ΠΟΛ.1309/27.11.1997

Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και ΚοινοπραξιώνΣχόλια:


27 Νοέ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 27 Νοεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.:1121150/706/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1309

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997), κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο φορολογείται για την αξία της ακίνητης περιουσίας του που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας βρίσκεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα του. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του πιο πάνω νόμου, ορίζεται ότι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι:

α) Τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση συζύγων, θα πρέπει το άθροισμα της αξίας της περιουσίας και των δύο συζύγων να είναι μεγαλύτερο από εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές.

β) Ολα τα νομικά πρόσωπα και οι κοινωνίες αστικού δικαίου.

γ) Καθένας που καλείται με έγγραφο από τον προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι η διαδικασία υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται από το άρθρο αυτό δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, αφού τους αποσταλεί σχετική πρόσκληση. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία υποβολής δήλωσης από τα φυσικά πρόσωπα.

2. Με την αριθ. 1034912/179/Β0013/(ΦΕΚ 308/Β'/16.4.1997) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (φυσικών και νομικών προσώπων), καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτή. Εξάλλου με την αριθ. 1118769/686/Β0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 27, ορίζεται η διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών.
Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος ΔΟΥ της φορολογίας εισοδήματος.

3. Το ΚΕΠΥΟ, στα πλαίσια του έργου "ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφορικού συστήματος ΦΜΑΠ", επεξεργάζεται ήδη τα στοιχεία ακινήτων των εντύπων Ε9 έτους 1997 και αποστέλλει στα φυσικά πρόσωπα και τις κοινοπραξίες που είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ σχετική ειδοποίηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτουμε στην παρούσα εγκύκλιο. Σύμφωνα με την ειδοποίηση αυτή, θα καλούνται τα ανωτέρω πρόσωπα να προσέλθουν στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός 5 ημερών, προκειμένου να παραλάβουν τη δήλωση ΦΜΑΠ, καθώς και τα σχετικά έντυπα υπολογισμού αξίας ακινήτων που συνυποβάλλονται με αυτή. Εν όψει της προσέλευσης των φορολογουμένων στις ΔΟΥ, σας υπενθυμίζουμε τις αριθ. 786/ΠΟΛ.1265/30.9.1997 και 1114548/1910/0006Β'/εγκυκλίους, σχετικές με την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη συμπεριφορά των υπαλλήλων και την έγκαιρη προμήθεια εντύπων και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους.
Εξάλλου, το ΚΕΠΥΟ, σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου αποστολής των ειδοποιήσεων στους υπόχρεους θα αποστέλει στις αρμόδιες ΔΟΥ τις "Προσκλήσεις Υποβολής Δήλωσης ΦΜΑΠ" και τις "Καταστάσεις Υποχρέων σε Υποβολή Δήλωσης ΦΜΑΠ", στις οποίες θα επισυνάπτεται (φύλλο πρώτο) αναλυτικός πίνακας κωδικών λαθών που
διαπιστώθηκαν κατά την επεξεργασία των στοιχείων ακινήτων των εντύπων Ε9. Οι κωδικοί αυτοί αφορούν λάθη των φορολογουμένων και παραδοχές ή παρατηρήσεις του ΚΕΠΥΟ, για τον υπολογισμό της ενδεικτικής αξίας των ακινήτων, π.χ. ο κωδικός 101 σημαίνει ότι δεν συμπληρώθηκε κατηγορία ακινήτου και θεωρήθηκε οικόπεδο, ο
κωδικός 104 σημαίνει ότι δεν δόθηκε ποσοστό συνιδιοκτησίας και θεωρήθηκε πλήρης κυριότης 100%, ο κωδικός 109 αφορά την παρατήρηση ότι δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του Σ.Α.Ο. κ.λπ. Παρά την ύπαρξη των λαθών αυτών, το ΚΕΠΥΟ, με βάση τις παραδοχές που έκανε, διαπίστωσε υποχρέωση υποβολής δήλωσης των φορολογουμένων, με βάση τις ενδεικτικές αξίες των ακινήτων τους, οι οποίες και αναγράφονται στην κατάσταση. Οι ενδεικτικές αυτές αξίες δεν θα γνωστοποιούνται στους υπόχρεους, προς αποφυγή σύγχυσης μεταξύ των τιμών αυτών και των τιμών (αξιών) που ισχύουν για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

4. Η επίδοση της σχετικής πρόσκλησης, αντίγραφο της οποίας θα συσχετίζεται με το φάκελο του υπόχρεου, θα γίνεται με αποδεικτικό επίδοσης προς τους φορολογούμενους κατά την προσέλευσή τους στη ΔΟΥ, για την παραλαβή των σχετικών εντύπων, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 56 έως 67 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (ΚΦΔ). Οι προσκλήσεις αυτές, στις οποίες θα αναγράφετε τη διεύθυνση της ΔΟΥ και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου υπαλλήλου υποχρεωτικά, θα υπογράφονται από τον
προϊστάμενο της ΔΟΥ και στη συνέχεια θα τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους υπόχρεους δεν προσέλθουν στις ΔΟΥ μετά την ειδοποίηση που θα λάβουν, για την παραλαβή των εντύπων, τότε δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στην "Κατάσταση Υποχρέων σε Υποβολή Δήλωσης ΦΜΑΠ" θα τους επιδίδετε την πρόσκληση στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει, ακολουθώντας και πάλι τις διατάξεις του ΚΦΔ.
Από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής πρόσκλησης αρχίζει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την υποβολή της δήλωσης ΦΜΑΠ. Οι αρμόδιοι για τη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας υπάλληλοι, θα πρέπει να παρέχουν στους φορολογούμενους κάθε πληροφορία σχετική με τη συμπλήρωση, τόσο των φύλλων υπολογισμού της αξίας των ακινήτων, όσο και της οικείας δήλωσης, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη.

5. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ έχει πεθάνει (μετά την 1.1.1997) και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από το θάνατο ή από τη δημοσίευση της διαθήκης, τότε οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος υποβάλλουν τη δήλωση, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης.
Σε περίπτωση, όμως, που το πιο πάνω χρονικό διάστημα (από το θάνατο ή τη δημοσίευση της διαθήκης μέχρι την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης) είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών, τότε η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θανάτου για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους ή από τη δημοσίευση της διαθήκης για τους εκ διαθήκης κληρονόμους, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης. Εστω π.χ. ότι ο "Α" πέθανε πέντε μήνες και 10 ημέρες πριν την επίδοση της πρόσκλησης και δεν άφησε διαθήκη. Οι κληρονόμοι του υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ, εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης, διότι η εξάμηνη προθεσμία συμπληρωνόταν 20 ημέρες μετά την επίδοση.
Επίσης, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, οι κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας, οι εκκαθαριστές κληρονομίας, οι μεσεγγυούχοι, οι προσωρινοί διαχειριστές και οι σύνδικοι πτωχεύσεων, έχουν προθεσμία για υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, εφόσον έχει παρέλθει εξάμηνο από τότε που έλαβαν γνώση του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από τότε που έλαβαν γνώση του διορισμού τους μέχρι την επίδοση της πρόσκλησης, τότε η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διορισμού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης.
Οι πιο πάνω αναφερόμενες προθεσμίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως ορίζεται στην αρ. 1118769/686/Β0013/απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
Η δήλωση θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ενώ τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (έντυπα 1-5 και Κ1-Κ9) θα υποβάλλονται εις απλούν και θα χορηγούνται δωρεάν από την υπηρεσία.
Για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.Δ.118/1973.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης έχουν δοθεί με το φυλλάδιο οδηγιών ΦΜΑΠ, το οποίο θα παρέχετε στους υπόχρεους μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα. Επίσης, με την αριθ. 1042365/251/Β0013/εγκύκλιο, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν.2459/1997, σχετικές με τη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Επειδή στο φυλλάδιο οδηγιών (σελίδες 3 και 6) και στην πιο πάνω εγκύκλιο (σελίδες 10 και 15) αναγράφεται ότι τα έντυπα υπολογισμού αξίας ακινήτων θα υποβάλλονται εις διπλούν και η δήλωση μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά, θα πρέπει να επισημαίνετε και να τονίζετε ιδιαίτερα στους φορολογούμενους κατά την προσέλευσή τους στη ΔΟΥ, για την παραλαβή των σχετικών εντύπων, ότι τα μεν φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων θα υποβάλλονται εις απλούν, οι δε δηλώσεις δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικώς.
Επίσης, θα πρέπει, κατά την παράδοση του φυλλαδίου οδηγιών στους φορολογούμενους, να έχετε προβεί στη διαγραφή των παραπάνω. Αν μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης ο υπόχρεος μεταβιβάσει ακίνητό του,
τότε θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 32 του πιο πάνω νόμου, κατ' εξουσιοδότηση του οποίου έχει εκδοθεί η αριθ. 1022582/100/Β0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετική με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων.

6. Μετά την παραλαβή των δηλώσεων ΦΜΑΠ θα καταχωρείτε αυτές στο βιβλίο παραλαβής δηλώσεων φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας για να πάρουν αύξοντα αριθμό, τον οποίο θα μεταφέρετε στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και στο οικείο ορθογώνιο πλαίσιο με τη σχετική ένδειξη που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της
δήλωσης. Στη συνέχεια, θα προβαίνετε στον έλεγχο αυτών για την κανονική συμπλήρωσή τους και στην κωδικογράφησή τους. Σχετικές οδηγίες σας έχουν δοθεί με την αριθ. 10579571/372/Β0013/εγκύκλιο, η οποία θα εφαρμόζεται ανάλογα και για τις δηλώσεις ΦΜΑΠ φυσικών προσώπων.

Συμπληρωματικά δε, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τον έλεγχο των δηλώσεων:

Στην πρώτη σελίδα της δήλωσης στον πίνακα Ι στη θέση "Οικογενειακή Κατάσταση Υποχρέου" και στο πλαίσιο "Πλήθος Τέκνων που βαρύνουν..." θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Στον πίνακα ΙΙ της ίδιας σελίδας θα πρέπει να ελέγξετε αν έχουν μεταφερθεί σωστά από τις οικείες στήλες των πινάκων 1 και 2 του εσωτερικού του εντύπου της δήλωσης στους κωδικούς 311, 321, 331, 312, 322, 313, 323 κ.λπ., το άθροισμα των αξιών των ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων του υποχρέου και των προσώπων της
οικογενείας του (σύζυγος και παιδιά), καθώς και το άθροισμα των χρεών από δάνεια που τους βαρύνουν.
Στο εσωτερικό του εντύπου της δήλωσης, η στήλη 2 των πινάκων 1 και 2 θα πρέπει απαραίτητα να είναι συμπληρωμένη.
Μετά την κωδικογράφηση των δηλώσεων, η οποία θα πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα από την παραλαβή τους, θα αποστείλετε το πρωτότυπο αυτών σε δέματα των 100 δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ και στη διεύθυνση: Φρύνης 1, 176.76, Καλλιθέα, για την εκκαθάριση και βεβαίωση του φόρου.
Οι προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων ΔΟΥ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την παρούσα και να παρέχουν τη συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε ΔΟΥ της χωρικής τους αρμοδιότητας.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ημερομηνία:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αρ. Ειδοπ.:

ΠΡΟΣ:ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Από την επεξεργασία των στοιχείων ακινήτων του εντύπου Ε9 έτους 1997 που καταθέσατε, προκύπτει υποχρέωσή σας για υποβολή δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 και της παραγράφου 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α').

Κατόπιν τούτου, παρακαλείσθε όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, προσέλθετε στη Δ.Ο.Υ. ................................ αυτοπροσώπως ή δια του πληρεξουσίου σας, προκειμένου να παραλάβετε τα σχετικά έντυπα για την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Γεωργιάδης

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερομηνία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμός:

Δ/νση:
Αρμόδιος:
ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Από την επεξεργασία των στοιχείων ακινήτων του εντύπου Ε9 έτους 1997 που καταθέσατε, προκύπτει υποχρέωσή σας για υποβολή δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 και της παρ. 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997).

Κατόπιν τούτου, παρακαλείσθε όπως, με την προσκόμιση της παρούσας και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της, προσέλθετε στην Υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή δια του πληρεξουσίου σας και υποβάλετε τη σχετική δήλωση Φ.Μ.Α.Π.

Επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωσή σας, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2459/1997.

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

Επιδόθηκε την ....................
ημέρα ........... και ώρα ........
στ ...............................

..... Παραλαβ......


Taxheaven.gr