Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ.29810/ 1981/14.12.2012 Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ.29810/ 1981/14.12.2012
Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου


Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ.29810/ 1981/14.12.2012 Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14-12-2012
Α.Π. Φ 80000/οικ.29810/1981  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                         
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ     
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                      
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ            

Πληροφορίες:Ιλ. Μαλισιώβα     
Τηλ:210-3368121
                                  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΘΕΜΑ: Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου. 

ΣΧΕΤ: Το Φ80000/οικ28685/303/5-12-2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ.

Με  τα αριθμ. πρωτ. οικ.16928/148/30-7-2012, οικ.Φ10060/οικ.15751/340/30-7-2012, Φ90072/21768/215/16-10-2012 και 90072/οικ.25705/507/9-11-2012 έγγραφα δόθηκαν οδηγίες για την περιστολή των δαπανών, τη διασταύρωση στοιχείων και την εκμηδένιση των πλαστών και παράνομων συντάξεων. Επιπλέον, με το Φ80000/οικ28685/303/5-12-2012 σχετικό έγγραφο ζητήθηκε από  τους ασφαλιστικούς φορείς,  οι οποίοι δεν έχουν διενεργήσει αυτοπρόσωπη απογραφή των συνταξιούχων, να προβούν  και  να ολοκληρώσουν την σχετική διαδικασία το αργότερο την 28η Φεβρουαρίου 2013. 

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, και ανεξαρτήτως αν έχει διενεργηθεί ή διενεργείται απογραφή των συνταξιούχων του φορέα σας, παρακαλείσθε να διενεργήσετε ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου, δηλαδή χήροι/χήρες και παιδιά 12 ετών και άνω του Ταμείου σας καθώς και των προσώπων που τυχόν συνταξιοδοτεί το Ταμείο σας με τις διατάξεις των  άγαμων θυγατέρων, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013. Πέραν της προθεσμίας αυτής  ουδεμία παράταση  θα δοθεί και καλείσθε μετά την ημερομηνία αυτή να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή των συντάξεων όσων συνταξιούχων, μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν  ανταποκριθούν στην ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου.

Η απογραφή είναι  αυτοπρόσωπη και  υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η προσκόμιση από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου ή στις περιπτώσεις που οι Διοικήσεις σας θα ορίσουν από  τον νόμιμο πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ενδεικτικά: συνταξιούχοι που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, συνταξιούχοι, που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται τη σύνταξή τους μέσω πληρεξουσίου) των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για παιδιά που δεν έχουν εκδώσει δελτίο  αστυνομικής ταυτότητας

β. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδοθέν κατά τον  ημερολογιακό  μήνα  της απογραφής του συνταξιούχου από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. Ειδικά για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους λόγω θανάτου  που κατοικούν μόνιμα εκτός Ελλάδος, προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το ισοδύναμο αυτού , σύμφωνα με τους νόμους της χώρας μόνιμης διαμονής τους , επισήμως μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω θανάτου από τον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα ή φορείς δεν έχουν τελέσει γάμο και συνεχίζουν να τελούν σε κατάσταση χηρείας,

γ. το τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος,

δ. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά από τον συνταξιούχο λόγω χηρείας ότι από την ημερομηνία  συνταξιοδότησής του μέχρι σήμερα δεν έχει τελέσει γάμο και ότι εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας (ή προκειμένου για άγαμες θυγατέρες ότι εξακολουθούν να είναι άγαμες), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), 

ε. ειδικά για τα τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές πιστοποιητικό σπουδών πρόσφατα εκδοθέν.  

Κατόπιν των ανωτέρω  ζητείται από τις Διοικήσεις  των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να εκδώσουν άμεσα ρητές και σαφείς οδηγίες επί τη βάσει των ανωτέρω για την απρόσκοπτη εφαρμογή της ειδικής απογραφής των συνταξιούχων λόγω θανάτου  και των άγαμων θυγατέρων,  καθώς και να ενημερώσουν έγκαιρα  με κάθε δυνατό τρόπο τους συνταξιούχους της ανωτέρω κατηγορίας, ώστε αφενός η ειδική αυτή απογραφή να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας και αξιόπιστα και αφετέρου να μην υποβληθούν σε ταλαιπωρία ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες συνταξιούχων αυτής της κατηγορίας (όπως  π.χ. νοσηλευόμενοι, άτομα που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία).

Παρακαλούνται οι φορείς να ενημερώσουν το γραφείο κ. Υπουργού για την έναρξη και τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας  της ειδικής απογραφής καθώς και για τα αποτελέσματά της ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]  έως την Παρασκευή 8.3.2013.

Οι Κυβερνητικοί Επίτροποι των Διοικητικών Συμβουλίων των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους επιδίδεται το παρόν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, παρακαλούνται για την πιστή τήρηση και εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης