ΠΟΛ.1290/29.10.1997

Τροποποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 1041554/323/0015/ΠΟΛ.1094/31.3.1995 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών - Θεώρηση εισιτηρίων αγώνων καλαθοσφαίρισης

29 Οκτ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 29 Οκτωβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1093363/547/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1290

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων της Απόφασης μας με αριθμ. πρωτ. 1041554/323/0015/ΠΟΛ.1094/31.3.1995 - Θεώρηση εισιτηρίων αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α', της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992 - ΦΕΚ Α' 86).

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1041554/323/0015/ΠΟΛ.1094/31.3.1995 "Θεώρηση εισιτηρίων αγώνων καλαθοσφαίρισης από την ΕΣΑΚ για λογαριασμό των Τμημάτων Αμειβομένων καλαθοσφαιριστών (ΤΑΚ)".

3. Τις διατάξεις του Ν.1958/1991 "Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών - Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 122).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.61/1992 "Οργάνωση και λειτουργία της Ενωσης Σωματείων Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (ΕΣΑΚ) (ΦΕΚ Α' 27).

5. Την υπ' αριθμ. 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το αίτημα της ΕΣΑΚ (αρ. πρωτ. 553/15.9.1977) για προσαρμογή της Α.Υ.Ο. 1041554/323/0015/ΠΟΛ.1094/31.3.1995, μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης των Αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με την οποία από τη νέα αγωνιστική περίοδο 1997-1998 η θεώρηση και εν γένει η διαχείριση (διάθεση) των εισιτηρίων αγώνων καλαθοσφαίρισης θα διενεργείται με ευθύνη των αθλητικών σωματείων στα οποία ανήκει το κάθε συγκεκριμένο ΤΑΚ.

7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η παράγραφος 1 της απόφασής μας 1041554/323/0015/ΠΟΛ.1094/31.3.1994, παύει να ισχύει και κατά συνέπεια στο εξής, για τη διαδικασία θεώρησης εισιτηρίων καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής κατηγορίας, πρέπει:

α) Τα εισιτήρια αγώνων καλαθοσφαίρισης όλων των ΤΑΚ Α1 Εθνικής Κατηγορίας να θεωρούνται από τα αθλητικά σωματεία στα οποία ανήκει το κάθε ΤΑΚ, στις ΔΟΥ που υπάγονται, εφόσον για το αθλητικό σωματείο, στο οποίο ανήκει κάθε συγκεκριμένο ΤΑΚ, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 36, παρ. 2 και
8 του Κ.Β.Σ.

β) Στα εισιτήρια που θα προσκομίζονται για θεώρηση, να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αθλητικού σωματείου, ως εκμεταλλευτή των αθλητικών αγώνων, με αναφορά και του συγκεκριμένου ΤΑΚ που ανήκει σ' αυτό, καθώς και οι λοιπές ενδείξεις και δεδομένα, που απαιτούνται από τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 5, 6 και 7) και 13 (παρ. 2) του Κ.Β.Σ., θα εκδίδονται δε το αργότερο πριν την έναρξη διεξαγωγής κάθε αγώνα.

2. Παρέχουμε τη δυνατότητα φορολογικής εμφάνισης και παρακολούθησης των εσόδων από αγώνες καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής κατηγορίας, με βάση θεωρημένες εκκαθαρίσεις της ΕΣΑΚ, με την προϋπόθεση ότι:

α) Τα θεωρηθέντα και μη διατεθέντα εισιτήρια θα προσκομίζονται για ακύρωση στη ΔΟΥ που θεωρήθηκαν το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής κάθε αγώνα. Για την ακύρωση θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό, υπογραφόμενο αρμόδια και θα ενημερώνεται άμεσα ο οικείος φάκελος και η καρτέλλα
που τηρείται στο τμήμα ΚΒΣ για κάθε αθλητικό σωματείο.

β) Οτι εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της Α.Υ.Ο. 1041554/323/0015/ΠΟΛ.1094/31.3.1995, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν. 3. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 της Α.Υ.Ο. 1041554/323/ΠΟΛ.1094/31.3.1995
εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Τα οριζόμενα στην παρούσα μπορεί να εφαρμόζονται και μετά την τυχόν μετατροπή των ΤΑΚ σε Ανώνυμες Εταιρίες (Κ.Α.Ε.), με τη διευκρίνιση ότι αρμόδια ΔΟΥ θεώρησης θα είναι η ΔΟΥ της Ανώνυμης Εταιρίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του ΚΒΣ.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr