Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 9725-1/321109/17.7.2012 Περί αποδεικτικής ισχύος δελτίου ταυτότητας πολιτών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου έχει λήξει ο χρόνος ισχύος κατά την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2012 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ. πρωτ.: 9725-1/321109/17.7.2012
Περί αποδεικτικής ισχύος δελτίου ταυτότητας πολιτών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου έχει λήξει ο χρόνος ισχύος κατά την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 17/07/2012
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 9725-1/321109

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'/ΓΡΑΦΕΙΟ 1ο
Π. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, Τ.Κ. 10177
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-6977182
ΑΡΜΟΔΙΑ: Υ/Α'. Παπαδοπούλου Χρυσούλα

ΘΕΜΑ: "Περί αποδεικτικής ισχύος δελτίου ταυτότητας πολιτών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου έχει λήξει ο χρόνος ισχύος κατά την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών."

Σχετ.: Υπ' αριθ. πρωτ. Δ6Δ 1078133 ΕΞ 2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε τα κατωτέρω:

Στις υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.5812/6.3.2007 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/7974/18.4.2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΔ.Δ.Δ.Α. αναφέρεται ότι το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου ή δελτίο κομμένης αστυνομικής ταυτότητας πρέπει να γίνεται δεκτό για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών όπως π.χ. αιτήσεων προς τη Διοίκηση, βεβαίωση γνησίου υπογραφής κ.λ.π. επειδή τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων που κατέχουν τα ανωτέρω έγγραφα, όπως όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης κ.ο.κ. και είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση είναι σταθερά.

Σύμφωνα δε με το υπ' αριθμ. 1105165/1023/0006Δ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας κ Οικονομικών αναφέρεται ότι στις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχουν εφαρμογή οι προαναφερθείσες εγκύκλιοι και κατά συνέπεια οι παλαιού τύπου ταυτότητες γίνονται δεκτές για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων. Ομοίως τα έγγραφα αυτά γίνονται δεκτά από τις Δ.Ο.Υ. κατά τη διαδικασία εξόφλησης τίτλων πληρωμής, καθώς αυτή αποτελεί διοικητική διαδικασία.

Εφόσον λοιπόν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται στην περίπτωση των πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, αναλογικά ισχύει για αυτούς ό.τι και για τους ημεδαπούς καθώς η απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας από δελτίο ταυτότητας το οποίο έχει λήξει δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την υπηκοότητα του κατόχου της ταυτότητας. Από τη στιγμή που το δελτίο ταυτότητας το οποίο έχει λήξει θεωρείται γενικά ως έγγραφο ικανό προς απόδειξη των στοιχείων του κατόχου του, για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, πρόκειται για μια κατηγορική ιδιότητα του δελτίου η οποία δεν αλλοιώνεται όταν πρόκειται για δελτίο ταυτότητας πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπώς κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δελτίο ταυτότητας η ισχύς του οποίου έχει λήξει για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αφού όπως προαναφέρθηκε με έγγραφο της Υπηρεσίας σας, έχει διευκρινιστεί ότι οι ανωτέρω εγκύκλιοι έχουν εφαρμογή και στις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας το Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης