ΠΟΛ.1293/6.11.1997

Αξία εκποιουμένων δημοσίων κτημάτωνΣχόλια:


6 Νοέ 1997

Taxheaven.gr


Αξία εκποιουμένων δημοσίων κτημάτων 1113551/7944/Α0010/ΠΟΛ.1293/6.11.1997

Διαπιστώθηκε, ότι κατά την εκποίηση δημοσίων κτημάτων, η υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτίμηση των ακινήτων αυτών είναι ελλειπής, γι' αυτό παρακαλούμε, στο εξής, μαζί με τα δικαιολογητικά που υποβάλλετε, σύμφωνα με την αριθ. 1087903/1481/0006Β'/28.8.1997 (ΦΕΚ 779/Β'/29.8.1997) απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών και τις αριθ. 1094019/6519/0010/16.9.1997 και 1090475/6400/0010/ΠΟΛ.1259/18.9.1997 εγκυκλίους μας, να περιλάβετε:

1. Προκειμένου για δημόσια κτήματα που βρίσκονται σε περιοχή όπου εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, το αντίστοιχο φύλλο υπολογισμού της αξίας αυτών, καθώς και έκθεση εκτίμησης του υπό μεταβίβαση ακινήτου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ.

2. Προκειμένου για δημόσια κτήματα που βρίσκονται σε περιοχή όπου εφαρμόζεται το μικτό σύστημα (άρθρο 41α' του Ν.1249/1982), έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας του γηπέδου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, καθώς και το αντίστοιχο φύλλο υπολογισμού της αξίας των κτισμάτων.

3. Προκειμένου για δημόσια κτήματα που βρίσκονται σε περιοχή όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας του δημοσίου κτήματος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, με βάση τα συγκριτικά στοιχεία.

Τα πιο πάνω στοιχεία απαιτούνται και για τις εκτιμήσεις δημοσίων κτημάτων σε δήμους, κοινότητες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, σωματεία κοινής ωφέλειας κ.λπ.


Taxheaven.gr