Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.1633/721/09.12.1997 Κοινοποίηση της αριθμ. 587/1997 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Περί ΦΠΑ επιβατικών αυτοκινήτων ειδικών περιπτώσεων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-12-1997 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Δ.1633/721/09.12.1997
Κοινοποίηση της αριθμ. 587/1997 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Περί ΦΠΑ επιβατικών αυτοκινήτων ειδικών περιπτώσεων
Κοινοποίηση της αριθμ. 587/1997 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Περί ΦΠΑ επιβατικών αυτοκινήτων ειδικών περιπτώσεων Δ.1633/721/9.12.1997

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την υπ' αριθ. 587/1997 Γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Δρυ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι η προσφορά στη χώρα μας, από πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της υπ' αριθ. Δ.245/11/1988 ΑΥΟ, των επιβατικών αυτοκινήτων, καινούριων ή μεταχειρισμένων κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 10α' του Ν.1642/1986, που αποκτούν στο εσωτερικό του Κ-Μ που υπηρετούν, με απαλλαγή από το ΦΠΑ στα πλαίσια:

- των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,
- των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για τις έδρες τους και
- των παραχωρήσεων που προβλέπονται από τη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου και τα χρησιμοποιούν για τις προσωπικές και υπηρεσιακές τους ανάγκες στο Κ-Μ όπου είναι εγκατεστημένοι, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ στη χώρα μας.

2. Με την παρ. 2 της υπ' αριθ. Δ.849/376/30.6.1997 ΔΥΟ, ορίστηκε να συστήνονται χρηματικές παρακαταθήκες, όσον αφορά το ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που δεν αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της ιδίας, ως άνω, ΔΥΟ, η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ σε άλλο Κ-Μ για τα επιβατικά αυτοκίνητα που μεταφέρουν στη χώρα μας τα παραπάνω πρόσωπα, μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος μετά από την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

3. Συνεπώς, μετά την έκδοση της κοινοποιούμενης γνωμοδότησης και την αποδοχή της από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Δρυ, στο εξής δεν θα προβαίνετε στην είσπραξη του ΦΠΑ που αναλογεί στα επιβατικά αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν όπως περιγράφεται στην παρ. 1 της παρούσας.
Η ιδιότητα του εργαζόμενου στο άλλο Κ-Μ (διπλωματικός υπάλληλος, στρατιωτικός ακόλουθος κ.λπ.), θα αποδεικνύεται από τα προβλεπόμενα στις υπ' αριθ. 849/376/30.6.1997 και Δ.1084/477/14.8.1997 ΔΥΟ δικαιολογητικά στοιχεία ή από διπλωματικό διαβατήριο ή διπλωματική ταυτότητα, φωτοαντίγραφο των οποίων, στις περιπτώσεις αυτές, θα προσαρτάται στην οικεία ειδική Δήλωση.

4. Οι χρηματικές παρακαταθήκες που συστήθηκαν στα Τελωνεία εν αναμονή της οριστικής ρύθμισης του θέματος αυτού, λύονται κατά τα οριζόμενα με την παρούσα.

5. Κατά τα λοιπά, οι υπ' αριθ. Δ.849/376/30.6.1997 και Δ.1084/477/14.8.1997 ΔΥΟ, εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρ. Γνωμ.: 587/1997

Περίληψη Ερωτήματος: Αν οφείλεται ή όχι ΦΠΑ στη χώρα μας, για τα μεταφερόμενα από άλλα Κ.Μ. καινούρια ή και μεταχειρισμένα, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 10α' του Ν.1642/1986 "Περί ΦΠΑ", επιβατικά αυτοκίνητα, που αποκτούν στα κράτη αυτά, πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της υπ' αριθ. Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ, με απαλλαγή από το ΦΠΑ, στα πλαίσια:

- των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,
- των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για τις έδρες τους και

- των παραχωρήσεων που προβλέπονται από την Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου, που εργάζονται στα λοιπά Κ.Μ. πέραν της διετίας και επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση.

Επί του άνω Ερωτήματος το ΝΣΚ (Δ' Τμήμα) εγνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. Στο άρθρο 1 της υπ' αριθ. Δ.245/11/1.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα ακόλουθα:
"1. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχεται απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους για προσωπικά είδη που εισάγονται από ιδιώτες ...".
Στο άρθρο 2 της ίδιας απόφασης προβλέπονται τα εξής:

"1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

α) ...

β) "Λοιποί φόροι": Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που εισπράττεται κατά την εισαγωγή για την θέση σε ανάλωση (τελωνισμό) των εισαγόμενων αγαθών ... 2.α. Τα προσωπικά είδη που εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί με τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική αγορά του κράτους-μέλους από το οποίο προέρχεται και να μην τυχαίνουν, λόγω της εξαγωγής, καμιάς απαλλαγής και καμιάς επιστροφής των
δασμών και λοιπών φόρων. β. Δεν απαιτείται να αποκτηθούν με τους γενικού όρους εσωτερικής φορολογίας, τα προσωπικά είδη που έχουν αποκτηθεί σε ένα κράτος μέλος:

- στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων
- στα πλαίσια των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για τις έδρες τους
- στα πλαίσια των παραχωρήσεων που προβλέπονται από τη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου
- στα πλαίσια της κληρονομικής διαδοχής ...".

Περαιτέρω στο άρθρο 3 της ως άνω ΑΥΟ ορίζεται ότι: "1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 έως 12, απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους, τα προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν πραγματικά την συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα, στην Ελλάδα ...", στο δε άρθρο 25 της ίδιας απόφασης προβλέπεται ότι: "1. Οι απαλλαγές του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, χορηγούνται στα προσωπικά είδη που εισάγονται από Ελληνες υπηκόους με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι αναχώρησαν από την Ελλάδα για να εργαστούν στο εξωτερικό, όπου παραμένουν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης ή όχι εργασίας, πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια και με την λήξη της εργασίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση.

2. Στα δικαιούχα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται και οι Ελληνες δημόσιοι υπάλληλοι (περιλαμβανομένων και των διπλωματικών), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, που παραμένουν στο εξωτερικό πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και με τη λήξη της υπηρεσίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα με μετάθεση ή οριστικά ...".
Εξάλλου στο άρθρο 19 του Ν.2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α') ισχύοντος από 1.1.1993 ορίζονται τα εξής:

"1 ... 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις: α) ... δ) για τις φορολογικές ατέλειες, που προβλέπονται από την ΑΥΟ 245/11/1.3.1988, η οποία κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α'), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των ΑΥΟ Δ.342/29/12.2.1990, η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 44 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'), 1106476/4521/5.10.1990, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 51 του Ν.1882/1990 και τα άρθρα 33 του Ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α'), 18, 19 και 27 του Ν.1954/1991 (ΦΕΚ 97/Α'), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών από ιδιώτες, οι οποίοι έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα ...".

Τέλος, στο άρθρο 6 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α') ορίζονται τα ακόλουθα:
"Καταργούνται οι διατάξεις: 1) ... 2) ... 13) των άρθρων 25 και 26 της Δ.245/11/1.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 195/Β') με διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 307/Β', που κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α') που αναφέρονται στην ατέλεια των προσωπικών ειδών των Ελλήνων εργαζομένων στο εξωτερικό και μόνον όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς. Επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν στην κατοχή τους στις 31.12.1996 τα πιο πάνω πρόσωπα, σε περίπτωση τελωνισμού τους εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα υπολογισθεί με βάση τους συντελεστές του άρθρου 37 του Ν.1882/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ...
Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1997, με εξαίρεση για τα είδη και οχήματα, για τα οποία είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού μέχρι 31.12.1996 και συνέτρεχαν κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους οι προβλεπόμενοι κατά περίπτωση όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής". Από το συνδυασμό των παραπάνω παρατιθέμενων διατάξεων προκύπτουν τα εξής:

Με την υπ' αριθ. .Δ245/11/1988 ΑΥΟ καθορίζονται λεπτομερειακά και εξαντλητικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχεται απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών από διάφορες κατηγορίες προσώπων και τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της απαλλαγής.
Μεταξύ των δικαιουμένων της απαλλαγής αυτής προσώπων περιλαμβάνονται, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 25, παρ. 2 της άνω ΑΥΟ) και οι Ελληνες δημόσιοι υπάλληλοι (συμπεριλαμβανομένων και των διπλωματικών), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, που παραμένουν στο εξωτερικό πάνω από δύο (2) συνεχή έτη αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και με τη λήξη της επιστρέφουν στην Ελλάδα με μετάθεση ή οριστικά. Μέχρι 31.12.1992 οι απαλλακτικές διατάξεις της εν λόγω ΑΥΟ λειτουργούσαν ομοιόμορφα για τις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών από οποιαδήποτε χώρα και αφορούσαν όλους τους δασμούς και φόρους, που επιβαρύνοντο τα εισαγόμενα αγαθά χωρίς καμιά διάκριση.
Από 1.1.1993, με τη διάταξη της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.2093/1992, ορίσθηκε ότι οι φορολογικές ατέλειες που προβλέπονται από την υπ' αριθ. Δ.245/11/1988 ΑΥΟ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχουν εφαρμογή, σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από το ΦΠΑ, μόνο στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών από ιδιώτες οι οποίοι έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα. Συνεπώς, μετά την ως άνω ημερομηνία (1.1.1993) και στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας εσωτερικής αγοράς όσον αφορά το ΦΠΑ των εισαγομένων στην Ελλάδα προσωπικών ειδών των ιδιωτών, που προέρχονται από τα άλλα Κ-Μ της Ε.Ε., εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της Οδηγίας (6ης Οδηγίας), ήτοι οι διατάξεις του Ν.1642/1986 "Περί ΦΠΑ", με τον οποίο ενσωματώθηκε η παραπάνω Οδηγία στο εθνικό μας δίκαιο.

ΙΙ. Α. Στο άρθρο 2 του Ν.1642/1986 ορίζονται τα εξής: "1. Αντικείμενο του φόρου είναι: α) ... β) ... γ) Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος, ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 11:
Ειδικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριων μεταφορικών μέσων υπάγεται στο φόρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας προσώπου ...".
Στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

"1. Στο φόρο υπόκειται:

α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

β) Κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούριου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται η μεταφέρεται προς άλλο κράτος-μέλος ...".

Επίσης, στο άρθρο 10α' του ίδιου νόμου ορίζονται τα ακόλουθα:

"1. Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος-μέλος, από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού.

2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται:

α) από υποκείμενο στο φόρο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 33,
β) από υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης και
γ) από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον το ύψος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται στο κράτος-μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 2.500.000 δρχ. και κατά την τρέχουσα
διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου για καινούρια μεταφορικά μέσα και προϊόντα που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ... 2.α'. Επίσης, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση αγαθών των οποίων η παράδοση
απαλλάσσεται στο εσωτερικό της χώρας από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β', γ' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 22.
Ομοίως, δεν θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση η απόκτηση μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, εφόσον ο πωλητής, είναι υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής ή διοργανωτής δημοπρασίας, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και το αποκτηθέν αγαθό φορολογήθηκε στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους αυτού για τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αγαθών και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:

α) ως "προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης", θεωρούνται τα ορυκτέλαια, το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις,

β) θεωρούνται ως "μεταφορικά μέσα", τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1550 χιλιόγραμμα και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2KW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά
προσώπων ή εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 22,

γ) δεν θεωρούνται ως "καινούρια", τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β' όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

αα) Η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκολοφορία. Ειδικά για τα χερσαία οχήματα η ανωτέρω χρονική διάρκεια αυξάνεται σε έξι μήνες.
ββ) Το μεταφορικό μέσο έχει εδιανύσει περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης αν πρόκειται για αεροσκάφος...".

Περαιτέρω κατ' άρθρο 10β' του Ν.1642/1986: "Θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2: α) η παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασμό του, από ένα άλλο κράτος-μέλος εντός του οποίου έχει παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί, αγορασθεί, αποκτηθεί ή έχει εισαχθεί σ' αυτό το κράτος-μέλος από τον ίδιο, στα πλαίσια της επιχείρησής του ...".
Ωσαύτως, στο άρθρο 12α' του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: "1. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον τα αγαθά κατά το χρόνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας ..." και στο άρθρο 14α' του ίδιου νομοθετήματος προβλέπεται ότι: "1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. Οταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει
την υποχρέωση αποστολής τους, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται κατά το χρόνο τον οποίο αρχίζει η αποστολή...".
Τέλος, κατ' άρθρο 28 (παρ. 1) του Συντάγματος: "1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού Ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου...".

Β. Από το συνδυασμό των προπαρατεθεισών διατάξεων και ενόψει του διδομένου πραγματικού συνάγονται τα ακόλουθα:

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1642/1986 προκύπτει ότι αντικείμενο του ΦΠΑ στη χώρα μας, πράξη δηλαδή φορολογητέα στην Ελλάδα μεταξύ των άλλων περιπτώσεων, είναι και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο ΦΠΑ, ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητα αυτή ή από μη υποκείμενο στο ΦΠΑ νομικό πρόσωπο όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ εγκατεστημένος σε άλλο Κ-Μ, ενεργεί με την ιδιότητα αυτή και δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του. Σύμφωνα δε, με το περιεχόμενο της υπ' αριθ. 1131481/7043/0014/ΠΟΛ.1282/
/23.12.1992 ΕΔΥΟ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του παραπάνω άρθρου, προκύπτει ότι για την ύπαρξη φορολογητέας ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών στη χώρα μας πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) να πρόκειται για αγαθά που μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλο Κ-Μ,
β) ο αποκτών (αγοραστής) να είναι υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο ή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ νομικό πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του υποκείμενου στο ΦΠΑ.,
γ) ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ σε άλλο Κ-Μ, να μην απαλλάσσεται λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων στη χώρα του, ούτε να πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας (πώληση από απόσταση, πώληση αγαθών μετά από συναρμολόγηση κ.λπ.),
δ) η συναλλαγή να πραγματοποιείται από επαχθή αιτία (αντάλλαγμα) και
ε) η συναλλαγή να πραγματοποιείται στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

Κατά παρέκκλιση των άνω προϋποθέσεων θεωρείται πράξη υπαγόμενη σε ΦΠΑ η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριων μεταφορικών μέσων, από οποιοδήποτε πρόσωπο, υποκείμενο ή μη στο φόρο, που είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας. Κατά την έννοια, συνεπώς, της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της περ. γ' του άρθρου 2 του Ν.1642/1986, έχει υποχρέσωη καταβολής φόρου στην Ελλάδα ακόμη και ο ιδιώτης ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας, που περιστασιακά αγοράζει καινούριο αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, αεροπλάνο, πλοίο από πωλητή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος.

2. Περαιτέρω με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12α' του ίδιου νόμου, τίθεται η γενική αρχή, σύμφωνα με την οποία μία ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, όταν η άφιξη των αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο Κ-Μ, πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας.

Από το συνδυασμό δε των διατάξεων των άρθρων 2 και 12α' του Ν.1642/1986 προκύπτει ότι για να φορολογηθεί στην Ελλάδα, ως ενδοκοινοτική απόκτηση μια παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται σε άλλο Κ-Μ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών από το άλλο Κ-Μ στο εσωτερικό της χώρας, όπου θα παραλάβει το πρώτο στην κατοχή του ο αγοραστής. Εάν συνεπώς, τα αγορασθέντα αγαθά παραμείνουν στο Κ-Μ όπου έγινε η συναλλαγή και τεθούν στη διάθεσή του αποκτώντας για οποιοδήποτε λόγο, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις φορολογητέας ενδοκοινοτικής απόκτησης στο εσωτερικό της χώρας και δεν οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα. Η πράξη αυτή θα πρέπει να αντιμετωπισθεί φορολογικά (από πλευράς ΦΠΑ) στο άλλο Κ-Μ, ως παράδοση αγαθών που πραγματοποιήθηκε εντός του Κράτους αυτού, αφού μέσα στο εσωτερικό του Κ-Μ συνέτρεξαν όλες οι προϋποθέσεις φορολόγησης της εν λόγω συναλλαγής, είναι αδιάφορο δε το γεγονός της εν συνεχεία μεταφοράς ή αποστολής του αγορασθέντος αγαθού στην Ελλάδα, δεδομένου ότι σε μιά τέτοια περίπτωση δεν υφίσταται πλαίσιο φορολογητέας ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθού στην Ελλάδα.

3. Οπως προκύπτει από το έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας, διάφορες κατηγορίες ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων (διπλωματικοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί κ.λπ.), που εργάζονται στα λοιπά Κ-Μ, στα πλαίσια:

- των διπλωματκών σχέσεων (Συνθήκη της Βιέννης της 18ης Απριλίου 1961, η οποία κυρώθηκε και από τη χώρα μας με το Ν.Δ.503/15.5.1970 - ΦΕΚ 108/Α'),
- των προξενικών σχέσεων (Συνθήκη της Βιέννης της 24ης Απριλίου 1963, η οποία κυρώθηκε και από τη χώρα μας με το Ν.90/23.7.1975 - ΦΕΚ 150/Α'),
- των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για τις έδρες τους,
- των παραχωρήσεων που προβλέπονται από τη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού συμφώνου (Συνθήκη του Λονδίνου της 19ης Ιουνίου 1951, η οποία κυρώθηκε και από τη χώρα μας με τον Ν.2799/8.4.1954 - ΦΕΚ 63/Α'), αποκτούν επιβατικά αυτοκίνητα στη χώρα που υπηρετούν, με απαλλαγή από το ΦΠΑ, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις των προαναφερθεισών διεθνών συμβάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους εσωτερικού μας δικαίου, αφού έχουν κυρωθεί με νόμο από τη χώρα μας.
Προδήλως οι σχετικές φοροαπαλλακτικές διατάξεις, που περιέχονται στις παραπάνω διεθνείς συμβάσεις, λειτουργούν ως κίνητρο απόκτησης μεταφορικού μέσου προς εξυπηρέτηση των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των κατόχων τους κατά το χρόνο παραμονής και άσκησης του δημόσιου λειτουργήματός τους στα διάφορα Κ-Μ. Τα με τον προαναφερόμενο τρόπο αποκτηθέντα αυτοκίνητα μεταφέρονται στη συνέχεια και μετά την λήξη της υπηρεσίας τους στο Κ-Μ από τα εν λόγω πρόσωπα στην Ελλάδα, τα οποία επιστρέφουν για οριστική εγκατάσταση.
Η ερωτώσα υπηρεσία, ενόψει και των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 6 του Ν.2459/1997, φαίνεται να προβληματίζεται εάν οφείλεται ή όχι ΦΠΑ στη χώρα μας για τα καινούρια ή και μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, που μεταφέρουν τα παραπάνω πρόσωπα στη χώρα μας από άλλο Κ-Μ, μετά τη λήξη της υπηρεσιακής
τους απασχόλησης στο κράτος αυτό.

ΙΙΙ. Οπως ήδη προσημειώθηκε, από 1.1.1993 και στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά τον ΦΠΑ των εισαγόμενων στην Ελλάδα προσωπικών ειδών των ιδιωτών (άρα και των προσώπων των άρθρων 25 και 26 της υπ' αριθ. Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ), που προέρχονται από τα άλλα Κ-Μ της Ε.Ε., εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις της Οδηγίας (6η Οδηγία). Συνεπώς, η απάντηση στο τιθέμενο εν προκειμένω ερώτημα, θα δοθεί αποκλειστικά και μόνο με βάση τις διατάξεις του Ν.1642/1986 "περί ΦΠΑ", ο οποίος ενσωμάτωσε την παραπάνω 6η Οδηγία στο εσωτερικό μας δίκαιο και οι οποίες δεν θίγονται, ούτε από τις διατάξεις της Δ.245/11/1988 ΑΥΟ, ούτε από την καταργητική διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 6 του Ν.2459/1997, η οποία αναφέρεται σε κατάργηση ατελειών, που καταλαμβάνονται από την παραπάνω ΑΥΟ.
Σύμφωνα με όσα προεξετέθησαν τα πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της Δ.245/11/1988 ΑΥΟ αποκτούν στο εσωτερικο του Κ-Μ που υπηρετούν επιβατικά αυτοκίνητα, με απαλλαγή από το ΦΠΑ, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων και τα χρησιμοποιούν για τις προσωπικές και υπηρεσιακές τους ανάγκες στο Κ-Μ που είναι εγκατεστημένα.
Η παραπάνω συναλλαγή, πραγματοποιουμένη στο εσωτερικό του Κ-Μ, αντιμετωπίζεται φορολογικά, όσον αφορά τον ΦΠΑ, αποκλειστικά και μόνο ως παράδοση αγαθών εντός του Κράτους αγοράς του αγαθού.
Συνεπώς, η μετέπειτα μεταφορά των εν λόγω επιβατικών αυτοκινήτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων) στην Ελλάδα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν υπόκειται σε ΦΠΑ στη χώρα μας, αφού ελλείπουν τα στοιχεία της φορολογητέας ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθού κατά την έννοια της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του
Ν.1642/1986.
Η παραπάνω μεταφορά των καινούριων μόνο επιβατικών αυτοκινήτων θα υπαχθεί βεβαίως σε ΦΠΑ στην Ελλάδα μόνο στην περίπτωση που τα πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της υπ' αριθ. Δ.245/11/1988 ΑΥΟ αγοράσουν το αυτοκίνητο στο Κ-Μ, όπου υπηρετούν, επί τη προόψει της οριστικής επανόδου τους στη χώρα μας και παραλάβουν στην κατοχή τους για πρώτη φορά το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής ή μεταφοράς του από το Κ-Μ στην Ελλάδα. Εννοείται, τέλος, ότι, σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω πρόσωπα, από 1.1.1997, στερούνται οποιασδήποτε άλλης δασμολογικής ή φορολογικής απαλλαγής, που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.245/11/1988 ΑΥΟ, για τα μεταφερόμενα στην Ελλάδα από άλλο Κ-Μ καινούρια ή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 6 του Ν.2459/1997.

ΙV. Ενόψει, συνεπώς, των προεκτεθέντων στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η κατά τα άνω αναλυτικώς διδομένη απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης