Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 7931/10.6.2009 Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης για το Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο την βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2009 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 7931/10.6.2009
Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης για το Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο την βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων

Αριθμ. 7931

(ΦΕΚ Β' 1250/24-06-2009)
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Το ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α' 320), που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α' 199), με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 « Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α' 138), με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113) και τις διατάξεις του ν. 2945 (ΦΕΚ 223/Α'/2001) «περί εθνικού συστήματος προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργού Γεωργίας».
 
2. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ' του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α'/1979).
 
3. Το ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α'/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» με τον οποίο, σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 ανατέθηκε αρμοδίως η Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013.
 
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005).
 
5. Την υπ' αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β'/2004).
 
6. Το π.δ. 4/2009 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α'/2009).
 
7. Τα άρθρα 13  29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α'/1998) περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
 
8. Την υπ' αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α'/2007).
 
9. Την υπ' αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.
 
10. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013, όπως τροποποιούμενο ισχύει κάθε φορά.
 
11. Την υπ' αριθμ. 8932/22.9.2008 υπουργική απόφαση με την οποία θεσπίστηκε Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007  2013.
 
12. Την υπ' αριθμ. 17442/21.11.2008, (ΦΕΚ 2496/Β'/2008) κοινή υπουργική απόφαση για την εκτέλεση της οποίας απαιτείται ο καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής (705/2008 κοινή υπουργική απόφαση).
 
13. Το π.δ. 344/29.12.2000 (ΦΕΚ 297/Α') «Περί άσκησης του επαγγέλματος γεωτεχνικού».
 
14. Την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α').
 
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής , την περίοδο 2007-2013, έχει ήδη αναληφθεί νομική δέσμευση ύψους 100.000.000 € μέσω της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης. Η δέσμευση αυτή βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

αποφασίζουμε:
 
Για την αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, με στόχο την βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων (υπ' αριθμ. 705/2008 κοινή υπουργική απόφαση), ορίζουμε τα ακόλουθα:
 
Άρθρο 1
Ανώτατο Συνολικό Κόστος Επενδύσεων

 
Σε εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 3, της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα:
 
Μια εκμετάλλευση νοείται ότι πραγματοποιεί Επενδύσεις Μικρού Κόστους, εφόσον το συνολικό επιλέξιμο κόστος, επί του οποίου θα υπολογιστεί η δημόσια δαπάνη, δεν ξεπερνά τα 50.000 ευρώ ανά αίτηση χρηματοδότησης. Παρόλα αυτά, θα γίνεται δεκτή η υποβολή προτάσεων που ξεπερνούν σε συνολικό κόστος τα 50.000 ευρώ αλλά η δημόσια δαπάνη θα υπολογίζεται σε ύψος επενδύσεων μέχρι 50.000 ευρώ.
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι επενδύσεις οδηγούν την εκμετάλλευση σε βελτίωση των συνολικών της επιδόσεων. Η κατάδειξη θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
 
Άρθρο 2
Κατάδειξη Βελτίωσης Συνολικών Επιδόσεων Εκμετάλλευσης

 
Σε εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 4, της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα:
 
1. Η κατάδειξη της βελτίωσης των συνολικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης θα γίνεται μέσω της βελτίωσης των συνολικών, μεταξύ των οποίων και των οικονομικών, επιδόσεων του αιγοπροβατοτροφικού τομέα της εκμετάλλευσης.
 
2. Η κατάδειξη της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων του αιγοπροβατοτροφικού τομέα της εκμετάλλευσης θα αποδεικνύεται με τη χρήση της εγκεκριμένης μελέτης του παραρτήματος II της παρούσας. Η ανωτέρω μελέτη είναι εξειδικευμένη στον αιγοπροβατοτροφικό τομέα. Η μελέτη θα λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των προτεινόμενων επενδύσεων.
 
3. Για τη σύνταξη της μελέτης έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες που προτείνονται στο κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του κανονισμού 1974/2006.
 
Άρθρο 3
Επιλέξιμο Μέγεθος Εκμετάλλευσης

 
Σε εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 5, της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα:
 
1. Προκειμένου μια εκμετάλλευση να είναι επιλέξιμη για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να δραστηριοποιείται στην αιγοπροβατοτροφία.
 
2. Το μέγεθος της εκμετάλλευσης θα πρέπει να υπερβαίνει τα 145 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
 
3. Για τις εκμεταλλεύσεις που κατέχουν πρόβατα, θα πρέπει να αποδεικνύεται παράδοση τουλάχιστον 60 κιλών γάλακτος ανά πρόβατο κατά το έτος για το οποίο υπάρχουν οριστικοποιημένα στοιχεία από τον ΕΛΟΓ. Από τον κανόνα αυτόν εξαιρούνται:
 
3.1. Οι υποψήφιοι που κατοικούν στα νησιά της χώρας πλην της Κρήτης και της Εύβοιας
 
3.2. Όσοι θα ενταχθούν στο μέτρο 112 του ΠΑΑ (νέοι γεωργοί).
 
4. Οι ανωτέρω κλάδοι, δυναμικότητες, παραγωγές και χρονικά όρια είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται μέσω της υπουργικής απόφασης με την οποία θα γίνεται η πρόσκληση των δικαιούχων στο πρόγραμμα.
 
Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Σε εφαρμογή της παραγράφου γ.ίίί του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα:
 
Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι αφορά το Περιβάλλον, την Υγιεινή και την Καλή διαβίωση των Ζώων. Η απόδειξη της τήρησης των ανωτέρω γίνεται μέσω της προσκόμισης άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης με τον φάκελο αποπληρωμής της επένδυσης.
 
Άρθρο 5 
Επιλέξιμες Δαπάνες
 
Σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ως επιλέξιμες επενδύσεις ορίζονται οι ακόλουθες:
 
1. Αμελκτική μηχανή σε χώρο με δάπεδο που είναι εύκολο να καθαριστεί. Ως τέτοιο δάπεδο ενδεικτικά αναφέρεται δάπεδο με στρώση τσιμέντου ή με χρήση πλακιδίων. Η αγορά αμελκτικής μηχανής είναι υποχρεωτική.
 
2. Η κατασκευή  ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε αμελκτήριο με ή χωρίς αίθουσα γάλακτος και μηχανημάτων, wc. Επίσης η αγορά πλατφόρμας αποκλειστικά για την τοποθέτηση σε αυτήν αμελκτικού συγκροτήματος.
 
3. Η αγορά εξοπλισμού ψύξης γάλακτος (παγολεκάνη), συνολικής χωρητικότητας ανάλογης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας.
 
4. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων.
 
5. Η αγορά γεννήτριας πετρελαίου για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.
 
6. Η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών (με χρήση είτε πρώτων υλών ζωοτροφών είτε με ανάμειξη πρώτων υλών ζωοτροφών με συμπληρωματική ζωοτροφή  ισορροπιοτή), αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, αποτελούμενο από ζυγιστικά, σπαστήρα και αναμικτήρα, συνολικής δυναμικότητας μέχρι ενός τόνου ανά ώρα.
 
7. Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι τριών σιλό συνολικής (αθροιστικής) χωρητικότητας έως 40 κυβικών μέτρων.
 
8. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου για ζωοτροφές εμβαδού μέχρι 500 τετραγωνικών μέτρων.
 
9. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού.
 
10. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
 
Οι επιλέξιμες δυναμικότητες, τύποι και οι ανώτατες επιλέξιμες τιμές όλων των ανωτέρω επενδύσεων θα είναι ανάλογες της τρέχουσας δυναμικότητας της αιγοπροβατοτροφικής μονάδας και καθορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.
 
Όλες οι ανωτέρω δαπάνες, προκειμένου να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να αφορούν σε καινούργιο εξοπλισμό και να υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ατομικής απόφασης έγκρισης και πριν την εκπνοή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, όπως αυτό θα έχει οριστεί στην ατομική απόφαση έγκρισης.
 
Άρθρο 6 
Περιεχόμενα Αίτησης Ενίσχυσης
 
Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα περιεχόμενα της αίτησης ενίσχυσης:
 
Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να ενταχθεί στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης ενίσχυσης υπάρχει στο παράρτημα Ι της παρούσας.
 
Τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:
 
1Α. Ατομικά Στοιχεία Φυσικών Προσώπων - Μόνιμη Κατοικία
1. Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, Φύλο και Ημερομηνία και Έτος Γέννησης.
2. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
3. Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Δ/νση Κατοικίας : Νομός, Δήμος ή Κοινότητα, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός και ΤΚ.
5. Δ/νση Αλληλογραφίας, εφόσον είναι διαφορετική από τη Δ/νση Κατοικίας.
6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
7. Τηλέφωνο, σταθερό και κινητό (οπωσδήποτε ένα από τα δύο).
8. Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. συζύγου.
9. Ερώτηση για το αν είναι μετακινούμενος κτηνοτρόφος.
10. Ερώτημα για το αν είναι κάτοικος νησιού, εξαιρουμένων της Κρήτης και της Εύβοιας.
11. Υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στο παράρτημα Ι της παρούσας.
 
1B. Στοιχεία Νομικών Προσώπων - Έδρα
1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου.
2. Διακριτικός Τίτλος Νομικού Προσώπου και στοιχεία Συστατικής Πράξης.
3. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. του Νομικού Προσώπου.
4. Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, και Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ο οποίος, για το πρόγραμμα, ορίζεται υποχρεωτικά ως υπεύθυνος υλοποίησης.
5. Έδρα Νομικού Προσώπου : Νομός, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός και ΤΚ.
6. Δ/νση Αλληλογραφίας, εφόσον είναι διαφορετική από την Έδρα.
7. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
8. Τηλέφωνο, σταθερό και κινητό (οπωσδήποτε ένα από τα δύο).
9. Ερώτηση για αν η έδρα του Νομικού Προσώπου βρίσκεται σε νησί, εξαιρουμένων της Κρήτης και της Εύβοιας.
10. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στο παράρτημα Ι της παρούσας.
 
2. Στοιχεία Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης Φυσικού ή Νομικού Προσώπου στην οποία θα γίνουν οι επενδύσεις
 
1. Έδρα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: Νομός, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αρ., ΤΚ, τηλ.
 
2. Ερώτημα για το αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000.
 
3. Αριθμός αιγών, μεγαλύτερων του ενός έτους, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης που υποβλήθηκε το έτος που ορίζεται στην προκήρυξη.
 
4. Αριθμός προβάτων, θηλυκών, μεγαλύτερων του ενός έτους όπως έχουν δηλωθεί στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης που υποβλήθηκε το έτος που ορίζεται στην προκήρυξη.
 
5. Είδος εκτροφής (συμβατική ή βιολογική  συμπληρώνεται για στατιστικούς λόγους)
 
6. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων, ερώτημα για το κατά πόσον η/ο σύζυγος υποβάλλει επίσης Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης στην οποία δηλώνεται αιγοπροβατοτροφική εκμετάλλευση. Σε καταφατική απάντηση, τα ανωτέρω στοιχεία συμπληρώνονται αναλυτικά για τον κάθε σύζυγο. Οι δύο δυναμικότητες αθροίζονται, η εκμετάλλευση θα θεωρείται ενιαία και οι υπολογισμοί για το πρόγραμμα θα γίνονται με βάση την δυναμικότητα της ενιαίας εκμετάλλευσης.
 
3. Επενδύσεις που επιθυμεί να πραγματοποιήσει:
 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει το είδος των επιλέξιμων επενδύσεων του άρθρου 5 της παρούσας που θέλει να πραγματοποιήσει. Για κάθε επένδυση θα πρέπει να συμπληρώνεται και το ποσό για το οποίο αιτείται να τύχει ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δυναμικότητες ανά επένδυση είναι ανάλογες της δυναμικότητας της αιγοπροβατροφικής εκμετάλλευσης και ορίζονται στο παράρτημα Ι της απόφασης αυτής.
 
4. Άνοιγμα ηλεκτρονικού Φακέλου δικαιούχου
 
Την αίτηση του δικαιούχου ακολουθεί το άνοιγμα ηλεκτρονικής καρτέλας μέσα από την οποία θα μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησης του.
 
5. Οριστικοποίηση αίτησης:
 
Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης. Όταν αποφασίσει για όλα τα στοιχεία τότε υποβάλει οριστικά την αίτηση του με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 της απόφασης αυτής.
 
6. Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων από το σύστημα κατά την οριστικοποίηση της αίτησης:
 
1. Ημερομηνία και ώρα αίτησης
2. Κωδικός Αίτησης ο οποίος συμπίπτει με το ΑΦΜ του αιτούντος.
3. Αριθμός πρωτοκόλλου ο οποίος θα αποδίδεται κατά απόλυτη χρονολογική σειρά. Η χρονολογική σειρά καθορίζεται από την ημερομηνία/ώρα της οριστικοποίησης της αίτησης υποψηφιότητας του δικαιούχου. Για το σκοπό αυτό, με την οριστικοποίηση της αίτησης του, ο δικαιούχος λαμβάνει αύξοντα αριθμό χρονολογικής σειράς της μορφής <αύξων αριθμός σειράς εντός περιφέρειας/κωδικός περιφέρειας/έτος/μήνας/ημέρα/ ώρα/λεπτό>.
 
Παράδειγμα αριθμού πρωτοκόλλου: Υποψήφιος ο οποίος κατέθεσε την εκατοστή όγδοη αίτηση υποψηφιότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις 28 Απριλίου του 2009, στις 2 και 32 το μεσημέρι, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου 108/03/09/04/28/14/32.
 
7. Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση ενίσχυσης:
 
1. Απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου και απλή φωτοτυπία του τελευταίου καταστατικού της εταιρίας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικής δήλωσης ή άλλου δημοσίου εγγράφου στο οποίο φαίνεται το όνομα και το ΑΦΜ του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο και έγγαμος, απαιτείται η προσκόμιση απλής φωτοτυπίας εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικής δήλωσης ή άλλου δημοσίου εγγράφου στο οποίο να φαίνεται το όνομα και το ΑΦΜ του / της συζύγου.
 
Άρθρο 7 
Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης
 
Για την εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:
 
1. Ως κέντρα υποβολής αίτησης ενίσχυσης ορίζονται τα ακόλουθα:
 
1.1. Τα οικεία Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 
1.2. Οι οικείες Διευθύνσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 
Τα ανωτέρω κέντρα υποβολής είναι δυνατόν να επαναπροσδιορίζονται με την Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης στο πρόγραμμα.
 
2. Η ημερομηνία έναρξης της οριστικοποίησης αιτήσεων ορίζεται κάθε φορά στην Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης. Η ανωτέρω ημερομηνία θεωρείται και ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο μέτρο.
 
3. Οι αιτήσεις ενίσχυσης, προκειμένου να θεωρούνται έγκυρες και να ενταχθούν στη δράση, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν στα ανωτέρω κέντρα υποβολής.
 
