Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1304/18.11.1997 Διάθεση Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας έτους 1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1304/18.11.1997
Διάθεση Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας έτους 1998
Διάθεση Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας έτους 1998 1118174/1207/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1304/18.11.1997

Κοινοποιούμε κατωτέρω την απόφαση του Υπ. Οικ. 1064034/720/Τ&ΕΦ/13.6.1997 (ΦΕΚ Β' 528), με την οποία καθορίστηκε ο βασικός χρωματισμός των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων έτους 1998, καθώς και την απόφαση του Υπ. Οικ. 1104210/8367-5/0016/10.10.1997 (ΦΕΚ Β' 937), με την οποία
ανατέθηκε στις Τράπεζες Αγροτική, Εθνική, Ιονική και ALPHA Πίστεως, η διάθεση των σημάτων αυτών και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, εν όψει της επικείμενης έναρξης διάθεσης των ανωτέρω σημάτων.
Υπενθυμίζουμε ότι, με τη διαταγή μας 1027931/331/Τ&ΕΦ/, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 20, Ν.2459/1997, με τις οποίες καταργήθηκαν απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας και καθιερώθηκαν δύο νέες κατηγορίες τελών κυκλοφορίας για τα μικρού κυλινδρισμού αυτοκίνητα οχήματα. Παράλληλα, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα, για τα ειδικά σήματα των προηγουμένων ετών, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήματα του 1998, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές, όπου κρίνεται απαραίτητο, εν όψει και των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις και αποφάσεις.

Ι. Κοινοποιούμενες αποφάσεις

1. Απόφαση Υπ. Οικ. 1064034/720/Τ&ΕΦ/13.6.1997
Με την απόφαση αυτή, καθορίστηκε ο βασικός χρωματισμός των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων έτους 1998 και καθορίστηκαν οι νέες κατηγορίες των σημάτων (κατωτέρω κεφ. 4).

2. Απόφαση Υπ. Οικ. 1104210/8367-5/0016/10.10.1997
Με την απόφαση αυτή ανατέθηκε στις τράπεζες Αγροτική, Εθνική, Ιονική και ALPHA Πίστεως, η διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1998, κατά τα ειδκότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή (κατωτέρω κεφ. 7).

ΙΙ. Διάθεση ειδικών σημάτων ΤΚΑ, έτους 1998

1. Οχήματα που πρέπει να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα

α. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

β. Τύπου JEEP αυτοκίνητα, ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικά ή φορτηγά.
γ. Επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες, ιδιωτικής χρήσης.

δ. Επιβατικά ρυμουκλούμενα, ημιρυμουλκούμενα, ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα).
Τα ως άνω οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα, μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:

- Οταν από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17, Ν.2367/1953, όπως ισχύει και του Π.Δ.351/6.10.1990 "Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων,
των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους", προκύπτει ότι, ειδικά για τις κατωτέρω κατηγορίες των οχημάτων που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας:

α) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών με την ένδειξη Κ.Υ.
β) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Διπλωματικού Σώματος με την ένδειξη Δ.Σ.
γ) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Προξενικού Σώματος με την ένδειξη Π.Σ.
δ) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Ξένων Αποστολών με την ένδειξη Ξ.Α.
ε) αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου με την ένδειξη ΑΝ.Π.

Επομένως, στα αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες που κυκλοφορούν με τις ως άνω χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, δεν θα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.

- Οταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τις διατάξεις των παρ. 1-6, άρθρου 22, Ν.2367/1953 για ολόκληρο το έτος 1998.
Επομένως, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο από τα οχήματα αυτά, πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία, κατά τα ανωτέρω, πριν από την 1.1.1998 και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το 1998.
Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, κατά τη διάταξη της παρ. 6, άρθρου 22, Ν.2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση κ.λπ.), δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος, εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υποβολή μήνυσης κατ' αγνώστου σε περίπτωση κλοπής), έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα παραμείνει σε ακινησία για όλο το έτος.
Η κατά τα ανωτέρω ακινησία δεν αίρεται, εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιμο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία της ακινησίας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι, για διάφορους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.λπ.), δεν εκινήθησαν τα οχήματα.
Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ, δεν θα επιστρέφονται, εάν δεν γίνει προηγούμενα προμήθεια του σήματος.
Στην περίπτωση, όμως, που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ, δεν καθίσταται δυνατή η προμήθεια του σήματος πριν από την άρση της ακινησίας. Για το λόγο αυτό, οι κάτοχοι των ως άνω οχημάτων μπορούν να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός 10 ημερών από τη λήξη της ακινησίας (π.χ. προκειμένου περί κλοπής από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο) (παρ. 1, άρθρου 40, Ν.2214/1994 - σχετ. Διαταγή μας 1066578/5748/0014/ΠΟΛ.1147/8.6.1994).

- Οταν κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (αλλοδαπά οχήματα ταξινομημένα στην αλλοδαπή).

Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δημιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΑΥΟ Δ247/1988 - ΦΕΚ 195/Β'/1988), που κυρώθηκε με το Ν.1839/1989 - ΦΕΚ 90/Α'/1989, υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, οι κάτοχοί τους θα καταβάλουν για κάθε επιπλέον μήνα της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα το 1/12 των οριζόμενων ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας.
Διευκρινίζεται ότι τμήμα μηνός θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας. Τονίζεται ότι, οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό
σήμα τελών κυκλοφορίας. Ειδικά για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:

Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη "τύπου JEEP", αρκεί αυτή για την υποχρέωση εφοδιασμού με το ειδικό σήμα. Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη, θα λαμβάνεται υπόψη η σχετική με το θέμα διαταγή 1025660/248/Α0012/ΠΟΛ.1064/16.2.1994 της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος (επισυνάπτεται στο παρόν) και ειδικότερα ο κοινοποιούμενος μ' αυτήν πίνακας, στον οποίο φαίνονται, ενδεικτικά, αυτοκίνητα τύπου JEEP, που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

Επισημαίνουμε, ότι δεν θεωρούνται τύπου JEEP τα ΦΙΧ, στα οποία ο χώρος φορτώσεως αγαθών είναι εκ κατασκευής ξεχωριστός από το χώρο καμπίνας οδήγησης και ανοικτός, πράγμα που θα αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας και εξακολουθεί να παραμένει ανοικτός (σχετ. διαταγή μας 1015436/147/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1048/7.2.1997).
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κάτοχος φορτηγού ΙΧ αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωσή του για καταβολή τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητό του δεν είναι τύπου JEEP, η αρμόδια ΔΟΥ θα αποφαίνεται, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται, για το θέμα, με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία και, σε περίπτωση προσφυγής, τα διοικητικά δικαστήρια.

2. Υλη κατασκευής

Οπως ορίζεται με την απόφαση του Υπ. Οικ. 1037601/3210/0014/15.3.1993, όπως ισχύει, για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό Film PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm, το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αναλυτικά ορίζονται στην απόφαση αυτή. Εξάλλου τα σήματα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν.

3. Κατηγορίες σημάτων

Με τις διατάξεις των παρ. 4 & 5, άρθρου 20, Ν.2459/1997 καθιερώθηκαν από 1.1.1998 δύο νέα κλιμάκια τελών κυκλοφορίας εισπραττόμενα με ειδικό σήμα για τα μικρού κυλινδρισμού αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι κατηγορίες των ειδικών σημάτων ανέρχονται σε 7 και ειδικότερα:

α) Κατηγορία πρώτη (Α): Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία, καταβάλλονται ετήσια τέλη κυκλοφορίας 4.000 δρχ., δηλαδή για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες, κυλινδρισμού κινητήρα από 51 μέχρι 300 κυβικά εκατοστά.

β) Κατηγορία δεύτερη (Β): Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία καταβάλλονται ετήσια τέλη κυκλοφορίας 10.000 δρχ., δηλαδή για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 301 μέχρι 785 κυβικά εκατοστά.

γ) Κατηγορία τρίτη (Γ): Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία καταβάλλονται ετήσια τέλη κυκλοφορίας 25.000 δρχ., δηλαδή για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 786 μέχρι 1357 κυβικά εκατοστά, καθώς και για τα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα).

δ) Κατηγορία τέταρτη (Δ): Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία καταβάλλονται ετήσια τέλη κυκλοφορίας 45.000 δρχ., δηλαδή για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από 1358 μέχρι 1928 κυβικά εκατοστά και για τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 1358 κυβικά εκατοστά και άνω.

ε) Κατηγορία πέμπτη (Ε): Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία καταβάλλονται ετήσια τέλη κυκλοφορίας 100.000 δρχ., δηλαδή για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κυλινδρισμού κινητήρα από 1929 μέχρι 2357 κυβικά εκατοστά.

στ) Κατηγορία έκτη (ΣΤ): Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία καταβάλλονται ετήσια τέλη κυκλοφορίας 130.000 δρχ., δηλαδή για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κυλινδρισμού κινητήρα από 2358 κυβικά εκατοστά και άνω.

ζ) Κατηγορία έβδομη (Ζ): Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).
Τα σήματα της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με την απόφαση 1037601/3210/0014/15.3.1993, όπως ισχύει, διατίθενται με την καταβολή ποσού 2.000 δρχ.
Οπως όμως προαναφέρθηκε, για όσα οχήματα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους ότι ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τους, δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος. Διευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία:

Φορολογήσιμοι Κυλινδρισμός κινητήρα Οφειλόμενο ίπποι (κυβ. εκατοστά) ποσό

3 - 5 από 358 - 785 10.000 δρχ.
6 - 9 από 786 - 1357 25.000 δρχ.
10 - 13 από 1358 - 1928 45.000 δρχ.
14 - 16 από 1929 - 2357 100.000 δρχ.
17 και άνω από 2358 και άνω 130.000 δρχ.

4. Χρωματισμός
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση 1064034/720/Τ&ΕΦ/13.6.1997, ο βασικός χρωματισμός των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1998 είναι τυρκουάζ (μπλε - πράσινο).
Εξάλλου, σύμφωνα με την απόφαση 1037601/3210/0014/15.3.1993, όπως ισχύει, τα ψηφία που καθορίζουν το έτος στις επτά κατηγορίες αποτυπώνονται ως εξής:

- Για την πρώτη κατηγορία με πορτοκαλί ανοιχτό.
- Για τη δεύτερη κατηγορία με μωβ ανοιχτό.
- Για την τρίτη κατηγορία με κίτρινο.
- Για την τέταρτη κατηγορία με πράσινο.
- Για την πέμπτη κατηγορία με κόκκινο.
- Για την έκτη κατηγορία με μπλε.
- Για την έβδομη κατηγορία με λευκό.

Οι λοιπές ενδείξεις για όλες τις κατηγορίες των σημάτων αποτυπώνονται με χρώμα μπλε σκούρο.
Η κυκλική επιφάνεια, κάτω από το έμβλημα του Κράτους και τις λέξεις Ελληνική Δημοκρατία, είναι μεταξοτυπία χρώματος ασημί.
5. Αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας - τοποθέτησή τους στο ειδικό σήμα - Επικόλληση του ειδικού σήματος στο όχημα

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Οικ. 1037601/3210/0014/15.3.1993, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με την απόφαση 1132162/6022/0014/28.11.1995, επί των σημάτων και κάτω από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους θα υπάρχει ειδικό ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του
οχήματος.
Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο οποίος είτε θα είναι προεκτυπωμένος, στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια αυτοκινήτων, σε ειδικό αποκοπτόμενο τμήμα, είτε θα συμπληρώνεται από τον κάτοχο του οχήματος στο τριπλότυπο απογραφικό δελτίο, πάλι σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, θα αποκόπτεται και θα τοποθετείται στο ως
άνω πλαίσιο, από το παράθυρο στο πίσω μέρος του ειδικού σήματος.
Ακολούθως, το σήμα θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξινέμου του οχήματος.
Εξαιρετικά για τις μοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα, το σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών.
Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα.
Σημειώνουμε ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος των προεκτυπωμένων ειδοποιητηρίων (αποδείξεις πληρωμής), των τριπλοτύπων απογραφικών δελτίων (υπεύθυνες δηλώσεις) και των σημάτων, για ενημέρωση των κατόχων των οχημάτων.

6. Χρόνος διάθεσης των ειδικών σημάτων
Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1998 θα διατεθούν από 1.12.1997 μέχρι 31.1.1998.

7. Πρόσωπα που θα διαθέσουν τα ειδικά σήματα
Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 1998, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπ. Οικ. 1037601/3210/0014/15.3.1993, όπως ισχύει, κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΕΕΑΔ). Τα σήματα αυτά θα προωθηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ), στα πρόσωπα τα οποία θα τα διαθέσουν στους υποχρέους.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 της κοινοποιούμενης απόφασης 1104210/8367-5/0016/10.10.1997 το έργο της είσπραξης των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1998, ανατέθηκε στις Τράπεζες: Αγροτική, Εθνική, Ιονική και ALPHA Πίστεως.

Υστερα από τα ανωτέρω, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1998 θα διατεθούν από τις ως άνω Τράπεζες και από τις ΔΟΥ.

Ειδικότερα:

Ι. Οι Τράπεζες θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα όλων των κατηγοριών που θα διατεθούν εμπρόθεσμα (από 1.12.1997 μέχρι 31.1.1998 ή μέχρι την παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί για τη διάθεση αυτών), πλην των περιπτώσεων που σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήματα θα χορηγηθούν μόνο από τις ΔΟΥ.

ΙΙ. Οι ΔΟΥ θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα όλων των κατηγοριών στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Οταν γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια σήματος.
β) Οταν ο κάτοχος δεν λάβει ειδοποιητήριο μέχρι 10.1.1998.
γ) Οταν ο κάτοχος λάβει ειδοποιητήριο, αλλά ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται δεν ανήκει σε αυτοκίνητό του ή αναγράφονται λανθασμένα το ποσό και η κατηγορία του σήματος.

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε λάθος ή έλλειψη στοιχείου επί των ειδοποιητηρίων, εκτός των προαναφερθέντων, διορθώνεται ή συμπληρώνεται, αντίστοιχα, από τον κάτοχο του οχήματος επί του ειδοποιητηρίου και το ειδικό σήμα χορηγείται από τις ως άνω Τράπεζες.

δ) Οταν στο ειδοποιητήριο έχει εκτυπωθεί η ένδειξη "Για να παραλάβετε το σήμα από τράπεζα θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ κατόχου ή συζύγου ή/και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος" και ο κάτοχος του οχήματος δεν έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αυτά.
Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο κάτοχος του οχήματος συμπληρώσει επί του ειδοποιητηρίου τα ανωτέρω στοιχεία, το ειδικό σήμα χορηγείται από τις ως άνω Τράπεζες.

ε) Οταν ο κάτοχος δηλώνει ότι έχει απωλέσει το ειδοποιητήριο ή ότι δεν έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το σήμα αργότερα (και δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο) για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ταξίδι στο εξωτερικό κ.λπ.).
στ) Οταν το όχημα των ανωτέρω κατηγοριών τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά το 1998 ή τεθεί σε κυκλοφορία ως επιβατικό Ι.Χ. από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος.
Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις γ', δ' και ε', οι ΔΟΥ θα χορηγούν σήματα από 1.12.1997.
Επίσης, για τις ανωτέρω περιπτώσεις γ' και δ', καθώς και για την περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο μέχρι 10.1.1998 ή το έχει απωλέσει και το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το σήμα χορηγείται μόνο από την αρμόδια ΔΟΥ (στην οποία βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος).
Αν η ΔΟΥ αυτή δεν είναι γνωστή, το σήμα θα χορηγείται από τη ΔΟΥ στην οποία ανήκει η διεύθυνση που αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας, ανεξάρτητα εάν εκεί υπάρχει φάκελος του αυτοκινήτου ή όχι.
Για την περίπτωση στ' η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή το κλιμάκιο της ΔΟΥ, κατά περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον το όχημα τεθεί το πρώτο σε κυκλοφορία το μήνα Δεκέμβριο του 1997 ή τεθεί σε κυκλοφορία κατά το μήνα αυτό ως επιβατικό ιδιωτικής χρήσης από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, ο ιδιοκτήτης του είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί το ειδικό σήμα του 1997, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρου 36, Ν.2093/1992, όπως ισχύει, τα τέλη κυκλοφορίας στα οχήματα που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις, ως ανωτέρω (παρ. 1), είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια του σήματος του 1998 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31.1.1998 από
τη ΔΟΥ.
Εφόσον βέβαια επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να προμηθευτεί το σήμα του 1998 μαζί με το σήμα του 1997 κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήματα Δημοσίων Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, χορηγείται δωρεάν σήμα Ζ' κατηγορίας.
Τα ανωτέρω σήματα χορηγούνται:

- Από την ενοποιημένη Α' ΔΟΥ Αθηνών (Α', Β', Γ'), εάν η δικαιούμενη υπηρεσία βρίσκεται στο νομό Αττικής.
- Από τη ΔΟΥ έδρας νομών ή σε περίπτωση περισσοτέρων ΔΟΥ από την Α' ΔΟΥ, για τη λοιπή Ελλάδα.

Η χορήγηση των σημάτων αυτών θα πραγματοποιείται ύστερα από την υποβολή αναλόγου αιτήματος με σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί των αυτοκινήτων και ο συνολικός αριθμός των χορηγουμένων σημάτων. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο θα παραμένει στις ΔΟΥ ως δικαιολογητικό χορήγησης.
Μετά τη δωρεάν χορήγηση των ανωτέρω σημάτων Ζ' κατηγορίας, οι ΔΟΥ θα ενημερώνουν σχετικά τη Διεύθυνση Τελών και Ε.Φ.-Τμήμα Β' (Σίνα 2-4, 106.72 Αθήνα).
Τα ειδικά σήματα που θα διατίθενται στους υπόχρεους από τις ΔΟΥ θα καταχωρούνται ημερησίως από τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για τη διάθεσή τους, σε ειδική κατάσταση ανά κατηγορία σημάτων.

Διευκρινίζεται ότι τα σήματα που θα χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε αιτία (αντικατάσταση καταστραφέντος κ.λπ.), θα καταχωρούνται σε ενιαία (για όλο το χρονικό διάστημα της διάθεσης) ξεχωριστή κατάσταση, που αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής τακτοποίησης των παραληφθέντων σημάτων.
Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής θα εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' για το ποσό της κάθε ημερήσιας κατάστασης, το οποίο θα εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1363 "Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος" (για τα σήματα Α', Β', Γ', Δ', Ε'
και ΣΤ' κατηγορίας) και στον ΚΑΕ 2415 "Εσοδο από τη χορήγηση "ειδικού σήματος" τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (Ν.2052/1992, άρθρο 3, παρ. 4)" (για τα σήματα Ζ' κατηγορίας).

8. Πρόσωπα στα οποία θα χορηγούνται τα ειδικά σήματα - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση

- Το σήμα κατ' αρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη - κάτοχο του οχήματος. Μπορεί, όμως, να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομα των κληρονόμων, το σήμα θα χορηγείται σ' αυτούς, εφόσον συμπληρώσουν το έντυπο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς.

- Για τη χορήγηση του σήματος πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται:

α) Το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωμής, που θα έχει αποσταλεί από το ΚΕΠΥΟ στον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν το λάβει μέχρι 10.1.1998 ή το απωλέσει, θα συμπληρώνεται μόνο στη ΔΟΥ το χειρόγραφο τριπότυπο απογραφικό δελτίο - υπεύθυνη δήλωση.

Τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, έντυπα θα συμπληρώνονται σε όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους και οπωσδήποτε στον ΑΦΜ. Εάν ο κάτοχος του οχήματος στερείται για οποιοδήποτε λόγο ΑΦΜ, οι ΔΟΥ θα του χορηγούν πρώτα ΑΦΜ και ύστερα ειδικό σήμα.

β) Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή φωτοαντίγραφο αυτής. Σημειώνεται ότι το σήμα χορηγείται και με την προσκόμιση της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (στην περίπτωση που, λόγω πρόσφατης μεταβίβασης του αυτοκινήτου, δεν έχει εκδοθεί νέα άδεια στο όνομα του αγοραστή).
Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας δεν είναι υποχρεωτικός για τις ως άνω Τράπεζες.

9. Κλοπή, απώλεια, καταστροφή κ.λπ. των ειδικών σημάτων Κλοπή ή απώλεια του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος με καταβολή πάλι του αντίστοιχου ποσού και του τυχόν προστίμου λόγω μη επικόλλησης του σήματος και με συμπλήρωση νέου τριπλότυπου απογραφικού δελτίου - υπεύθυνης δήλωσης. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή το νέο σήμα θα χορηγείται μόνο από τις ΔΟΥ.
Επισημαίνεται ότι δεν καταβάλλεται πρόστιμο για προμήθεια νέου ειδικού σήματος λόγω κλοπής ή απώλειας άλλου σήματος που η προμήθειά του είχε γίνει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, εφόσον προσκομισθεί η σχετική απόδειξη πληρωμής του κλαπέντος ή απωλεσθέντος σήματος, με την επιφύλαξη όμως της επιβολής προστίμου για μη
επικόλληση (περί του οποίου κατωτέρω).
Αντίθετα, σε περίπτωση καταστροφής σήματος λόγω ζημιάς του οχήματος, χορηγείται από τις ΔΟΥ, δωρεάν, νέο σήμα αντίστοιχης κατηγορίας με συμπλήρωση τριπλοτύπου απογραφικού δελτίου - υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον προσκομισθεί αποδεικτικό στοιχείο της καταστροφής και η σχετική απόδειξη πληρωμής του καταστραφέντος σήματος.
Στη νέα υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήμα χορηγείται δωρεάν σε αντικατάσταση καταστραφέντος.
Εάν δεν προσκομισθεί αποδεικτικό στοιχείο της καταστροφής θα καταβληθεί και στην περίπτωση αυτή η αξία του νέου σήματος (χωρίς πρόστιμο, όπως στις προαναφερόμενες περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας).
Υπενθυμίζεται ότι για την εξυπηρέτηση κατόχων οχημάτων που δηλώνουν ότι έχουν χάσει τις αποδείξεις των σημάτων που αγόρασαν αρχικά έχει καθοριστεί η κατωτέρω διαδικασία (σχετ. διαταγή 1052021/2433/0014/ΠΟΛ. 1133/28.4.1995):

α. Ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στη ΔΟΥ, από την οποία επιθυμεί να προμηθευτεί το νέο σήμα, την απώλεια της ως άνω απόδειξης πληρωμής.

β. Η ΔΟΥ θα επικοινωνεί αμέσως με την 32η Διεύθυνση του ΚΕΠΥΟ, είτε τηλεφωνικά (9521140, 9522631, εσωτ. 266, κ. Γαλάνη) είτε με FAX (9579020) και θα ζητάει πληροφορίες για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος, δηλώνοντας και τον αριθμό του FAX της. Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΥΟ έχει δυνατότητα παροχής πληροφοριών από το Μάρτιο μήνα και μετά (δηλαδή μετά την παραλαβή - επεξεργασία στοιχείων και την ενημέρωση του αρχείου του).

γ. Το ΚΕΠΥΟ θα στέλνει στο ως άνω δηλωθέν FAX της ΔΟΥ σχετικό πληροφοριακό δελτίο. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο, εφόσον βέβαια από αυτό προκύπτει η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, θα αντικαθιστά την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, για την προμήθεια του νέου σήματος.

Εννοείται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και όταν, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ζητείται η διαπίστωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, λόγω απώλειας της σχετικής απόδειξης πληρωμής.

10. Κυρώσεις

Οι κάτοχοι των οχημάτων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προμηθευτούν το ειδικό σήμα μέχρι 31.1.1998.
Από 1.2.1998 τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του 1998.
Αντίθετα, κατά τον Ιανουάριο του 1998 μπορούν να κυκλοφορούν με το ειδικό σήμα του 1997 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3, άρθρου 36, Ν.2093/1992. Δηλαδή, για να κυκλοφορεί το όχημα κατά τον Ιανουάριο του 1998, θα πρέπει να έχει επικολληθεί σ' αυτό το σήμα ή του 1997 ή του 1998. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον κάποιο όχημα δεν κυκλοφορήσει καθόλου μέσα στο 1998, λόγω θέσης του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1-6, άρθρου 22, Ν.2367/1953, πριν από την έναρξη του 1998, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιασθεί με ειδικό σήμα.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο χωρίς το ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα (βάσει του οποίου το όχημα θα μπορούσε
να κυκλοφορεί κατά την ημέρα αφαίρεσης των πινακίδων) και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου.
Ειδικότερα, για την εκπρόθεσμη (μετά δηλαδή τις 31.1.1998), προμήθεια του ειδικού σήματος (έτους 1998) επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:

α) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κ.ε., τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται με ειδικό σήμα Α' και Β' κατηγορίας, κατά περίπτωση, το πρόστιμο ανέρχεται σε 10.000 δρχ.

β) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 κ.ε. και άνω, τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται με ειδικό σήμα Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' κατηγορίας, κατά περίπτωση, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος.

Δηλαδή, εάν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 μέχρι 1357 κ.ε., το πρόστιμο είναι 25.000 δρχ.
Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα από 1358 μέχρι 1928 κ.ε. ή για μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 1358 κ.ε. και άνω, το πρόστιμο είναι 45.000 δρχ.
Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα από 1929 μέχρι 2357 κ.ε., το πρόστιμο είναι 100.000 δρχ.
Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα από 2358 κ.ε. και άνω, το πρόστιμο είναι 130.000 δρχ.

γ) Για τα ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα), που πρέπει να εφοδιάζονται με ειδικό σήμα Γ' κατηγορίας, το πρόστιμο ανέρχεται σε 25.000 δρχ.

δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του, πλην της περίπτωσης που το όχημα έχει κυλινδρισμό μέχρι 785 κ.ε., οπότε το πρόστιμο
όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται σε 10.000 δρχ.

Ετσι, για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα 2000 κ.ε. που ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος (σήμα Ζ' κατηγορίας, αξίας 2.000 δρχ.), το πρόστιμο ανέρχεται σε 50.000 δρχ.

Επίσης, αυτοτελές πρόστιμο ύψους 10.000 δρχ. επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου όμως είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος με πράξη Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήμα, λόγω μη προμήθειας αυτού, επιβάλλεται μόνο το ως άνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενο
πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και όχι και το πρόστιμο για μη επικόλληση.
Τα ως άνω πρόστιμα όλων των κατηγοριών για τα ειδικά σήματα καταβάλλονται στη ΔΟΥ χωρίς ειδική πράξη, με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) και εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1721 "πρόστιμα εμμέσων φόρων".

11. Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεώστητα
Με τις διατάξεις της παρ. 3, άρθρου 36, Ν.2093/1992, όπως ισχύει, προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν για προμήθεια ειδικού σήματος χωρίς να οφείλονται.

Η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών ορίζεται στην απόφαση του Υπ. Οικ. 1014078/626/0014/7.2.1996, που σας κοινοποιήσαμε, με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της, με την 1041600/1894/0014/ΠΟΛ.1116/3.4.1996, διαταγή.

12. Λοιπές παρατηρήσεις

- Στην περίπτωση που για κάποιο από τα οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών αποσταλεί προεκτυπωμένο μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 1998, με βάση τις παλιές διατάξεις, ο κάτοχος του οχήματος αυτού δεν οφείλει να καταβάλει το αναγραφόμενο στο τριπλότυπο αυτό ποσό, γιατί οφείλει να
προμηθευτεί το ειδικό σήμα. Εξάλλου, στην περίπτωση που θα καταβληθεί το ποσό του τριπλοτύπου για τα
ανωτέρω οχήματα, τούτο θα επιστραφεί από τη ΔΟΥ με ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ), που θα συνταχθεί με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, ύστερα από σχετική αίτηση του δικαιούχου.
Σημειώνεται, όμως, ότι εφόσον για φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα τύπου JEEP αποστέλλονται μέχρι τώρα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, σύμφωνα με τις παλιές διατάξεις και οι κάτοχοι των οχημάτων καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας βάσει αυτών, υποχρεούνται μεν να προμηθευτούν ειδικό σήμα, για τυχόν όμως
εκπρόθεσμη προμήθειά του δεν θα επιβληθεί πρόστιμο, ακόμα και αν αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών από τις Αστυνομικές Αρχές. Και τούτο διότι, τυχόν επιβολή προστίμου στις περιπτώσεις αυτές θα αποτελούσε επιβάρυνση για τους κατόχους των οχημάτων για ενέργεια για την οποία δεν ευθύνονται, αφού η μη εμπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και κατά συνέπεια και η μη επικόλλησή του στο όχημα, οφείλεται στο γεγονός της λανθασμένης εφαρμογής των περί τελών κυκλοφορίας διατάξων, από τις Υπηρεσίες.
Για τους ίδιους λόγους, δεν θα επιβληθεί πρόστιμο και στην περίπτωση που για τα ανωτέρω οχήματα δεν απεστάλησαν μεν μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, οι κάτοχοί τους όμως κατέβαλαν τέλη κυκλοφορίας με βάση τις παλιές διατάξεις, ύστερα όμως από υπολογισμό της ΔΟΥ (οίκοθεν βεβαίωση).
(Σχετικές διαταγές μας:

α) 1126181/5763/0014/ και

β) 1142858/6534/0014/).

- Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρου 36, Ν.2093/1992, όπως ισχύουν, εάν γίνει αλλαγή κινητήρα οχήματος, με βάση τον οποίο μεταβάλλεται η κατηγορία των τελών κυκλοφορίας που καταβάλλονται με ειδικό σήμα, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο ημερολογιακό έτος. Επομένως και η αλλαγή της κατηγορίας του ειδικού σήματος θα γίνει από το επόμενο της αλλαγής του κινητήρα ημερολογιακό έτος.

- Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.1350/1983 εξόφληση των τελών κυκλοφορίας για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ, θα αποδεικνύεται από τη χορηγούμενη, κατά την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, απόδειξη πληρωμής και την επικόλληση του σήματος. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι η ανωτέρω απόδειξη έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί, δεν απαιτείται η χορήγηση σχετικού πληροφοριακού δελτίου του ΚΕΠΥΟ (διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ.
9), αλλά η καταβολή θα αποδεικνύεται από το ίδιο το ειδικό σήμα του έτους εντός του οποίου διενεργείται ο έλεγχος, που θα πρέπει να είναι επικολλημένο επί του οχήματος.

Εφόσον, όμως, ο έλεγχος διενεργηθεί το μήνα Ιανουάριο του 1998, αρκεί να έχει επικολληθεί το σήμα του έτους 1997.


Σημείωση ΑCCOUNT: Τα επόμενα κεφάλαια της ΠΟΛ.1304/1997, τα οποία αφορούν σε διαδικασιακά θέματα διακίνησης των σημάτων, στην ενημέρωση της ΥΔΕΑΔ για την πορεία της διάθεσης των σημάτων κ.λπ., καθώς και στις κοινοποιούμενες διατάξεις, δεν τα καταχωρούμε λόγω μεγάλης έκτασης και μικρής ή ανύπαρκτης αξίας για τους αναγνώστες.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης