Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1291/31.10.1997 Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1291/31.10.1997
Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1997


Αθήνα 31 Οκτωβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.:1110741/1924/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΠΟΛ.: 1291

ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1997.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό ή καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλη παρόμοια παροχή, έχει υποχρέωση να παρακρατεί φόρο τον οποίο αποδίδει στο Δημόσιο.
Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και όταν τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες, εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.τ.λ.

2. Από τις διατάξεις των άρθρων 62, 83 του Ν.2238/1994 και του Ν.2523/1997, προκύπτει ότι, όσοι παρακρατούν φόρο μεταξύ άλλων και από εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν έγκαιρα σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο. Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες, οι τυχόν κρατήσεις που βαρύνουν το δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν. Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

Τονίζεται ότι όσοι από τους υποχρέους εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα, μπορούν να εκδόσουν τις βεβαιώσεις αυτές σε μηχανογραφικά έντυπα, στα οποία όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό έντυπο της βεβαίωσης. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εργαζόμενοι λόγω μετάθεσής τους εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 1997 σε περισσότερα από ένα καταστήματα του ίδιου εργοδότη και εφόσον αυτά έχουν υποχρέωση υποβολής δικής τους οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, για τις αμοιβές που καταβάλλουν και τους φόρους που αναλογούν και παρακρατούν, θα χορηγείται μία και μοναδική βεβαίωση από κάθε κατάστημα, με τον ακριβή χρόνο απασχόλησης του κάθε εργαζομένου. Επισημαίνεται ότι στη βεβαίωση που θα χορηγήσει το κάθε κατάστημα πρέπει να σημειώνεται ότι στον υπόψη εργαζόμενο έχει χορηγηθεί και δεύτερη βεβαίωση αποδοχών.

3. Για να μπορέσουν έγκαιρα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση οι πιο πάνω υπόχρεοι, οι οποίοι απόκτησαν το εισόδημα και οφείλουν να το δηλώσουν, πρέπει οι υπεύθυνοι των οικονομικών διευθύνσεων των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων, που έχουν καταβάλει τις σχετικές αμοιβές σε αυτούς, να φροντίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, για την έγκαιρη έκδοση και χορήγηση των οικείων βεβαιώσεων μέχρι τις 15.2.1998 το αργότερο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε οι ανωτέρω υπεύθυνοι, όπως φροντίσουν για τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι αναγκαίες. Επίσης, παρακαλούμε όπως τα ζητήματα που σχετίζονται με την ορθότητα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος ή την έκδοση και χορήγηση των βεβαιώσεων, γενικά, που τυχόν σας απασχολούν, να τεθούν υπόψη της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, το αργότερο μέχρι τις 10.1.1998, για να μπορέσει έγκαιρα να τα επιλύσει και να παράσχει σχετικές οδηγίες.

4. Σημειώνεται ότι όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα, καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες από μία βεβαιώσεις, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο έως 400.000 δραχμές.

5. Ειδικότερα, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κ.τ.λ. που απασχολούν κατά σύστημα μισθωτούς ή καταβάλλουν συντάξεις κ.τ.λ. με την ευθύνη και τις φροντίδες των κατά το νόμο προϊσταμένων, πρέπει, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, να εκδόσουν έγκαιρα μία (1) και μοναδική βεβαίωση
αποδοχών για κάθε δικαιούχο, για όλα τα εισοδήματα από μισθούς, υπερωρίες, επιδόματα, από τη συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές κ.τ.λ. τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο 1997.

6. Οσοι φορείς δε, χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση συντάξεων και άλλων παροχών στους συνταξιούχους, θα εκδόσουν σε δύο αντίτυπα τη μοναδική βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων. Οι φορείς αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ την ταμειακή υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο κ.τ.λ.), το ένα από τα δύο αντίτυπα της βεβαίωσης αυτής θα το στείλουν στο ΚΕΠΥΟ (Αριστογείτονος 19, 176 81, Καλλιθέα) για επεξεργασία μέχρι 31.3.1998.

Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών, θα συνυποβάλουν μαζί με τη δήλωση αυτή το ένα από τα παραπάνω αντίτυπα της βεβαίωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οι φορείς που χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς και απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις και άλλες παροχές σε περισσότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και προαιρετικά για φορείς που απασχολούν λιγότερα από πενήντα άτομα. Οι φορείς αυτών των κατηγοριών, εφόσον έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση, συνυποβάλουν με τη δήλωση αυτή τα μαγνητικά μέσα στην αρμόδια ΔΟΥ, ενώ οι μη υπόχρεοι υποβολής οριστικής δήλωσης τα στέλνουν στο ΚΕΠΥΟ, όπως πιο πάνω αναφέραμε.
Οι ΔΟΥ αφού ελέγξουν αν για όλους τους δικαιούχους που αναγράφονται στην οικεία δήλωση υπάρχουν βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση, θα διαβιβάσουν τις οριστικές δηλώσεις με τις βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση στο ΚΕΠΥΟ το αργότερο μέχρι τις 31.5.1998.

7. Εφιστάται, ιδιαίτερα η προσοχή των εκκαθαριστών στον τρόπο έκδοσης και χορήγησης των βεβαιώσεων στις περιπτώσεις καταβολής κάθε είδους καθαρών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και συντάξεων που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και δεδουλευμένων καθαρών αποδοχών που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος το οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. Τονίζεται ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο αναδρομικά μέσα στο 1997, για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή δέκα
πέντε τα εκατό (15%), θα αναγραφούν στην ίδια βεβαίωση αποδοχών μαζί με τις άλλες αποδοχές του έτους στον πίνακα ΙΙ αυτής ("αμοιβές που φορολογούνται"), αλλά σε ξεχωριστή σειρά από τις αποδοχές ή συντάξεις του τρέχοντος έτους, συνολικά, ανεξάρτητα αν αφορούν περισσότερα από ένα έτη, μειωμένα κατά ποσοστό 20%. Συνεπώς, στις στήλες "Ποσό ακαθάριστων αποδοχών ή συντάξεων" κ.τ.λ. του πίνακα αυτού θα αναγραφεί το 80% των ποσών αυτών, εκτός από τις στήλες "Ποσά φόρου που αναλογούν" και "Ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν", στις οποίες θα αναγραφεί το 100% των αντίστοιχων ποσών.

Το υπόλοιπο 20%, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο, θα αναγραφεί στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών ("αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο ή δεν θεωρούνται εισόδημα ή
φορολογούνται αυτοτελώς") στις αντίστοιχες στήλες αυτού. Διευκρινίζεται ότι ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά για άλλους λόγους πλην των ανωτέρω, π.χ. λόγω ταμειακών δυσχερειών, δεν έχουν τη μείωση του 20% και διέπονται από τις φορολογικές διατάξεις που ίσχυαν στο έτος που ανάγονται για να φορολογηθούν.

8. Το έντυπο (Φ-01.042) των οικείων βεβαιώσεων, που θα χρησιμοποιηθεί από τους υποχρέους κατά το οικονομικό έτος 1998, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθεύονται από τις κατά τόπους ΔΟΥ.

9. Σημειώνεται ότι το έντυπο (Φ-01.042) των οικείων βεβαιώσεων θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα κ.τ.λ.), που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, καθώς και τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας που φορολογούνται αυτοτελώς (π.χ. εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, αποζημίωση Ν.2112/1920 κ.τ.λ.). Το έντυπο αυτό της βεβαίωσης θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για τις αμοιβές που
λαμβάνουν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία (από 1.1.-31.12.1997) για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε τράπεζες, επιχειρήσεις κ.τ.λ., καθώς επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι ξεναγοί (από 1.1.-31.12.1997) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985.
Για τις αμοιβές, όμως, που αποτελούν εισόδημα άλλων κατηγοριών, π.χ. αυτές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.τ.λ. ή σε πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, καθώς και για αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες ή από εμπορικές επιχειρήσεις (μισθοί δικαιούχων για υπηρεσίες σε Α.Ε. της οποίας είναι μέλη του Δ.Σ.) ή άλλα παρόμοιας φύσης έσοδα που φορολογούνται αυτοτελώς, δε θα συμπληρώνεται το έντυπο αυτό (Φ-01.042). Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να εκδίδονται και να χορηγούνται απλές βεβαιώσεις, οι
οποίες πρέπει να φέρουν τον τίτλο της Υπηρεσίας ή του Εργοδότη που τις εκδίδει, τα ποσά των αμοιβών, των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο, του φόρου που παρακρατήθηκε, καθώς και την υπογραφή του εκδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

10. Επίσης, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι πολλές υπηρεσίες και επιχειρήσεις μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με τις κρατήσεις για ενυπόθηκους τόκους δανείων, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2238/1994, οι οποίες ορίζουν ρητά ποιες κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές, χαρτόσημο κ.τ.λ.) αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στις οποίες και δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων του μισθωτού ή συνταξιούχου.

11. Για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2065/1992 και του άρθρου 1 του Ν.2459/1997, κάθε παροχή, ανεξάρτητα της ονομασίας της, που δίδεται από
τους εργοδότες στους μισθωτούς (υπαλλήλους, εργάτες κ.τ.λ.), θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι. Για να απαλλαγεί από τη φορολογία, κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 του Ν.2238/1994 ή στο νόμο που τα χορηγεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα κάθε είδους επιδόματα και παροχές, φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου.
Συνεπώς, οι κάθε είδους αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους εργαζομένους ή συνταξιούχους, πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.
Εξαιρετικά, αποδοχές ή συντάξεις ή άλλες παροχές, που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης με ρητή αναφορά των διατάξεων (άρθρο, νόμος) που προβλέπουν την απαλλαγή.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά οι σχετικές διατάξεις που παρέχουν την απαλλαγή από το φόρο ή αναφέρονται ανακριβώς, τα υπόψη ποσά που δεν θα υπολογίζονται από την Υπηρεσία ως απαλλασσόμενα και θα φορολογούνται κανονικά.

12. Με βάση τα προηγούμενα για τη φορολογική μεταχείριση των κάθε είδους αποδοχών, συντάξεων ή άλλων παροχών, ενδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα επιδόματα ή παροχές που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο στο σύνολό τους ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς.

Α. Φορολογούμενα στο σύνολο (πίνακας ΙΙ)

α) Επίδομα θέσης και ευθύνης (Ε.14944/ΠΟΛ.334/13.11.1986).
β) Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού (1098857/1619/1993).
γ) Επίδομα τροφής (1108319/1733/Α0012/ΠΟΛ.1228/1993).
δ) Οι διπλές αποδοχές δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή (1017662/228/Α0012/ΠΟΛ.1051/1992).
ε) Αποζημίωση που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) για την απασχόλησή τους για εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών επιλογής σπουδαστών αντίστοιχα (1042457/1993, 1065760/848/1993 διαταγές Υπ.
Οικονομικών).
στ) Επίδομα βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (παραγράφου 1, άρθρου 8, Ν.2158/1993).

Β. Απαλλασσόμενα στο σύνολό τους (πίνακας ΙΙΙ)

α) Επίδομα εξωϊδρυματικό (περίπτωση ε', παραγράφου 5, άρθρου 6, Ν.2238/1994).
β) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τα εκατό (80%) (περίπτωση θ', παραγράφου 5, Ν.2238/1994).
γ) Εξοδα κίνησης που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν.2346/1995 και του Π.Δ/τος 200/1993 (περίπτωση β', παραγράφου 4, άρθρου 45, Ν.2238/1994).

Γ. Φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς

α) Επίδομα πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας κ.τ.λ. (παράγραφος 7, άρθρου 14, Ν.2238/1994).
β) Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Ν.2238/1994 (παράγραφος 4, άρθρου 14, Ν.2238/1994).
γ) Το Τμήμα του εισοδήματος για υπηρεσίες ενεργού εφημερίας που αποκτούν οι ιατροί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ΕΣΥ, οι Πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983, που φορολογείται αυτοτελώς, πρέπει να γράφεται στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, ενώ το τμήμα εκείνο που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις γράφεται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης, σε ιδιαίτερη (χωριστή) σειρά.

13. Επίσης, για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' έως στ' της ίδιας παραγράφου, μειώνεται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά την παρακράτησή του.

14. Οι στήλες της βεβαίωσης, που αναφέρονται στην εισφορά ΟΓΑ φόρου, θα συμπληρωθούν μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτή (αμοιβές αξιωματικών και κατώτερου ημεδαπού πληρώματος των εμπορικών πλοίων, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας).
Ειδικότερα, προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται σε ναυτικούς, πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το όνομα και η σημαία του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο ναυτικός.
- Ο ΟΓΑ φόρου που υπολογίζεται υποχρεωτικά στοις αμοιβές του ναυτικού πρέπει να αναγράφεται χωριστά από το φόρο εισοδήματος.

15. Προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών δημόσιων υπαλλήλων που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του έτους σε απεργία ή στάση εργασίας, οι κρατήσεις που διενεργούνται για το χρόνο της απεργίας ή στάσης εργασίας αυτών, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αυτές μαζί με τις άλλες κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και το σύνολο αυτών να αφαιρείται από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα. Επίσης, στο ίδιο έντυπο, κοντά στις κρατήσεις και σε ξεχωριστή με την ένδειξη "περικοπτόμενες αποδοχές λόγω συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας", θα εμφανίζονται οι αποδοχές που περικόπησαν λόγω συμμετοχής του δημόσιου υπαλλήλου σε απεργία ή στάση εργασίας (1083449/2031/Α0012/ΠΟΛ.1033/1992).

16. Τα ποσά των αποζημιώσεων που δεν θεωρούνται εισόδημα, επειδή οι εργαζόμενοι προσκόμισαν στους εργοδότες τους τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

17. Τέλος, στην ένδειξη της βεβαίωση "Είδος Υπηρεσίας", προκειμένου για καθηγητές πανεπιστημίου και λέκτορες, πρέπει να γράφεται ο τίτλος της θέσης που κατέχουν.

18. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γενικά οι οδηγίες που αναφέρονται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων για τη συμπλήρωσή του.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

1) Η βεβαίωση αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη που καταβάλλει κάθε είδους αποδοχές (μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα), συντάξεις ή οποιαδήποτε περιοδική παροχή για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σε μισθωτούς ή συνταξιούχους και ανξάρτητα αν τα ποσά αυτά φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο ή δεν θεωρούνται εισόδημα ή φορολογούνται αυτοτελώς (με ειδικό τρόπο). Διευκρινίζεται ότι για όλα αυτά τα εισοδήματα (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα από συμμετοχή σε συμβούλια κ.τ.λ.) ο κάθε φορέας πρέπει να δώσει μία και μοναδική βεβαίωση αποδοχών.

2) Αντίτυπο της βεβαίωσης αυτής ή μαγνητικά μέσα, κατά περίπτωση, θα υποβάλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή στο ΚΕΠΥΟ, οδός Αριστογείτονος 19, 176.81, Καλλιθέα (Σχετικές Ε.11271/18/13.12.1978, 1012127/101/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1993, 1026579/258/Α0012/ΠΟΛ.1069/17.2.1993,
1027074/313/Α0012/και 1006297/88/Α0012/ διαταγές Υπουργείου Οικονομικών.

3) Η βεβαίωση αυτή πρέπει να εκδίδεται και να χορηγείται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

4) Συμπλήρωση ένδειξης "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΦΟΡΕΑ".

Σε κάθε μία από τις ενδείξεις ονοματεπώνυμο - πατρώνυμο ή επωνυμία, είδος επιχείρησης κ.τ.λ., πρέπει να γραφτούν τα αντίστοιχα στοιχεία του εργοδότη - φορέα. Εφιστάται η προσοχή σας στη συμπλήρωση του τετραγώνου με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου για τα Νομικά Πρόσωπα και τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι
επιτηδευματίες ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή Ταυτότητας για τα Φυσικά Πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες.

5) Συμπλήρωση Πίνακα Ι "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 'Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ". Η συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων πρέπει να γίνει με προσοχή κατ' αντιστοιχία των επί μέρους ενδείξεων. Διευκρινίζεται ότι στην ένδειξη του αριθμού της ταυτότητας, εφόσον δεν υπάρχει Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, θα γραφτεί το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου και ο αριθμός που ακολουθεί, π.χ. Α394713, για όσους έχουν πολιτικές ή μόνο ο αριθμός, π.χ. 2532710, για τις ταυτότητες των στρατιωτικών. Οσοι δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, αλλά έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση αυτής, θα γράψουν τον αριθμό της προσωρινής ταυτότητας. Ακόμη, η ένδειξη "Αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ" θα συμπληρωθεί εφόσον υπάρχει το στοιχείο αυτό. Γι' αυτό οι εργοδότες κ.τ.λ. πρέπει να φροντίσουν να πληροφορηθούν από τους μισθωτούς ή συνταξιούχους αυτό το στοιχείο.
Στην ένδειξη "Είδος υπηρεσίας", η οποία θα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση του μισθωτού, θα γράφεται η συγκεκριμένη υπηρσία που προσέφερε ο μισθωτός (π.χ. Εφοριακός υπάλληλος, καθηγητής φιλόλογος, δημοσιογράφος, τεχνίτης, ξυλουργός, πωλητής εμπορικού καταστήματος κ.τ.λ.).

6) Συμπλήρωση Πίνακα ΙΙ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ" και Πίνακα ΙΙΙ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ 'Η ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 'Η ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ".

Στον Πίνακα ΙΙ πρέπει να γράφονται όλες οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο, οι οποίες φορολογούνται, ενώ στον Πίνακα ΙΙΙ γράφονται οι αμοιβές εκείνες που δεν φορολογούνται κ.τ.λ. ή το τμήμα εκείνο των αμοιβών που δεν φορολογείται, ως και ο σχετικός νόμος απαλλαγής.
Επιπλέον, τονίζονται και τα εξής:

α) Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί δεν αποτελεί κράτηση και επομένως δεν αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές.
β) Η εισφορά ΟΓΑ στο φόρο δεν αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές.
γ) Οι κρατήσεις για την εξόφληση δανείων, που χορηγήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές.
δ) Από τα έξοδα κίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΝΠΔΔ δεν υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος μόνο εκείνα που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, όπως ορίζονται με το Ν.2346/1996 και το Π.Δ.200/1993.
ε) Οι κρατήσεις που αφορούν τις αμοιβές που δεν φορολογούνται, δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που φορολογούνται.
στ) Το τμήμα του εισοδήματος για υπηρεσίες ενεργού εφημερίας, που αποκτούν οι γιατροί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που φορολογείται αυτοτελώς, πρέπει να γράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, ενώ το τμήμα που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις γράφεται στον Πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης.
ζ) Τα τυχόν ποσά που χορηγούνται και απαλλάσσονται ή δεν θεωρούνται εισοδήματα ρητά από το νόμο, πρέπει να γράφονται στον Πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, όπως επίσης και η διάταξη (άρθρο - νόμος) που ορίζει την απαλλαγή τους.

7) Μετά την υπογραφή του εκδότη της βεβαίωσης θα γράφονται καθαρά τα στοιχεία του υπογράφοντος.

8) ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους εργοδότες που παρακρατούν φόρους από αμοιβές εργολάβων κ.τ.λ., από εισοδήματα κινητών αξιών και αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης