Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1017/3.2.2003 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1017/3.2.2003
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.


Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1010062/236/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1017

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

Γ ΕΝΙΚΑ

1. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από τη Γ.Γ. Π. Σ., όσον αφορά τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οίκον. έτους 2003, με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας και υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής, προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τις Δ.Ο.Υ., του εντύπου με τον τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος".

Το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ.) συντάσσεται σε δύο αντίτυπα από το οποία το ένα θα τοποθετηθεί μέσα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα συρραφεί με αυτή στο επάνω αριστερό μέρος της τρίτης σελίδας της δήλωσης για να σταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. και το άλλο θα παραμείνει στο φάκελο του φορολογουμένου στη

Δ.Ο.Υ.

Ειδικά, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας, καθώς και υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής, πρέπει να συμπληρώνει μόνος του ο φορολογούμενος το Ε.Ε.Δ., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα.

Επίσης, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ. (από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ ή τους ίδιους τους φορολογούμενους), πρέπει απαραίτητα να σημειώνεται «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 911-912 του πίνακα 2 (Πληροφοριακά στοιχεία) της δήλωσης.

2. Το Ε.Ε.Δ. είναι μονοσέλιδο και περιλαμβάνει δύο πίνακες (Α', και Β'). Από τους πίνακες αυτούς θα χρησιμοποιηθούν ο πίνακας Α', για τις δηλώσεις με εισοδήματα των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και ο πίνακας Β', για τις δηλώσεις με αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής, εφόσον απαιτείται.

3. Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Ε.Ε.Δ. για κάθε πίνακα χωριστά.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισοδήματα από αποδοχές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού η ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

1. Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των πιο πάνω υπόχρεων των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 , όπως ίσχυαν πριν την αναρίθμηση τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3091/2002 , πρέπει να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 ,όπως ίσχυαν πριν την αναρίθμηση τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3091/2002 , ορίζεται ότι οι αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού φορολογούνται με συντελεστή 6%, οι αμοιβές του κατώτερου ημεδαπού πληρώματος Ε. Ν. φορολογούνται με συντελεστή 3% από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία και οι αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Επίσης, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.2768/1999 έχει καταργηθεί η εισφορά Ο.Γ.Α, που αναλογεί στο φόρο των αμοιβών αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

Συνεπώς, εισφορά 0.Γ.Α που αναλογεί στο φόρο εξακολουθεί να υπάρχει μόνο για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας (10% μέχρι ποσό φόρου 176,08 ευρώ και 15% από ποσό φόρου 176,09 ευρώ και πάνω).

Η σωστή συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ. παίζει πρωταρχικό ρόλο για την ορθή εκκαθάριση του φόρου.

2. Οι κωδικοί αριθμοί του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 255 - 256, θα γραφτούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, τόσο αυτές που έχουν καταβληθεί σε ευρώ όσο και εκείνες που τυχόν, έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ).

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 255 - 256 του Ε.Ε.Δ θα γίνει με την ορθή μεταφορά των ποσών τα οποία προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών, που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 257 - 258, θα γραφτεί ο φάρος που αναλογεί (εκτός από την εισφορά Ο.Γ.Α. φόρου του ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας του ίδιου χρονικού διαστήματος που πρέπει να γραφτεί στους κωδικούς 259 - 260) όπως αυτός γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών.

γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 259 - 260 θα γραφτεί η εισφορά Ο ΓΑ που αναλογεί στο φόρο όπως γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών του ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας.

Σημειώνουμε και πάλι πως η εισφορά ΟΓΑ στο φόρο γράφεται ΜΟΝΟ στο Ε.Ε.Δ.

δ) Στην περίπτωση αξιωματικού ή ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει εκτός από τους κωδικούς αριθμούς 255-256 να συμπληρωθούν και οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής :

αα) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 263 - 264 θα γραφτούν οι αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό.

ββ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 265 - 266, θα γραφτεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 313-316 του πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ούτε στους κωδικούς αριθμούς 257 - 258 του Ε.Ε.Δ., αλλά θα γράφεται εκτός από τους κωδικούς 265- 266 του Ε.Ε.Δ. και στους κωδικούς 651 - 652 του πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά περίπτωση. Το εισόδημα αυτής της περίπτωσης,πρέπει να γραφτεί και στους κωδικούς αριθμούς 389-390 του πίνακα 4Ζ' της δήλωσης (και όχι στους κωδικούς αριθμούς 301-302 του πίνακα 4Α' της δήλωσης).

ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 253 - 254, θα γραφτούν οι καθαρές αποδοχές που καταβλήθηκαν στο ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού (αθροιστικά σε ευρώ, καθώς και σε ξένο νόμισμα, μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ), ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση και αμοιβές ως αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, προκειμένου η εκκαθάριση του φόρου να γίνει μηχανογραφικά από τη Γ Γ. Π. Σ.

Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρωθούν, συγχρόνως και οι κωδικοί αριθμοί 255-256 με το άθροισμα των καθαρών αποδοχών τους, τόσο αυτών που προέρχονται από την απασχόληση τους ως ημεδαπού κατώτερου πληρώματος, όσο και αυτών που προέρχονται από την απασχόληση τους ως αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού.

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω, ότι φορολογούμενος αποκτά από 1/1 - 31/7/2002 6-000.00 ευρώ, ως καθαρές αποδοχές, για την απασχόληση του ως κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και από 1/8 - 31/12/2002 10.000,00 ευρώ, ως καθαρές αποδοχές για την απασχόληση του ως αξιωματικού εμπορικού ναυτικού.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός αριθμός 255 με το ποσό των 16.000,00 (6.000,00 + 10.000,00) ευρώ, καθώς και ο κωδικός αριθμός 253 με το ποσό των 6.000,00 ευρώ.

στ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 201 - 202, θα γραφτεί ο κωδικός (1) αν πρόκειται για αμοιβές αξιωματικού εμπορικού ναυτικού, ο κωδικός (2) αν πρόκειται για αμοιβές ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, ο κωδικός (3) αν πρόκειται για αμοιβές ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας και ο κωδικός (4) αν το ίδιο πρόσωπο είναι συγχρόνως κατώτερο πλήρωμα και αξιωματικός εμπορικού ναυτικού την ίδια χρήση.

3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί και το κατώτερο ημεδαπό πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, καθώς και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 του πίνακα 4Α' της δήλωσης θα γραφτούν σε ευρώ τα ποσά των καθαρών αποδοχών τους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και όχι τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε ευρώ πρέπει να γίνεται με βάση την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών. Σημειώνεται και πάλι ότι οι αμοιβές αξιωματικού και του κατώτερου ημεδαπού πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία, που ο φόρος εισοδήματος έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, δεν θα συμπεριληφθούν στους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 του πίνακα 4Α' της δήλωσης αυτής, αλλά θα γραφτούν στους κωδικούς αριθμούς 389 - 390 του πίνακα 4Ζ' της δήλωσης.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 313 - 314 του πίνακα 9 της δήλωσης θα γραφτούν τα ποσά του φόρου που αναλογούν και στους κωδικούς αριθμούς 315 - 316 του ίδιου πίνακα θα γραφτούν τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν, όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του εργοδότη (δεν συναθροίζεται στα ποσά αυτά η εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α, στο φόρο του ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας, που γράφεται μόνο στο Ε.Ε.Δ.).

4. Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται εκκαθάριση από τη Γ.Γ.Π.Σ. στις ακόλουθες περιπτώσεις που σ φορολογούμενος μέσα στο 2002 απασχολήθηκε ως:

α) Ημεδαπά κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού και ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας και

β) Αξιωματικός εμπορικού ναυτικού και ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας. Στις περιπτώσεις αυτές η εκκαθάριση γίνεται χειρόγραφα από τη Δ.Ο.Υ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αν, παρά την κατάργηση παρακράτησης εισφοράς Ο.Γ.Α. στο φόρο στις αμοιβές των ναυτικών, υπάρχουν βεβαιώσεις αποδοχών αυτών με παρακρατηθείσα εισφορά Ο.Γ.Α. στο φόρο, οι δηλώσεις αυτές δεν θα στέλνονται στη Γ. Γ. Π. Σ. για εκκαθάριση.

Στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφονται οι οικείες βεβαιώσεις αποδοχών στους φορολογούμενους προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις από τους εργοδότες τους.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισοδήματα από αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα.

Ενόψει της κατάργησης του τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς Ο.Γ.Α., στο χαρτόσημο των αποδοχών των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα που καταβάλλονται από 1-1.2002 και μετά, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 267-268 του πίνακα Β' του Ε.Ε.Δ. με το ακαθάριστο ποσό των αποδοχών των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής που αφορούν τη χρήση 2002.

Επισημαίνεται ότι στους κωδικούς αυτούς θα γραφούν μόνο τυχόν αποδοχές που τους καταβάλλονται αναδρομικά μέσα στη χρήση 2002 με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση καταβολής αναδρομικών αποδοχών για άλλους λόγους, εκτός αυτών που προαναφέρονται, όπως αντικειμενική αδυναμία του εργοδότη ή καθυστερημένη χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών κτλ., που χρόνος απόκτησης αυτών θεωρείται ο χρόνος που οι υπάλληλοι της Αμερικανικής Αποστολής απόκτησαν δικαίωμα είσπραξης, πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε.Ε.Δ., της αντίστοιχης χρήσης.

Ειδικά στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα συμπληρωθούν οι κωδικοί αριθμοί 267 - 268 του πίνακα Β' του Ε.Ε.Δ., πρέπει να γραφεί το συνολικό ακαθάριστο ποσό των αποδοχών των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών και όχι με το ποσό που έχει γραφτεί στους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 του πίνακα 4Α' (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) της δήλωσης.

Τέλος, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου οίκον. έτους 2003 το οποίο θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συρράπτεται μέσα στη δήλωση που θα αποστέλλεται στη Γ. Γ. Π. Σ. για μηχανογραφική εκκαθάριση και όχι οποιοδήποτε άλλο έντυπο Ε.Ε.Δ. προηγούμενου οίκον. έτους.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης