ΠΟΛ.1314/4.12.1997

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) στη χώρα μας για το έτος 1997 και 1998Σχόλια:


4 Δεκ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.:1125593/6006/1738/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ
Δ/ΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β

ΠΟΛ.: 1314

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτ/των (TAXI) στη χώρα μας για το έτος 1997 και 1998.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν:
α) της παρ. 2 του άρθρου 54,
β) της παρ. 3 του άρθρου 58 και
γ) της παρ. 5 του άρθρου 58α'.


2. Τις διατάξεις της υποπερ. για' της περ. γ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 ΚΒΣ (ΦΕΚ 84/Α').

3. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας απόδοσης του ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων.

4. Τη σύμφωνη γνώμη των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους υποκείμενους στο ΦΠΑ εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων για την αποδοχή του απλοποιημένου τρόπου υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ.

5. Την αριθ. 11007147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκύψουν έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
1. Τα ποσά του φόρου προστιθέμενης αξίας που οφείλονται για το έτος 1997 για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο προσδιορίζονται σε:

α) Εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ., προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους:
αα) Στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - περιχώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
αβ) Στους δήμους και τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις.

β) Ενενήντα χιλιάδες (90.000) δρχ. προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ) που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω.

γ) Ογδόντα χιλιάδες (80.000) δρχ., προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ) που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Δήμων με πληθυσμό από 50.001 έως 200.000 κατοίκους.

δ) Εβδομήντα χιλίαδες (70.000) δρχ., προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ) που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Δήμων με πληθυσμό από 5.001 έως 50.000 κατοίκους.

ε) Εξήντα χιλιάδες (60.000) δρχ., προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ) που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Κοινοτήτων με πληθυσμό από 5.000 κατοίκους και κάτω.

2. Τα ως άνω προσδιοριζόμενα προς απόδοση ποσά ΦΠΑ αναπροσαρμόζονται για το έτος 1998, κατά περίπτωση ως εξής:

α) Για ΕΔΧ αυτοκίνητα της περ. α' σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.0000) δρχ.
β) Για ΕΔΧ αυτοκίνητα της περ. β' σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) δρχ.
γ) Για ΕΔΧ αυτοκίνητα της περ. γ' σε ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) δρχ.
δ) Για ΕΔΧ αυτοκίνητα της περ. δ' σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δρχ.
ε) Για ΕΔΧ αυτοκίνητα της περ. ε' σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) δρχ.

3. Το απλοποιημένο αυτό τεκμαρτό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων και με την προϋπόθεση ότι εκμεταλλεύονται μόνο μέχρι 2 (δύο) ΕΔΧ αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ).

Αρθρο 2

1. Ο φόρος του προηγούμενου άρθρου που αφορά το έτος 1997 καταβάλλεται σε μία δόση μέχρι την 31.12.1997. Για το έτος 1998 τα προσδιοριζόμενα προς απόδοση ποσά φόρου (ΦΠΑ) θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί μέχρι 30.4.1998 και η δεύτερη μέχρι 31.10.1998.

2. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του ΕΔΧ αυτοκινήτου.
- Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, εφόσον δεν υπάρχει συνεκμετάλλευση (κοινωνία), έκαστος των συνιδιοκτητών των υποχρεούται για την καταβολή στο Δημόσιο του ποσού ΦΠΑ που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, το οποίο αναλογεί σ' αυτόν με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας του στην άδεια εκμετάλλευσης του ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΧΙ).

3. Αρμόδια ΔΟΥ για την είσπραξη του ποσού ΦΠΑ που οφείλεται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο, είναι η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού, δηλαδή η ΔΟΥ στην οποία τηρείται ο φάκελος του αυτοκινήτου.

4. Για την καταβολή του τεκμαρτώς προσδιοριζόμενου ποσού υποβάλλεται έκτακτη περιοδική δήλωση ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων δεν έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων και έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις πάσης φύσεως εισροές τους, δεδομένου ότι έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού ΦΠΑ.

5. Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου μέσα στην προβλεπόμενη από την παρ. 1 προθεσμία, εκδίδεται σχετική πράξη επιβολής του φόρου επ' ονόματι των υποχρέων, ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας εκάστου, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν.2523/1997.

6. Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο απλοποιημένο αυτό καθεστώς απόδοσης του φόρου, μπορούν να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η ένταξη γίνεται με δήλωση μεταβολών, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, οι
εν λόγω υποκείμενοι έχουν όλες τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ και του ΚΒΣ που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.1642/1986 και του Π.Δ.186/1992, όπως ισχύουν (τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων, έκδοση θεωρημένων στοιχείων για το σύνολο της δραστηριότητάς τους συμπεριλαμβανομένων και των ευκαιριακών μισθώσεων κ.λπ.).

Αρθρο 3

1. Τα ποσά φόρου (ΦΠΑ) που τυχόν έχουν καταβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ εκ παραδρομής από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων για το έτος 1997 βάσει της ΑΥΟ υπ' αριθ. πρωτ. 1117071/5723/0014/ΠΟΛ.1284/30.10.1996, συμψηφίζονται με τα ως άνω οφειλόμενα ποσά ΦΠΑ του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

2. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από της εκδόσεώς της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr