Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1636/115411/9.11.2012 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρειες εφαρμογής του Κοινοτικού προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»(Καν. 1217/2009 του Συμβουλίου)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2012 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1636/115411/9.11.2012
Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρειες εφαρμογής του Κοινοτικού προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»(Καν. 1217/2009 του Συμβουλίου)

Αριθμ. 1636/115411

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

1.2 Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70) καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω Νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

1.3 Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

1.4 Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.5 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως τα άρθρα 186 παρ. ΙΧ και 283 παρ. 3 (ΦΕΚ Α΄ 87).

1.6 Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

1.7 Την υπ’ αριθμ. Υ44/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β΄ 2094).

1.8 Την υπ’ αριθμ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

1.9 Την υπ’ αριθμ. 125766/2004 υπουργική απόφαση «απόφαση εφαρμογής του Κοινοτικού προγράμματος “Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης” (ΔΙΓΕΛΠ)» (ΦΕΚ Β΄ 303).

2. Τους Κανονισμούς:

2.1 (EK) 1217/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 «για τη δημιουργία Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης όσον αφορά στα εισοδήματα και στην οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (κωδικοποιημένη έκδοση) (L328, σ.27 της 15.12.2009).

2.2 (EOK) 1915/1983 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 1983 «περί ορισμένων διατάξεων εφαρμογής για την τήρηση λογιστικών στοιχείων για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (L190, σ.25 της 14.07.1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.3 (EK) 868/2008 της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 «περί του δελτίου εκμεταλλεύσεως που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για την ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων αυτών» (L237, σ.18 της 04.09.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.4 (EK) 1242/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «για τη θέσπιση κοινοτικής τυπολογίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (L335, σ.3 της 13.12.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.5 (EE) 1291/2009 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2009 «περί επιλογής των λογιστικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (L347, σ.14 της 24.12.2009).

3. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι το 50% της ετήσιας Κοινοτικής χρηματοδότησης προκαταβάλλεται.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ειδικός Φορέας 110, ΚΑΕ 5329, οικονομικού έτους 2012) και υπάρχει για το σκοπό αυτό εγκεκριμένη δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (747.000,00€) σύμφωνα με την απόφαση 6676/25503/06.03.2012 της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ Β44ΗΒ−Χ2Κ), 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση διάθεσης πίστωσης

Εγκρίνουμε τη διάθεση ποσού ύψους έως επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (747.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ειδικός Φορέας 110, ΚΑΕ 5329, οικονομικού έτους 2012) για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» (ελλ. ΔΙΓΕΛΠ, γαλλ. RICA, αγγλ. FADN).

Άρθρο 2
Κατανομή πίστωσης

Η ως άνω εγκεκριμένη πίστωση κατανέμεται ως ακολούθως:

1. Για την κατ’ αποκοπή αμοιβή των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα λογιστικά στοιχεία που παρείχαν για το λογιστικό έτος (έτος χρήσης) 2010, καθώς και για την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων του λογιστικού έτους 2009, μέχρι συνολικού ποσού 501.191,00€.

2. Για την επιτόπια συλλογή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών των λογιστικών στοιχείων από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέχρι συνολικού ποσού 223.000,00€.

3. Για τις μετακινήσεις των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ασχολούνται με το πρόγραμμα, μέχρι συνολικού ποσού 22.809,00€.

Άρθρο 3
Λεπτομέρειες εφαρμογής

Καθορίζουμε ως ακολούθως τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

1. Αναφορικά με την εγκεκριμένη δαπάνη των 501.191,00€ για την κατ’ αποκοπή αμοιβή των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της παραγράφου (1) του άρθρου (2) της παρούσας, ισχύουν τα εξής:

1.1. Η συγκεκριμένη δαπάνη κατανέμεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας.

1.2. Η κατ’ αποκοπή αμοιβή για το λογιστικό έτος 2010 ορίζεται σε 140 € ενώ για το λογιστικό έτος 2009 ισχύουν τα οριζόμενα στην Υπουργική απόφαση 079272/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2514).

1.3. Για την καταβολή της δαπάνης θα εκδοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (ΧΕΠ) στο όνομα του Κεντρικού Καταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (ΑΤΕ), ως α΄ υπολόγου, με β΄ υπόλογο που θα ορισθεί από την Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1.4. Οι πληρωμές θα γίνουν από τα τοπικά υποκαταστήματα της ΑΤΕ με πίστωση του προσωπικού λογαριασμού των δικαιούχων. Ενδεχόμενες νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τους δικαιούχους.

1.5. Ως δικαιολογητικά για την απόδοση του ΧΕΠ ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Το Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

β) Η ονομαστική κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων βεβαιωμένη από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπάλληλο και θεωρημένη από τον Προϊστάμενό του. Σε αυτή θα περιλαμβάνονται και οι αριθμοί των λογαριασμών των δικαιούχων στην ΑΤΕ.

1.6. Προκειμένου να είναι δυνατός ο οικονομικός έλεγχος σε κάθε έγγραφο, πρακτικό, βεβαίωση ή άλλη πράξη που απαιτείται θα αναγράφονται απαραίτητα:

α) Ο τίτλος του προγράμματος «RICA».

β) Tα στοιχεία της παρούσας (αριθμός, έτος, ΦΕΚ).

γ) Τα στοιχεία του ΧΕΠ.

2. Αναφορικά με την εγκεκριμένη δαπάνη των 223.000,00€ για την επιτόπια συλλογή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών των λογιστικών στοιχείων της παραγράφου (2) του άρθρου (2) της παρούσας, ισχύουν τα εξής:

2.1 Η συγκεκριμένη δαπάνη κατανέμεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

2.2 Αφορά μόνο στους Υπαλλήλους που ασχολούνται με το πρόγραμμα και θα τεκμηριωθεί στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις πραγματοποιηθείσες μετακινήσεις έπειτα από την ολοκλήρωση των ελέγχων αξιοπιστίας που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.3 Η πληρωμή θα γίνει με ισόποση μεταφορά πίστωσης στον ΚΑΕ 5387 «Επιχορήγηση σε αιρετές Περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 4
Παραρτήματα

Παρατίθενται δύο (2) Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης