Αριθ. Δ5Α 1167754 ΕΞ 5.12.2012

Ανάθεση πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης προς τους δικαιούχους − καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL)Σχόλια: Καταργήθηκε με την Α.1018/28.01.2021.


5 Δεκ 2012

Taxheaven.gr

Αριθ. Δ5Α 1167754 ΕΞ2012


(ΦΕΚ Β' 3249/05-12-2012)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1. Το π.δ. 284/88 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.


2. Το π.δ. 185/09, « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών » (ΦΕΚ 213 Α΄), όπως ισχύει.


3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 2362/1995, « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύουν.


4. Την αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/26.04.2012 απόφαση με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ1363/Β΄)


5. Το Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−7−2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».


6. Τις διατάξεις της ΑΥΟ με αριθμ. Δ33 5042999 ΕΞ 16.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3049/16.11.2012) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».


7. Την με αρ. πρωτ. Δ5Α 1159324 ΕΞ2012/20.11.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.


8. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών ( Ειδικός Φορέας 23 110 − Κ.Α.Ε. 0874).


9. Την αρ. Δ5Α 1153740 ΕΞ 2012/09.11.2012 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης που αφορά το έτος 2012 (με α/α 129667/09.11.2012 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.).


10. Την αρ. 2/79937/23.11.2012 απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη τραπεζικών συναλλαγών, λόγω χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, για τα έτη 2013 και 2014, ύψους 738.000,00 ευρώ κατ’ έτος,


αποφασίζουμε:


1. Αναθέτουμε στα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα τα οποία ύστερα από την αριθμ. Δ5Α 1159324 ΕΞ2012/20.11.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απεδέχθησαν τη συμμετοχή τους στην διαδικασία πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (diesel):


• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

• ALPHA BANK A.E.

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ−Α.Τ.Ε BANK

• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε

• EUROBANK−ERGASIAS S.A

• ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

• MARFIN − ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

• ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

• MILLENIUM BANK Α.Ε.

• ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

• ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANKA.E.

• ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

• FBBank − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.Τ.Δ

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

• ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.)

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

• ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ


2. Η εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε) συμμετέχει στην διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων, έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στο ποσό των 0,05 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.


3. Η αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων στους οποίους έχει ανατεθεί η πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, ορίζεται στο ποσό 0,10 ευρώ. Το τιμολόγιο που εκδίδουν τα πιστωτικά ιδρύματα προς την ΔΙΑΣ Α.Ε. απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.


Η περαιτέρω έκδοση τιμολογίου από τη ΔΙΑΣ Α.Ε για λογαριασμό της τράπεζας δεν θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, διότι αφορά απαλλασσόμενη πράξη. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.


4. Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στη ΔΙΑΣ Α.Ε.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2012


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


Taxheaven.gr