Αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012

Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20−9−2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού ΟικονομικώνΣχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012Δ6Α 1002441 ΕΞ 7.1.2013Δ6Α 1000737 ΕΞ 3.1.2013, Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013, Δ6Α 1044519 ΕΞ 12.3.2013, Δ6Α 1092785 ΕΞ 6.6.2013 και Δ6Α 1137134 ΕΞ 2013/ 9.9.2013.


19 Οκτ 2012

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1144678 ΕΞ2012

(ΦΕΚ Β' 2828/19-10-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Ακαλίδης
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829
β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Υ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
α. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
β. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
β. Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012 /20-9-2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄ 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) Του εδ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

θ) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β΄ 2552) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

2. Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 4.180.000 ευρώ περίπου, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, (ειδικών φορέων 23120 των Δ.Ο.Υ. και 23150 της Γ.Γ.Π.Σ., − ΚΑΕ 0829), η οποία, ωστόσο, θα αποσβεστεί μεσοπρόθεσμα από το όφελος που θα προκύψει από τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βέλτιστη απόδοση των Υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, 

αποφασίζουμε:

1. α) Αναστέλλουμε τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ' αυτού, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

 

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

1

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(άρθρο 20 του ΠΔ 551/1988)

Αμφιλοχίας [Β]

Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου) [Α]

2

Βόνιτσας [Β]

3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δημητσάνας(Δημητσάνας - Τροπαίων) [Β]

Τρίπολης (Τρίπολης - Μεγαλόπολης) [Α]

4

(άρθρο 44 του ΠΔ 551/1988)

Λεωνιδίου [Β]

5

 

Παράλιου Άστρους [Β]

 

6

 

Ι' Αθηνών [Α]

 

7

 

ΙΑ' Αθηνών [Α]

Δ' Αθηνών (Δ'- Η') [Α]

8

 

Ε' (Ε'Θ') Αθηνών [Α]

Αθηνών ΣΤ'(ΣΤ'- Ζ') - (Αθηνών ΣΤ'- Ζ'-ΙΣΤ') [Α]

9

 

Ζωγράφου [Α]

ΙΒ' Αθηνών [Α]

10

 

Κ' Αθηνών [Α]

Γαλατσίου [Α]

11

 

Χαϊδαρίου [Α]

Αιγάλεω [Α]

12

ΑΤΤΙΚΗΣ (άρθρα 12, 28, 92, 252 και 324 του Π Δ551/1988)

Β' Καλλιθέας[Α]

Α' Καλλιθέας [Α]

13

Πετρούπολης[Α]

Β' Περιστερίου [Α]

14

 

Ν. Φιλαδέλφειας [Α]

Ν. Ιωνίας [Α]

15

 

Αγίου Στεφάνου [Α]

Κηφισιάς [Α]

16

 

Κέας [Β]

Κορωπίου [Α]

17

 

Λαυρίου [Α]

18

 

Άνδρου[Β]

Παλλήνης [Α]

19

 

Μεγάρων [Α]

Ελευσίνας [Α]

20

 

Μήλου [Β]

Γ' Πειραιά [Α]

21

 

Αίγινας [Β]

 

22

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόρου [Β]

 

23

Ύδρας [Β]

Α' Πειραιά (Α'-Β') [Α]

24

 

Σπετσών [Β]

 

25

 

Κυθήρων [Β]

 

26

 

Σαλαμίνας [Α]

Ε' Πειραιά [Α]

27

ΑΧΑΪΑΣ (άρθρο 60 του ΠΔ 551/1988)

Καλαβρύτων(Καλαβρύτων - Κλειτορίας) [Β]

Αιγίου (Αιγίου - Ακράτας) [Α]

28

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (άρθρο 76 του ΠΔ 551/1988)

Δεσκάτης [Β]

Γρεβενών [Α]

29

ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΩΝ (άρθρα 100 του ΠΔ 551/1988)

Καρπάθου [Β]

Ρόδου [Α]

30

Καλύμνου [Β]

Κω [Α]

31

Λέρου [Β]

32

ΕΒΡΟΥ

(άρθρο 108 του ΠΔ 551/1988)

Διδυμοτείχου [Β]

Ορεστιάδας [Α]

33

ΗΛΕΙΑΣ (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988)

Ζαχάρως [Β]

Πύργου (Πύργου - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας) [Α]

34

Λεχαινών (Λεχαινών - Βάρδας) [Α]

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας - Γαστούνης) [Α]

35

ΗΜΑΘΙΑΣ (άρθρο 148 του ΠΔ 551/1988)

Αλεξάνδρειας [Α]

Βέροιας [Α]

36

Νάουσας [Α]

37

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988

Μοιρών (Μοιρών - Τυμπακίου) [Β]

Α' Ηρακλείου [Α]

38

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (άρθρο 164 του ΠΔ 551/1988)

Αγ. Αθανασίου [Α]

Ιωνίας [Α]

39

Τούμπας [Α]

ΣΤ' Θεσσαλονίκης [Α]

40

Θ' Θεσσαλονίκης [Α]

Δ' Θεσσαλονίκης [Α]

41

Ι' Θεσσαλονίκης [Α]

42

Νεάπολης [Α]

Ε' Θεσσαλονίκης [Α]

43

Β'(Β'Γ') Θεσσαλονίκης [Α]

Α' Θεσσαλονίκης [Α]

44

ΚΑΒΑΛΑΣ (άρθρο 188 του ΠΔ 551/1988)

Ελευθερούπολης [Β]

(Α'- Β') Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας - Χρυσούπολης) [Α]

45

Θάσου [Β]

46

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άρθρο 212 του ΠΔ 551/1988)

Β' Κέρκυρας [Α]

Α' Κέρκυρας [Α]

47

Παξών [Β]

48

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (άρθρο 220 του ΠΔ 551/1988)

Ιθάκης [Β]

Αργοστολίου (Αργοστολίου - Ληξουρίου) [Α]

49

ΚΥΚΛΑΔΩΝ (άρθρο 252 του ΠΔ 551/1988)

Τήνου [Β]

Σύρου [Α]

50

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988)

Γυθείου (Γυθείου - Αρεόπολης) [Β]

Σπάρτης (Σπάρτης - Σκάλας - Κροκεών) [Α]

51

Μολάων (Μολάων - Νεάπολης Βοιών) [Β]

52

ΛΑΡΙΣΑΣ (άρθρο 268 του ΠΔ 551/1988)

Ελασσόνας [Α]

Α' Λάρισας(Α' Λάρισας-Αγιάς -Τυρνάβου) [Α]

53

Φαρσάλων [Α]

Β' Λάρισας (Β'-Γ' Λάρισας)[Α]

54

ΛΑΣΗΘΙΟΥ (άρθρο 276 του ΠΔ 551/1988)

Ιεράπετρας [Α]

Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης) [Α]

55

Σητείας [Β]

56

ΛΕΣΒΟΥ (άρθρο 284 του ΠΔ 551/1988)

Καλλονής (Καλλονής - Μηθύμνης) [Β]

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου) [Α]

57

Λήμνου [Β]

58

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (άρθρο 300 του ΠΔ 551/1988)

Αλμυρού [Β]

Ν. Ιωνίας [Α]

59

Σκιάθου [Β]

60

Σκοπέλου [Β]

61

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (άρθρο 308 του ΠΔ 551/1988)

Κυπαρισσίας (Κυπαρισσίας - Γαργαλιάνων - Φιλιατρών) [Β]

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά - Μεσσήνης) [Α]

62

Πύλου [Β]

63

ΠΕΛΛΑΣ (άρθρο 332 του ΠΔ 551/1988)

Αριδαίας [Β]

Έδεσσας (Εδεσσας -Σκύδρας) [Α]

64

ΣΑΜΟΥ (άρθρο 372 του ΠΔ 551/1988)

Αγίου Κηρύκου [Β]

Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου) [Α]

65

ΣΕΡΡΩΝ (άρθρο 380 του ΠΔ 551/1988)

Σιδηροκάστρου [Α]

Α' Σερρών (Α'-Β' Σερρών-Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας)[Α]

66

Ηράκλειας [Β]

67

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (άρθρα 396 του ΠΔ 551/1988)

Αμφίκλειας [Β]

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας - Δομοκού - Μακρακώμης) [Α]

68

Αταλάντης [Β]

69

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (άρθρο 420 του ΠΔ 551/1988)

Αρναίας [Β]

Πολυγύρου [Α]

70

ΕΥΒΟΙΑΣ (άρθρο 116 του ΠΔ 551/1988)

Ιστιαίας [Α]

Χαλκίδας (Χαλκίδας- Λίμνης) [Β]

71

Καρύστου [Β]

Κύμης [Β](Σύμφωνα με την Δ6Α 1002441 ΕΞ 7.1.2013, ορίζεται ότι:
α) Διαγράφονται τα υπό στοιχεία 3 & 56 του πίνακα 1 της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 1 και ορίζουμε ότι Δ.Ο.Υ. υποδοχής των Δ.Ο.Υ. Σπετσών και Κυθήρων, αντίστοιχα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία από την 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, είναι η Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά (Α΄−Β΄), στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών.
β) Αναριθμούνται τα υπό στοιχεία 4 έως 24 του ίδιου πίνακα, σε 3 έως 23 και 25 έως 55, σε 26 έως 56, αντίστοιχα.
γ) προστίθενται υπό στοιχεία 24 και 25 στον ίδιο πίνακα.)
(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013)


β1) Η λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 αναστέλλεται από την 14η Ιανουαρίου 2013, πλην των περιπτώσεων με α/α: 16, 18, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 29,30, 31, 45, 47, 48, 49, 57, 59, 60, και 64, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται από την 19η Μαρτίου 2013.

(Σύμφωνα με την απόφαση Δ6Α 1044519 ΕΞ 12.3.2013 η
ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ των περιπτώσεων με α/α: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 45, 47, 48, 49, 57, 59, 60, και 64 της στήλης Β΄ του Πίνακα 1 παρατείνεται μέχρι 17 Ιουνίου 2013)

(Σύμφωνα με την απόφαση Δ6Α 1092785 ΕΞ 6.6.2013 η ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ των περιπτώσεων με α/α: 16, 18, 20, 21,22, 23, 24, 29,30, 49, 57, 59, 60 και 64 της στήλης Β΄ του Πίνακα 1 της παρ.1α', τίθεται αντί της 17.6.2013 την 01.09.2013)

β2) Οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται από την ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη Γ', ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται

Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ. από14/1/2013

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου)

Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου - Αμφιλοχίας - Βόνιτσας)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολης (Τρίπολης - Μεγαλόπολης)

Τρίπολης (Τρίπολης - Δημητσάνας - Τροπαίων - Λεωνιδίου - Μεγαλόπολης - Παρ. Άστρους)

 

Δ' Αθηνών (Δ'Η')

Δ'(Δ'Η') Αθηνών (Δ'[Δ'Η'] - Ι'- ΙΑ' Αθηνών)

 

Αθηνών ΣΤ'(ΣΤ'- Ζ') - (Αθηνών ΣΤ'- Ζ'-ΙΣΤ')

ΣΤ'(ΣΤ'- Ζ') Αθηνών - (ΣΤ'[ΣΤ'- Ζ'] - Ε'[Ε'- Θ'] - ΙΣΤ')

 

ΙΒ' Αθηνών

ΙΒ' Αθηνών - (ΙΒ' - Ζωγράφου)

 

Γαλατσίου

Γαλατσίου - (Γαλατσίου - Κ' Αθηνών)

 

Αιγάλεω

Αιγάλεω (Αιγάλεω - Χαιδαρίου)

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α' Καλλιθέας

Α' Καλλιθέας (Α'- Β' Καλλιθέας)

 

Β' Περιστερίου

Β' Περιστερίου (Β' Περιστερίου - Πετρούπολης)

 

Ν. Ιωνίας

Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας)

 

Κηφισιάς

Κηφισιάς (Κηφισιάς - Αγίου Στεφάνου)

 

Κορωπίου

Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου)

 

Ελευσίνας

Ελευσίνας (Ελευσίνας - Μεγάρων)

ΑΧΑΪΑΣ

Αιγίου (Αιγίου-Ακράτας)

Αιγίου (Αιγίου-Ακράτας-Καλαβρύτων- Κλειτορίας)

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενών

Γρεβενών (Γρεβενών - Δεσκάτης)

ΕΒΡΟΥ

Ορεστιάδας

Ορεστιάδας (Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου)

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου (Πύργου - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)

Πύργου (Πύργου - Ζαχάρως - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας- Γαστούνης)

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας-Βάρδας-Γαστούνης- Λεχαινών)

ΗΜΑΘΙΑΣ

Βέροιας

Βέροιας (Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α' Ηρακλείου

Α' Ηρακλείου - (Α' Ηρακλείου - Μοιρών - Τυμπακίου)

 

Δ' Θεσσαλονίκης

Δ' Θεσσαλονίκης - (Δ'- Θ'- Ι' Θεσσαλονίκης)

 

Ε' Θεσσαλονίκης

Ε' Θεσσαλονίκης - (Ε' Θεσσαλονίκης- Νεάπολης)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤ' Θεσσαλονίκης

ΣΤ' Θεσσαλονίκης (ΣΤ' Θεσσαλονίκης - Τούμπας)

 

Ιωνίας

Ιωνίας (Ιωνίας - Αγίου Αθανασίου)

 

Α' Θεσσαλονίκης

Α' Θεσσαλονίκης (Α'- Β' [Β'-Γ'] Θεσσαλονίκης)

ΚΑΒΑΛΑΣ

(Α'- Β') Καβάλας (Α'- Β' Καβάλας -Χρυσούπολης)

Α'- Β' Καβάλας (Α'- Β' Καβάλας -Ελευθερούπολης Χρυσούπολης)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α' Κέρκυρας

Α' Κέρκυρας (Α'- Β' Κέρκυρας)

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σπάρτης(Σπάρτης -Σκάλας Κροκεών)

Σπάρτης (Σπάρτης Γυθείου -Αρεόπολης - Μολάων - Νεάπολης Βοιών - Σκάλας - Κροκεών)

ΛΑΡΙΣΑΣ

Α' Λάρισας (Α' Λάρισας-Αγιάς -Τυρνάβου)

Α' Λάρισας - (Α' Λάρισας - Αγιάς - Ελασσόνας - Τυρνάβου)

Β' Γ' Λάρισας

Β' - Γ' Λάρισας (Β' - Γ' Λάρισας - Φαρσάλων)

ΛΑΣΗΘΙΟΥ

Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου Νεάπολης)

Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης - Ιεράπετρας - Σητείας)

ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης -Πλωμαρίου)

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν. Ιωνίας

Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτας (ΚαλαμάταςΜελιγαλά -Μεσσήνης)

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά - Μεσσήνης - Κυπαρισσίας - Γαργαλιάνων - Φιλιατρών - Πύλου)

ΠΕΛΛΑΣ

Εδεσσας Εδεσσας -Σκύδρας)

Εδεσσας ( Εδεσσας - Σκύδρας - Αριδαίας)

ΣΕΡΡΩΝ

Α' Σερρών (Α' Β' Σερρών Νέας ΖίχνηςΝιγρίτας)

Α' Σερρών - (Α' - Β' Σερρών - Ηράκλειας - Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας - Σιδηροκάστρου)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμίας (Λαμίας -Στυλίδας Δομοκού -Μακρακώμης)

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας - Αμφίκλειας - Αταλάντης - Δομοκού - Μακρακώμης)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολυγύρου

Πολυγύρου (Πολυγύρου - Αρναίας)

ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδας (Χαλκίδας- Λίμνης)

Χαλκίδας (Χαλκίδας- Ιστιαίας- Λίμνης)

Κύμης

Κύμης (Κύμης-Καρύστου)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται

Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ. από19/3/2013

ΑΤΤΙΚΗΣ

Κορωπίου (Κορωπίου -Λαυρίου)

Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου-Κέας)

Παλλήνης

Παλλήνης (Παλλήνης-Άνδρου)

Α' Πειραιά (Α'-Β')

Α'-Β' Πειραιά (Α'-Β' Πειραιά - Αίγινας - Πόρου - Ύδρας-Σπετσών-Κυθήρων)

Γ' Πειραιά

Γ' Πειραιά (Γ' Πειραιά - Μήλου)

Ε' Πειραιά

Ε' Πειραιά (Ε' Πειραιά - Σαλαμίνας)

ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΩΝ

Ρόδου

Ρόδου (Ρόδου - Καρπάθου)

Κω

Κω (Κω - Καλύμνου - Λέρου)

ΚΑΒΑΛΑΣ

Α'- Β' Καβάλας (Α'- Β' Καβάλας -Ελευθερούπολης -Χρυσούπολης)

Α'- Β' Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας - Ελευθερούπολης - Χρυσούπολης- Θάσου)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α' Κέρκυρας (Α'- Β' Κέρκυρας)

Α' Κέρκυρας - (Α'- Β' Κέρκυρας - Παξών)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστολίου (Αργοστολίου - Ληξουρίου)

Αργοστολίου (Αργοστολίου - Ληξουρίου - Ιθάκης)

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σύρου

Σύρου (Σύρου- Τήνου)

ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης)

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης - Λήμνου)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού)

Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού-Σκιάθου- Σκοπέλου)

ΣΑΜΟΥ

Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου

Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου - Αγίου Κηρύκου)


 
(Η στήλη Γ' του Πίνακα 2, τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012)
(Σύμφωνα με την Δ6Α 1002441 ΕΞ 7.1.2013, ορίζεται ότι:
δ) Στον Πίνακα 2 της υποπαραγράφου Β΄ της παρ. 1:
αα) διαγράφεται η σειρά των στηλών Α΄, Β΄ και Γ΄ «ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», «Ναυπλίου (Ναυπλίου−Κρανιδίου)» και «Ναυπλίου (Ναυπλίου−Κρανιδίου−Σπετσών)»
ββ) αντικαθίστανται οι περιπτώσεις των νομών Αττικής και Λακωνίας της στήλης Γ, ως εξής:
i) «Α΄−Β΄ Πειραιά (Α΄−Β΄ Πειραιά−Αίγινας−Πόρου−Ύδρας)» σε «Α΄−Β΄ Πειραιά (Α΄−Β΄ Πειραιά−Αίγινας−Πόρου−Ύδρας−Σπετσών−Κυθήρων»
ii) «Σπάρτης (Σπάρτης−Γυθείου−Αρεόπολης−Μολάων− Νεάπολης Βοιών−Σκάλας−Κροκεών−Κυθήρων» σε «Σπάρτης (Σπάρτης−Γυθείου−Αρεόπολης−Μολάων−Νεάπολης Βοιών−Σκάλας−Κροκεών)».)
(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013)

γ) Ορίζουμε ότι μέρος των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ. της Στήλης Γ' του Πίνακα 2, καθώς και του Πίνακα 4, που προστίθεται με την παρούσα απόφαση, ασκείται και από Γραφεία αυτών που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής τους, στην έδρα των Δ.Ο.Υ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία ή στην έδρα των Δήμων ή των Δημοτικών Ενοτήτων ή των Δημοτικών Κοινοτήτων ή των Τοπικών Κοινοτήτων των παρακάτω Πινάκων 3 και 4, εφόσον διατεθούν οι κατάλληλοι χώροι στέγασης αυτών και αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας τους από τους Δήμους, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. που εργάζονται σε αυτά.

(Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1000737 ΕΞ 3.1.2013)


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
 ΝΟΜΟΣΔ.Ο.Υ. ΥποδοχήςΔΗΜΟΣ στον οποίο λειτουργεί Γ ραφείο Δ.Ο.Υ.
1.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑγρίνιου (Αγρίνιου - Αστακού -Θέρμου - Αμφιλοχίας - Βόνιτσας)Αμφιλοχίας (Αμφιλοχία)
2.Ακτίου - Βόνιτσας (Βόνιτσα)
3.ΑΡΚΑΔΙΑΣΤρίπολης (Τρίπολης -Δημητσάνας - Τροπαίων -Λεωνιδίου - Μεγαλόπολης - Παρ. Άστρο υς)Γορτυνίας (Δημητσάνα)
4.Νότιας Κυνουρίας (Λεωνίδιο)
5.Βόρειας Κυνουρίας (Παράλιον Άστρος)
6.ΑΤΤΙΚΗΣΚηφισιάς (Κηφισιάς - Αγίου Στεφάνου)Διονύσου (Άγιος Στέφανος)
7.Παλλήνης (Παλλήνης - Άνδρου)Άνδρου (Άνδρος)
8.Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου - Κέας)Λαυρεωτικής (Λαύριο)
9.Κέας (Κέα)
10.Ελευσίνας (Ελευσίνας -Μεγάρων)Μεγαρέων (Μέγαρα)
11.  
12. Α΄−Β΄ Πειραιά (Α΄−Β΄ Πειραιά−Αίγινας−Πόρου−
Ύδρας−Σπετσών−Κυθήρων
Αίγινας (Αίγινα)
13.Πόρου
14.Σπετσών
15.Κυθήρων (Κύθηρα)
16.Ύδρας
17.Γ' Πειραιά (Γ' Πειραιά-Μήλου)Μήλου (Μήλος)
18.Ε' Πειραιά(Ε' Πειραιά-Σαλαμίνας)Σαλαμίνος
19.ΑΧΑΪΑΣΑ' Πατρών - (Α' Πατρών -Αίγιου - Ακράτας - Καλαβρύτων - Κλειτορίας)Αιγιαλείας (Αίγιο)
20.Καλαβρύτων (Καλάβρυτα)
21.ΓΡΕΒΕΝΩΝΓρεβενών (Γρεβενών -Δεσκάτης)Δεσκάτης (Δεσκάτη)
22.ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΩΝΡόδου (Ρόδου - Καρπάθου)Καρπάθου (Κάρπαθος)
23.Κω (Κω - Καλύμνου - Λέρου)Καλυμνίων (Κάλυμνος)
24.Λέρου (Λέρος)
25.ΕΒΡΟΥΟρεστιάδας (Ορεστιάδας -Διδυμοτείχου)Διδυμοτείχου
26.ΕΥΒΟΙΑΣΧαλκίδας (Χαλκίδας- Ιστιαίας-Καρύστου-Κύμης-Λίμνης)Ιστιαίας - Αιδηψού (Ιστιαία)
27.Καρύστου (Κάρυστος)
28.Κύμης - Αλιβερίου (Κύμη)
29.ΗΛΕΙΑΣΠύργου (Πύργου - Αμαλιάδας -Γαστούνης - Ζαχάρως -Κρεστένων - Ανδρίτσαινας -Λεχαινών - Βάρδας)Ήλιδας (Αμαλιάδα)
30.Ζαχάρως (Ζαχάρω)
31.Ανδραβίδας - Κυλλήνης (Λεχαινά)
32.ΗΜΑΘΙΑΣΒέροιας (Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας)Αλεξάνδρειας (Αλεξάνδρεια)
33.  Νάουσας
34.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ' Ηρακλείου - (Α' Ηρακλείου -Μοιρών - Τυμπακίου)Φαιστού (Μοίρες)
34.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΙωνίας (Ιωνίας - Αγίου Αθανασίου)Χαλκηδόνος (Αγιος Αθανάσιος)
35.ΚΑΒΑΛΑΣA' - Β' Καβάλας - (A' - Β' Καβάλας - Ελευθερούπολης -Χρυσούπολης -Θάσου)Θάσου
36.Παγγαίου (Ελευθερούπολη)
37.ΚΕΡΚΥΡΑΣΑ' Κέρκυρας - (A'-Β' Κέρκυρας -Παξών)Παξών (Γάιος)
38.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑργοστολιού (Αργοστολιού -Ληξουρίου - Ιθάκης)Ιθάκης (Ιθάκη)
39.ΚΥΚΛΑΔΩΝΣύρου (Σύρου - Μυκόνου - Τήνου)Μυκόνου (Μύκονος)
40.Τήνου (Τήνος)
41.Νάξου (Νάξου - Θήρας - Πάρου)Θήρας (Θήρα)
42.Πάρου (Πάρος)
43.ΛΑΚΩΝΙΑΣΣπάρτης (Σπάρτης - Γυθείου -Αρεόπολης - Μολάων - Νεάπολης Βοιών - Σκάλας - Κροκεών-Κυθήρων)Ανατολικής Μάνης (Γύθειο)
44.Μονεμβασιάς (Μολάοι)
45.ΛΑΡΙΣΑΣΑ' Λάρισας - (Α' Λάρισας - Αγιάς -Ελασσόνας - Τυρνάβου)Ελασσόνας(Ελασσόνα)
46.Β' - Γ' Λάρισας (Β' - Γ' Λάρισας -Φαρσάλων)Φαρσάλων (Φάρσαλα)
47.ΛΑΣΗΘΙΟΥΑγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου -Νεάπολης - Ιεράπετρας - Σητείας)Ιεράπετρας (Ιεράπετρα)
48.Σητείας (Σητεία)
49.ΛΕΣΒΟΥΜυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης - Λήμνου)Λέσβου (Καλλονή)
50.Λήμνου (Μύρινα)
51.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΝ. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού -Σκιάθου - Σκοπέλου)Αλμυρού (Αλμυρός)
52.Σκιάθου
53.Σκοπέλου (Σκόπελος)
54.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚαλαμάτας(Καλαμάτας - Μελιγαλά -Μεσσήνης - Κυπαρισσίας -Γαργαλιάνων - Φιλιατρών - Πύλου)Τριφυλίας (Κυπαρισσία)
55.Πύλου - Νέστορος (Πύλος)
56.ΠΕΛΛΑΣΈδεσσας (Έδεσσας - Σκύδρας -Αριδαίας)Αλμωπίας (Αριδαία)
57.ΣΑΜΟΥΣάμου (Σάμου - Καρλοβασίου -Αγίου Κηρύκου)Ικαρίας (Αγιος Κήρυκος)
58.ΣΕΡΡΩΝΑ' Σερρών - (Α' - Β ’ Σερρών -Ηράκλειας - Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας - Σιδηροκάστρου)Σιντικής (Σιδηρόκαστρο)
59.Ηράκλειας (Ηράκλεια)
60.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛαμίας (Λαμίας - Στυλίδας -Αμφίκλειας Αταλάντης Δομοκού - Μακρακώμης)Αμφίκλειας - Ελάτειας (Αμφίκλεια)
61.Λοκρών (Αταλάντη)
62.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠολυγύρου (Πολυγύρου - Αρναίας)Αριστοτέλη

(Σύμφωνα με την Δ6Α 1002441 ΕΞ 7.1.2013, ορίζεται ότι:
α) Ορίζεται ως Δ.Ο.Υ. υποδοχής για τα γραφείο Δ.Ο.Υ. που λειτουργούν στο Δήμο Σπετσών και στο Δήμο Κυθήρων (Κύθηρα) η Δ.Ο.Υ. Α΄−Β΄ Πειραιά (Α΄− Β΄ Πειραιά − Αίγινας − Πόρου − Ύδρας − Σπετσών − Κυθήρων).
β) Διαγράφονται τα στοιχεία 3 και 44 του Πίνακα 3.
γ) Αναριθμούνται: (i) τα υπό στοιχεία 4 έως 14 σε 3 έως και 13, αντίστοιχα, (ii) τα υπό στοιχεία 15 έως 43 σε 16 έως 44, αντίστοιχα.
δ) Προστίθενται στοιχεία 14 και 15.)

(Σύμφωνα με την απόφαση Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013, ορίζεται ότι:
Β. (αα) Αντικαθίστανται, στον Πίνακα 3 της υποπαραγράφου Γ' της παρ. 1, οι περιπτώσεις των Νομών Αχαΐας, Εύβοιας και Ηλείας, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. Υποδοχής

ΔΗΜΟΣ στον οποίο λειτουργεί Γραφείο Δ.Ο.Υ.

17.

ΑΧΑΪΑΣ

Αιγίου (Αιγίου-Ακράτας- Καλαβρύτων-Κλειτορίας)

Καλαβρύτων (Καλάβρυτα)

18.

Καλαβρύτων (Κλειτορίας)

18Α.

Αιγιαλίας (Ακράτα)

24.

ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδας (Χαλκίδας- Ιστιαίας- Λίμνης)

Ιστιαίας - Αιδηψού (Ιστιαία)

25.

Κύμης (Κύμης-Καρύστου)

Καρύστου (Κάρυστος)

26.

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου (Πύργου - Ζαχάρως - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)

Ζαχάρως (Ζαχάρω)

27.

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας-Βάρδας- Γαστούνης-Λεχαινών)

Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Λεχαινά)

28.

Πηνειού (Γαστούνη)

29.

Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Βάρδας)(ββ) Από τον Πίνακα 3 της υποπαραγράφου γ' της παρ. 1, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (Β' 3042) απόφασή μας, διαγράφονται οι περιπτώσεις με α/α 38, 40 και 41 και αναριθμούνται, ανάλογα, οι υπόλοιπες 39 έως και 62 σε 38 έως και 59.)


ΠΙΝΑΚΑΣ 4

(Α)

ΝΟΜΟΣ (Β)

Δ.Ο.Υ. (Γ)

ΔΗΜΟΣ στον οποίο λειτουργεί Γραφείο Δ.Ο.Υ. (Δ)

1.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου - Αμφιλοχίας - Βόνιτσας)

Ξηρομέρου(Αστακός)

2.

Θέρμου (Θέρμο)

3.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολης (Τρίπολης - Δημητσάνας - Τροπαίων - Λεωνιδίου - Μεγαλόπολης - Παρ. Άστρους)

Δημητσάνης (Τρόπαια)

4.

ΑΧΑΪΑΣ

Α' Πατρών - (Α' Πατρών -

Αιγίου - Ακράτας - Καλαβρύτων - Κλειτορίας)

Αιγιαλείας (Ακράτα)

5.

Καλαβρύτων (Κλειτορία)

6.

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου (Πύργου - Αμαλιάδας -Γαστούνης - Ζαχάρως - Κρε- στένων - Ανδρίτσαινας - Λεχαι­νών - Βάρδας)

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ανδρίτσαινα)

7.

Πηνειού (Γαστούνη)

8.

Ανδραβίδας - Κυλλήνης (Βάρδα)

9.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α' Ηρακλείου - (Α' Ηρακλείου - Μοιρών - Τυμπακίου)

Φαιστού (Τυμπάκι)

10.

Β' Ηρακλείου (Β' Ηρακλείου - Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου Πεδιάδας - Λ. Χερσονήσου)

Μινώα-Πεδιάδας (Καστέλλι Πεδιάδας)

11.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λαγκαδά (Λαγκαδά - Ζαγκλιβερίου - Σοχού)

Λαγκαδά (Ζαγκλιβέρι)

12.

Λαγκαδά (Σοχού)

13.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας- Παραμυθιάς-Φιλιατών)

Σουλίου (Παραμυθιά)

14.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Α' Β') Ιωαννίνων (Α' Β' Ιωαννίνων - Δελβινακίου - Κόνιτσας - Μετσόβου)

Μετσόβου (Μέτσοβο)

15.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Μουζακίου - Παλαμά - Σοφάδων)

Παλαμά (Παλαμά)

16.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριάς (Καστοριάς - Άργους Ορεστικού-Νεστορίου)

Ορεστίδος (Άργος Ορεστικό)

17.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστολίου (Αργοστολίου- Ληξουρίου-Ιθάκης)

Παλίκης (Ληξουρίου)

18.

ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας)

Σερβίων-Βελβεντού (Σέρβια)

19.

Βοΐου (Σιάτιστα)

20.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κορίνθου (Κορίνθου-Νεμέας- Κιάτου-Ξυλοκάστρου-Δερβενίου)

Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Δερβένι)

21.

Νεμέας (Νεμέα)

22.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σπάρτης (Σπάρτης - Γυθείου - Αρεόπολης - Μολάων - Νεάπο­λης Βοιών - Σκάλας - Κροκεών)

Ανατολικής Μάνης (Αρεόπολη)

23.

Μονεμβασιάς (Νεάπολη Βοιών)

24.

Ευρώτα (Κροκεές)

25.

ΛΑΣΗΘΙΟΥ

Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης - Ιεράπετρας - Σητείας)

Αγίου Νικολάου (Νεάπολη)

26.

ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης - Λήμνου)

Λέσβου (Πλωμάρι)

27

Λέσβου (Μήθυμνα)

28.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά - Μεσσήνης - Κυπαρισσίας - Γαργαλιάνων - Φιλιατρών - Πύλου)

Τριφυλίας (Φιλιατρά)

29.

Τριφυλίας (Γαργαλιάνοι)

30.

Οιχαλίας (Μελιγαλά)

31.

ΠΕΛΛΑΣ

Έδεσσας (Εδεσσας - Σκύδρας - Αριδαίας)

Σκύδρας (Σκύδρα)

32.

ΠΙΕΡΙΑΣ

Α'-Β' Κατερίνης (Α'-Β' Κατερίνης-Αιγινίου)

Πύδνας-Κολινδρού (Αιγίνιο)

33.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου - Πάργας - Φιλιππιάδας)

Πάργας (Πάργα)

34

ΣΑΜΟΥ

Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου - Αγίου Κηρύκου)

Σάμου (Καρλόβασι)

35.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρικάλων (Τρικάλων- Καλαμπάκας-Πύλης- Φαρκαδόνας)

Πύλης (Πύλη)

36.

Φαρκαδόνας (Φαρκαδόνα)

37.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας - Αμφίκλειας - Αταλάντης - Δομοκού - Μακρακώμης)

Στυλίδος (Στυλίδα)

38.

ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσας (Άμφισσας- Λιδωρικίου)

Δωρίδος (Λιδωρίκι)

39

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ν. Μουδανιών (Ν. Μουδανιών - Κασσάνδρας)

Κασσάνδρας (Κασσάνδρα)(Ο πίνακας 4, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ6Α 1000737 ΕΞ 3.1.2013)

δ) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γραφεία της προηγούμενης υποπαραγράφου (μέχρι την ολοκλήρωση του νέου TAXIS), κατά Τμήμα, είναι οι εξής:

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.

β) Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ) Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..

δ) Ενημέρωση των φορολογουμένων βάσει των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων αυτών στους ενδιαφερομένους.

ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ..

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί μόνο για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται άμεση καταβολή του αναλογούντα φόρου με την υποβολή (όπως, φ.μ.α.) ή όταν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.

β) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001) και του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, καταχώριση των αιτήσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στην Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία, παραλαβή των πιστοποιητικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αντίστοιχο τρόπο, χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα, μετά από έλεγχο των στοιχείων του και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1265/30.12.2011).

ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ

i. ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.

α) Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.

β) Παραλαβή γραπτών ερωτημάτων και διαβίβασή τους στην Δ.Ο.Υ. 

γ) Χορήγηση όλων των σχετικών εντύπων.

ii. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).

β) Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.

IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτήσεων και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ. 

β) Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ.

V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

α) Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1) 

β) Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών: 

αα) Δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2)

ββ) Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)

γ) Διαδικασίες Μεταβολής Εργασιών 

αα) Δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου, επιτηδευματία και μη (έντυπο Μ1)

ββ) Δήλωση Μεταβολής εργασιών σε φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία (έντυπο Μ2), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
- μεταφορά έδρας της επιχείρησης
- μεταφορά έδρας υποκαταστήματος
- αλλαγή κατηγορίας βιβλίων καθώς και τρόπο ένταξης, τρόπο και τόπο τήρησης αυτών, εκτός από τις μεταβολές που απαιτείται απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
- αλλαγή καθεστώτος Φ.Π.Α. και τρόπο ένταξης
- άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και παύση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- υπαγωγή ή μη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
- τρόπο άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας (συνέχεια - εποχικά - πλανόδια)
- ίδρυση και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού

γγ) Δήλωση Μεταβολής Εργασιών Νομικού Προσώπου (έντυπο Μ3), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- παράταση του χρόνου διάρκειας της επιχείρησης
- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης
- έναρξη και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού 

δδ) Δήλωση μεταβολής στοιχείων υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)

Η εκπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δηλώσεων δεν γίνεται δεκτή από τα Γραφεία, τα οποία παραλαμβάνουν δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών μόνο εφόσον υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (εμπρόθεσμα), με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, έντυπα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

δ) Αιτήσεις

αα) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. Φυσικού Προσώπου

ββ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

γγ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου

δδ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου 

εε) Αίτηση για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών 

στστ) Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού, για τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Μετά από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών και αφού ελεγχθεί η ταυτότητα του υποβάλλοντος το αίτημα και καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας, χορηγείται από το Γραφείο στον ενδιαφερόμενο, συμπληρωμένο ως προς τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά, αντίγραφο του «Αποδεικτικού Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών» (έντυπο Μ) και το πρωτότυπο αποστέλλεται, στη συνέχεια, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, στην Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση του αιτήματος.

VI. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

α) Παραλαβή αιτήσεων μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις εν συνεχεία διαβιβάζονται απευθείας στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης 

β) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων: 

αα) Απαλλαγής από προσαυξήσεις με βάση το άρθρ. 6 του ΚΕΔΕ λόγω μη γνώσης της οφειλής.

ββ) Διαγραφής χρεών άρθρου 82 του ΚΕΔΕ λόγω οικονομικής αδυναμίας. 

γγ) Άρσης ή περιορισμού κατασχέσεων. 

δδ) Εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών. 

εε) Υποβολής δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.

στστ) Υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των προϊσταμένων της Δ.Ο.Υ του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 για ακάλυπτες επιταγές του άρθρ. 6 και του άρθρ. 82 του ΚΕΔΕ.

ζζ) Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής. 

ηη) Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

γ) Παραλαβή, έλεγχος και διαβίβαση φακέλων μετά των αιτημάτων

αα) Ρυθμίσεων χρεών, πτωχών οφειλετών κατά άρθρο 62 Α του ΚΕΔΕ

ββ) Διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών προς την επιτροπή του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994

δ) Χορήγηση εντύπων 

ε) Παροχή πληροφοριών.

VII. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α΄, μόνο για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ.

Η προαναφερθείσα είσπραξη διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές ή με την χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Οι επιταγές οπισθογραφούνται από υπάλληλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα αυτό με ημερήσια διαταγή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, εφόσον τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή που παρέχεται από τους Δήμους και εφόσον η Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ενταχθεί στο νέο TAXIS και έχει λειτουργήσει ως ενοποιημένη μηχανογραφικά με την Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία.

(Οι περιπτώσεις γ' και δ', τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012)

(Η υποπερίπτωση VII, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ6Α 1137134 ΕΞ 2013/ 9.9.2013)

2) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται, από την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας τους, στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

(Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013)

3) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για τον έλεγχο, την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

4) Σε όσες Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Εξόδων, μεταφέρεται το Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία.

5) Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποιείται η αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β΄ 2552) απόφασή μας ως α) προς την με α/α 11 περίπτωση του Πίνακα 1 και ως προς την νέα ονομασία της Δ.Ο.Υ Παλλήνης και β) ως προς την παρ. 4 αυτής η οποία διαμορφώνεται, ως εξής: «4) Σε όσες Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος εξόδων, μεταφέρεται το Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία και σε όσες από αυτές δεν υφίσταται Β΄ Τμήμα Εσόδων, μεταφέρεται το Β΄ Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία».

6) Οι αρμοδιότητες των Γραφείων Παρακαταθηκών, που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, σύμφωνα με τη στήλη Β' του Πίνακα 1, μεταφέρονται και ασκούνται από 2 Ιανουαρίου 2013, από τα Γραφεία Παρακαταθηκών των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, της στήλης Γ' του Πίνακα 2 της παραπάνω απόφασης.

Σε όσες Δ.Ο.Υ. Υποδοχής δεν λειτουργεί Γραφείο Παρακαταθηκών, από την ίδια ημερομηνία, μεταφέρεται το Γραφείο Παρακαταθηκών της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία.

(Η παράγραφος 6, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Taxheaven.gr