Αρ. πρωτ.: 53513/10.12.2012 | Taxheaven

Live Search Results

Αρ. πρωτ.: 53513/10.12.2012

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2012 ]
Αρ. πρωτ.: 53513/10.12.2012
Παροχή οδηγιών για τη συμμετοχή αλλοδαπού Δημοσίου σε επενδυτικά σχέδια

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. πρωτ.: 53513

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 63 
Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη 
Τηλ.: 210 3332273

Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για τη συμμετοχή αλλοδαπού Δημοσίου σε επενδυτικά σχέδια.

Αναφορικά με τη φύση φορέα που ανήκει σε αλλοδαπό Δημόσιο ή συνδέεται με αυτό, ο οποίος συμμετέχει σε επενδυτικά σχέδια, καθώς και τη διαμόρφωση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου, εφαρμογή έχουν τα ακόλουθα:

Κατά τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 (Α' 261) όπως ισχύει καθώς και της περίπτωσης α. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 (Α'8) όπως ισχύει αναφορικά με τα υπαγόμενα στο παραπάνω θεσμικό πλαίσιο επενδυτικά σχέδια, προβλέπεται ότι δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων των νόμων αυτών, μεταξύ άλλων και επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στους οποίους συμμετέχουν το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού (ΟΤΑ) με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς, η οποία υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.

Κατ' ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων, ως Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμού νοούνται το ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ αυτού και ΟΤΑ α' και β' βαθμού αυτού.

Κατά τελολογική ερμηνεία άλλωστε συνάγεται ότι, σκοπός της εισαγωγής των ανωτέρω διατάξεων ήταν να ενισχυθεί κυρίως η ιδιωτική επιχειρηματικότητα, σε σχέση με την εν στενή αλλά και εν ευρεία έννοια επιχειρηματικότητα του Δημοσίου και των φορέων του.
Κατά τα παραπάνω, σε περιπτώσεις συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 όπως ισχύουν, αλλοδαπού Δημοσίων ή φορέων αλλοδαπού Δημοσίου, το αλλοδαπό Δημόσιο καθώς και οι κατά τις εν λόγω διατάξεις φορείς τους αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες, το δε μετοχικό κεφάλαιο αυτών δεν αθροίζεται σε τυχόν μετοχικό κεφάλαιο και εφόσον συμμετέχουν, του Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και ΟΤΑ α' και β' βαθμού αυτού, δεδομένου ότι οι ως άνω αλλοδαποί φορείς λειτουργούν, ως προς το ελληνικό Δημόσιο, αναπτύσσοντας επιχειρηματική δραστηριότητα ως ιδιώτες.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab