ΠΟΛ.1302/14.11.1997

Αγορά μέσω της Δ.Ε.Η. λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης από τους καταναλωτές

14 Νοέ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 14 Νοεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1113887/780/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1302

ΘΕΜΑ: Αγορά μέσω της Δ.Ε.Η. λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης από τους καταναλωτές.

1. Η ΔΕΗ, με το έγγραφο της 51743/4.11.1997, μας γνώρισε ότι θα επεκτείνει το πρόγραμμα προώθησης των λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης που εφάρμοσε στην Κρήτη (Εγκ. ΠΟΛ.1204/5.7.1996), στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Σχετικά με το θέμα αυτό, μας γνώρισε τα εξής:

α. Η ΔΕΗ, στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου στόχου της για εξοικονόμηση ενέργειας, συνεχίζει το πρόγραμμα που εφάρμοσε στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου και στη Θράκη, για την εξοικείωση των Καταναλωτών στη χρήση Λαμπτήρων Χαμηλής Κατανάλωσης (Ηλεκτρονικούς), σε αντικατάσταση των ήδη χρησιμοποιουμένων κοινών
λαμπτήρων Πυρακτώσεως.

β. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την εφάπαξ αποστολή από τη ΔΕΗ ειδικού κουπονιού, μαζί με τον τρέχοντα λογαριασμό ρεύματος, σε όλους τους καταναλωτές της Κρήτης.
Με το κουπόνι αυτό, στο οποίο αναγράφονται και τα στοιχεία του καταναλωτή από τη ΔΕΗ, μπορεί να προμηθευτεί από οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα (Ηλεκτρολογικού Υλικού, Ηλεκτρολόγοι, SUPER MARKET κ.λπ.), από 1 έως 4 λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.

γ. Το κουπόνι έχει δύο αποκόμματα, ένα "Απόκομμα για τον Καταναλωτή", που υπογράφεται και βάζει τη σφραγίδα του ο πωλητής κατά την παράδοση των λαμπτήρων (ως αποδεικτικό στοιχείο παραλαβής των λαμπτήρων) και ένα "Απόκομμα για τον Πωλητή", που υπογράφει ο καταναλωτής και αναγράφονται τα στοιχεία της Αστυνομικής του Ταυτότητας (ως αποδεικτικό στοιχείο παράδοσης των λαμπτήρων).

δ. Ο πωλητής θα εισπράττει από τα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ το ποσό της αξίας των χορηγουμένων λαμπτήρων, με την έκδοση τιμολογίου στο όνομα της ΔΕΗ, στο οποίο θα επισυνάπτει τα αποκόμματα των κουπονιών μαζί με τα αντίστοιχα κομμάτια των κουτιών των λαμπτήρων που έχουν το σήμα της ΔΕΗ και το σειριακό αριθμό τους.

ε. Στη συνέχεια, η ΔΕΗ θα εισπράξει από τον πελάτη της, μέσω του λογαριασμού ρεύματος, την αξία των λαμπτήρων πλέον ΦΠΑ, σε έξι (6) άτοκες διμηνιαίες δόσεις.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις από τα καταστήματα λιανικής προς τη ΔΕΗ και κατ' εντολή αυτής παράδοση των αγαθών σε τρίτους, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΒΣ, δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, ορίζεται ότι:

"Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο επιτηδευματία ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευματίας μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται, για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών, η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που
συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής, εκδίδεται το τιμολόγιο, το αργότερο μέχρι τη δεκάτη ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις".

5. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβαμε υπόψη μας την περιγραφόμενη διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, την ανάγκη εφαρμογής και επιτυχίας του προγράμματος αυτού, εγκρίνουμε να εκδίδεται προς την ΔΕΗ, από κάθε επιτηδευματία (κατάστημα) πώλησης των λαμπτήρων αυτών, ένα για κάθε μήνα θεωρημένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, για όλες τις παραδόσεις του μήνα αυτού.
Στο στοιχείο αυτό θα αναγράφονται, εκτός των άλλων, ο συνολικός κατ' είδος αριθμός των παραδοθέντων λαμπτήρων κατ' εντολή της ΔΕΗ, καθώς και ο συνολικός αριθμός των κουπονιών που αντιστοιχεί στις παροδόσεις αυτές. Το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής μπορεί να εκδίδεται με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα, για όλες τις παραδόσεις που έχουν γίνει στο μήνα αυτό και να συντάσσεται το αργότερο μέχρι τις δέκα του επόμενου μηνός. Αυτονόητο είναι ότι επιτρέπεται να εκδοθεί και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. εβδομάδα, δεκαήμερο κ.λπ.).
Η έγκριση αυτή ισχύει με την προϋπόθεση ότι κάθε κατάστημα πώλησης θα διαφυλάσσει τα κουπόνια ως φορολογικά στοιχεία, δεδομένου ότι αντικαθιστούν, στην προκειμένη περίπτωση, στοιχεία οριζόμενα από τον ΚΒΣ.

6. Οταν τους λαμπτήρες παραλαμβάνει επιτηδευματίας από τα καταστήματα πώλησης, τους οποίους στη συνέχεια εξοφλεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τότε ως δικαιολογητικό στοιχείο για την καταχώρηση των εξόδων αυτών, θα χρησιμοποιεί τους αντίστοιχους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

7. Τέλος, τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο μας αυτή ισχύουν για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, εφόσον η ΔΕΗ αποφασίσει την προώθηση του προγράμματος αυτού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.


Taxheaven.gr