4. Τα ανωτέρω κέντρα υποβολής:
 
4.1. Προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας της έγγραφης αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτή. (Παράρτημα Ι της παρούσας)
 
4.2. Ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης ενίσχυσης του υποψηφίου μέσω εφαρμογής διαδικτύου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, τα ηλεκτρονικά στοιχεία διορθώνονται προκειμένου να ταυτιστούν με εκείνα της έγγραφης αίτησης ενίσχυσης.
 
4.3. Αφού διασφαλίσουν ότι η αίτηση ενίσχυσης έχει συμπληρωθεί και ηλεκτρονικά, οριστικοποιούν, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, την αίτηση υποψηφιότητας.
 
5. Με την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος αποδίδεται αυτόματα την στιγμή της οριστικοποίησης της αίτησης και δηλώνει την χρονική προτεραιότητα της αίτησης έναντι εκείνων που θα υποβληθούν μεταγενέστερα. Ταυτόχρονα το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αφαιρεί τη δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στο αίτημα από το σύνολο της δημόσιας δαπάνης που έχει κατανεμηθεί για τη δράση στην οικεία Περιφέρεια.
 
6. Ακολουθεί εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης η οποία υπογράφεται από τον δικαιούχο και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.
 
7. Με ευθύνη των κέντρων υποβολής, οι εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες αιτήσεις ενίσχυσης που αντιστοιχούν σε αυτές που έχουν οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά, αποστέλλονται στον Φορέα Εφαρμογής.
 
8. Κάθε αίτηση ενίσχυσης επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 
9. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μέχρι μία (1) αίτηση ενίσχυσης.
 
10. Κάθε δυνητικός ωφελούμενος ενίσχυσης έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης για ενίσχυση εφόσον η αρχική αίτηση του έχει απορριφθεί και ταυτόχρονα:
 
10.1. Δεν εκκρεμεί εξέταση τυχόν προσφυγής του.
 
10.2. Έχουν αρθεί οι λόγοι (αιτίες) απόρριψης.
 
10.3. Υπάρχει προκήρυξη για την οικεία Περιφέρεια σε ισχύ.
 
11. Με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής θα σταματά η δυνατότητα οριστικοποίησης αιτήσεων στην περίπτωση υπέρβασης του 100% της εκάστοτε περιφερειακής κατανομής.
 
12. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η διαπεριφερειακή κατανομή των πιστώσεων αυτών είναι δυνατόν να τροποποιείται.
 
13. Ο έλεγχος, ο χειρισμός και η διεκπεραίωση των φακέλων πραγματοποιείται υπό την ευθύνη των αρμοδίων γεωτεχνικών υπαλλήλων.
 
Άρθρο 8
Αξιολόγηση επί της Αίτησης Υποψηφιότητας

 
Για την εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητας:
 
1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας γίνεται από τον Φορέα Εφαρμογής του μέτρου.
 
2. Η αξιολόγηση είναι συνεχής επί των αιτήσεων υποψηφιότητας που υποβάλλονται. Σε χρονικά διαστήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 60 ημέρες, ο Φορέας Εφαρμογής ενημερώνει εγγράφως τη Γνωμοδοτική Επιτροπή προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες γνωμοδότησης. Η πρώτη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής θα γίνει το αργότερο 60 ημέρες μετά την έναρξη της υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, όπως αυτή θα οριστεί στην πρόσκληση του προγράμματος.
 
3. Διαδικασία Αξιολόγησης προτάσεων: Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση και θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση υποβολής της πρότασης. Πα τον σκοπό αυτό, ο δυνητικός ωφελούμενος ενίσχυσης θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να υποβάλει ακριβή δεδομένα στην αίτηση ενίσχυσης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 
3.1. Α' στάδιο αξιολόγησης: Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
 
3.1.1 Το σύνολο των προτάσεων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων που τηρεί ο Φορέας Εφαρμογής. Σε συνέχεια της παραγράφου 5 του άρθρου 7, οι προτάσεις αυτές θα κατανεμηθούν και αξιολογηθούν ξεχωριστά για κάθε Διοικητική Περιφέρεια της Χώρας από την οποία προέρχονται.
 
3.1.2 Κατά τη διάρκεια της υποβολής των στοιχείων των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικός διαοταυρωτικός έλεγχος σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να διαπιστώνεται το αληθές αυτών. Στην περίπτωση που από τον ηλεκτρονικό διαοταυρωτικό έλεγχο προκύψει ότι ο υποψήφιος δεν είναι επιλέξιμος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος, τότε το σύστημα απορρίπτει την αίτηση υποψηφιότητας, ενημερώνοντας τον υποψήφιο ότι δεν είναι επιλέξιμος. Με δεδομένο ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται αυτόματα εκτεταμένος έλεγχος της επιλεξιμότητας των υποψηφίων βάσει των πεδίων που αυτοί έχουν συμπληρώσει, το σύνολο των προτάσεων που έχουν οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τη διαδικασίες των άρθρων 6 και 7, θεωρούνται ως κατ' αρχήν επιλέξιμες.
 
3.1.3 Αποτέλεσμα του Α' Σταδίου Αξιολόγησης είναι η σύνταξη καταλόγων με προτάσεις οι οποίες θεωρούνται κατ' αρχήν επιλέξιμες. Η ταξινόμηση των προτάσεων θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα σύμφωνα με την χρονολογική σειρά υποβολής, έτσι ώστε προτεραιότητα στην αξιολόγηση, γνωμοδότηση και έκδοση απόφασης έγκρισης να έχουν αυτές που υποβλήθηκαν νωρίτερα.
 
3.2. Β' στάδιο αξιολόγησης: Συμπλήρωση Δελτίου Αξιολόγησης  Εισηγητικής Έκθεσης
 
Σε συνέχεια του προηγούμενου σταδίου ο Φορέας Εφαρμογής προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους. Για κάθε αίτηση υποψηφιότητας συντάσσεται δελτίο αξιολόγησης  εισηγητική έκθεση. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους που θα γίνονται, διαπιστωθεί ότι κάποιο ή κάποια από τα δεδομένα της αίτησης δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα του δυνητικού ωφελούμενου, η ασυμφωνία, συνοδευόμενη από το πόρισμα αξιολόγησης, θα γνωστοποιείται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή προκειμένου να αποφανθεί για το κατά πόσον η αίτηση πρέπει να εγκριθεί ως έχει, να εγκριθεί διορθωμένη (π.χ. λάθος υπολογισμός ποσοστού ενίσχυσης) ή να απορριφθεί.
 
Άρθρο 9
Γνωμοδότηση επί της Αίτησης Υποψηφιότητας
 
Για την εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την γνωμοδότηση επί της αίτησης υποψηφιότητας:
 
1. Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής
 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συστήνονται γνωμοδοτικές επιτροπές με αντικείμενο την γνωμοδότηση επί των αιτήσεων. Στην συγκεκριμένη απόφαση συγκρότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών καθορίζονται οι υποχρεώσεις των μελών καθώς και τυχόν επιπλέον αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία τους.
 
2. Αντικείμενο Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
 
2.1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα δελτία αξιολόγησης  εισηγήσεις καθώς και τα λοιπά διαθέσιμα δικαιολογητικά και στοιχεία, γνωμοδοτεί ως προς τη δυνατότητα έγκρισης του σχεδίου.
 
2.2. Στη συνέχεια, η Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνονται τα συμπεράσματα της καθώς επίσης και πίνακες εγκεκριμένων προτάσεων, δηλαδή υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια ένταξης ανά Περιφέρεια και για τους οποίους επαρκεί ο προϋπολογισμός της κάθε Περιφέρειας. Η κατάταξη στους πίνακες των εγκεκριμένων γίνεται σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου οριστικοποίησης της αίτησης ενίσχυσης, με χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την παλαιότερη.
 
2.3. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν απορριπτόμενοι, συντάσσει σχετικό πίνακα με πλήρη αιτιολόγηση.
 
2.4. Οι επιλέξιμες προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά, αλλά βάσει της κατάταξης τους δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του διατιθέμενου προϋπολογισμού ανά Διοικητική Περιφέρεια, κατατάσσονται στην ειδική κατηγορία «Επιλαχουσών Προτάσεων» και δύνανται να τύχουν χρηματοδότησης είτε από την ανακατανομή αδιάθετων πιστώσεων μεταξύ των Περιφερειών είτε με νεότερες Αποφάσεις κατανομής επιπλέον πιστώσεων στο πρόγραμμα, σε περίπτωση διαθεσιμότητας σχετικών κονδυλίων.
 
Άρθρο 10
Ένταξη Έργων στη Δράση, Ενημέρωση Απορριπτόμενων και Επιλαχόντων

 
Για την εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την έκδοση αποφάσεων έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων υποψηφιότητας:
 
1. Οι πίνακες των Εγκεκριμένων, Απορριπτόμενων και των Επιλαχουσών Προτάσεων μαζί με τα πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διαβιβάζονται στον Φορέα Εφαρμογής.
 
2. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της προηγούμενης παραγράφου, ενημερώνεται η Ε.Υ.Δ. του Π.Α.Α. για τα αποτελέσματα και της αποστέλλονται στοιχεία που θα ζητηθούν προκειμένου να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο επί των αποτελεσμάτων της ανωτέρω παραγράφου, ώστε να επιβεβαιωθεί η τήρηση των διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
 
3. Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω δειγματοληπτικού ελέγχου, ο Φορέας Εφαρμογής, με βάση τους πίνακες που του έχουν παραδοθεί από τις γνωμοδοτικές επιτροπές και χωρίς περαιτέρω έλεγχο (με την επιφύλαξη τυχόν παρατηρήσεων που θα έχουν προκύψει από τον έλεγχο της ανωτέρω παραγράφου), μεριμνά για:
 
3.1. Την εισήγηση των αποφάσεων έγκρισης πράξης όσων έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες εγκεκριμένων προτάσεων καθώς επίσης και για τη σύνταξη δηλώσεων αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που απορρέουν από την ένταξη του δικαιούχου στο πρόγραμμα.
 
3.2. Την εισήγηση αποφάσεων απόρριψης των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες απορριπτόμενων.
 
3.3. Την έγγραφη ενημέρωση όσων συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες των «Επιλαχουσών Προτάσεων».
 
4. Στη συνέχεια οι ανωτέρω αποφάσεις προωθούνται για υπογραφή στον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
5. Για κάθε πράξη που αν και κρίθηκε ως κατ'αρχήν επιλέξιμη από το α' στάδιο αξιολόγησης (ηλεκτρονική αξιολόγηση, άρθρο 8 παρ. 3.1) τελικά έτυχε αρνητικής γνωμοδότησης (κρίθηκε ως μη παραδεκτή) εκδίδεται απόφαση απόρριψης. Στην απόφαση απόρριψης θα τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης με αναφορά στην νομοθεσία. Στην ίδια απόφαση θα γίνεται αναφορά της δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων / προσφυγών.
 
6. Για κάθε αίτηση η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος αλλά τελικά δεν λήφθηκε απόφαση έγκρισης λόγω μη επάρκειας πόρων, ενημερώνεται εγγράφως ο δυνητικός δικαιούχος, με αναφορά στο λόγο μη χρηματοδότησης.
 
7. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης  Ενισχύσεων συμπληρώνεται από τον Φορέα Εφαρμογής και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στη Διαχειριστική Αρχή.
 
Άρθρο 11 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
 
Για την εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, μετά την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης οι πίνακες εγκεκριμένων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων καθίστανται διαθέσιμοι μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα παραπάνω γίνονται με μέριμνα του Φορέα Εφαρμογής.
 
Άρθρο 12 
Έναρξη υλοποίησης
 
Μετά την έγκριση, ο Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου ενημερώνει, μέσω της αποστολής των αποφάσεων και των συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της παρούσας, τους ωφελούμενους, για:
 
1. Το είδος και τη δυναμικότητα των εγκεκριμένων επενδύσεων, όπως αυτές θεωρήθηκαν επιλέξιμες μέσα από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
 
2. Τα επιλέξιμα προς συγχρηματοδότηση ποσά των ανωτέρω επενδύσεων, όπως αυτά θεωρήθηκαν επιλέξιμα μέσα από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
 
3. Την χρονική προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης ορίζεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εγκριτικής απόφασης στην περίπτωση που στις εγκεκριμένες επενδύσεις δεν συμπεριλαμβάνονται κτιριακές εγκαταστάσεις και σε 15 μήνες στις λοιπές περιπτώσεις.
 
4. Τις γενικότερες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του ωφελούμενου.
 
5. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν με τον φάκελο πληρωμής προκειμένου να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση στον δικαιούχο.
 
Άρθρο 13 
Δήλωση Αποδοχής
 
Για την εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρισης από την πλευρά του δικαιούχου:
 
1. Μετά τη λήψη (με απόδειξη) της απόφασης ένταξης του στο μέτρο, ο δικαιούχος πρέπει εντός 30 ημερολογιακών ημερών να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής της ατομικής απόφασης έγκρισης και να την στείλει στον Φορέα Εφαρμογής. Η δήλωση αποδοχής προκειμένου να είναι έγκυρη θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 
2. Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη δήλωση δεν επιστρέψει στον Φορέα Εφαρμογής, τότε αυτός ενημερώνει εγγράφως (με απόδειξη) τον δικαιούχο ότι εφόσον δεν αποστείλει την υπογεγραμμένη σύμβαση εντός 7 ημερολογιακών ημερών θα απενταχθεί από το μέτρο χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
 
3. Μετά την παρέλευση και της δεύτερης προθεσμίας, ο Φορέας Εφαρμογής:
 
3.1. Εκδίδει απόφαση ανάκλησης έγκρισης ενημερώνοντας τον δικαιούχο ότι ο λόγος της απένταξης του είναι η μη αποστολή στον Φορέα Εφαρμογής της υπογεγραμμένης δήλωσης αποδοχής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.
 
3.2. Αποδεσμεύει τη δημόσια δαπάνη υπέρ των επιλαχόντων, εφόσον τέτοιοι υπάρχουν ή υπέρ νέων δικαιούχων αν η προκήρυξη είναι ακόμα σε ισχύ.
 
Άρθρο 14
Υποβολή Προσφυγών - Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή

 
Για την εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με το δικαίωμα υποβολής προσφυγών και τον τρόπο εξέτασης τους:
 
1. Επί των αποτελεσμάτων των άρθρων 11 και 12, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα προσφυγής μόνον εφόσον αυτά διαφοροποιούνται από τα αρχικώς αιτηθέντα ή εφόσον η αίτηση υποψηφιότητας τελικά απορρίφθηκε.
 
2. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει στο Φορέα Εφαρμογής, εγγράφως, προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου της ατομικής απόφασης έγκρισης ή απόρριψης.
 
3. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος θεωρείται ότι ο δικαιούχος έχει αποδεχθεί τα αποτελέσματα. Προσφυγές που θα υποβληθούν και πρωτοκολληθούν ως εισερχόμενες από τον Φορέα Εφαρμογής μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα εξετάζονται.
 
4. Οι ανωτέρω προσφυγές συγκεντρώνονται, με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής και διαβιβάζονται προς εξέταση σε Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία αποφασίζει για το ορθό ή όχι της προσφυγής και εισηγείται αναλόγως προς τον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.
 
5. Η σύσταση της Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση του Φορέα Εφαρμογής. Από τη συμμετοχή στην επιτροπή αποκλείονται τα μέλη της Πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 της παρούσας. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και τα κριτήρια τα οποία λαμβάνει υπόψη της.
 
6. Μετά την εξέταση των προσφυγών ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 9 έως και 13 της παρούσας.
 
7. Στην περίπτωση δικαίωσης προσφυγής τότε:
 
7.1. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις εκδίδεται απόφαση έγκρισης στο μέτρο σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 10 έως 13.
 
7.2. Στην περίπτωση που έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμες πιστώσεις ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για τη δικαίωση της προσφυγής του και για το γεγονός ότι, εφόσον το επιθυμεί, θα ενταχθεί κατά προτεραιότητα στο μέτρο στην επόμενη προκήρυξη του μέτρου, εφόσον τέτοια υπάρξει.
 
8. Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται απόφαση απόρριψης της προσφυγής. Η απόφαση υπογράφεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών και με μέριμνα του Φορέα Εφαρμογής αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.
 
Άρθρο 15 
Τροποποίηση
 
Για την εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήματος τροποποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης:
 
1. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα τροποποίησης της έγκρισης του στη δράση.
 
Η αίτηση τροποποίησης γίνεται με διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη του άρθρου 7 της απόφασης αυτής και περιλαμβάνει:
 
1.1. Υποβολή έγγραφου αιτήματος τροποποίησης σε οικείο κέντρο υποβολής.
 
1.2. Ηλεκτρονική οριστικοποίηση του αιτήματος από το κέντρο υποβολής.
 
1.3. Αποστολή του έγγραφου αιτήματος στον Φορέα Εφαρμογής με μέριμνα του κέντρου υποβολής. Το αίτημα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον επενδυτή και να υπάρχει σε αυτό θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
 
2. Η τροποποίηση του σχεδίου δεν μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ή/και την υπέρβαση των ανώτατων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία και δυναμικότητα επένδυσης, σύμφωνα με το παράρτημα Ι.
 
3. Η τροποποίηση του σχεδίου δεν μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση της αμελκτικής μηχανής.
 
4. Οι οποιεσδήποτε μεταβολές στις δυναμικότητες των επενδύσεων θα πρέπει να καλύπτονται από τις επιλέξιμες δυναμικότητες του παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τη δυναμικότητα της αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης.
 
5. Η αποδοχή της αίτησης από το σύστημα θα σημαίνει και επιλεξιμότητα της μεταβολής που αιτείται ο δικαιούχος. Το αίτημα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στον Φορέα Εφαρμογής ο οποίος μεριμνά για την έκδοση της έντυπης απόφασης τροποποίησης, ύστερα και από την αποστολή σε αυτόν του έγγραφου αιτήματος.
 
6. Με την επιφύλαξη όλων των ανωτέρω, το αίτημα τροποποίησης μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τα εξής:
 
6.1. Αφαίρεση εγκεκριμένης επένδυσης με μείωση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή/και με μεταφορά ποσού προς ήδη υπάρχουσες ή νέες επενδύσεις.
 
6.2. Εισαγωγή νέας επιλέξιμης επένδυσης με μεταφορά ποσών από επενδύσεις που υλοποιούνται οικονομικότερα ή που αφαιρούνται.
 
6.3. Μείωση της Δυναμικότητας Εγκεκριμένης Επένδυσης με ή χωρίς μεταφορά ποσού προς ήδη υπάρχουσες ή νέες επενδύσεις.
 
6.4. Αύξηση Δυναμικότητας Επένδυσης χωρίς ή με μεταφορά ποσών που προκύπτουν από την υλοποίηση άλλων εγκεκριμένων επενδύσεων.
 
6.5. Μεταφορά ποσών ανάμεσα σε επενδύσεις με ή χωρίς μεταβολή στη δυναμικότητα τους.
 
6.6. Εκσυγχρονισμό υπάρχοντος κτιρίου και διαμόρφωση του σε αμελκτήριο αντί κατασκευής κτιρίου αμελ κτηρίου με ή χωρίς μεταφορά χρημάτων προς άλλες υπάρχουσες ή νέες επενδύσεις.
 
6.7. Χορήγηση παράτασης του χρόνου υλοποίησης μέχρι και 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
 
7. Η απόφαση τροποποίησης υπογράφεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ και με μέριμνα του Φορέα Εφαρμογής αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.
 
Άρθρο 15Α 
Ανάκληση απόφασης έγκρισης
 
Ο Φορέας Εφαρμογής είναι δυνατόν να εισηγηθεί ανάκληση της απόφασης έγκρισης πράξης δικαιούχου σε περιπτώσεις:
 
1. Παραίτησης του δικαιούχου της ενίσχυσης.
 
2. Διαπίστωσης προβλημάτων κατά την υλοποίηση της επένδυσης, από την ΕΥΔ ΠΑΑ ή τον Φορέα Εφαρμογής και αδυναμίας του δικαιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις.
 
3. Παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, χωρίς ο δικαιούχος να έχει προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης, στην υποβολή αίτησης τροποποίησης της έγκρισης ή στην ολοκλήρωση της επένδυσης.
 
4. Πορίσματος / συστάσεων διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου της ΕΥΔ ΠΑΑ ή του Φορέα Εφαρμογής, ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής.
 
Την ανάκληση της απόφασης έγκρισης εισηγείται ο Φορέας Εφαρμογής και αρμόδιος για την υπογραφή της σχετικής απόφασης είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.
 
Η Απόφαση Ανάκλησης, κοινοποιείται στους δικαιούχους των ενισχύσεων. Παράλληλα ενημερώνεται ο Οργανισμός Πληρωμών και η απόφαση καταχωρείται στον φάκελο της πράξης. Αντίστοιχα υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την ΕΥΔ ΠΑΑ Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης για ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος.
 
Στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται με την διαδικασία των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών. Από την επιστροφή τυχόν ενίσχυσης που έχει ήδη καταβληθεί εξαιρούνται δικαιούχοι στους οποίους η ανάκληση της απόφασης έγκρισης έχει γίνει για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006.
 
Άρθρο 16 
Υποβολή Αιτήματος Πληρωμής
 
Για την εφαρμογή του άρθρου 12 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την υποβολή αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης:
 
1. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος (φακέλου) πληρωμής, εφόσον έχει ολοκληρώσει (αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία) και εξοφλήσει τις εγκεκριμένες επενδύσεις για τις οποίες αιτείται τη λήψη ενίσχυσης.
 
2. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει συνολικά μέχρι δύο αιτήματα (φακέλους) πληρωμής. Στην περίπτωση όμως που το επιλέξιμο προς καταβολή ποσό που θα προκύψει από την εξέταση του πρώτου αιτήματος πληρωμής υπερβαίνει το 60% της συνολικά εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του έργου, τότε το πλεονάζον του 60% ποσό θα καταβάλλεται με τη δεύτερη δόση  αποπληρωμή του έργου, εφόσον τελικά αυτό κριθεί επιλέξιμο.
 
3. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει να υποβάλει συνολικά ένα αίτημα πληρωμής, αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εγκεκριμένων επενδύσεων.
 
4. Η ενίσχυση όπως εγκρίνεται, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση, καταβάλλεται στους δικαιούχους με απευθείας κατάθεση σε προσωπικό λογαριασμό τράπεζας της επιλογής τους. Για την καταβολή της δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας.
 
5. Ως υπηρεσία υποβολής αιτημάτων πληρωμής ορίζεται ο Φορέας Εφαρμογής.
 
Άρθρο 17
Περιεχόμενα Αιτήματος (Φακέλου) Πληρωμής  Πιστοποίηση Υλοποίησης
 
Για την εφαρμογή του άρθρου 12 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την πληρότητα του φακέλου πληρωμής:
 
Α. Μορφή Αιτήματος Πληρωμής:
 
1. Προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος, το αίτημα πληρωμής θα πρέπει να υποβάλλεται σε φάκελο με ελάσματα στον οποίο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά, αφού διατρηθούν στην αριστερή τους πλευρά.
 
2. Στη ράχη του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου καθώς και η Περιφέρεια στην οποία αυτός διαμένει μόνιμα.
 
3. Στην πρώτη σελίδα του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα, η Περιφέρεια και ο Νομός της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, το όνομα του δικαιούχου και το κατά πόσον πρόκειται για φάκελο εφάπαξ αποπληρωμής, φάκελο πληρωμής α' δόσης ή φάκελο β' δόσης  αποπληρωμής.
 
4. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι αριθμημένα στο πάνω δεξί μέρος τους και η αρίθμηση αυτή να ταιριάζει με την αριθμημένη λίστα της παραγράφου Β.3 του παρόντος άρθρου.
 
Β. Δικαιολογητικά Αιτήματος Πληρωμής:
 
Προκειμένου το αίτημα πληρωμής να θεωρείται πλήρες, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα δικαιολογητικά που ακολουθούν με τη σειρά που παρατίθενται:
 
1. Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής αίτηση του δικαιούχου για λήψη της ενίσχυσης.
 
2. Υπεύθυνη δήλωση, γεωπόνου, συντάκτη του αιτήματος πληρωμής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο Γ του παρόντος άρθρου.
 
3. Κατάλογο με αριθμημένη λίστα των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται. Ο αύξων αριθμός του κάθε δικαιολογητικού που υπάρχει στη λίστα θα πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό που θα αναγράφεται στο πάνω δεξί μέρος της φωτοτυπίας του δικαιολογητικού.
 
4. Βεβαίωση Δημάρχου ή Κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας (δεν προσκομίζεται για νομικά πρόσωπα).
 
5. Άδεια ίδρυσης στην υποβολή του πρώτου φακέλου πληρωμής και άδεια λειτουργίας κατά την υποβολή φακέλου αποπληρωμής. Η δυναμικότητα των αδειοδοτήσεων θα πρέπει να καλύπτει τη δυναμικότητα που έχει δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας.
 
6. Εξοφλημένη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του γεωπόνου που έχει συντάξει τον φάκελο πληρωμής καθώς επίσης και απόδειξη τραπέζης για την κατάθεση του 2% αυτής υπέρ ΓΕΩΤΕΕ.
 
7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου θα φαίνονται το όνομα του δικαιούχου και ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης. Για τα νομικά πρόσωπα ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι εταιρικός (στο όνομα της εταιρείας).
 
8. Πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία των υποβαλλόμενων παραστατικών για τη δικαιολόγηση των δαπανών.
 
9. Τις εκδοθείσες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από αποδείξεις ή βεβαιώσεις εξόφλησης.
 
10. Φωτοαντίγραφα Τιμολογίων Πώλησης και Δελτίων Αποστολής συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις ή από βεβαιώσεις εξόφλησης. Για παραστατικά αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των 15.000 ευρώ (του ΦΠΑ μη συμπεριλαμβανομένου) οι αποδεκτοί (επιλέξιμοι) τρόποι εξόφλησης είναι οι ακόλουθοι και θα προσκομίζονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:
 
10.1. 'Εκδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής από τον λογαριασμό του δικαιούχου προς τον προμηθευτή: Σε αυτή την περίπτωση θα προσκομίζεται το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου για τη συγκεκριμένη συναλλαγή (απόσπασμα extrait), σφραγισμένο από την Τράπεζα, στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται η συγκεκριμένη εκταμίευση της δίγραμμης επιταγής. Προσκομίζεται επίσης και εξοφλητική απόδειξη.
 
10.2. Με τραπεζικό έμβασμα από τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή (της ίδιας ή άλλης τράπεζας): Σε αυτή την περίπτωση, θα προσκομίζεται το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου για τη συγκεκριμένη συναλλαγή (απόσπασμα extrait), σφραγισμένο από την Τράπεζα, στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται η συγκεκριμένη μεταφορά. Προσκομίζεται επίσης και εξοφλητική απόδειξη.
 
10.3. Με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον λήπτη της Ενίσχυσης. Σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού για τη συγκεκριμένη συναλλαγή (απόσπασμα extrait στο οποίο θα φαίνεται η ανάληψη) του δικαιούχου σφραγισμένο από την τράπεζα και φωτοτυπία του καταθετηρίου στον λογαριασμό του προμηθευτή. Προσκομίζεται επίσης και εξοφλητική απόδειξη.
 
10.4. Πληρωμή σε βάρος εγκεκριμένου δανείου που έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο: Σε αυτή την περίπτωση, θα προσκομίζεται αντίγραφο της κίνησης της καρτέλας του δανείου του δικαιούχου. Σε αυτό θα πρέπει να εμφανίζεται η ισόποση με το τιμολόγιο κίνηση του λογαριασμού. Το αντίγραφο θα είναι σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την τράπεζα. Προσκομίζεται επίσης και εξοφλητική απόδειξη.
 
10.5. Δεν επιτρέπεται ο κατακερματισμός δαπάνης προκειμένου να αποφευχθεί η παραπάνω υποχρέωση (π.χ. η έκδοση πολλαπλών τιμολογίων αξίας μικρότερης των 15.000 ευρώ για μια αμελκτική μηχανή που η συνολική της αξία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ).
 
11. Για Κτιριακές Εγκαταστάσεις, και για την πιστοποίηση των ημερομισθίων εργατών ή τεχνιτών προσκομίζονται:
 
11.1. Στις περιπτώσεις απασχόλησης για μικρής κλίμακας εργασίες (για λίγα μόνο ημερομίσθια) αγροτών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, η απόδειξη της δαπάνης γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων. Στον φάκελο πληρωμής, εκτός από το ιδιωτικό συμφωνητικό θα συνυποβάλλεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ του απασχοληθέντος και υπεύθυνη δήλωση του απασχοληθέντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε από τον δικαιούχο το ανωτέρω ποσό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ορίζεται ως λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας των παραστατικών δαπανών που τεκμηριώνουν συναλλαγές μεταξύ αγροτών, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία των συναλλασσομένων, την ακριβή περιγραφή της συναλλαγής, τον τόπο συναλλαγής και την αξία της. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για αυτές τις εργασίες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
 
11.2. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης μικρής κλίμακας εργασιών από τον δικαιούχο ή μέλη της οικογένειας του, η αμοιβή τους θα θεωρείται επιλέξιμη εφόσον δεν υπερβαίνει συνολικά τα 2.000 ευρώ. Για την απόδειξη της δαπάνης, όταν η παροχή εργασίας έχει γίνει από τα μέλη της οικογένειας του, θα προσκομίζονται τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 11.1, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η ασφάλιση του απασχολούμενου στον ΟΓΑ. Για την απόδειξη της δαπάνης, όταν η παροχή της εργασίας έχει γίνει από τον δικαιούχο θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 
11.3. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για τις παραγράφους 11.1 και 11.2 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
 
11.4. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολής ασφαλίσεως οικοδομικών και τεχνικών εργασιών και τα γραμμάτια είσπραξης του Ι ΚΑ από τα οποία θα φαίνεται ότι οι πιο πάνω καταστάσεις κατατέθηκαν στο ΙΚΑ και καταβλήθηκαν οι εισφορές.
 
12. Για μηχανολογικό εξοπλισμό, πέρα από τα παραστατικά του οικονομικού αντικειμένου, θα προσκομίζεται βεβαίωση του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
 
12.1. Ο τύπος, η δυναμικότητα και ο αριθμός σειράς του μηχανήματος.
 
12.2. Ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος.
 
12.3. Ότι ο εξοπλισμός διαθέτει CE. Στην βεβαίωση θα επισυνάπτεται και το CE του μηχανήματος.
 
12.4. Ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής για δέκα έτη.
 
12.5. Ειδικά για την καταβολή της ενίσχυσης παρασκευαστηρίου ζωοτροφών, θα προσκομίζεται απλή φωτοτυπία της τελευταίας σελίδας από:
 
12.5.1. Το αρχείο που τηρείται σχετικά με την ασφάλεια και ποιότητα των προμηθευομένων προϊόντων (πρώτες ύλες και συμπληρωματικές ζωοτροφές - ισορροπιοτές).
 
12.5.2. Το αρχείο που τηρείται με τα πλήρη στοιχεία των προμηθευτών.
 
12.5.3. Του αρχείου που τηρείται σχετικά με το είδος των προϊόντων (πρώτων υλών) που προμηθεύτηκαν, την ημερομηνία αγοράς ή ταΐσματος, την ποσότητα και το είδος του προϊόντος, τα στοιχεία του προμηθευτή καθώς και τον αριθμό παρτίδας, όπου αυτό προβλέπεται.
 
Γ. Συντάκτης Φακέλου (Αιτήματος) Πληρωμής.
 
Με σκοπό την ορθή σύνταξη του αιτήματος πληρωμής και την διασφάλιση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, το αίτημα πληρωμής θα συντάσσεται υποχρεωτικά από γεωπόνο. Ο γεωπόνος, συντάκτης του αιτήματος πληρωμής είναι υπεύθυνος για:
 
1. Τη σύνταξη του φακέλου πληρωμής με τον τρόπο και τη μορφή που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
 
2. Την ενημέρωση του δικαιούχου για:
 
2.1. Το νόμιμο τρόπο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου προκειμένου να του καταβληθεί η δημόσια οικονομική ενίσχυση.
 
2.2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρεί στο αρχείο του προκειμένου να του καταβληθεί η δημόσια οικονομική ενίσχυση.
 
2.3. Τις επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της υπ' αριθμ. 705/2008 (ΦΕΚ 2496 Β') κοινής υπουργικής απόφασης.
 
2.4. Την υποχρέωση τήρησης συμβατικών μακροχρονίων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 5 και 16 της υπ' αριθμ. 705/2008 (ΦΕΚ 2496 Β') κοινής υπουργικής απόφασης.
 
Για όλα τα ανωτέρω, ο γεωπόνος, συντάκτης του αιτήματος πληρωμής, υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα εξής:
 
1. Ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί για τις επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της υπ' αριθμ. 705/2008 (ΦΕΚ 2496 Β') κοινής υπουργικής απόφασης.
 
2. Ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί για την υποχρέωση τήρησης συμβατικών μακροχρονίων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 5 και 16 της υπ' αριθμ. 705/2008 (ΦΕΚ 2496 Β') κοινής υπουργικής απόφασης.
 
3. Ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες που αφορούν την τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης στον αιγοπροβατοτροφικό κλάδο της εκμετάλλευσης τους καθώς επίσης και για το γεγονός ότι για τις υποχρεώσεις αυτές θα ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 
4. Οι επενδύσεις υλοποιήθηκαν (Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο) σύμφωνα με την ατομική απόφαση ένταξης του δικαιούχου, την υπ' αριθμ. 705/2008 κοινή υπουργική απόφαση και την υπ' αριθμ. 7931/10.6.2009 υπουργική απόφαση.
 
5. Με τον φάκελο που συνοδεύει την αίτηση πληρωμής έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπ' αριθμ. 7931/10.6.2009 υπουργική απόφαση προκειμένου να είναι δυνατή η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.
 
Στην υπεύθυνη δήλωση, με ευθύνη του συντάκτη, θα επισυνάπτεται φωτογραφία από κάθε επένδυση που έχει υλοποιηθεί.
 
Για όλες τις παραπάνω εργασίες ο Γεωπόνος, συντάκτης του αιτήματος πληρωμής, εκδίδει υποχρεωτικά απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και αποδεικτικό πληρωμής. Τα συγκεκριμένα παραστατικά προσκομίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή του φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.6 του παρόντος άρθρου.
 
Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με ΥΑ κατόπιν πρότασης του ΓΕΩΤΕΕ.
 
Άρθρο 18
Έλεγχος του Αιτήματος Πληρωμής και Παραλαβή της Επένδυσης

 
1. Σκοπός της διαδικασίας είναι η επαλήθευση της διασφάλισης της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων και η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι ότι θα πραγματοποιήσουν μέσα από την αποδοχή της απόφασης έγκρισης της πράξης. Επίσης η διαδικασία έχει σαν σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης των δικαιούχων με τους όρους της απόφασης έγκρισης της πράξης και τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.
 
2. Για την διασφάλιση του ελέγχου, ο Φορέας Εφαρμογής διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώνει όλα τα στοιχεία που δηλώνονται με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, του TAXIS, του ΕΛΟΓ, των ασφαλιστικών οργανισμών και όποιων άλλων δημόσιων υπηρεσιών θεωρηθεί απαραίτητο.
 
3. Λόγω:
 
3.1. Της φύσης της πλειοψηφίας των επενδύσεων (κτιριακές κατασκευές και μηχανολογικός εξοπλισμός που σχεδόν στο σύνολο του είναι σταθερά εγκατεστημένος στις κτιριακές εγκαταστάσεις)
 
3.2. Του γεγονότος ότι ο Φορέας εφαρμογής θα διενεργεί 100% διοικητικό έλεγχο παραστατικών στα πλαίσια του οποίου, εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών παραστατικών ελέγχεται και η ύπαρξη δηλώσεων στις οποίες αναγράφονται οι αριθμοί σειράς παραγωγής του κάθε μηχανήματος με σκοπό την ταυτοποίηση τους,
 
3.3. Του γεγονότος ότι ο Φορέας Εφαρμογής θα διενεργεί δειγματοληπτική επιτόπια επαλήθευση τουλάχιστον στο 20% των τελικών αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται μηνιαίως, θεωρείται ότι ο κίνδυνος που προκύπτει να μην έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης ή να μην έχει όντως πραγματοποιηθεί η επένδυση, είναι μικρός και επομένως ικανοποιούνται οι όροι του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Καν. (ΕΕ) 1975/2006. Κατά συνέπεια:
 
• Ο Φορέας Εφαρμογής θα διενεργεί Διοικητικό Έλεγχο στο σύνολο των αιτημάτων πληρωμής.
 
• Θα διενεργεί επίσης, δειγματοληπτικά, Επιτόπια Επαλήθευση όταν θα υποβάλλεται το αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης (φάκελος αποπληρωμής). Η Επιτόπια Επαλήθευση θα διενεργείται τουλάχιστον στο 20% των πράξεων που ολοκληρώνονται και σε κάθε περίπτωση θα αφορά στο σύνολο της πράξης.
 
4. Διοικητικός Έλεγχος:
 
4.1. Ο έλεγχος του αιτήματος πληρωμής διενεργείται από τον Φορέα Εφαρμογής.
 
4.2. Ο Φορέας Εφαρμογής ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος πληρωμής, όπως η πληρότητα του αιτήματος πληρωμής ορίζεται στο άρθρο 17 της παρούσας απόφασης.
 
4.3. Ο Φορέας Εφαρμογής ελέγχει αν στην απλή φωτοτυπία των παραστατικών πληρωμής υπάρχουν (φωτοτυπημένα), στρογγυλή σφραγίδα, όνομα και υπογραφή υπαλλήλου της αρμόδιας υπηρεσίας και το κείμενο «έγινε χρήση για ενισχύσεις του Καν. 1698/05», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης.
 
4.4. Μετά τον έλεγχο συμπληρώνεται πόρισμα διοικητικού ελέγχου το οποίο επισυνάπτεται στον φάκελο πληρωμής.
 
4.5. Στην περίπτωση που ο Φορέας Εφαρμογής επιβάλει περικοπές, αυτές θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες στο πόρισμα διοικητικού ελέγχου, και να συνοδεύονται από τη νομική τους βάση. Αν η διαφοροποίηση είναι μεγαλύτερη από το 3% του αρχικώς αιτούμενου ποσού τότε για τον καθορισμό του επιλέξιμου προς συγχρηματοδότηση ποσού θα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15.2 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης.
 
4.6. Μετά τον καθορισμό του επιλέξιμου προς συγχρηματοδότηση ποσού, ο Φορέας Εφαρμογής εκκαθαρίζει τη δαπάνη. Ακολουθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταβληθούν στον λογαριασμό του δικαιούχου τα επιλέξιμα ποσά.
 
5. Επιτόπια Επαλήθευση.
 
5.1. Επιτόπια επαλήθευση θα γίνεται τουλάχιστον στο 20% των πράξεων που ολοκληρώνονται. Η Επιτόπια Επαλήθευση θα γίνεται μετά την κατάθεση του αιτήματος ολοκλήρωσης της πράξης και πριν την έγκριση της τελευταίας πληρωμής.
 
5.2. Πριν την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο διοικητικός έλεγχος που προβλέπεται στις παραγράφους 4.1 έως και 4.5 του παρόντος άρθρου.
 
5.3. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από τριμελή επιτροπή παρακολούθησης όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης. Στην επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει εισηγητής πορίσματος διοικητικού ελέγχου που αφορά στην ελεγχόμενη πράξη. Έργο της επιτροπής είναι:
 
5.3.1. Ο έλεγχος της πρωτότυπης άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης.
 
5.3.2. Για κτίσματα και κατασκευές: Ελέγχεται η ύπαρξη τους και η δυναμικότητα τους.
 
5.3.3. Για μηχανολογικό εξοπλισμό: Ελέγχεται η ύπαρξη του μηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος πρέπει να είναι καινούργιος, να έχει εγκατασταθεί και να λειτουργεί. Ελέγχεται επίσης ο τύπος, η δυναμικότητα και ο αριθμός σειράς κατασκευής των μηχανημάτων. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να συμπίπτουν με τα αναγραφόμενα στις βεβαιώσεις του προμηθευτή οι οποίες έχουν υποβληθεί με το ή τα αιτήματα πληρωμής της ελεγχόμενης πράξης.
 
5.3.4. Η πιστοποίηση της ύπαρξης, για όλα τα παραπάνω, των πρωτότυπων οικονομικών παραστατικών προκειμένου να επαληθευτούν  πιστοποιηθούν οι δαπάνες και η επιλεξιμότητά τους.
 
5.3.5. Ο έλεγχος της τήρησης των προτύπων που συνδέονται με την επένδυση, εφόσον τέτοια έχουν καθοριστεί.
 
5.4. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Παρακολούθησης:
 
5.4.1. Καταγράφει στο πόρισμα της τα ευρήματα του ελέγχου, εάν τέτοια υπάρχουν. Σε περίπτωση διαφωνίας θα καταγράφεται η άποψη της μειοψηφίας.
 
5.4.2. Οι όποιες περικοπές είναι αναγκαίο να γίνουν θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες στο πόρισμα της επιτροπής και να συνοδεύονται από τη νομική τους βάση.
 
5.4.3. Υποβάλει το πόρισμα στον Φορέα Εφαρμογής ο οποίος το λαμβάνει υπόψη του στην εκκαθάριση της δαπάνης.
 
5.5. Η επένδυση θεωρείται ολοκληρωμένη με την έκδοση απόφασης καταβολής της τελευταίας δόσης οικονομικής ενίσχυσης.
 
Άρθρο 18α 
Δειγματοληπτικοί Επιτόπιοι Έλεγχοι
 
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται, με βάση κατάλληλο δείγμα, από την Μονάδα Ελέγχου του Φορέα Εφαρμογής.
 
Οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν επίσκεψη στο χώρο της επένδυσης.
 
Το δείγμα των ελεγχομένων δαπανών αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 4% της δημόσιας δαπάνης που εκκαθαρίστηκε ανά έτος, και σε ποσοστό τουλάχιστον 5% της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού.
 
Άρθρο 19
Υποχρεώσεις Δικαιούχων - Έλεγχος Μακροχρονίων

 
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης:
 
1. Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτουν άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί (το πληροφοριακό σύστημα TAXIS, τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών και των δημόσιων υπηρεσιών).
 
2. Για μια πενταετία από την λήψη της τελευταίας δόσης ενίσχυσης και την ολοκλήρωση της επένδυσης:
 
2.1. Υποχρεούται στην τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης έγκρισης, ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδίδει απόφαση ανάκλησης έγκρισης και μερικής ή ολικής επιστροφής των ποσών της οικονομικής ενίσχυσης.
 
2.2. Υποχρεούται στην άμεση ενημέρωση του Φορέα Εφαρμογής για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης, με αναφορά στην αιτία της αλλαγής και στην αντίστοιχη ημερομηνία.
 
2.3. Θα πρέπει να διατηρήσει όλα τα σχετικά παραστατικά και να τα διαθέτει στα αρμόδια όργανα του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος.
 
2.4. Δεσμεύεται να έχει στην κυριότητα και κατοχή του, διαθέσιμη σε οποιονδήποτε έλεγχο, την ενισχυόμενη επένδυση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της πενταετίας μετά την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης, παύσει, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Φορέα Εφαρμογής, να έχει στην κυριότητα ή κατοχή του ή διαθέσιμη σε οποιονδήποτε έλεγχο την ενισχυόμενη επένδυση, υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης.
 
2.5. Δεν μπορεί να εκμισθώσει πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης.
 
3. Είναι δυνατή η ανάκληση της απόφασης έγκρισης μετά από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης που υποβάλλεται στον Φορέα Εφαρμογής του μέτρου, ο οποίος μεριμνά για την έκδοση σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (σύμφωνα με παράρτημα Ι της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης) τυχόν καταβληθείσα οικονομική ενίσχυση καθίσταται αμέσως απαιτητή στο σύνολό της.
 
4. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
Άρθρο 20
Εκχώρηση Επιδότησης σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

 
Η δημόσια δαπάνη, που καταβάλλεται στον δικαιούχο της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό ίδρυμα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου, ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της επένδυσης.
 
Άρθρο 21
 
1. Σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 23, παράγραφος 3 της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 του παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης με την ακόλουθη παράγραφο: «4. Νόμιμη Λειτουργία εκμετάλλευσης που επενδύει σε κλάδο ζωικής παραγωγής: Για τις ανάγκες του προγράμματος, μια εκμετάλλευση νοείται ότι λειτουργεί νόμιμα, εφόσον υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.»
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης