Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 47497/18.12.2012 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. πρωτ.: 47497/18.12.2012
Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Αριθμ. πρωτ.: 47497/18.12.2012 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 47497

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κων/νος Ζαφειρίου
Τηλέφωνο : 213-1364837

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία  

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).


2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (Α΄ 180).


3. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».


4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».


5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3756/2009 (Α’ 53) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας μέχρι και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1828/1989 (Α΄ 2) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.


6. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.


7. Το υπ’ αριθμ. 90Α/1758/06-05-2009 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, καθώς και το υπ’ αριθμ. 2004/25-05-2009 έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά των συνημμένων σε αυτό πινάκων, αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής στους ΟΤΑ α’ βαθμού της δόσης έτους 2009 που αποδίδεται
προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς. 


8. Την υπ’ αριθμ. 27/16-3-2011 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο μας με το υπ’ αριθμ. 605/954/17-3-2011 έγγραφό της και με την οποία ζήτησε την τροποποίηση του σκοπού διάθεσης των προσδιοριζομένων με τη σχετική απόφασή μας ανά δήμο ποσών, μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.


9. Τις υπ’ αριθμ. 34075/7.9.2012, 37328/1.10.2012 και 43533/19.11.2012 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, «Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού, ύψους 35.000.000,00 €, έναντι της δόσης έτους 2012 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009».


10. Τα 16699/5.6.2012, 21087/24.7.2012 και 29160/8.10.2012 έγγραφα του Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας, την υπ’ αριθμ. 8605/5.6.2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.  Έδεσσας, την υπ’ αριθμ. 36446/4772/4.9.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 69317/9263/13.8.2012 βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 272/6.7.2012 βεβαίωση του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. )  Έδεσσας, την υπ’ αριθμ. 790/31.5.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Ν. Πέλλας, την υπ’ αριθμ. 3357/11.7.2012 βεβαίωση του Ι.Κ.Α. Έδεσσας.


11. Τα υπ’ αριθμ. 48077/11.7.2012 και 50251/24.7.2012 έγγραφα του Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, τις υπ’ αριθμ. 16570/13.6.2012, 16694/12.6.2012 και 17662/20.6.2012 βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, την υπ’ αριθμ. 23198/7.6.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Κ.Υ., την υπ’ αριθμ. 883/7.6.2012 βεβαίωση του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Ν. Κοζάνης και την υπ’ αριθμ. 56464/7053/22.6.2012 βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. «ΤΟΜΕΑΣ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.».


12. Τα υπ’ αριθμ. 45112/5252/2.10.2012 και 92023/10.10.2012 έγγραφα του Δήμου Λέσβου Ν. Λέσβου, τις από 16.7.2012 καταστάσεις χρεών των Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και Καλλονής,  την υπ’ αριθμ. 28437/4161/18.7.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 61624/7848/19.7.2012 βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 739/23.7.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Ν. Λέσβου, την υπ’ αριθμ. 1357/6.8.2012 βεβαίωση του Ι.Κ.Α. Παρ/μα Καλλονής.


13. Τα υπ’ αριθμ. 14563/28.9.2012 και 15064/9.10.2012 έγγραφα του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης, την από 19.4.2012 βεβαίωση χρεών της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης (Β΄, Α΄) και την υπ’ αριθμ. 1098/19.4.2012 βεβαίωση του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Ξάνθης.


14. Τα υπ’ αριθμ. 22806/2012 και 41157/11.10.2012 έγγραφα του Δήμου Κορυδαλλού Ν. Αττικής και την υπ’ αριθμ. 2174/2.3.2012 βεβαίωση του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Πειραιά. 


15. Τα υπ’ αριθμ. 5906/29.6.2012 και 9306/10.10.2012 έγγραφα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ν. Αττικής και του υπ’ αριθμ. 8620/4.4.2012 εγγράφου του Ο.Π.Α.Δ.. 


16. Τα υπ’ αριθμ. 78679/400/18.9.2012 και 86288/448/12.10.2012 έγγραφα του Δήμου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης και του υπ’ αριθμ. 13697/30.5.2012 εγγράφου της Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.


17. Τα υπ’ αριθμ. 19768/9.7.2012 και 27020/9.10.2012 έγγραφα του Δήμου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου και του υπ’ αριθμ. 16822/14.6.2012 εγγράφου της Α΄ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.


18. Τα υπ’ αριθμ. 13547/28.6.2012 και 19163/9.10.2012 έγγραφα του Δήμου Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης και της από 11.5.2012 βεβαίωσης χρεών της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνης.


19. Τα υπ’ αριθμ. 13650/3.8.2012 και 28734/10.10.2012 έγγραφα του Δήμου Διδυμοτείχου Ν. Έβρου, του υπ’ αριθμ. 2857/6.6.2012 εγγράφου της Δ.Ο.Υ. Διδυμοτείχου και τους από 6.6.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Διδυμοτείχου.  


20. Τα υπ’ αριθμ. 25940/28.6.2012 και  41302/10.10.2012 έγγραφα του Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς και τους από 22.6.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Αξιούπολης.   


21. Το υπ’ αριθμ. 26801/11.10.2012 έγγραφο του Βύρωνα Ν. Αττικής και του υπ’ αριθμ. 23753/10.8.2012 εγγράφου του Ο.Π.Α.Δ.. 


22. Τα υπ’ αριθμ. 14463/10.4.2012 και 40430/10.10.2012 έγγραφα του Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας, τις υπ’ αριθμ. 111 και 112/29.11.2011 ρυθμίσεις της ληξιπρόθεσμων χρεών της Δ.Ο.Υ. Μεσσήνης σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 40431/10.10.2012 έγγραφο του Δήμου και τους από 29.2.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Μεσσήνης. 


23. Τα υπ’ αριθμ. 22921/8.10.2012 και 23210/10.10.2012 έγγραφα του Δήμου Μεταμόρφωσης Ν. Αττικής, την από 13.7.2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας και τους από 10.9.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας. 


24. Το υπ’ αριθμ. 62138/17.10.2012 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, την από 11.10.2012 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα υπ’ αριθμ. 5113, 5115 και 5117/20.9.2012 ενημερωτικά σημειώματα του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Τρικάλων,  την από 10.9.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 81819/10568/25.9.2012 βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 272/6.7.2012 βεβαίωση του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Τρικάλων και την υπ’ αριθμ. 790/31.5.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Τρικάλων.  


25. Τα υπ’ αριθμ. 39505/15.10.2012, 39876/16.10.2012 και 40355/19.10.2012 έγγραφα του Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής. 


26. Τα υπ’ αριθμ. 18682/16.10.2012, 18633/16.10.2012, 18647/16.10.2012 και 18631/16.10.2012 έγγραφα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, του υπ’ αριθμ.1955/16.10.2012 εγγράφου του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Ιστιαίας,  την από 16.10.2012 βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 636/26.4.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. Ευβοίας και την από 13.7.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.). 


27. Τα υπ’ αριθμ. 3033/19.4.2012 και 11545/2012 έγγραφα του Δήμου Άνδρου Ν. Κυκλάδων και τις από 2.3.2012 βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ. Άνδρου.


28. Το υπ’ αριθμ. 19940/16.10.2012 έγγραφο του Δήμου Νότιου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, την από 26.6.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 942/28.6.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. Ν. Μαγνησίας, την από 12.7.2012 βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 11335/30.7.2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Βόλου (Β΄Α) και τους από 25.7.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Βόλου.


29. Τα υπ’ αριθμ. 26012/25.9.2012 και 28700/19.10.2012 έγγραφα του Δήμου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου, το υπ’ αριθμ. 13170/26.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το υπ’ αριθμ. 22022/19.9.2012 έγγραφο της Α΄ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, τα υπ’ αριθμ. 2414/17.4.2012, 5219,5218 και 5220/18.9.2012 έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Μοιρών και τις υπ’ αριθμ. 30085, 30090, 30086, 30186, 30187, 30088 και 30188/17.9.2012 βεβαιώσεις του Ι.Κ.Α. Ηρακλείου. 


30. Τα υπ’ αριθμ. 5658/10.4.2012 και 15973/18.10.2012 έγγραφα του Δήμοι Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας, το υπ’ αριθμ. 1052/11.10.2012 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Μελιγαλά – Καλαμάτα) και το υπ’ αριθμ. 13/19.10.2012 έγγραφο του Ι.Κ.Α. Μελιγαλά.


31. Το υπ’ αριθμ. 21807/18.10.2012 έγγραφο του Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου, το υπ’ αριθμ. 13506/4.10.2012 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου Λασιθίου, το υπ’ αριθμ. 85014/10881/4.10.2012 έγγραφο του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), το υπ’ αριθμ. 1062/3.10.2012 έγγραφο του Ο.Π.Α.Δ. Αγίου Νικολάου, το υπ’ αριθμ. 20145/12.3.2012 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α., το υπ’ αριθμ. 37508/4929/11.9.2012 έγγραφο του Τ.Π.Δ.Υ. (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.)  και τους από 6.10.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Αγίου Νικολάου.  


32. Τα υπ’ αριθμ. 15961/9201/17.10.2012 και 15435/8989/10.10.2012 έγγραφα του Δήμου Περάματος Ν. Αττικής και τους από 19.10.2012 πίνακες ληξιπρόθεσμων χρεών οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Περάματος.


33. Τα υπ’ αριθμ. 95476/17.10.2012 και 96602/22.10.2012 έγγραφα του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, το υπ’ αριθμ. 48007/42398/19.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τις υπ’ αριθμ. 24849, 24850, 28999 και 28951/2012 βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, τα υπ’ αριθμ. 3278, 3281, 3279, 3283, 3144 έγγραφα του Ι.Κ.Α. Αχαρνών και το υπ’ αριθμ. 6988/2012 έγγραφο του Ι.Κ.Α. Αθήνας. 


34. Τα υπ’ αριθμ. 29671 και 29686/2012 έγγραφα του Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου, το υπ’ αριθμ. 23623/10.10.2012 έγγραφο της Β΄ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και το υπ’ αριθμ. 4241/9.10.2012 έγγραφο του Ι.Κ.Α. Λιμένα Χερσονήσου.


35. Τα υπ’ αριθμ. 3337/31.10.2012 και 3589/10.12.2012 έγγραφα του Δήμου Νισύρου Ν. Δωδεκανήσου και το υπ’ αριθμ. 8268/31.10.2012 έγγραφο του Ι.Κ.Α. Κω.


36. Το υπ’ αριθμ. 3722/252465/28.11.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που αφορά το Δήμο Αλμυρού και το υπ’ αριθμ. 22425/10.12.2012 έγγραφο του ιδίου Δήμου. 


37. Το υπ’ αριθμ. 50870/44783/7.11.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας και το από 10.12.2012 έγγραφο του ιδίου Δήμου.


38. Το υπ’ αριθμ. 49032/43286/2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά το Δήμο Φυλής και το υπ’ αριθμ. 55038/10.12.2012 έγγραφο του ιδίου Δήμου.


39. Το υπ’ αριθμ. 19812/229890/1.11.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που αφορά το Δήμο Λαρισαίων και το από 10.12.2012 έγγραφο του ιδίου Δήμου.


40. Το υπ’ αριθμ. 22433ΤΤ/29.11.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που αφορά το Δήμο Σουφλίου Ν. Έβρου και τα υπ’ αριθμ. 26114/10.12.2012 και 26171/11.12.2012 έγγραφα του ιδίου Δήμου.


41. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (141 Α΄). 


42. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).


43. Την υπ΄ αριθμ. 2/93957/0020/15.12.2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την διάθεση ποσού 213.875.000,00 € από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 (07-120) «Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού (άρθρο 27 του ν. 3756/2009)» του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου μας οικονομικού έτους 2012.


44. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 54.564.920,32 € (οφειλές 26.126.346,08 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 28.438.574,24 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 του Ε.Φ. 07-120. Στα έτη 2012-2013 θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα οικονομικά έτη και για τα επόμενα έτη 2014-2016 από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον εν λόγω ΚΑΕ κατ’ έτος. Η επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού αναλύεται ανά οικονομικό έτος, ως εξής: α) ποσό 12.525.604,31 € για το έτος 2012, β) ποσό 16.742.406,35 € για το έτος 2013, γ) ποσό 10.687.507,87 € για το έτος 2014, δ) ποσό 8.824.330,89 € για το έτος 2015 και ε) ποσό 5.785.070,90 € για το έτος 2016. 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 1.433.933,91 € προς το Ελληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των οφειλών από εισφορές υπέρ Δημοσίου για συντάξεις και εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας) β) 72.993,91 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 127.961,36 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 29.407,20 € προς το Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. ) Έδεσσας, ε) 356.051,59 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Ν. Πέλλας και στ) 175.498,24 € προς το Ι.Κ.Α. Έδεσσας, ήτοι συνολικό ποσό 2.195.846,21 €, του Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 285.367,05 € [560.577,54 € - (91.736,83 € Χ 3)], οι Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄  δόσεις των ετών 2013-2015 (560.577,54 € Χ 3) και ποσό 228.746,54 € από την τελευταία Η΄ δόση έτους 2016. Ο Δήμος Έδεσσας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 331.831,00 € ως Η΄ δόση έτους 2016. 
   
2. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 4.541.077,28 € προς το Ελληνικό Δημόσιο (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό οφειλής 56.432,60 € του πρώην Δήμου Αιανής και ποσό ύψους 70.556,86 από οφειλή προς το Τ.Π.Δ.Υ. που έχει βεβαιωθεί στην οικεία Δ.Ο.Υ.), β) 66.990,00 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 1.629.108,40 € προς το Ταμείο Υγείας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Ν. Κοζάνης και δ) 392.267,08 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, του Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, ήτοι συνολικό ποσό 6.629.442,76 € με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 806.287,75 € [1.583.878,72 € - (259.196,99 € Χ 3)], οι Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄  δόσεις των ετών 2013-2015 (1.583.878,72 € Χ 3) και ποσό 1.071.518,85  € από την τελευταία Η΄ δόση έτους 2016. Ο Δήμος Κοζάνης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 512.359,87 € ως Η΄ δόση έτους 2016. 
   
3. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 574.887,58 € προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 8.444,80 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 16.473,19 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 45.509,80 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Ν. Λέσβου και ε) 2.682,24 € προς το Ι.Κ.Α. Παρ/μα Καλλονής, του Δήμου Λέσβου Ν. Λέσβου, ήτοι συνολικό ποσό 647.997,61 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, στο Δήμο Λέσβου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα του αποδοθεί ως υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 το ποσό των 535.398,38 € [2.324.673,39 € - (380.425,80 € Χ 3) - 647.997,61 €], ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβληθούν κανονικά.


4. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 376.583,26 € προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Ξάνθης, και β) 788.035,84 € προς το Ελληνικό Δημόσιο,  του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης, ήτοι συνολικό ποσό 1.164.619,10 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Τοπείρου, δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα ανωτέρω έσοδα, ήτοι υπόλοιπο Δ΄ δόσης 131.481,94 € [258.284,29 € - (42.267,45 € Χ 3)] και (258.284,29 € Χ 4 δόσεις), ενώ απομένει ποσό 1.240.421,50 € κύριας οφειλής προς το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της παρούσας. 


5. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 4.986.720,07 € προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Πειραιά  του Δήμου Κορυδαλλού Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα ανωτέρω έσοδα, ήτοι υπόλοιπο Δ΄ δόσης 562.985,51 € [1.105.933,64 € - (180.982,71 € Χ 3)]  και από τις υπόλοιπες δόσεις (1.105.933,64 € Χ 4), ενώ απομένει ποσό 205.078,19 € κύριας οφειλής προς το Ι.Κ.Α.. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της παρούσας.


6. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 999.423,24 € προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)(Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 261.995,51 € [514.666,25 € - (84.223,58 € Χ 3)], η Ε΄ δόση και ποσό 222.761,48 € από την ΣΤ΄ δόση. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 291.904,77 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά. 


7. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 7.297.121,69 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 2.879.555,47 € [5.656.623,88 € - (925.689,47 € Χ 3)], και ποσό 4.417.566,22 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 1.239.057,66 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά. 


8. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 86.717,34 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Μαλεβιζίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 176.012,01 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [516.107,82 € - (84.459,49 € Χ 3) – 86.717,34 €], ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  
  
9. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 97.978,40 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Μυλοποτάμου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 98.421,68 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [385.810,00 € - (63.136,64 € Χ 3) - 97.978,40 €], ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  
  
10. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 17.126,43 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 111.805,54 € προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Διδυμοτείχου, του Δήμου Διδυμοτείχου Ν. Έβρου, ήτοι συνολικό ποσό 128.931,97 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Διδυμοτείχου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 119.162,53 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [487.359,02 € - (79.754,84 € Χ 3) - 128.931,97 €], ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  
   
11. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 109.132,58 € προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Παιονίας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 279.130,19 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [762.706,75 € - (124.814,66 € Χ 3) - 109.132,58 €), ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  
    
12. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 472.358,30 € προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)(Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Βύρωνα Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Βύρωνα, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 27.921,83 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [982.754,65 € - (160.824,84 € Χ 3) - 472.358,30 €), ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  
  
13. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 478.365,21 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 13.025,93 € προς το Ι.Κ.Α. Μεσσήνης, του Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας, ήτοι συνολικό ποσό 491.391,14 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 350.356,12 € [688.242,64 € - (112.628,84 € Χ 3)] και ποσό 141.035,02 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Μεσσήνης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 547.207,62 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά. 
  
14. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 821.428,34 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 373.762,96 € προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Ν. Φιλαδέλφειας, του Δήμου Μεταμόρφωσης Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 1.195.191,30 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 218.214,99 € [428.663,40 € - (70.149,47 € Χ 3)], η Ε΄ και η ΣΤ΄ δόση, καθώς και ποσό 119.649,51 € από την Ζ΄ δόση. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 309.013,89 € ως Ζ΄ δόση, ενώ η τελευταία Η΄ δόση θα αποδοθεί κανονικά. 
 
15. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 816.333,74 € προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 221.164,53 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 338.751,45 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 245.290,78 € προς το Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Τρικάλων, ε) 1.290.320,69 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. Τρικάλων και στ) 3.515.432,98 € προς το Ι.Κ.Α. Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, ήτοι συνολικό ποσό 6.427.294,17 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 745.478,86 € [1.464.425,17 € - (239.648,77 € Χ 3)], οι Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄  δόσεις των ετών 2013-2015 (1.464.425,17 € Χ 3) και ποσό 1.288.539,80 € από την τελευταία Η΄ δόση έτους 2016. Ο Δήμος Τρικκαίων, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 175.885,37 € ως Η΄ δόση έτους 2016. 
   
16. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 1.044.094,24 € προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Ασπροπύργου, του Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 247.576,64 € [486.341,69 € - (79.588,35 € Χ 3)], η Ε΄ δόση, καθώς και ποσό 310.175,91 € από την ΣΤ΄ δόση. Ο Δήμος Ασπροπύργου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 176.165,78 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά. 
 
17. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 26.331,38 € προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 5.126,70 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 13.179,33 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 49.844,45 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. Ευβοίας και ε) 1.345,90 € προς το Ι.Κ.Α. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, ήτοι συνολικό ποσό 95.827,76 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 148.658,26 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [480.270,45 € - (78.594,81 € Χ 3) - 95.827,76 €), ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  


18. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 16.943,22 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Άνδρου Ν. Κυκλάδων, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Άνδρου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 134.388,50 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [297.277,34 € - (48.648,54 € Χ 3) - 16.943,22 €], ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  
   
19. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 124.586,04 € προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 10.591,11 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 19.181,02 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 69.436,72 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. Μαγνησίας και ε) 77.779,80 € προς το Ι.Κ.Α. Βόλου του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, ήτοι συνολικό ποσό 301.574,69 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 151.849,37 € [298.294,25 € - (48.814,96 € Χ 3)] και ποσό 149.725,32 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 148.568,93 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά. 
 
20. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 109.909,59 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 813.692,28 € προς το Ι.Κ.Α. Ηρακλείου, του Δήμου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου, ήτοι συνολικό ποσό 923.601,87 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 229.512,97 € [450.857,29 € - (73.781,44 € Χ 3)], η Ε΄ δόση, καθώς και ποσό 243.231,61 € από την ΣΤ΄ δόση. Ο Δήμος Γόρτυνας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 207.625,68 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά. 
    
21. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 2.076,14 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 49.587,92 € προς το Ι.Κ.Α. Μελιγαλά, του Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας, ήτοι συνολικό ποσό 51.664,06 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Οιχαλίας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των  153.569,44 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [403.162,49 € - (65.976,33 € Χ 3) - 51.664,06 €), ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  
  
22. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 225.019,98 € προς το Ελληνικό Δημόσιο, β) 8.302,49 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 19.427,39 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 13.091,14 € προς το Ε.Τ.Α.Α., ε) 134.948,05 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. Αγίου Νικολάου και στ) 116.309,01 € προς το Ι.Κ.Α. Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου, ήτοι συνολικό ποσό 517.098,06 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 290.422,10 € [570.507,71 € - (93.361,87 € Χ3)] και ποσό 226.675,96 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 343.831,75 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά. 


23. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 1.964.659,03 € προς το Ι.Κ.Α. Περάματος,  του Δήμου Περάματος Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Περάματος, δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα ανωτέρω έσοδα [υπόλοιπο Δ΄ δόσης 435.713,75 € - (71.303,24 € Χ 3) και (435.713,75 € Χ 4 δόσεις)], ενώ απομένει ποσό 3.212.696,05 € κύριας οφειλής προς το Ι.Κ.Α.. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της παρούσας. 


24. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 332.684,91 € προς το Ελληνικό Δημόσιο, β) 2.954.397,15 € προς το Ι.Κ.Α. Αθηνών και γ) 2.631.661,77 € προς το Ι.Κ.Α. Αχαρνών,  του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 5.918.743,83 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Αχαρνών, δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα ανωτέρω έσοδα [υπόλοιπο Δ΄ δόσης 1.312.633,92 € - (214.808,59 € Χ 3)] και (1.312.633,92 € Χ 4 δόσεις), ενώ απομένει υπόλοιπο κύριας οφειλής 3.970.136,93 € προς το Ι.Κ.Α. Αχαρνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της παρούσας. 


25. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 227.168,45 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 5.318,67 € προς το Ι.Κ.Α. Λιμένα Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου, ήτοι συνολικό ποσό 232.487,12 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Χερσονήσου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των  39.647,70 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [534.584,00 € - (87.483,06 € Χ 3) - 232.487,12 €], ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  


26. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 77.106,37 € προς το Ι.Κ.Α. Κω, του Δήμου Νισύρου Ν. Δωδεκανήσου, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 39.569,99 € [77.731,64 € - (12.720,55 € Χ 3)] και ποσό 37.536,38 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Γόρτυνας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 40.195,26 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά. 


27. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 74.765,70 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 152.556,54 € προς το Ι.Κ.Α. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας, ήτοι συνολικό ποσό 227.322,24 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Αλμυρού, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 4.608,02 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [455.605,82 € - (74.558,52 € Χ 3) – 227.322,24 €], ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.   


28. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 441.365,62 € προς το ΤΥΔΚΥ, β) 29.658.53 € προς το Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ) και γ) 43.555,94 € προς το ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ, του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 514.580,09 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των  233.068,11 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [1.468.686,65 € - (240.346,15 € Χ 3) – 514.580,09 €), ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.  


29. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 31.166,37 € προς το Τ.Π.Δ.Κ.Υ., β) 578.957,07 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. και γ) 143.908,80 € προς το Τ.Α.Δ.Κ.Υ., του Δήμου Φυλής Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 754.032,24 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 347.368,89 € [682.374,51 € - (111.668,54 € Χ3)] και ποσό 406.663,35 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Φυλής, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 275.711,16 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.   


30. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 6.877.115,51 € προς το Ελληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 6.465.637,54 € που αφορά  κρατήσεις υπέρ δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων, που δεν έχουν αποδοθεί από το έτος 1998 έως τον Ιούνιο του 2011), β) 21.370,80 προς το Τ.Π.Δ.Υ., Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, γ) 33.191,09 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. Ν. Λάρισας, δ) 2.976,42 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), ε) 7.064,69 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, στ) 110.005,39 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ζ) 133.134,48 € προς το Τ.Ε.Α.Δ.Υ και η) 109.946,48 € προς το Μ.Τ.Π.Υ., του Δήμου Λαρισαίων Ν. Λαρίσης, ήτοι συνολικό ποσό 7.294.804,86 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 1.171.120,57 € [2.300.559,46 € - (376.479,63 € Χ 3)], οι Ε΄ και ΣΤ΄  δόσεις των ετών 2013-2014 (2.300.559,46 € Χ 2) και ποσό 1.522.565,37 € από την Ζ΄ δόση έτους 2015. Ο Δήμος Λαρισαίων, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 777.994,09 € ως Ζ΄ δόση, ενώ η τελευταία Η΄ δόση θα αποδοθεί κανονικά. 


31. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 1.156.739,40 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 543.475,36 € συνολικά προς το Ι.Κ.Α. Διδυμοτείχου και το Ι.Κ.Α. Σουφλίου, του Δήμου Σουφλίου Ν. Έβρου, ήτοι συνολικό ποσό 1.700.214,76 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 234.507,71 [460.668,98 € - (75.387,09 € Χ 3)], οι Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄  δόσεις των ετών 2013-2015 (460.668,98 € Χ 3) και ποσό 83.700,11 € από την τελευταία Η΄ δόση έτους 2016. Ο Δήμος Σουφλίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 376.968,87 € ως Η΄ δόση έτους 2016.


32. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο 158) και αφορούν αποδόσεις προς τους ανωτέρω Δήμους, που αντιστοιχούν σε μέρος ή το σύνολο αυτών, για τα έτη 2012-2016 και προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009. Τα ποσά στους δικαιούχους φορείς, αποδίδονται με μηνιαίες χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ΄ ανάγκη ισόποσες, οι οποίες εκδίδονται αμέσως μετά την πίστωση, κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου, του παραπάνω λογαριασμού με τα ανάλογα ποσά. Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι προβαίνουν σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των  οφειλών.


33. Ο σκοπός της διάθεσής των ποσών, που θα κατανεμηθούν στους δήμους ως υπόλοιπα των δόσεων που δικαιούνται, θα καθορισθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις απόδοσης σε αυτούς των εσόδων του άρθρου 27 του ν.3756/2009.  


34. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό της κύριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα ή το δήμο, ή συμψηφίζεται ποσό που δεν έχει βεβαιωθεί, η διαφορά στην περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί καλύπτεται από τον δήμο, έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση  κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου. Στην περίπτωση όπου ο δήμος δεν δύναται να καταβάλλει τη διαφορά, τότε το συνολικό ποσό της οφειλής προς τον αντίστοιχο δικαιούχο, υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, δεδομένου ότι το ποσό της κύριας αυτής οφειλής δεν εξοφλείται στο σύνολό του, όπως ορίζουν ρητά οι διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ 103 Α΄). 


35. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι δήμοι, που οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα.


36. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                              
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ                              


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης