Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 47473/17.12.2012 Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2012 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: 47473/17.12.2012
Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 
Αριθμ. Πρωτ.: 47473

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κωδ.: 10183

Αρ. Εγκυκλίου: 53

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς».

Σχετ: 1. Ο ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α' 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Η υπ' αριθμ. 7044/2-08-2010 (ΦΕΚ 1165 Β' 3-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, με την οποία ορίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ως δικαιούχος για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του προγράμματος Καλλικράτης και συγκεκριμένα των έργων «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμων/ Περιφερειών».

3. Η υπ' αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β' 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 4320/2-2- 2012 (ΦΕΚ 703 Β' 12-3-2012) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β') Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών».

4. Η υπ' αριθμ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β' 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 12027/12-3- 2012 (ΦΕΚ 1101 Β' 10-4-2012) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Συμπλήρωση και Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β') απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών».

5. Η με Α.Π. 10807/22-03-2012 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α. και προαπαιτούμενες ενέργειες Δήμων».

6. Η με Α.Π. 14118/10-04-2012 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α. και προαπαιτούμενες ενέργειες Περιφερειών».

7. Η με Α.Π. 22744/06-06-2012 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εναρξη παραγωγικής λειτουργίας του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Περιφερειών και Δήμων - Οριστικοποίηση Χρήσης 2011».

8. Η με Α.Π. 24951/21-06-2012 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινήσεις για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Περιφερειών και Δήμων - Οριστικοποίηση Χρήσης 2011».

Σε συνέχεια των ανωτέρω (7) και (8) σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας (αρθ.3 των (3) και (4) σχετικών) που είναι εγκατεστημένος στο Υπουργείο Εσωτερικών (εφ' εξής ΥΠΕΣ) και από το Δεκέμβριο 2012 ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του μέσω της άντλησης των στοιχείων οικονομική διαχείρισης των Περιφερειών και των Δήμων. Για την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας σας γνωρίζουμε ότι ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας τίθεται σε Λειτουργία, παράλληλα με την Διαδικτυακή Εφαρμογή Tnc ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (εφ' εξής Δ.Ε.), μέσω της οποίας παρέχονται έως σήμερα τα οικονομικά στοιχεία από τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Επισημαίνουμε ότι n παράλληλη λειτουργία του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και της Δ.Ε. θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών και θα αποτελέσει τη μεταβατική περίοδο σε επίπεδο συλλογής και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού. 

Η παράλληλη λειτουργία-μεταβατική περίοδος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να γίνουν οι τελευταίοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί πλήρως η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, πριν αυτός αντικαταστήσει οριστικά την ανωτέρω Δ.Ε.. Το ΥΠΕΣ με νεότερο έγγραφο του θα ενημερώσει τους Δήμους και τις Περιφέρειες για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή θα ανακοινώσει σχετικά με το ποιος θα είναι ο τελευταίος Μήνας Αναφοράς, όπου τα στοιχεία των Δήμων και των Περιφερειών θα υποβληθούν παράλληλα και στην Δ.Ε.. Ως εκ τούτου μέχρι τότε οι ΟΤΑ οφείλουν να διαθέτουν και να καταχωρίζουν τα στοιχεία τους, τόσο στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας όσο και στην Δ.Ε. της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι σκοπός του Κόμβου Διαλειτουργικότητας είναι να αποτελέσει το μέσο συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των οικονομικών στοιχείων των Περιφερειών και των Δήμων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκεί το ΥΠΕΣ ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ως Εποπτεύουσα, των συγκεκριμένων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, Αρχή (ν.3832/2010, υπ' αριθμ. 9908/Β2-1069/10/ΦΕΚ 1629 Β' 11-10-2010, Απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος» και υπ' αριθμ. 9909/Β2-1070/10/ΦΕΚ 1629 Β' 11-10-2010 Απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Ορισμός Εθνικών Αρχών»),

Επισημαίνεται δε ότι η ανάπτυξη και λειτουργία του Κόμβου Διαλειτουργικότητας συμβάλλει στην αποφόρτιση των ΟΤΑ από τη χειρόγραφη υποβολή των σχετικών στοιχείων και παράλληλα διασφαλίζει την παροχή αξιόπιστης δημοσιονομικής πληροφόρησης προς τους αρμόδιους φορείς (ΓΑΚ, ΕΑΣΤΑΤ, κλπ) κατά τις προβλέψεις των (3) και (4) ανωτέρω σχετικών. Οι ΟΤΑ οφείλουν να υποστηρίξουν την όλη διαδικασία μέσω της εμπρόθεσμης διάθεσης των στοιχείων τους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, μεριμνώντας για την ορθότητα και πληρότητα των αντλούμενων από αυτόν στοιχείων.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, παρέχονται οι πρώτες βασικές οδηγίες - υποχρεώσεις, που αφορούν στα εξής θέματα:

1. Τεχνικά θέματα για τη διάθεση των στοιχείων
2. Υπόχρεοι διάθεσης στοιχείων των ΟΤΑ
3. Περιεχόμενο και χρόνος διάθεσης στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
4. Στοιχεία που απαιτείται να διατεθούν άμεσα από το σύνολο των ΟΤΑ
5. Αρμόδιοι πληροφόρησης ΥΠΕΣ για τεχνικά και διοικητικά/ διαδικαστικά θέματα

1. Τεχνικά θέματα για τη διάθεση των στοιχείων

Η επικοινωνία του κόμβου διαλειτουργικότητας με τις Περιφέρειες και τους Δήμους γίνεται μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και για το λόγο αυτό είναι εγκατεστημένες στους ΟΤΑ οι απαραίτητες διεπαφές για την επικοινωνία και την άντληση από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας των στοιχείων. Για τις λίγες εκείνες περιπτώσεις Δήμων που υπάρχει αδυναμία σύνδεσης μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» λόγω μη ύπαρξης της απαραίτητης διεπαφής (web service), η άντληση των στοιχείων θα γίνεται μέσω της αποστολής με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των αρχείων που παράγονται από τα πληροφοριακά συστήματα των Δήμων, στο λογαριασμό: [email protected] (για υποστήριξη επί της συγκεκριμένης ενέργειας απευθυνθείτε στην εταιρεία που υποστηρίζει τις τοπικές σας εφαρμογές Οικονομικής Διαχείρισης). Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, προκειμένου να αντλήσει τα στοιχεία, επικοινωνεί μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στους χρόνους που ορίζονται κατωτέρω και ως εκ τούτου οι στατιστικοί ανταποκριτές υποχρεούνται να καθιστούν εμπρόθεσμα διαθέσιμα σε αυτόν τα προς άντληση στοιχεία.

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητα τα εξής:

α) σύνδεση και λειτουργία του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο εξυπηρετητής - server και οι διεπαφές (web services) για την διάθεση των στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία με τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία που υποστηρίζει τις τοπικές σας εφαρμογές για τα οικονομικά και τη μισθοδοσία) 

β) Αδιάλειπτη συνεχή λειτουργία του εξυπηρετητή - server που είναι εγκατεστημένες οι διεπαφές (web services) και συγκεκριμένα:

- είναι απαραίτητο ο εξυπηρετητής να παραμένει συνεχώς ανοιχτός (power on - full operational mode) 

- στην περίπτωση που είναι απαραίτητο το κλείσιμο και η επανεκκίνηση του εξυπηρετητή, υποχρεωτικά θα προηγείται ενημέρωση-ειδοποίηση της ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ, από τον υπεύθυνο εποπτείας του εν' λόγω εξυπηρετητή. Η ειδοποίηση θα γίνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στους διαχειριστές του συστήματος στη ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ και στο λογαριασμό: [email protected], αναφέροντας τη διάρκεια μη λειτουργίας του εξυπηρετητή, τους λόγους της διακοπής της λειτουργίας του (π.χ. σε περίπτωση συντήρησης, αλλαγή θέσης κλπ) και υποχρεωτικά την ημερομηνία επανεκκίνησης 

- επιπλέον δεν πρέπει να γίνεται αλλαγή της διεύθυνσης IP του εν λόγω εξυπηρετητή. Στην περίπτωση όμως που αυτό είναι άκρως απαραίτητο, θα προηγείται ενημέρωση-ειδοποίηση της ΔΜΗΕΣ του ΥΠΕΣ, από τον υπεύθυνο εποπτείας του εν λόγω εξυπηρετητή για να δηλωθεί η νέα διεύθυνση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τα ανωτέρω, στους διαχειριστές του συστήματος στη ΔΜΗΕΣ.

2. Περιεχόμενο και χρόνος διάθεσης των στοιχείων στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Το περιεχόμενο και ο χρόνος διάθεσης των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ρυθμίζεται αναλυτικά από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις (τα ως (3) και (4) άνω σχετικά). Ειδικότερα, οι Στατιστικοί Ανταποκριτές οφείλουν να διαθέτουν τα στοιχεία του φορέα εντός 10 ημερών από την λήξη του μήνα αναφοράς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται μηνιαίως από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας είναι:

- Απολογιστικά στοιχεία εσόδων (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 μέχρι το μήνα αναφοράς) 
- Απολογιστικά στοιχεία εξόδων (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 μέχρι το μήνα αναφοράς) 
- Στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού (Μηνιαία)
- Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010 (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 μέχρι το μήνα αναφοράς)
- Στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 μέχρι το μήνα αναφοράς) 
- Στοιχεία Πορείας Είσπραξης Εσόδων (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 μέχρι το μήνα αναφοράς) 
- Στοιχεία Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών (Μηνιαία) 
- Στοιχεία Μισθοδοσίας (Μηνιαία) 
 -Στοιχεία Προσωπικού (Μηνιαία)
- Στοιχεία Τεχνικών Έργων (αφορά μόνο τις Περιφέρειες). 

3. Υπόχρεοι διάθεσης των στοιχείων

Για την πληρότητα, την ορθότητα και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα. Για την τακτική και έγκαιρη διάθεση των εν λόγω στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα και ο Στατιστικός Ανταποκριτής που έχει ορίσει ο φορέας (παρ.2 αρθ.1 των (3) και (4) σχετικών και η υπ' αριθμ. 4/οικ.458/11-01-2011 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ με ΑΔΑ:4Α9ΙΚ-Λ), δηλαδή ο υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας που ήδη έχει οριστεί για την αποστολή των οικονομικών στοιχείων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο, πριν τη διάθεση των στοιχείων, να προηγείται έλεγχος αυτών από τον Στατιστικό Ανταποκριτή και τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), με τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου υπαλλήλου των Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα κρίνει σκόπιμο ο αρμόδιος Π.Ο.Υ. καθώς και του αρμοδίου μηχανογραφικής-πληροφορικής υποστήριξης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και πληρότητα των αντλούμενων στοιχείων.

Για σκοπούς της άμεσης επικοινωνίας της Υπηρεσίας μας με τους κατά τόπους αρμοδίους υπαλλήλους, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον κάτωθι πίνακα και να τον αποστείλετε άμεσα μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected].

 

Όνομα Δήμου/ Περιφέρειας

Όνομα

E-mail

Τηλέφωνο

Fax

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

Στατιστικός Ανταποκριτής

 

 

 

 

 

Αναπληρωτής Στατ. Αντ.

 

 

 

 

 


Η ίδια ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά που επέρχονται αλλαγές για το συγκεκριμένο

Επισημαίνεται ότι ο Στατιστικός Ανταποκριτής του φορέα είναι απαραίτητο να συνεργάζεται με τον αρμόδιο πληροφορικής-μηχανογραφικής υποστήριξης. Την εποπτεία της όλης διαδικασίας υποβολής των οικονομικών στοιχείων έχει ο Π.Ο.Υ. του Δήμου / της Περιφέρειες, ο οποίος οφείλει να υποβοηθά και να συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους στην προετοιμασία και αποστολή των οικονομικών στοιχείων, είτε ανήκουν στις οικονομικές Υπηρεσίες του φορέα, είτε αυτοί τις υποστηρίζουν μηχανογραφικά.

4. Στοιχεία που απαιτείται να διατεθούν άμεσα από το σύνολο των ΟΤΑ

Στο πλαίσιο της έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και της αναγκαιότητας συλλογής αναλυτικών δημοσιονομικών στοιχείων άμεσα, είναι απαραίτητο όλες οι Περιφέρειες και όλοι οι Δήμοι μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2012 να διαθέσουν στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας τα στοιχεία νια το Μήνα Αναφοράς «Σεπτέμβριο 2012 > και «Οκτώβριο 2012». όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου τα στοιχεία για το «Νοέμβριο 2012». Για τους μήνες που έπονται θα πρέπει να τηρηθούν οι χρόνοι που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο.

5. Αρμόδιοι πληροφόρησης ΥΠΕΣ για τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα

Σε περίπτωση αναγκαιότητας για παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που αφορούν στον Κόμβο Δια- λειτουργικότητας αρμόδιοι, κατά περίπτωση, είναι οι ακόλουθοι υπάλληλοι του ΥΠΕΣ:

Τεχνικά θέματα

Ονοματεπώνυμο

Τσιμπουκέλης Κ.

Έξαρχος Π.

 

Τηλέφωνο

213.13.61.323

213.13.61.194

 

e-mail

[email protected]

[email protected]

 

Διοικητικά/ διαδικαστικά θέματα

 

 

Ονοματεπώνυμο

Λαμπρακάκης Β.

Νασίου Β

Τσαμίλης Ε.Ε.

Τηλέφωνο

213.13.64.817

213.13.64.836

213.13.64.841

e-mail

[email protected]

[email protected]

[email protected]


Ενόψει του χαρακτήρα του συγκεκριμένου εγχειρήματος και ειδικότερα του ρόλου που καλείται να επιτελέσει ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, ως εργαλείο συγκέντρωσης και παροχής δημοσιονομικής πληροφόρησης προς όλους τους δημόσιους φορείς, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι ΟΤΑ καλούνται να παρέχουν οικονομικά στοιχεία στο πλαίσιο οδηγιών παρεχόμενων από τρίτους φορείς, θα πρέπει πρώτα να αναμένουν σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών.Ο Γενικός Γραμματέας 
Γιάννης Φ. Ιωαννίδης 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης