ΠΟΛ.1305/19.11.1997

Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και ΚοινοπραξιώνΣχόλια:


19 Νοέ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Νοεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1118769/686/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1305

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και κοινοπραξιών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 και της παρ. 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
2. Την αριθ. 1034912/179/Β0013/Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή" (ΦΕΚ 308/Β'/16.4.1997).
3. Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β').
4. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, για την παραλαβή των δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας των Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών και τη βεβαίωση του φόρου,αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας,  που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής πρόσκλησης του αρμοδίου Προϊσταμένου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997.

3. Για την επίδοση των ανωτέρω προσκλήσεων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 56 έως 67 του ΚΦΔ.

4. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου για υποβολή δήλωσης, πριν την επίδοση της πρόσκλησης και εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από το θάνατο ή από τη δημοσίευση της διαθήκης, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από το θάνατο ή από τη δημοσίευση της διαθήκης μέχρι την επίδοση της πρόσκλησης, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θανάτου, για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους ή από τη δημοσίευση της διαθήκης για τους εκ διαθήκης κληρονόμους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη επίδοση της πρόσκλησης.

5. Η προθεσμία για υποβολή της δήλωσης για τους νόμιμους αντιπροσώπους, τους κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας, τους εκκαθαριστές κληρονομίας, τους μεσεγγυούχους, τους προσωρινούς διαχειριστές και τους σύνδικους πτωχεύσεων, είναι τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης, εφόσον έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τότε που έλαβαν γνώση του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τότε που έλαβαν γνώση του διορισμού τους μέχρι την επίδοση της πρόσκλησης, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διορισμού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης.

6. Οι πιο πάνω προθεσμίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

7. Για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.Δ/τος 118/1973.

8. Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δωρεάν από την Υπηρεσία. Ο τύπος, το περιεχόμενο, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό, καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα υπό στοιχείο 2 Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr