσονται οι χρησιμοποιούντες ή εκμεταλλευόμενοι αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ιδιωτικής χρήσης για γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές και αγροτικές γενικά εργασίες.
Ο υπολογισμός της ανωτέρω εισφοράς υπέρ Τ.Σ.Α. θα γίνεται μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας των επαγγελματικών αυτοκινήτων και στις περιπτώσεις που τα τέλη κυκλοφορίας βεβαιώνονται από τις ΔΟΥ, ο υπολογισμός και η βεβαίωση της εισφοράς θα γίνεται από αυτές.

ΙΙΙ. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 10, αντικαθίσταται η εισφορά του άρθρου 6 του Ν.984/1979, όπως ισχύει, με τις υπουργικές αποφάσεις Φ.22/919/16.7.1990 (ΦΕΚ 477/Β') και Φ.22/1392/30.11.1990 (ΦΕΚ 773/Β') ως εξής:

  1. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Ι.Χ. 20.000 δραχμές.
  2. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Δ.Χ. 30.000 δραχμές.
  3. Για την αντικατάσταση ή ανανέωση κάθε άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου 5.000

δραχμές.
4. Για τη χορήγηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων των κατηγοριών Β'+Ε', Γ,' Γ'+Ε', Δ' και Δ'+Ε' 30.000 δραχμές και
5. Για την επέκταση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή την έκδοση αντιγράφου αυτής 3.000 δραχμές.
Ειδικά όμως για την επέκταση άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β' στις κατηγορίες Β'+ Ε' ή Γ' ή Δ'+ Ε' ή Δ' ή Δ'+ Ε' η εισφορά ορίζεται σε 30.000 δραχμές. Οι εισφορές των περιπτώσεων ΙΙ και ΙΙΙ υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.187/1943. Επισημαίνεται ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν θίγονται οι εισφορές υπέρ Τ.Σ.Α. 25% στα τέλη κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτων και 3% στην αξία μεταβίβασης αυτοκινήτων Δ.Χ. που επιβάλλονται με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 3 του Ν.1759/1988.

ΙV. Τα έσοδα από τις ανωτέρω εισφορές θα εισάγονται στο κρατικό προϋπολογισμό στους κατωτέρω Κ.Α.Ε.

1. Στον Κ.Α.Ε. 1522 με την κατονομασία "εισφορά υπέρ του Τ.Σ.Α. Δ.Χ. επαγγελματικών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών άρθρου 10, παρ. 1α', Ν. .../1997", στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα έσοδα του Τ.Σ.Α. από την ειδική εισφορά για την εκμετάλλευση αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών Δ.Χ.

2. Στον Κ.Α.Ε. 1524 με την κατονομασία "εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α. επαγγελματικών αυτοκινήτων Ι.Χ. άρθρου 10, παρ. 1β', Ν. .../1997", στον οποίο θα περιλαμβάνονται έσοδα του Τ.Σ.Α. από την ειδική εισφορά για την εκμετάλλευση
επαγγελματικών αυτοκινήτων Ι.Χ.


3. Στον Κ.Α.Ε. 1526 με την κατονομασία "εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α. για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων Ι.Χ. άρθρου 6, παρ. 1α', Ν.984/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. .../1997", στον οποίο περιλαμβάνονται έσοδα του Τ.Σ.Α. από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Ι.Χ. (20.000 δρχ.) που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α' του άρθρου 6 του Ν.984/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 10 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου.


4. Στον Κ.Α.Ε. 1527 με την κατονομασία "Λοιπές εισφορές υπέρ του Τ.Σ.Α. άρθρου 6, Ν.984/1979 και άρθρου 33, Ν.1759/1988", στον οποίο περιλαμβάνονται τα έσοδα του Τ.Σ.Α. από την έκδοση κάθε άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου Δ.Χ. (30.000), από την αντικατάσταση ή ανανέωση κάθε άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (5.000),
από τη χορήγηση άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β' + Ε', Γ', Γ' + Δ', Δ' και Δ' + Ε' (30.000), από την επέκταση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή την έκδοση αντιγράφου (3.000) και από την επέκταση άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β' στις κατηγορίες Β' + Ε' ή Γ' ή Γ' + Ε' ή Δ' ή Δ' + Ε' (30.000) που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β', γ', δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.984/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του νομοσχεδίου. Επίσης, στον ίδιο ως άνω Κ.Α.Ε. εισάγονται και τα έσοδα του Τ.Σ.Α. από την
εισφορά του άρθρου 33 του Ν.1759/1988 που υπολογίζονται σε ποσοστό 25% στα τέλη κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτων και 3% στην αξία μεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι διατάξεις του άρθρου 10, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ευθύς ως δημοσιευθεί ο νόμος θα σας γίνει σχετική ενημέρωση.

Για το άρθρο 28

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 από 1.1.1998 αυξάνονται κατά 30% τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των μοτοσικλετών, πλην των αλλοδαπών φορτηγών των οποίων τα τέλη αυξάνονται κατά 100%. Αν μετά την αύξηση τα ποσά που αντιστοιχούν στη μονάδα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας περιλαμβάνουν μέρος δραχμής, το μέρος αυτό αν είναι μέχρι μισή (1/2) μονάδα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από μισή (1/2) μονάδα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.


Από την πιό πάνω αύξηση των τελών κυκλοφορίας, εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία τα τέλη αυτά καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύουν, δηλαδή με ειδικό σήμα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή.


Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αύξηση καταλαμβάνει και τα τέλη κυκλοφορίας προσωρινής άδειας της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, τα οποία διαμορφώνονται σε 650 δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από την κατηγορία του οχήματος.


Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου αυξάνεται από 1.1.1998 από 1.000 σε 2.500 δραχμές το ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων, που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Α.Ν.236/1967 και της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.436/1974, δηλαδή όσων έχουν κυλινδρισμό κινητήρα
μέχρι 50 κυβικά εκατοστά.


Κατόπιν των ανωτέρω, για τα αυτοκίνητα οχήματα της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.2367/1953 που αφορά η αύξηση, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, κατά κατηγορία, διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Αυτοκίνητα οχήματα Ι.Χ.
α) .....
β) Αυτοκίνητα φορτηγά, ρυμουλκούμενα,
ημιρυμουλκούμενα, μπετονιέρες 16 δραχμές το κιλό Ω.Φ.
γ) .....
δ) Νεκροφόρες 650 δραχμές ο ίππος.
ε) Ρυμουλκά (τράκτορ) 325 δραχμές ο ίππος.
στ) Λεωφορεία 1.625 δραχμές η θέση.
ζ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις
πιο πάνω κατηγορίες 1.137 δραχμές ο ίππος.
η) .....
θ) Μοτοσικλέτες τρίκυκλες φορτηγές 16 δραχμές το κιλό Ω.Φ.

Β. Αυτοκίνητα οχήματα Δ.Χ.
α) .....
β) Αυτοκίνητα φορτηγά, ρυμουλκούμενα,
ημιρρυμουλκούμενα, μπετονιέρες 5 δραχμές το κιλό Ω.Φ.
γ) Ρυμουλκά (τράκτορ) 81 δραχμές ο ίππος.
δ) Λεωφορεία βενζινοκίνητα 114 δραχμές η θέση.
ε) Λεωφορεία β' τάξης (φορτοεπιβατικά)
- βενζινοκίνητα 114 δραχμές η θέση και
1 δραχμή το κιλό Ω.Φ.
- πετρελαιοκίνητα 187 δραχμές η θέση και
1 δραχμή το κιλό Ω.Φ.
στ) Λεωφορεία πετρελαιοκίνητα
- αστικά επαρχιών 114 δραχμές η θέση
- υπεραστικά 284 δραχμές η θέση
- λοιπά (τουριστικά) 1.625 δραχμές η θέση.
ζ) Αυτοκίνητα οχήματα που δεν
ανήκουν στις πιό πάνω κατηγορίες 244 δραχμές ο ίππος.
η) Μοτοσικλέτες τρίκυκλες φορτηγές 5 δραχμές το κιλό Ω.Φ.

Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.2367/1953, τα νέα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε 6.250 δραχμές για κάθε ταξίδι. Τέλος, επισημαίνεται ότι η εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α. που προβλέπεται από την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.1759/1988 για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης (ποσοστό 25% επί των τελών κυκλοφορίας), η οποία όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην ανάλυση επί του άρθρου 10 εξακολουθεί να ισχύει, θα υπολογίζεται από 1.1.1998 στα νέα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας.

Σχέδιο Νόμου
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα

Αρθρο 10
Εσοδα Τ.Σ.Α.

1. α) Η υπέρ του Τ.Σ.Α. ειδική εισφορά εκμετάλλευσης αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, η οποία καταβάλλεται από κάθε κύριο και νομέα ή χρησιούχο και εκμεταλλευτή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας δημόσιας χρήσης, καθορίζεται κατά μήνα ως εξής:
Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι και ενός τόνου 1.700 δραχμές και για κάθε επιπλέον τόνο πέραν του ενός, 100 δραχμές ανά τόνο. Για Λεωφορεία-Πούλμαν 80 δραχμές ανά θέση.
Για Ταξί και αγοραία 700 δραχμές ανά θέση.
Για μοτοσυκλέτες 500 δραχμές.
Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο την ιπποδύναμη 60 δραχμές ανά ίππο.
Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο, ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνεται μόνο με την ιπποδύναμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με το ωφέλιμο φορτίο και τον αριθμό των θέσων, ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνεται μόνο με το ωφέλιμο φορτίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
Οι εισφορές της παραγράφου αυτής συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται από το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, όταν πρόκειται για αυτοκίνητα που καταβάλλουν τέτοια τέλη και αποδίδεται στο Τ.Σ.Α., μέσα σε ένα τρίμηνο από την είσπραξή της.
Για αυτοκίνητα που δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, η παραπάνω εισφορά καταβάλλεται από τους υπόχρεους στο ΤΣΑ εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτής των διατάξεων που διέπουν κάθε φορά το ΤΣΑ για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.
β) Η υπέρ του ΤΣΑ ειδική εισφορά εκμετάλλευσης ιδιωτικής χρήσης επαγγελματικού αυτοκινήτου, η οποία καταβάλλεται από κάθε κύριο και νομέα ή χρησιούχο και εκμεταλλευτή επαγγελματικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, καθορίζεται κατά μήνα ως εξής:
Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1 τόνο 580 δραχμές.
Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου:
άνω του 1 τόνου και μέχρι 1 1/2 τόνους 770 δρχ.
άνω του 1 1/2 τόνων και μέχρι 2 τόνους 880 δρχ.
άνω των 2 τόνων και μέχρι 2 1/2 τόνους 990 δρχ.
άνω των 2 1/2 τόνων και μέχρι 3 τόνους 1.100 δρχ.
άνω των 3 τόνων και μέχρι 3 1/2 τόνους 1.210 δρχ.
άνω των 3 1/2 τόνων και μέχρι 4 τόνους 1.320 δρχ.
άνω των 4 τόνων και μέχρι 5 τόνους 1.430 δρχ.
άνω των 5 τόνων και μέχρι 6 τόνους 1.540 δρχ.
άνω των 6 τόνων και μέχρι 6 1/2 τόνους 1.610 δρχ.
άνω των 6 1/2 τόνων και μέχρι 7 τόνους 1.680 δρχ.
άνω των 7 τόνων και μέχρι 8 τόνους 1.760 δρχ.
άνω των 8 τόνων και μέχρι 9 τόνους 1.830 δρχ.
άνω των 9 τόνων και μέχρι 10 τόνους 1.900 δρχ.
άνω των 10 τόνων και μέχρι 11 τόνους 1.970 δρχ.
άνω των 11 τόνων και μέχρι 12 τόνους 2.050 δρχ.
άνω των 12 τόνων και μέχρι 13 τόνους 2.120 δρχ.
άνω των 13 τόνων και μέχρι 14 τόνους 2.200 δρχ.
άνω των 14 τόνων και μέχρι 15 τόνους 2.270 δρχ.
άνω των 15 τόνων 2.340 δρχ.

Για λεωφορεία-πούλμαν 35 δραχμές ανά θέση.

Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, η κατά μήνα εισφορά καθορίζεται ως εξής:
Για κάθε ίππο 70 δραχμές.
Για κάθε θέση 35 δραχμές.
Για κάθε τόνο ωφέλιμου φορτίου ως η ανωτέρω κλίμακα.
Η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, η υπολογιζόμενη με βάση την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων ή των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 2.340 δραχμών μηνιαίως.
Προκειμένου περί αυτοκινήτων μετά ρυμουλκούμενων οχημάτων, τα ρυμουλκούμενα οχήματα δεν υπόκεινται στην εισφορά του προηγούμενου εδαφίου.
Της εισφοράς του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι χρησιμοποιούντες ή εκμεταλλευόμενοι αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ιδιωτικής χρήσης για γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές και αγροτικές εν γένει εργασίες.
γ) Τα ποσά των εισφορών αυτής της παραγράφου μπορούν να αυξάνονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Σ.Α., με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.984/1979 (ΦΕΚ 244/Α'), του τρίτου άρθρου του Ν.1056/1980 (ΦΕΚ 152/Α'), του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α') και του άρθρου 6, παρ. 1, 2 και 5 του Ν.2079/1992 (ΦΕΚ 142/Α') καταργούνται από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού.
2. Το άρθρο 6 του Ν.984/1979 όπως ισχύει με τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ.22/919/16.7.1990 (ΦΕΚ. 477/Β') και Φ.22/1392/30.11.1990 (ΦΕΚ 773/Β'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:


"1. Η υπέρ του Τ.Σ.Α. πάγια εισφορά, περί της οποίας οι διατάξεις των περιπτώσεων ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ.404/1974 (ΦΕΚ 127/Α'), καθορίζεται ως ακολούθως:
α) Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Ι.Χ. είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.
β) Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Δ.Χ. τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.
γ) Για την αντικατάσταση ή ανανέωση κάθε άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές.
δ) Για την χορήγηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων των κατηγοριών Β' + Ε', Γ', Γ' + Ε', Δ' και Δ' + Ε', τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.
ε) Για την επέκταση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή την έκδοση αντιγράφου αυτής, σε δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές. Ειδικότερα, για την επέκταση άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β' στις κατηγορίες Β' + Ε' ή Γ' ή Γ' + Ε' ή Δ' ή Δ' + Ε', τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.
2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά δύνανται να αυξάνονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Τ.Σ.Α., δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημοσιευόμενης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

Αρθρο 28
Τέλη κυκλοφορίας

1. Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών αυξάνονται από 1.1.1998 κατά τριάντα τοις εκατό (30%), πλην των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων, των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας αυξάνονται από την πιο πάνω χρονολογία κατά εκατό τοις εκατό (100%). Αν μετά την αύξηση αυτή, τα ποσά που αντιστοιχούν στην μονάδα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας περιλαμβάνουν μέρος δραχμής, το μέρος αυτό αν είναι μέχρι και μισή μονάδα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από μισή μονάδα στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Από την πιο πάνω αύξηση των τελών κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία τα τέλη
αυτά καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α'), όπως ισχύουν, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (με ή χωρίς μετρητή).


2. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Α.Ν.236/1997 (ΦΕΚ 238/Α') και της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.436/1974 (ΦΕΚ 153/Α') αυξάνεται από 1.1.1998 σε δυόμιση χιλιάδες (2.500) δραχμές.

Αρθρο 32

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης