Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1292/31.10.1997 ΠΟΛ.1292/31.10.1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1292/31.10.1997
Κοινοποίηση γνωμοδότησης - Πληρωμή δόσεων προς το Δημόσιο μέσω πλειστηριασμού


Αθήνα 31 Οκτωβρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1064361/5811-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 03/11/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1292

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης.

Σας κοινοποιούμε, ως έχει, την αριθμ. 361/1997 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών. Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι:

1. Το εισπραττόμενο από το Δημόσιο ποσό που προέρχεται από το εκπλειστηρίασμα περιουσιακού στοιχείου του καθ'ού ο πλειστηριασμός που τυγχάνει οφειλέτης του Δημοσίου και έχει υπαγάγει τα χρέη του στη ρύθμιση της παρ. 2, άρθρου 21, Ν.2443/1996, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και κατά το χρόνο καταβολής του εν λόγω ποσού (είτε με παράταση, είτε αυτή δεν έχει απωλεσθεί), καλύπτει δόσεις της ρύθμισης και τυγχάνει ο οφειλέτης όλων των ευεργετημάτων της αυτής δηλαδή και της έκπτωσης επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με την εκ του λόγου αυτού ολική εξόφληση των χρεών του, αν και ο πλειστηριασμός έχει προηγηθεί της ρύθμισης αυτής.

2. Ως προς το χρόνο και την έννοια της εκτελεστότητας ("τελεσιδικίας") πίνακα κατάταξης, έγινε δεκτό ότι αυτός έχει καταστεί απρόσβλητος "τελεσίδικος" ως προς το Δημόσιο από της παρόδου της προθεσμίας των 12 εργασίμων ημερών, αφότου κοινοποιήθηκε η πρόσκληση του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου στους καταταγέντες δανειστές και δεν ασκήθηκε ανακοπή κατ' αυτού από οποιονδήποτε εξ αυτών έχοντα έννομο συμφέρον. (Η προθεσμία για το Δημόσιο είναι 30 ημέρες). Αλλως, στην περίπτωση δηλαδή που ασκηθεί ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, για μέρος μόνο της απαίτησης για την οποία κατετάγη δανειστής, η εκτέλεση του πίνακα αναστέλλεται ως προς το δανειστή αυτό και για το αμφισβητούμενο τμήμα αυτής, ενώ για το υπόλοιπο τμήμα καθίσταται εκτελεστός.
Συνεπώς, στην περίπτωση του Ι.Τ., που άσκησε εμπρόθεσμα ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, προκειμένου να καταταγεί αυτός αντί του Δημοσίου και με δεδομένο ότι η εκτέλεση αυτού για το αμφισβητούμενο τμήμα της καταταγείσας απαιτήσεώς του δεν ανεστάλη ως προς τον εν λόγω δανειστή, αλλά απεδόθη εσφαλμένα στο Δημόσιο (ΔΟΥ Ν. Λιοσίων), σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπή γίνει δεκτή, το Δημόσιο θα υποχρεούται ν' αποδώσει στο, δικαιούχο πλέον, δανειστή το εν λόγω ποσό.

Αρ. Γνωμ.: 361/1997

Περίληψη ερωτήματος: Χρόνος και έννοια εκτελεστότητας ("τελεσιδικίας") πίνακα κατατάξεως. Απαλλαγή ή μη οφειλέτη του Δημοσίου, του οποίου το χρέος υπήχθη στις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του Ν.2196/1984, από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, αν η εφάπαξ εξόφληση του
χρέους του έγινε από το πλειστηρίασμα πλειστηριασμού περιουσιακών του στοιχείων, ο οποίος προηγήθηκε της ρυθμίσεως.

Με επίσπευση της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος εκπλειστηριάσθηκαν, στις 17.6.1996, ενώπιον της συμβολαιογράφου Μαρίας Λιναρδάκη, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ποσοστά εξ αδιαιρέτου ακινήτων των οφειλετών του Δημοσίου Δ. συζ. Α.Π. και Α.Π.
Η ΔΟΥ Ν. Λιοσίων αναγγέλθηκε στην υπάλληλο του πλειστηριασμού για απαιτήσεις της κατά των πιο πάνω οφειλετών, ανερχόμενες σε δρχ. 5.686.471 και δρχ. 385.800, αντίστοιχα.
Στις 25.11.1996 κοινοποιήθηκε στη ΔΟΥ, κατά το άρθρο 979, παρ. 1, Κ.Πολ.Δ., ο 1454/18.10.1996 πίνακας κατατάξεως της προαναφερθείσας συμβολαιογράφου, στον οποίο το Δημόσιο κατατασσόταν προνομιακά και οριστικά για το σύνολο των αναγγελθεισών απαιτήσεών του και ειδικότερα στο πλειστηρίασμα της Δ.Π. για δρχ.
4.697.194 και δρχ. 989.277 και στο πλειστηρίασμα του Α.Π. για δρχ. 385.380. Κατά του πίνακα αυτού κατατάξεως, ο αναγελθείς δανειστής Ι.Τ. άσκησε ανακοπή (συζητούμενη στις 20.5.1997), με την οποία ζητά να μεταρρυθμιστεί ο πίνακας, προκειμένου να καταταγεί αυτός αντί του Δημοσίου για το πιο πάνω ποσό των δρχ.
989.277 από το πλειστηρίασμα της Δ.Π. και για ποσό δρχ. 1.700.000 από το συνολικό πλειστηρίασμα, ισχυριζόμενος ότι το τελευταίο αυτό ποσό έχει ήδη εισπράξει το Δημόσιο κατόπιν κατασχέσεως των μισθωμάτων ενός από τα εκπλειστηριασθέντα ακίνητα.
Στο μεταξύ, στις 1.11.1996, οι Δ. και Α.Π. υπέβαλαν στη ΔΟΥ Ν. Λιοσίων αιτήσεις για ρύθμιση των χρεών τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21, παρ. 2 του Ν.2443/1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν.2198/1994 και κατέβαλαν εμπρόθεσμα την πρώτη δόση της ρύθμισης αυτής.
Στη συνέχεια, στις 13.3.1997, η υπάλληλος του πλειστηριασμού έδωσε εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) να καταβάλει στο Δημόσιο (ΔΟΥ Ν. Λιοσίων) το ποσό των δρχ. 5.082.574 συνολικά, ήτοι δρχ. 4.697.194 από το πλειστηρίασμα της Δ.Π. και δρχ. 385.380 από το πλειστηρίασμα του Α.Π., δηλαδή το συνολικό ποσό για το οποίο κατατάχθηκε στον 1454/1996 πίνακα το Δημόσιο, πλην του ποσού των δρχ. 989.277, για το οποίο είχε ασκηθεί ανακοπή. Η ΔΟΥ Ν. Λιοσίων εισέπραξε το παραπάνω ποσό στις 14.3.1997 και πίστωσε τούτο στα χρέη των Δ. και Α.Π., υπολογίζοντας προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι το Δεκέμβριο 1996, ένα δηλαδή μήνα μετά την κοινοποίηση του πίνακα. Εν όψει του παραπάνω ιστορικού, η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ζητά τη γνώμη του ΝΣΚ στα εξής ερωτήματα:

"1. Ο πίνακας κατάταξης, ως προς το ποσό που εισπράχθηκε, πότε έχει τελεσιδικήσει.

2. Το εκπλειστηρίασμα θεωρείται καταβολή κατά την έννοια των ευεργετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 και του άρθρου 15 του Ν.2198/1994, στο οποίο παραπέμπει, όσον αφορά τον υπολογισμό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής το δικαίωμα έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Σημειώνουμε ότι, με την είσπραξη του εκπλειστηριάσματος, εξοφλήθηκε το οφειλόμενο ποσό.

3. Το ποσό του 1.700.000 δρχ. που αναφέρεται στην ασκηθείσα ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης και ζητείται να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό για το οποίο αναγγέλθηκε η ΔΟΥ Ν. Λιοσίων, επηρεάζει το εισπραχθέν πλειστηρίασμα". Κατά την άποψη της πιο πάνω Διεύθυνσης, το εκπλειστηρίασμα είναι αναγκαστική είσπραξη χρέους και δεν θεωρείται καταβολή κατά την έννοια των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 και του άρθρου 21 του Ν.2443/1996, κριτήριο δε εφαρμογής θα μπορούσε να αποτελέσει η ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού, πριν ή μετά την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων αυτών.

Για τα παραπάνω ερωτήματα το ΝΣΚ γνωμοδότησε ως εξής:

ΙΙ. Στην παρ. 2 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 14 του Ν.2298/1995, ορίζεται ότι οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως, μέσα σε 12 εργάσιμες ημέρες αφότου επιδοθεί η έγγραφη πρόσκληση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Η προθεσμία αυτή είναι για το Δημόσιο, κατά το άρθρο 58, παρ. 4 του ΚΕΔΕ, τριάντα ημερών.

Περαιτέρω, στο άρθρο 980 του Κ.Πολ.Δ., ορίζονται τα εξής:

"1. Αν δεν ασκήθηκε ανακοπή κατά του πίνακα της κατάταξης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού διανέμει αμέσως το πλειστηρίασμα. Αν κάποιος από τους δανειστές άσκησε ανακοπή, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν μπορεί να πληρώσει τους δανειστές των οποίων η κατάταξη προσβάλλεται με την ανακοπή...".
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, σε περίπτωση ασκήσεως ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως από δανειστή, αναστέλλεται η διαδικασία της διανομής του πλειστηριάσματος έναντι του καθ'ού η ανακοπή δανειστή και κατά το ποσό που προσβάλλεται η κατάταξή του. Με την πάροδο της προθεσμίας προς άσκηση της ανακοπής χωρίς να ασκηθεί ανακοπή, ο πίνακας κατάταξης καθίσταται απρόσβλητος και εκετελεστός ("τελεσίδικος" κατά την ορολογία του άρθρου 947 της προϊσχυσάσης Πολ.Δ., η οποία χρησιμοποιείται και σήμερα στην πρακτική) και ο
υπάλληλος του πλειστηριασμού υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή των καταταγέντων δανειστών. Επομένως, σε περίπτωση που ασκηθεί ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, για μέρος μόνο της απαιτήσεως για την οποία κατετάγη δανειστής, η εκτέλεση του πίνακα αναστέλλεται ως προς το δανειστή αυτό για το αμφισβητούμενο
τμήμα της καταγείσας απαιτήσεώς του, καθίσταται δε ο πίνακας εκτελεστός για το υπόλοιπο τμήμα αυτής.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε στο ιστορικό, με την από 4.12.1996 ανακοπή του κατά του προαναφερθέντος 1454/18.10.1996 πίνακα κατάταξης, ο δανειστής Ι.Τ. ζήτησε να αποβληθεί το Δημόσιο (ΔΟΥ Ν. Λιοσίων) και να καταταγεί αυτός για ποσό δρχ. 989.277 από το πλειστηρίασμα της Δ.Π. και για δρχ. 1.700.000 από το συνολικό πλειστηρίασμα. Με αυτά τα δεδομένα και κατ' εφαρμογήν όσων εκτέθησαν προηγουμένως για την προθεσμία και τα αποτελέσματα της ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως, ο παραπάνω 1454/1996 πίνακας, έχει καταστεί ως προς το Δημόσιο απρόσβλητος ("τελεσίδικος") και εκτελεστός ως προς όλα τα ποσά στα οποία κατετάγη τούτο, μείον του συνολικού ποσού των δρχ. 2.789.277 (989.277 + 1.700.000), το οποίο αμφισβητείται με την ανακοπή, το αποτέλεσμα δε αυτό ("τελεσιδικία") έχει επέλθει από της παρόδου της προθεσμίας των 12 εργάσιμων ημερών αφότου κοινοποιήθηκε η πρόσκληση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στους καταταγέντες δανειστές (25.11.1996). Επομένως, η υπάλληλος του πλειστηριασμού εσφαλμένα έδωσε εντολή στο ΤΠΔ να καταβάλει στο Δημόσιο και το ποσό των δρχ. 1.700.000, προφανώς λόγω της ασάφειας του περιεχομένου και του αιτήματος της ανακοπής του Ι.Τ. Ετσι, αν τυχόν γίνει δεκτή η ανακοπή και ως προς το εν λόγω ποσό, το Δημόσιο θα υποχρεούται να αποδώσει τούτο, προκειμένου να περιέλθει στον Ι.Τ. (απάντηση στο πρώτο και τρίτο ερώτημα).

ΙΙΙ. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 ορίζεται:

"Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 13, εκτός της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 εφαρμόζονται και για τα χρέη τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 1996. Στη ρύθμιση αυτή δεν υπάγονται ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1996 και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων του ίδιου έτους.
Η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο μέχρι και τη 15η Νοεμβρίου 1996, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα και οι υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών.
Εξάλλου, στις παρ. 1, 3, 4, 7 και 9 του άρθρου 15 του Ν.2198/1994, στο οποίο παραπέμπει η παρ. 2 του παραπάνω άρθρου 21 του Ν.2443/1996, ορίζονται τα εξής:

"1. Χρέη προς το Δημόσιο, βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, Τελωνεία, καθώς και χρέη υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1993, ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24), κατ' ανώτατο όριο, ίσες
μηνιαίες δόσεις, μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν σε αυτά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Οι οφειλέτες που θα είναι συνεπείς στη ρύθμιση αυτή, απαλάσσονται από το υπόλοιπο ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, μέχρι την εξόφληση της οφειλής.

3. Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης, συνεπάγεται έκπτωση κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στην ημερομηνία αυτή.

4. Οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση όλων των βεβαιωμένων χρεών τους και επιθυμούν να καταβάλουν ολόκληρο το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού, κατά την καταβολή κάποιας δόσης της ρύθμισης, δικαιούνται της ως άνω έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στο υπόλοιπο αυτό, μειουμένης
της έκπτωσης κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ανά δόση και μέχρι την ενδέκατη (11) δόση της ρύθμισης, κατά την οποία δικαιούνται έκπτωσης των προσαυξήσεων αυτών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

5. Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα χρέη που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικούς ή εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς που δεν έχουν ανατραπεί, καθώς και τα χρέη από συμβάσεις, εκτός των δανείων που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Δημοσίου και έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ για είσπραξη.

6. Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στη ρύθμιση και δεν υφίστανται άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών του προς το Δημόσιο κάθε φορά για ένα μήνα και δεν λαμβάνονται σε βάρος του τα προβλεπόμενα μέτρα από τις διατάξεις των άρθρων 25 και 27 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), του άρθρου 46 του Ν.2065/1992, του άρθρου 7 του Ν.2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α') και του Ν.395/1976 (ΦΕΚ 199 Α'), αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων και με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης και εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στην περίπτωση που ο
οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα της ρύθμισης αυτής, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται κανονικά. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει τη λήψη μέτρων προς διασφάλιση της οφειλής...".

IV. Από το συνδυασμό των διατάξεων των εδαφ. 1 & 2 της παρ. 9 του παραπάνω άρθρου 15 του Ν.2198/1994, συνάγεται ότι η υπαγωγή χρέους οφειλέτη του Δημοσίου στις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου επιφέρει αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από το Δημόσιο κατά περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αυτού (όσον αφορά τα ρυθμισθέντα χρέη του), όχι όμως και της επιβληθείσας κατασχέσεως εις χείρας τρίτου, καθώς και της εκτέλεσης της σχετικής παραγγελίας που έχει εκδοθεί, οπότε τα αποδιδόμενα από την κατάσχεση στα χέρια τρίτου ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης. Εξάλλου, δεν είναι δυνατό να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση κατά περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη του Δημοσίου, δυνάμει της παραπάνω διατάξεως του εδαφ. 1, όταν η εκτέλεση αυτή επισπεύδεται από άλλον πλην του Δημοσίου
δανειστή (και το Δημόσιο θα πρέπει να αναγγέλλεται κανονικά στον πλειστηριασμό αυτό προς διασφάλιση των δικαιωμάτων του), καθώς επίσης και στην περίπτωση που η εκτέλεση επισπεύδεται μεν από το Δημόσιο, αλλά ο πλειστηριασμός έχει διενεργηθεί πριν από το χρόνο υπαγωγής του οφειλέτη στις ρυθμίσεις του άρθρου 15.

Περαιτέρω, κατά την αληθή έννοια της διατάξεως του εδαφ. 2, τα ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο από τη συνεχιζόμενη, κατά τα ως άνω, διαδικασία κατασχέσεως στα χέρια τρίτου, εξομοιώνονται απολύτως προς τα καταβαλλόμενα οικειοθελώς από τον οφειλέτη, στα πλαίσια της ρυθμίσεως του άρθρου 15 και συνεπώς ο οφειλέτης του Δημοσίου, του οποίου κατασχέθηκε απαίτηση στα χέρια τρίτου, δικαιούται των οριζομένων στις παρ. 3-5 εκπτώσεων των προσαυξήσεων, αφού ο νόμος δεν διατυπώνει καμία επιφύλαξη ή εξαίρεση ως προς το ζήτημα αυτό. Αντίθετη εκδοχή, εκτός του ότι δεν βρίσκει κανένα έρεισμα στην αδιάστικτη διατύπωση του νόμου, δύσκολα θα συμβιβαζόταν με την αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι θα κατέληγε στο να απολαμβάνει ευνοϊκότερη μεταχείριση ο οφειλέτης του Δημοσίου ως προς τον οποίο αναστέλλεται, κατά το εδαφ. 1 της παρ. 9, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως έναντι του οφειλέτη, για την είσπραξη των χρεών του οποίου επιτρέπεται, κατά το εδαφ. 2, της ίδιας παραγράφου, η επιβολή και συνέχιση κατασχέσεως απαιτήσεώς του στα χέρια τρίτου, με επακόλουθο να αδυνατεί τούτος να εισπράξει την εν λόγω απαίτησή του και να εξοφλήσει, εν όλω ή εν μέρει, με καταβολή, τη ρυθμισθείσα προς το Δημόσιο οφειλή του και να τύχει έτσι των προβλεπομένων εκπτώσεων. Για την ταυτότητα δε του νομικού λόγου, η πιο πάνω ερμηνεία του εδαφ. 2 της παρ. 9, θα πρέπει να επεκταθεί και στην όμοια κατ' ουσίαν περίπτωση που τα εισπραττόμενα από το Δημόσιο ποσά προέρχονται από πλειστηριασμό, ο οποίος, για τους λόγους που έχουν αναφερθεί, δεν μπορεί να ανασταλεί, θα πρέπει δηλαδή και στην περίπτωση αυτή να γίνουν οι εκπτώσεις των προσαυξήσεων που ορίζονται στις παρ. 3-5, ως εάν ο οφειλέτης του Δημοσίου είχε προβεί οικειοθελώς στην καταβολή των εισπραχθέντων από το πλειστηρίασμα ποσών.

Κατ' ακολουθία των παραπάνω, το ποσό των δρχ. 5.082.574 που εισέπραξε η ΔΟΥ Ν. Λιοσίων από το ΤΠΔ, πρέπει να θεωρηθεί ως καταβολή κατά την έννοια του άρθρου 15 του Ν.2198/1994, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14.3.1997 και να εφαρμοσθούν, ως προς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών των Δ. και Α.Π., τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Ν.2198/1994 (απάντηση στο δεύτερο ερώτημα). Στα ερωτήματα, λοιπόν, που ετέθησαν, αρμόζουν οι παραπάνω αναλυτικά εκτεθείσες απαντήσεις.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης