Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2010 ]

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010
για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

2010/C 326/07

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στην στρατηγική Ευρώπη 2020, όπως παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρουσιάζεται το όραμα μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς για τον 21ο αιώνα στην οποία αξιοποιούνται όλα τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής κοινωνίας.

(2) Μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη [1], αποδίδει πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς με την εξάλειψη των κανονιστικών και τεχνικών φραγμών που εμποδίζουν τους πολίτες να αξιοποιήσουν όλα τα οφέλη της.

(3) Λόγω της στενής συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ των διαδικασιών τιμολόγησης και πληρωμής, η δημιουργία του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA) μπορεί να χρησιμεύσει ως "εφαλτήριο" για την καθιέρωση διαλειτουργικών ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις και τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και του αυτοματισμού των αλυσίδων χρηματοτεχνικής μέριμνας.

(4) Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας [2], από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν την αρχή της μη άσκησης διακρίσεων μεταξύ των τιμολογίων σε χαρτί και των τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή.

(5) Η ανακοίνωση [3] της Επιτροπής με τίτλο "Αξιοποιώντας τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ευρώπη" προτείνει τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ που θα επικουρεί την Επιτροπή στον συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και στον προσδιορισμό των μέτρων σε επίπεδο Ένωσης για τη διευκόλυνση της μαζικής υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

(6) Συνεπώς, θα πρέπει να συγκροτηθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και να προσδιοριστούν τα καθήκοντα και η διάρθρωσή της.

(7) Το βασικό καθήκον της ομάδας θα είναι η παρακολούθηση της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η υποβοήθηση της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρονικής τιμολόγησης στα κράτη μέλη. Θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με εθνικά πολυμερή φόρουμ και να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνοριακές πτυχές της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(8) Το ευρωπαϊκό πολυμερές φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα πρέπει να απαρτίζεται από μέλη εθνικών φόρουμ και εκπροσώπους ευρωπαϊκών ενώσεων χρηστών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων.

(9) Θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες για την κοινολόγηση πληροφοριών από τα μέλη του φόρουμ, με την επιφύλαξη των κανόνων της Επιτροπής για την ασφάλεια που ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ. [4]

(10) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. [5]

(11) Είναι σκόπιμο να οριστεί περίοδος ισχύος της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή θα εξετάσει σε εύθετο χρόνο τη σκοπιμότητα παράτασης της ισχύος της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Συγκροτείται ευρωπαϊκό πολυμερές φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, που αναφέρεται στο εξής ως το "φόρουμ".

Άρθρο 2

Καθήκοντα

1. Αποστολή του φόρουμ είναι:

α) να επικουρεί την Επιτροπή στην παρακολούθηση της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρονικής τιμολόγησης και του επιπέδου υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στα διάφορα κράτη μέλη

β) να προωθεί ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών που διευκολύνουν την εξεύρεση διαλειτουργικών λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης

γ) να επισημαίνει προβλήματα που απαντώνται ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές και να προτείνει κατάλληλες λύσεις

δ) να στηρίζει και να παρακολουθεί τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση ενός υποδείγματος τυποποιημένων πληροφοριακών στοιχείων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

2. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το φόρουμ λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων, υφιστάμενων εργασιών και λύσεων, ιδίως όσον αφορά το νομικό περιβάλλον, τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα τεχνικά πρότυπα ως προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 3

Διαβούλευση

Η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη γνώμη της ομάδας για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά:

α) Άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο Ένωσης για την άρση των λοιπών φραγμών που εμποδίζουν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

β) Επιχειρηματικές μεθόδους στην αλυσίδα χρηματοτεχνικής μέριμνας που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ιδίως στον τομέα των πληρωμών και του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA).

γ) Εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις για να υποστηριχθεί η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Άρθρο 4

Σύνθεση

Το φόρουμ απαρτίζεται από 63 μέλη:

α) δύο μέλη ανά εθνικό πολυμερές φόρουμ

β) έξι μέλη ευρωπαϊκών ενώσεων που εκπροσωπούν καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις

γ) έναν εκπρόσωπο από έκαστο των εξής φορέων: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων [6].

Άρθρο 5

Μέλη — Διορισμός

1. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη του φόρουμ ως εξής:

1) Τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) διορίζονται βάσει προτάσεων των κρατών μελών. Τα μέλη αυτά διορίζονται ως εκπρόσωποι τω εθνικών πολυμερών φόρουμ.

2) Τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) διορίζονται ως εκπρόσωποι των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο β). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ αυτών των ομάδων ενδιαφερομένων.

3) Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) διορίζονται βάσει των αντίστοιχων προτάσεων της CEN, της ΕΚΤ και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων.

2. Τα μέλη διορίζονται για θητεία τριών ετών.

3. Τα μέλη που δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις διαβουλεύσεις της ομάδας, που παραιτούνται ή δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή του άρθρου 339 της Συνθήκης, μπορούν να αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους.

4. Τα ονόματα των μελών που αναφέρονται στο άρθρο 4 θα δημοσιεύονται στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων και άλλων παρεμφερών οργάνων της Επιτροπής.

5. Τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 6

Λειτουργία

1. Η προεδρία του φόρουμ ασκείται από εκπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί, σε βάση ad hoc, να καλεί εμπειρογνώμονες που δεν είναι μέλη του φόρουμ, αλλά διαθέτουν ειδικές γνώσεις σχετικά με κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες του φόρουμ. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δύναται να παρέχει καθεστώς παρατηρητή σε άτομα, σε οργανώσεις κατά την έννοια του κανόνα 8 παράγραφος 3 των οριζόντιων κανόνων για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, και σε υπό προσχώρηση χώρες.

3. Τα μέλη του φόρουμ, καθώς και οι προσκαλούμενοι εμπειρογνώμονες και παρατηρητές, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις περί επαγγελματικού απορρήτου που ορίζονται στις Συνθήκες και στους κανόνες εφαρμογής τους, καθώς και με τους κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής όσον αφορά την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ, όπως αυτοί ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής. Αν δεν τηρήσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις, η Επιτροπή μπορεί να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα.

4. Οι συνεδριάσεις του φόρουμ διεξάγονται στα κτίρια της Επιτροπής. Η Επιτροπή προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη. Στις συνεδριάσεις του φόρουμ δύνανται να συμμετέχουν και άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

5. Το φόρουμ καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του με βάση τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό που έχει θεσπίσει η Επιτροπή.

6. Η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του φόρουμ είτε καταγράφοντας τις πληροφορίες αυτές στο μητρώο είτε μέσω συνδέσμου που παραπέμπει από το μητρώο σε ειδικό δικτυακό τόπο.

7. Κατά τη λήξη της θητείας του φόρουμ, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση για την πρόοδο που επιτεύχθηκε από το φόρουμ. Η έκθεση αυτή τίθεται στη διάθεση του κοινού.

Άρθρο 7

Έξοδα συνεδριάσεων

1. Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του φόρουμ δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

2. Τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραμονής των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του φόρουμ επιστρέφονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Επιτροπής.

3. Τα έξοδα αυτά καλύπτονται εντός των ορίων των διαθέσιμων κονδυλίων στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής των πόρων.

Άρθρο 8

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Βρυξέλλες, 2 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Michel Barnier

Μέλος της Επιτροπής

[1] COM(2010) 45.

[2] ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

[3] COM(2010) 712.

[4] ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1.

[5] ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

[6] Οδηγία 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης