Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.672/382/05.12.1997 Κοινοποίηση της υπ αριθ. Φ640/365/17.11.1997 Υπουργικής Απόφασης - Υπολογισμός Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων προϊόντων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φ.672/382/05.12.1997
Κοινοποίηση της υπ αριθ. Φ640/365/17.11.1997 Υπουργικής Απόφασης - Υπολογισμός Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων προϊόντων

Φ.672/382/05.12.1997 Κοινοποίηση της υπ αριθ. Φ640/365/17.11.1997 Υπουργικής Απόφασης - Υπολογισμός Ειδικού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Φ640/365/17.11.1997 Υπουργικής Απόφασης - Υπολογισμός Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων προϊόντων Φ.672/382/5.12.1997

1. Σας κοινοποιούμε συνημμένα την υπ' αριθ. Φ640/365/17.11.1997 Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό της ισοτιμίας ECU - δραχμής για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων προϊόντων, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή (αριθ. ΦΕΚ 1026/Β'/21.11.1997).

2. Με βάση την απόφαση αυτή, η ισοτιμία ECU και δραχμής, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 και 34 του Ν.2127/1993 ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 1996 σε 1 ECU=310,688 δραχμές.

3. Κατόπιν αυτών, οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των προϊόντων, διαμορφώνονται ως εξής:

Στο άρθρο 26

Παρ. 2, νέος συντελεστής φόρου 298,260 δρχ. ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
Παρ. 3, νέος συντελεστής φόρου 149,130 δρχ. ανά εκατόλιτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Στο άρθρο 34

Προϊόντα Κανονισμού 4252/1988 νέος συντελεστής φόρου 6,990 δρχ. ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.
Για τα λοιπά προϊόντα του άρθρου αυτού νέος συντελεστής φόρου 13,981 δρχ. ανά εκατόλιτρο τελικού προϊοντος.


Καθορισμός ισοτιμίας Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU) και δραχμής, για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων προϊόντων Φ640/365/17.11.1997

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α'), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να καθορίζει την αντίστοιχη αξία σε δραχμές της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας, σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους, για τη μετατροπή των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων προϊόντων, που είναι εκπεφρασμένοι σε ECUS.

2. Το γεγονός ότι, η ισοτιμία Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας και δραχμής κατά την 1η Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, ήταν 1 ECU-310,688 δραχμές. (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 97/C 301/01/1.10.1997).

3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών: "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922/Β').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α' στο Ν.1558/1985 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν.1712/1987 κ.λπ." (ΦΕΚ 154/Α').

5. Οτι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1998 η μετατροπή των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που είναι εκπεφρασμένοι σε ECUS, των προϊόντων των άρθρων 26 και 34 του Ν.2127/1993, θα γίνεται με βάση τη σχέση 1 ECU-310,688 δραχμές.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης