Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2418/2006 Προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με αντικειμενική μέθοδο σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2004, κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος στο νομό Κυκλάδων από την καλλιέργεια αμπελώνων. Μή νόμιμα ο Υπουργός προέβη ο ίδιος στον καθορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος και όχι σε έγκριση πινάκων που κατάρτισε η ΕΑΠΓΕ και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-2006 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 2418/2006
Προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με αντικειμενική μέθοδο σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2004, κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος στο νομό Κυκλάδων από την καλλιέργεια αμπελώνων. Μή νόμιμα ο Υπουργός προέβη ο ίδιος στον καθορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος και όχι σε έγκριση πινάκων που κατάρτισε η ΕΑΠΓΕ και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.


Προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με αντικειμενική μέθοδο σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2004, κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος στο νομό Κυκλάδων από την καλλιέργεια αμπελώνων. Μή νόμιμα ο Υπουργός προέβη ο ίδιος στον καθορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος και όχι σε έγκριση πινάκων που κατάρτισε η ΕΑΠΓΕ και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.


Αριθμός 997/2006

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Οκτωβρίου 2004, με την εξής σύνθεση: Ν. Σκλίας, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και των αρχαιοτέρων του Συμβούλων, που είχαν κώλυμα, Δ. Αλεξανδρής, Κ. Βιολάρης, Σύμβουλοι, Σ. Βιτάλη, Κ. Λαζαράκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Μπερδεμπέ, Γραμματέας του Β? Τμήματος.

Για να δικάσει την από 2 Ιουνίου 2004 αίτηση:

της ..................., κατοίκου Φιλοθέης Αττικής (..............), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Γεώργιο Καμπίτση (Α.Μ. 6619), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον Αθανάσιο Τσιοκάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ? αριθμ. 1022741/554/Α0012/17.3.2004 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Σ. Βιτάλη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ? αριθμ. 1836435, 1399695/2004 ειδικά γραμμάτια παραβόλου Α΄ σειράς).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ? αριθμ. 1022741/554/Α0012/17.3.2004 αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 604/23.4.2004), με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003) κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος στο Νομό Κυκλάδων από την καλλιέργεια αμπελώνων με κοινά σταφύλια (πεδινά μη αρδευόμενα) στο ποσό των 69,18 ? ανά στρέμμα και από την καλλιέργεια αμπελώνων με σταφύλια ονομασίας (πεδινά μη αρδευόμενα) στο ποσό των 114,53 ? ανά στρέμμα.

3. Επειδή, η αιτούσα, ιδιοκτήτρια αμπελώνων σε διάφορες περιοχές της νήσου Θήρας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. δήλωσή της φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2004), έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, κατά το μέρος που αυτή στρέφεται κατά της ανωτέρω ρυθμίσεως της προσβαλλομένης, εφ? όσον κατά το οικονομικό έτος 2004 ήταν ιδιοκτήτρια αμπελώνων τόσο με σταφύλια προελεύσεως όσο και με κοινά σταφύλια.

4. Επειδή, στο άρθρο 42 του ν. 2238/1994 (Φ. 151 Α) ορίζονται τα εξής : «1. Ως καθαρό γεωργικό εισόδημα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία να εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα για την δραστηριότητα αυτή, θεωρείται η πρόσοδος από το έδαφος, το κεφάλαιο και την εργασία, από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική δραστηριότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία προσδιορίζεται με αντικειμενική μέθοδο. Για τον προσδιορισμό αυτόν λαμβάνεται υπόψη το καθαρό γεωργικό εισόδημα, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τις καθιερωμένες αρχές της γεωργικής λογιστικής, ανά στρέμμα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη μονάδα παραγωγής για ειδικές περιπτώσεις, επί τον αριθμό των στρεμμάτων ή των εκτρεφόμενων ζώων ή των άλλων μονάδων παραγωγής ή συνδυασμό αυτών. Για την εξειδίκευση της άνω αντικειμενικής μεθόδου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται : α) Τα προσδιοριστικά στοιχεία που διαμορφώνουν την πρόσοδο από το έδαφος, αφού συνεκτιμηθούν η συνολική έκταση, το σχήμα, η τοπογραφική κατάσταση, όπως κλίση και γενικά τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν τη φυσική του παραγωγικότητα, όπως σύσταση εδάφους, γονιμότητα. β) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πρόσοδο από την εργασία, αφού συνεκτιμηθούν ο χρόνος απασχόλησης, η ηλικία, το φύλο, η ίδια ή ξένη απασχόληση. γ) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πρόσοδο από το κεφάλαιο, αφού συνεκτιμηθούν το μέγεθος, η μορφή αυτού, όπως έγγειες βελτιώσεις, γεωργικές κατασκευές, μηχανές, μόνιμες φυτείες. δ) Η μέθοδος υπολογισμού των βασικών αυτών συντελεστών παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης. ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 2. Ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, για κάθε ημερολογιακό έτος, με αντικειμενική μέθοδο, γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία : Συνιστάται, στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Γεωργικού Εισοδήματος (Ε.Α.Π.Γ.Ε.), αποτελούμενη από ... Έργο της επιτροπής είναι η κατάρτιση πινάκων, που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις του καθαρού γεωργικού εισοδήματος της παραγράφου 1, για όλα τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην ελληνική επικράτεια, καθώς και εκτιμήσεις του αντιπροσωπευτικού ενοικίου, ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης. Οι πιο πάνω εκτιμήσεις εξειδικεύονται κατά νομό, ζώνη καλλιεργούμενης έκτασης (πεδινή - ορεινή - ημιορεινή) και δυνατότητα άρδευσης ή όποια άλλη διάκριση κρίνεται αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς συντελεστές, όπως συντελεστές ζώνης καλλιεργούμενης έκτασης, συντελεστές αρδευσιμότητας και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται πρόσφορο από την επιτροπή με βάση δεδομένα προηγούμενων ετών, δεκτικά αξιολόγησης. Η επιτροπή (ΕΑΠΓΕ) καταρτίζει οριστικούς πίνακες, μέχρι τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, αφού συνεκτιμήσει ανάλογους πίνακες, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί από τις νομαρχιακές επιτροπές της επόμενης παραγράφου. 3. Σε κάθε νομαρχία, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ., συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από ... Έργο της επιτροπής είναι η οριστικοποίηση, σε επίπεδο νομού, πινάκων καθαρού εισοδήματος της παραγράφου 1. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται, με ευθύνη των Διευθύνσεων Γεωργίας, από διαθέσιμα λογιστικά στοιχεία γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για όλα τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα του νομού, με βάση τις καθιερωμένες γεωργοοικονομικές μεθόδους και προσκομίζονται στην επιτροπή μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής, οι οριστικοποιημένοι πίνακες αποστέλλονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους στην επιτροπή της παραγράφου 2. 4. Η επιτροπή της παραγράφου 2, σε περίπτωση που δεν έχει στη διάθεσή της πίνακες της προηγούμενης παραγράφου ή αυτοί είναι ελλιπείς, οριστικοποιεί τις αρχικές εκτιμήσεις της. Οι οριστικοί αυτοί πίνακες εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος μπορεί να τους τροποποιεί και με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής κοινοποιούνται στις νομαρχίες και στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες των νομών. Με ευθύνη των νομαρχών οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους, μέχρι 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους».

Επί τη βάσει της εξουσιοδοτήσεως των ως άνω διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 εκδόθηκε η υπ` αριθμ. 1135648/2415/Α0012/21.11.1994 κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β` 929/14.12.1994) με την οποία εξειδικεύτηκε η αντικειμενική μέθοδος του προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος.

Ειδικότερα στην κοινή αυτή υπουργική απόφαση ορίστηκαν τα επόμενα : 1. ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Το καθαρό γεωργικό εισόδημα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994 συνιστάται από : 1.1. την πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής του ίδιου εδάφους, 1.2. την πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής της ίδιας εργασίας, 1.3. την πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής ίδιου κεφαλαίου, 1.4. το προκύπτον από την γεωργική εκμετάλλευση κέρδος ή ζημία. 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 2.1. Προσδιοριστικά στοιχεία : Προσδιοριστικό στοιχείο της προσόδου του συντελεστή παραγωγής ίδιου εδάφους αποτελεί το υπολογιζόμενο ενοίκιο ίδιου εδάφους. Το ύψος του ενοικίου αυτού ορίζεται κάθε χρόνο με βάση το μέσο ενοίκιο που επικρατεί στην περιοχή και για την ίδια ποιότητα εδάφους ... 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 3.1. Προσδιοριστικά στοιχεία : Προσδιοριστικό στοιχείο της προσόδου του συντελεστή παραγωγής ίδιας εργασίας αποτελεί η υπολογιζόμενη αμοιβή της οικογενειακής εργασίας, το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε χρόνο από τα εκτιμώμενα ημερομίσθια του γεωργού και των μελών της οικογένειάς του, σε όλους τους κλάδους της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια του έτους επί το μέσο ημερομίσθιο της περιοχής ... 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 4.1. Προσδιοριστικά στοιχεία : Προσδιοριστικά στοιχεία της προσόδου του συντελεστή παραγωγής ιδίου κεφαλαίου αποτελούν : α) οι τόκοι του πάγιου κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό, β) οι τόκοι του κυκλοφοριακού κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό ... 5. ΚΕΡΔΟΣ ή ΖΗΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. Κέρδος ή ζημία γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται η διαφορά μεταξύ της αξίας της παραγωγής και του συνόλου των δαπανών της παραγωγής. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Η μέθοδος υπολογισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος είναι η ακόλουθη : Από το σύνολο της ακαθάριστης προσόδου αφαιρούνται οι χρηματικές δαπάνες της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στην ακαθάριστη πρόσοδο περιλαμβάνονται : α) οι εισπράξεις από τη διάθεση πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων σε τρίτους, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις παραγωγής, β) η αξία των από τον παραγωγό και την οικογένειά του καταναλωθέντων γεωργικών προϊόντων, γ) η ετήσια αυξομείωση της καθαρής περιουσίας της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στις χρηματικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες καταβαλλόμενες ή αποτιμημένες σε χρήμα δαπάνες σε τρίτους, για την παραγωγή των προϊόντων, οι οποίες συνιστούν το κόστος χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής που δεν ανήκουν στον παραγωγό : α) το καταβαλλόμενο ενοίκιο σε τρίτους για την ενοικίαση γεωργικών εκτάσεων, β) η αμοιβή της ξένης εργασίας, γ) η αξία των αναλώσιμων υλικών και εφοδίων (λιπάσματα, φάρμακα, καύσιμα, ζωοτροφές κ.λπ.), δ) οι καταβαλλόμενοι τόκοι, ε) οι αποσβέσεις κεφαλαίων, στ) η αμοιβή υπηρεσιών τρίτων (τέλη, ασφάλιστρα), ζ) λοιπές σχετικές δαπάνες που αναφέρονται σε τρίτους. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 7.1. Αρμοδιότητα Εφαρμογής. Ο υπολογισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη μονάδα για ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται από τους αρμόδιους της Διεύθυνσης Γεωργίας κάθε νομού και για όλα τα προϊόντα του νομού. 7.2. Βάση υπολογισμού. Βάση υπολογισμού θα αποτελέσουν τα διαθέσιμα λογιστικά στοιχεία γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κυρίως στοιχεία της έρευνας ΔΙΓΕΛΠ (Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - RICA) και της έρευνας γεωργικού εισοδήματος ή από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. Οι πιο πάνω εκτιμήσεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε νομού και κάθε καλλιέργειας, μπορούν να εξειδικευτούν κατά ζώνη καλλιεργούμενης έκτασης (πεδινή - ορεινή - ημιορεινή) και δυνατότητα άρδευσης ή μη ή όποια άλλη διάκριση κρίνεται αναγκαία, τόσο για τις καλλιέργειες γης όσο και για τις εκτροφές ζώων ή τις άλλες μονάδες παραγωγής των ειδικών περιπτώσεων. 7.3. Χρόνος εφαρμογής.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994 κάθε Διεύθυνση Γεωργίας θα πρέπει να υποβάλλει πίνακα με τις εκτιμήσεις για το καθαρό γεωργικό εισόδημα όλων των προϊόντων του νομού, καθώς και εκτιμήσεις για το αντιπροσωπευτικό ενοίκιο, ανά στρέμμα γεωργικής γης, οπωσδήποτε πριν την 15ην Ιανουαρίου κάθε έτους, για το καθαρό γεωργικό εισόδημα και το αντιπροσωπευτικό ενοίκιο ανά στρέμμα γεωργικής γης, του προηγούμενου έτους, στην αρμόδια επιτροπή του νομού για να ακολουθηθεί απρόσκοπτα η διαδικασία που περιγράφεται στο ν. 2238/1994».

5. Επειδή με τις ανωτέρω διατάξεις καθιερώνεται σύστημα προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με αντικειμενική μέθοδο στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ως καθαρό γεωργικό εισόδημα θεωρείται η καθαρή πρόσοδος από τους τρεις κύριους συντελεστές παραγωγής κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης (έδαφος, εργασία και κεφάλαιο) που προσδιορίζεται με την αφαίρεση από το σύνολο της ακαθάριστης προσόδου των χρηματικών δαπανών της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Περαιτέρω, προκειμένου να γίνει ο ως άνω προσδιορισμός πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις διαδικασία, δηλαδή σύσταση στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, Επιτροπής Αντικειμενικού Προσδιορισμού Γεωργικού Εισοδήματος (Ε.Α.Π.Γ.Ε.), που έχει ως έργο την κατάρτιση πινάκων που περιλαμβάνουν προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος για όλα τα γεωργικά προϊόντα κατά νομό, ζώνη καλλιεργούμενης έκτασης (πεδινή - ορεινή - ημιορεινή) κ.λπ., σε επίπεδο δε νομού οι πίνακες με τις εκτιμήσεις για το καθαρό γεωργικό εισόδημα όλων των προϊόντων του νομού, που καταρτίζονται με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Γεωργίας, οριστικοποιούνται με απόφαση επιτροπής που συνιστάται στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. κάθε νομαρχίας προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο ν. 2238/1994. (ΣτΕ 76/2004, 2417/2005).

6. Επειδή, εν προκειμένω, με την προσβαλλομένη απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία, όπως αναφέρεται στο προοίμιό της, εκδόθηκε κατ` εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 1 - 4 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994, εγκρίθηκαν οι "πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος - ενοικίου - μόνιμης φυτείας" οικονομικού έτους 2004 (χρήση 2003), όπως αυτοί καταρτίσθηκαν στο από 2.3.2004 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 42 παρ. 2 του ν. 2238/1994, στη δε παράγραφο 3 της αποφάσεως αυτής αναφέρεται ότι : «Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή». Εξ άλλου, στο υπ` αριθμ. 1050865/1505/Α0012/7.9.2004 έγγραφο της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προς το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρονται τα εξής για τη ρύθμιση που περιέχεται στην προσβαλλομένη απόφαση για τον νομό Κυκλάδων : «Σχετικά με τους πίνακες του ν. Κυκλάδων, η αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή, όπως γνώρισε με το 9285/22.12.2003 έγγραφό της η Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής Αττικής, δεν συνέταξε πίνακες προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος για το νομό αυτό γιατί η Δ/νση Γεωργίας δεν κατάρτισε πίνακες προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος. Η Ε.Α.Π.Γ.Ε., εφόσον δεν είχε για συνεκτίμηση πίνακες της νομαρχιακής επιτροπής του ν. Κυκλάδων, με βάση και τα δεδομένα των προηγουμένων ετών, όρισε τιμή μονάδας για τα προϊόντα του νομού αυτού, τη μέση τιμή πεδινής ζώνης επικράτειας ως την πλέον αντικειμενική και αντιπροσωπευτική των τάσεων διαμόρφωσης των τιμών, που για αμπέλι VQPRD (μη αρδευόμενο) ανέρχεται σε 114,53 ευρώ ανά στρέμμα και για αμπέλι οινοποιΐας κοινό (μη αρδευόμενο) ανέρχεται σε 69,18 ευρώ ανά στρέμμα». Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος της που αφορά στο Ν. Κυκλάδων δεν είναι νόμιμη, διότι κατά την έκδοσή της δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 42 παρ. 2 και 3 του ν. 2238/1994 διαδικασία, όπως αυτή εξειδικεύεται με την υπ` αριθμ. 1135648/2415/Α0012/21.11.1994 κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αφού, όπως προκύπτει από το από 2.3.2004 πρακτικό της Επιτροπής Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Γεωργικού Εισοδήματος (Ε.Α.Π.Γ.Ε.), η εν λόγω Επιτροπή δεν προέβη στην σύνταξη πινάκων για τον νομό Κυκλάδων, προκειμένου να εγκριθούν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Και ναι μεν η Επιτροπή αυτή δεν είχε στη διάθεσή της πίνακες για τον ως άνω νομό, αφού τέτοιοι πίνακες δεν συντάχθηκαν από την οικεία Επιτροπή του νομού Κυκλάδων και θα μπορούσε (η Ε.Α.Π.Γ.Ε.) "να οριστικοποιήσει τις αρχικές εκτιμήσεις της", κατά την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994, δεν προκύπτει όμως από το ως άνω πρακτικό της ότι προέβη σε τέτοια "οριστικοποίηση των αρχικών εκτιμήσεών της", αλλ` αντιθέτως προκύπτει ότι δεν προέβη ούτε σε διαπίστωση ελλείψεως πινάκων ή υπάρξεως ελλιπών πινάκων για τον νομό Κυκλάδων ούτε σε "οριστικοποίηση αρχικών εκτιμήσεών της". Εξ άλλου, τα οριζόμενα στην παρ. 3 της προσβαλλομένης αποφάσεως του Υφυπουργού των Οικονομικών, από τα οποία προκύπτει ότι με αυτή καθορίστηκε ως καθαρό γεωργικό εισόδημα για τα γεωργικά προϊόντα του νομού Κυκλάδων (για τον οποίο δεν είχαν καταρτισθεί πίνακες από την επιτροπή του νομού) το μέσο καθαρό γεωργικό εισόδημα των ιδίων προϊόντων για όλη την Επικράτεια, δεν είναι νόμιμα διότι αφ` ενός μεν εθεσπίσθησαν κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 2238/1994, αφού με αυτά ο Υπουργός, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου αυτού και χωρίς να υπάρχει απόφαση της Ε.Α.Π.Γ.Ε., προέβη ο ίδιος στον καθορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος για τον νομό Κυκλάδων (και όχι σε έγκριση πινάκων που κατάρτισε η Ε.Α.Π.Γ.Ε., έστω και με οριστικοποίηση των "αρχικών της εκτιμήσεων" ελλείψει πινάκων καταρτισθέντων από την Επιτροπή του νομού), αφ` ετέρου δε διότι από αυτά προκύπτει ότι ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, για τους νομούς, για τους οποίους οι τοπικές Επιτροπές δεν κατάρτισαν πίνακες, αφ? ενός με τον καθορισμό ως καθαρού γεωργικού εισοδήματος των νομών αυτών (μεταξύ των οποίων και ο νομός Κυκλάδων) του μέσου καθαρού γεωργικού εισοδήματος για όλη την Επικράτεια, αφ? ετέρου, όπως ρητώς αναφέρεται στο προαναφερθέν πρακτικό της Ε.Α.Π.Γ.Ε., ?με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία που υπήρχαν για τους πλησιέστερους νομούς?, δεν είναι σύμφωνος με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 και της υπ` αριθμ. 1135648/2415/Α0012/21.11.1994 κοινής αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αφού με τον καθορισμό αυτό δεν ελήφθησαν υπ` όψιν τα κριτήρια προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές (εκτίμηση προσόδων εδάφους, εργασίας και κεφαλαίου, κατά νομό, και τρόπος καθορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, κατά νομό, με αφαίρεση από την ακαθάριστη πρόσοδο των χρηματικών δαπανών της γεωργικής εκμετάλλευσης). Συνεπώς, για το βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο ακυρώσεως, πρέπει να ακυρωθεί εν μέρει η προσβαλλομένη απόφαση, κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος από την καλλιέργεια αμπελώνων αφ? ενός με κοινά σταφύλια (πεδινά μη αρδευόμενα) στο ποσό των 69,18 ευρώ, αφ? ετέρου με σταφύλια προελεύσεως (πεδινά μη αρδευόμενα) στο ποσό των 114,53 ευρώ για το Νομό Κυκλάδων.

Διά ταύτα

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση

Ακυρώνει εν μέρει την υπ` αριθμ. 1022741/554/Α0012/17.3.2004 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β` 604/23.4.2004), κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος από καλλιέργεια αμπελώνων αφ? ενός με κοινά σταφύλια (πεδινά μη αρδευόμενα) στο ποσό των 69,18 ευρώ αφ? ετέρου με σταφύλια προελεύσεως (πεδινά μη αρδευόμενα) στο ποσό των 114,53 ευρώ για το Νομό Κυκλάδων, σύμφωνα με το σκεπτικό και

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της αιτούσης που ανέρχεται σε επτακόσια εξήντα (760) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου 2004

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας του Β? Τμήματος

Ν. Σκλίας Μ. Μπερδεμπέ

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2006.

Ο Πρόεδρος του Β` Τμήματος Η Γραμματέας του Β` Τμήματος

Φ. Στεργιόπουλος Μ. Μπερδεμπέ
 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης