Αριθ. πρωτ.: 15154/29.11.2012 | Taxheaven

Live Search Results

Αριθ. πρωτ.: 15154/29.11.2012

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2012 ]
Αριθ. πρωτ.: 15154/29.11.2012
Τιμές ξενοδοχείων έτους 2013

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 15154

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 24 - 105 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Σμέτης
Τηλέφωνο: 213 216 9900
FAX:21 - 032 25 449
URL:www.grhotels.gr

ΘΕΜΑ: Τιμές ξενοδοχείων έτους 2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Τον ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 7 αυτού 

β) Το άρθρο 8 του ν. 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α') με το οποίο κυρώθηκε ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων - Πελατών, 

γ) Του ν. 642/77 (ΦΕΚ 200/Α') «περί επιβολής κυρώσεων στις ξενοδοχειακές επιχ/σεις». 

δ) Του π.δ. 33/1979 «περί παραδοσιακών τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων».

ε) Το π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α') «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την 12403/25-7-2007 (ΦΕΚ 1441/Β') Απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, 

στ) Την με αριθ. 1597/28-1-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108/Β/2011).

2. Την παρ.2 του άρθρου 45 του Ν. 3498/2006 σύμφωνα με την οποία όλες οι ξενοδοχειακές επιχ/σεις της παρ. ΙΑ του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις τιμές τους στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος το οποίο τις θεωρεί και επιμελείται όλων των διαδικασιών έγκρισης και αποστολής τους στα ξενοδοχεία και Κάμπινγκ.

3. Την διάταξη του άρθρου 2 της με αριθ. 1597/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108/Β/3-2-2011).

4. Το άρθρο 154 της Α.Δ. 7/2009 (ΦΕΚ Β' 1388) σχετικά με τη προσφορά πρωινού ή γεύματος ή δείπνου υπό μορφή «τάμπλ - ντοτ».

5. Τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε., που ελήφθη κατά τη με αριθ. 21/23-11-2012 συνεδρίασή του.

6. Την ανάγκη καθορισμού των εισπραττομένων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τιμών για το χρονικό διάστημα 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, τη διατήρηση της τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας της χώρας και την ενημέρωση των πελατών.

Καθορίζουμε τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έγκρισης από το Ξ.Ε.Ε. των τιμών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της Χώρας για το 2013 ως εξής:

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ

1. Η υποβολή όλων των εντύπων πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού κόμβου του Ξ.Ε.Ε. www.arhotels.ar με αυτόματη διαδικασία, την οποία σας προτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε προς διευκόλυνσή σας. Για να μπορέσετε να στείλετε ηλεκτρονικά τις τιμές σας πρέπει να είστε κατ'αρχήν εγγεγραμμένος χρήστης. 

α) Εάν έχετε κάνει εγγραφή, τότε εισέλθετε στο σύστημα βάζοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας και μεταβείτε στην περιοχή Υπηρεσίες σε μέλη, επιλέξτε Υποβολή Τιμών, συμπλήρωση δήλωσης και εν συνεχεία συμπλήρωση καταλόγου. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλέξτε υποβολή δήλωσης προς έγκριση. Εντός των επομένων 2 ημερών θα λάβετε στο e-mail σας την δήλωση τιμών και τον κατάλογο δωματίων εγκεκριμένα ή μπορείτε να κάνετε ανάκτηση τους μεταβαίνοντας στην συγκεκριμένη διεύθυνση οποιαδήποτε στιγμή, 

β) Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, τότε πρέπει πρώτα να μεταβείτε στη διεύθυνση www.arhotels.gr και να κάνετε εγγραφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να μας γνωρίσετε πρώτα το e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο σύστημα, θα λάβετε σχετικό μήνυμα για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφουμε στην παραπάνω παράγραφο (α) για να υποβάλλετε τις τιμές σας ηλεκτρονικά, 

γ) Κατά την συμπλήρωση των εντύπων ηλεκτρονικά πρέπει να προσέξετε τα εξής σημεία:

Οι τύποι των δωματίων και διαμερισμάτων για τα οποία θα δηλώσετε τιμές πρέπει να συμφωνούν με αυτούς που εμφανίζονται στο σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. Επίσης οι αριθμοί των δωματίων που θα δηλώσετε στον κατάλογο τιμών για κάθε τύπο δωματίων και διαμερισμάτων θα πρέπει να συμφωνούν με τον αντίστοιχο αριθμό δωματίων και διαμερισμάτων που αναγράφονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Νέες πινακίδες τιμών έτους 2013 πρέπει ν' αναρτήσουν στα δωμάτια των ξενοδοχείων τους όλοι οι επιχειρηματίες ακόμη και όσοι διατηρήσουν τις εγκεκριμένες τιμές του προηγουμένου έτους 2012, καθώς και όσοι έχουν συνάψει συμβάσεις allotment ή commitment για όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου τους με τουριστικά γραφεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη ανάρτηση πινακίδων επισύρει την επιβολή κυρώσεων και προστίμων από τον Ε.Ο.Τ.

Απαγορεύεται αυστηρά η ανατύπωση των πινακίδων.

Οι τιμές που θα δηλώσετε θα καταχωρηθούν στον οδηγό ξενοδοχείων του Ξ.Ε.Ε. που δημοσιεύεται στο site του Επιμελητηρίου στο internet και ο οποίος διατίθεται σε μορφή cd - rom σε τουριστικές εκθέσεις, πρακτορεία ταξιδιών, γραφεία Ε.Ο.Τ. στο εξωτερικό κ.ο.κ.

2. ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ.

Οι τιμές τις οποίες θα δηλώσετε θα ισχύουν από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και θα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (Δημ. τέλη και Φ.Π.Α.).

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να καθορίσει τιμές για δύο περιόδους: ΧΑΜΗΛΗ και ΥΨΗΛΗ. Η κάθε περίοδος καθορίζεται ελεύθερα και μπορεί να περιλαμβάνει όσα χρονικά διαστήματα επιθυμεί ο ξενοδόχος, με την ίδια ή διαφορετική τιμή για το καθένα.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ.

α) Οι τιμές που επιθυμεί ο κάθε ξενοδόχος να εισπράττει για το ξενοδοχείο του, είναι ελεύθερες. Πρέπει όμως να διαμορφωθούν με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην τουριστική αγορά στην παρούσα οικονομική κρίση, ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες του κάθε ξενοδοχείου, 

β) Τιμές για δωμάτια χωρίς λουτρό θα δηλωθούν στην κατηγορία των μειονεκτικών δωματίων τόσο στην υπεύθυνη δήλωση τιμών όσο και στον τιμοκατάλογο, 

γ) Ορισμένα δωμάτια ή διαμερίσματα μπορούν να χαρακτηριστούν από τον ξενοδόχο ως πλεονεκτικά ή μειονεκτικά και να δηλωθούν γι' αυτά αυξημένες ή μειωμένες αντίστοιχα τιμές.

δ) Οι τιμές του πρωινού, του γεύματος ή δείπνου είναι ελεύθερες, δεν ενσωματώνονται στις τιμές των δωματίων, αλλά δηλώνονται ξεχωριστά και αφορούν τιμή ανά άτομο, 

ε) Οι δηλούμενες τιμές δωματίων, πρωινού ή γεύματος και τηλεφωνικής μονάδος, περιλαμβάνουν τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΙΜΩΝ.

Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ξ.Ε.Ε. τις έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις τιμών σε 4 αντίγραφα (με μία φωτοτυπία του σήματος λειτουργίας) και τους καταλόγους τιμών σε 3 αντίγραφα, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε μέχρι 31/12/2012 για τα συνεχούς λειτουργίας και πριν την έναρξη λειτουργίας τους για τα εποχικής λειτουργίας ξενοδοχεία. Το Ξ.Ε.Ε., αφού ελέγξει τις υπεύθυνες δηλώσεις και τους καταλόγους τιμών για την ορθή συμπλήρωσή τους, θα προβεί στην έγκριση και θεώρησή τους.

Όσοι επιχειρηματίες είχαν υποβάλει το 2012 δηλώσεις τιμών που εγκρίθηκαν από το Ξ.Ε.Ε. και επιθυμούν να διατηρήσουν τις ίδιες εγκεκριμένες τιμές και το 2013, πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να το γνωστοποιήσουν στο Ξ.Ε.Ε., αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 μαζί με μία φωτοτυπία της περσινής δήλωσης τιμών.

Εάν το 2012 δεν υπέβαλαν δηλώσεις τιμών αλλά διατήρησαν τις εγκεκριμένες τιμές του προηγουμένου έτους 2011, θα πρέπει να υποβάλουν οπωσδήποτε νέες δηλώσεις τιμών έστω και εάν επιθυμούν να διατηρήσουν και το 2013 τις ίδιες τιμές των ετών 2011 & 2012.

Συμπλήρωση των καταλόγων τιμών

Στους καταλόγους τιμών θ' αναγραφούν οι αριθμοί των δωματίων και διαμερισμάτων, ανά κατηγορία (δίκλινα - τρίκλινα κλπ) και οι αντίστοιχες τιμές τους, ανά χρονικό διάστημα. Οι τιμές για τα απλά δωμάτια θα δηλωθούν στην κατηγορία των μειονεκτικών δωματίων.

Μετά τη θεώρηση και έγκρισή τους, το Ξ.Ε.Ε. θα αποστείλει ένα θεωρημένο αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης τιμών και έναν θεωρημένο κατάλογο τιμών σε κάθε ξενοδοχείο τα οποία υποχρεωτικά θα τηρούνται στον χώρο της υποδοχής και θα επιδεικνύονται σε κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη. Επίσης θ' αποστείλει ένα θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης τιμών κάθε ξενοδοχείου στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.

5. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ.

Μετά τη λήψη της εγκεκριμένης δήλωσης και του καταλόγου τιμών, οι ξενοδόχοι πρέπει να προμηθευτούν από τον τοπικό σύλλογο ξενοδόχων ή όπου δεν υφίσταται σύλλογος από το Ξ.Ε.Ε., τις πινακίδες τιμών στις οποίες θα αναγράψουν τις εγκεκριμένες τιμές τους. 

Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να απευθύνεστε στις τοπικές Ενώσεις Ξενοδόχων για την προμήθεια των πινακίδων, ακόμη και εάν δεν είστε μέλη τους.

Οι πινακίδες τιμών που υποχρεωτικά αναρτώνται στα δωμάτια των ξενοδοχείων, υπογράφονται ΜΟΝΟ από τον επιχειρηματία ή τον Δ/ντή του ξενοδοχείου, ο οποίος ευθύνεται για την ορθή μεταφορά των τιμών από την εγκεκριμένη δήλωση σ' αυτές, καθώς και για την ακριβή τήρησή τους.

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, σε περίπτωση ασυμφωνίας των τιμών των πινακίδων με τις αναγραφόμενες στις εγκεκριμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις τιμών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Στις καρτέλες τιμών των δωματίων, πρέπει επίσης να αναγράφονται και οι δηλωθείσες τιμές πρωινού ή γεύματος και η τιμή της τηλεφωνικής μονάδας.

Εάν το ξενοδοχείο έχει έγκριση παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής, αυτό πρέπει να αναγράφεται στις πινακίδες τιμών, και να αποστέλλεται στο Ξ.Ε.Ε. μαζί με τις δηλώσεις τιμών και τους τιμοκαταλόγους και η απόφαση έγκρισης παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής του Ε.Ο.Τ.

6. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ.

Μετά την έγκρισή τους οι δηλωθείσες τιμές καθίστανται σταθερές και δεσμευτικές. Οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών αυτών, εκτός των εκπτώσεων που επιτρέπονται, υποβάλλεται για θεώρηση στο Ξ.Ε.Ε., διαφορετικά αποτελεί παράβαση κατά τις διατάξεις του ν.2160/1993 και επισύρει την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων από τον Ε.Ο.Τ. (Άρθρο 2 της ΚΥΑ 1597/2011). 

8. ΓΕΝΙΚΑ

α) Το κάθε δωμάτιο ή διαμέρισμα δεν μπορεί να μοιράζεται σε δύο ή περισσότερους διαφορετικούς πελάτες.

β) Ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι και την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μίας ημέρας. Τα ήδη καθορισθέντα με την 3290/16-3-2010 Υπουργική Απόφαση κατώτατα όρια τιμών ξενοδοχείων για το 2010 θα μπορούν να τα επικαλούνται και το 2013 τα μέλη μας αποκλειστικά και μόνο κατά τις διαπραγματεύσεις τους για τον υπολογισμό δικαιωμάτων τρίτων έναντι των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΑΣΤΕΡΙΑ

ΤΑΞΗ

ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ

ΔΥΟ ΚΛΙΝΩΝ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

5

ΑΑ

38,00

47,50

52,00

76,00

4

Α

30,50

38,00

42,50

59,00

3

Β

21,00

28,50

28,50

38,00

2

15,00

19,00

23,50

28,50

1

13,50

16,00

19,00

23,00
ΠΙΝΑΚΑΣ Α2
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1 δίκλινο δωμάτιο

1 μονόκλινο & 1 δίκλινο δωμάτιο

2 δίκλινα δωμάτια

1 μονόκλινο & 2 δίκλινα δωμάτια

ΑΣΤΕΡΙΑ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4

52,00

61,50

74,00

89,50

85,50

100,00

104,50

123,50

3

47,50

52,50

52,50

71,50

62,50

73,00

74,00

95,00

2

30,50

38,00

42,50

52,50

43,50

53,00

55,00

66,50

1

25,50

33,50

36,00

42,50

38,00

47,50

47,50

57,00


 

  
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΝΗ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab