Φ.675/384/05.12.1997

Καθορισμός κατωτάτων τιμών λιανικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνώνΣχόλια:


5 Δεκ 1997

Taxheaven.gr


Καθορισμός κατωτάτων τιμών λιανικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών Φ.675/384/5.12.1997

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει την κατώτατη τιμή λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών.

β) Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922/Β').

γ) Οτι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Από 1 Ιανουαρίου 1998 η τιμή λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την τιμή που είχαν τα ίδια προϊόντα την 1.12.1997 στο εσωτερικό της χώρας, προσαυξημένη κατά ποσοστό 8,33%. Το τελευταίο ψηφίο του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή της προσαύξησης αυτής, στρογγυλοποιείται στην επόμενη δεκάδα.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα βιομηχανοποιημένα καπνά που είχαν τεθεί σε ανάλωση, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.2127/1993, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1997.

3. Οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 45 του παραπάνω νόμου, αναγραφόμενες τιμές λιανικής πώλησης επί των πακέτων ή ενσήμων φορολογικών ταινιών ή άλλων συσκευασιών των βιομηχανοποιημένων καπνών, δεν μπορεί να είναι κατώτερες από εκείνες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 της παρούσας.

4. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί βασικό όρο για τη θέση των βιομηχανοποιημένων καπνών σε ανάλωση.

5. Για τα βιομηχανοποιημένα καπνά, τα οποία δεν κυκλοφορούσαν στο εσωτερικό της χώρας την 31.12.1997, για τον καθορισμό των κατωτάτων τιμών λιανικής πώλησής τους, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, υποβάλλουν στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών τιμοκατάλογο των νέων προϊόντων και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απόδειξη ότι οι τιμές αυτές ανταποκρίνονται προς εκείνες που ισχύουν για τον ποιοτικά ταυτόσημο ή πλησιέστερο τύπο προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.

6. Από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθ. Φ3/2/7.1.1997 όμοια.

7. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr