Αποφ. Προέδρου της Βουλής αριθμ. 12476/9.10.2012 Καθορισμός αριθμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού τους | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφ. Προέδρου της Βουλής αριθμ. 12476/9.10.2012

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 14669/4.12.2012.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2012 ]
Αποφ. Προέδρου της Βουλής αριθμ. 12476/9.10.2012
Καθορισμός αριθμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού τους

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 12476

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ 77/Α΄/9.4.2012) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του νόμου αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α΄/25.6.2002).

4. Την υπ’ αριθμ. 9959/7094/1.8.2012 (ΦΕΚ 157/Α΄/8.8.2012) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Αντικείμενο, διαδικασία ελέγχου, οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, αλλά δεν θα υπερβαίνει την εγκεκριμένη πίστωση που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής (Κ.Α. 0871), ύψους 1.500.000 ευρώ, 

αποφασίζουμε:

α) Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4065/2012 αναλαμβάνουν τον επανέλεγχο ή και τον αρχικό έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, κατ’ εντολή της Επιτροπής, προέρχονται από εταιρείες ελεγκτών εγγεγραμμένες στο Μητρώο νομίμων ελεγκτών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α΄/25.6.2002).

β) Για το παραπάνω έργο ορίζονται δεκαοκτώ ελεγκτές, από τους οποίους πέντε τουλάχιστον πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία δέκα ετών. Τέσσερις ορκωτοί ελεγκτές έχουν τη γενική ευθύνη της διεξαγωγής του ελέγχου, όπως ειδικότερα ορίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 21.

γ) Η αμοιβή καθορίζεται με βάση το ελάχιστο ωρομίσθιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελεγκτική Εταιρεία στην οποία απασχολούνται.

(Οι περιπτώσεις α', β' και γ', τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την απόφαση 14669/4.12.2012)

δ. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσουν αναλυτική έκθεση, την οποία υποβάλλουν στην Επιτροπή του άρθρου 21. Πληροφορίες σχετικές με το διεξαγόμενο έλεγχο παρέχουν, εφόσον ζητηθούν, δια του Προέδρου της, μόνο στην Επιτροπή του άρθρου 21.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab