Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3747/2010 Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 περ. θ`του ν. 2238/1994, ενόψει της αδιάστικτης διατυπώσεώς της, δηλαδή του ότι αυτή αναφέρεται ρητώς σε υπολογισμό του ποσού της προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων επί της αξίας τής αναγραφομένης στα τιμολόγια πωλήσεως (ή παροχής υπηρεσιών ή, μετά το ν. 2459/1997, επί των προβλεπομένων εκεί αποδείξεων λιανικής πωλήσεως), δικαίωμα σχηματισμού της ως άνω προβλέψεως υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως των εν λόγω φορολογικών στοιχείων.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 3747/2010
Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 περ. θ`του ν. 2238/1994, ενόψει της αδιάστικτης διατυπώσεώς της, δηλαδή του ότι αυτή αναφέρεται ρητώς σε υπολογισμό του ποσού της προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων επί της αξίας τής αναγραφομένης στα τιμολόγια πωλήσεως (ή παροχής υπηρεσιών ή, μετά το ν. 2459/1997, επί των προβλεπομένων εκεί αποδείξεων λιανικής πωλήσεως), δικαίωμα σχηματισμού της ως άνω προβλέψεως υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως των εν λόγω φορολογικών στοιχείων.


ΣτΕ 3747/2010 Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 περ. θ`του ν. 2238/1994, ενόψει της αδιάστικτ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 περ. θ`του ν. 2238/1994, ενόψει της αδιάστικτης διατυπώσεώς της, δηλαδή του ότι αυτή αναφέρεται ρητώς σε υπολογισμό του ποσού της προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων επί της αξίας τής αναγραφομένης στα τιμολόγια πωλήσεως (ή παροχής υπηρεσιών ή, μετά το ν. 2459/1997, επί των προβλεπομένων εκεί αποδείξεων λιανικής πωλήσεως), δικαίωμα σχηματισμού της ως άνω προβλέψεως υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως των εν λόγω φορολογικών στοιχείων.

Αριθμός 3747/2010

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεμβρίου 2009 με την εξής σύνθεση: Ε. Γαλανού, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου της Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Ι. Γράβαρης, Μ. Σταματελάτου-Μπεριάτου, Σύμβουλοι, Ι. Σύμπλης, Κ. Λαζαράκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.

Για να δικάσει την από 22 Απριλίου 2002 αίτηση:

του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, ο οποίος παρέστη με την Μαρία-Λουΐζα Μπακαλάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "...... ........... ......... ...............", που εδρεύει στο ........ Αττικής (.. ........ αρ. .. και .......... αρ. ..), η οποία παρέστη με την δικηγόρο Σοφία Βασιλάτου (Α.Μ. 12567), που την διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Προϊστάμενος επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθ. 4595/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Ι. Γράβαρη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του αναιρεσείοντος Προϊσταμένου, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την πληρεξούσια της αναιρεσίβλητης εταιρείας, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε κατά το νόμο χωρίς καταβολή παραβόλου.

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της 4595/2001 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του Δημοσίου κατά της 1684/2000 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση, κατ’ αποδοχή προσφυγής τής αναιρεσίβλητης εταιρείας, ακυρώθηκε τεκμαιρόμενη αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου τής Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρειών Αθηνών σε επιφύλαξη που η εταιρεία αυτή είχε διαλάβει στη δήλωσή της φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 σχετικά με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της ποσού 35.476.453 δραχμών ως προβλέψεως για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, έγινε περαιτέρω δεκτή η εν λόγω επιφύλαξη, αναγνωρίσθηκε ότι το πιο πάνω ποσό δεν υπέκειτο σε φόρο, και διατάχθηκε, κατόπιν αυτών, η φορολογική αρχή να προβεί σε νέα εκκαθάριση και να επιστρέψει στην αναιρεσίβλητη το φόρο που είχε τυχόν αχρεωστήτως καταβάλει.

3. Επειδή, στο άρθρο 31 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α` 151), ορίζονται τα εξής : «Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων, που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων […] εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα […], των ακόλουθων εξόδων : α) […] θ) του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας προς επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση : αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων, ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και γγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης. Το ποσό της πρόβλεψης για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της διενεργηθείσας πρόβλεψης σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις, που εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού “πελάται”, όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης […] Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό “ Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων” […] Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, ουδέν άλλο ποσό αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.». [Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 2459/ 1997 (Α΄17), που ισχύουν για «κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν [από] 31 Δεκεμβρίου 1996 και μετά» (άρθρο 40 του ίδιου αυτού νόμου), προσετέθη, υπό προϋποθέσεις, ως εκπεστέα κατά την ανωτέρω περίπτωση θ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και πρόβλεψη σε ποσοστό 1% επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας πωλήσεων επί πιστώσει ορισμένων διαρκών καταναλωτικών αγαθών, καθορίσθηκε δε σε 35% το κατά τ’ ανωτέρω ανώτατο όριο προβλέψεων]. Εξ άλλου, στο άρθρο 12 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, Α΄ 84) ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο. 2. […] 7. Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρούνται, κατ’ είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση κατ’ εντολέα. Στην ίδια κατάσταση καταχωρούνται κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται μετά την επεξεργασία, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση. Στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι την δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα και με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προμήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα. Η εκκαθάριση με το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δεκάτη ημέρα του μήνα της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού. Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση».

4. Επειδή, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 31 παρ. 1 περ. θ`του ν. 2238/1994, ενόψει της αδιάστικτης διατυπώσεώς της, δηλαδή του ότι αυτή αναφέρεται ρητώς σε υπολογισμό του ποσού της προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων επί της αξίας τής αναγραφομένης στα τιμολόγια πωλήσεως (ή παροχής υπηρεσιών ή, μετά το ν. 2459/1997, επί των προβλεπομένων εκεί αποδείξεων λιανικής πωλήσεως), δικαίωμα σχηματισμού της ως άνω προβλέψεως υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως των εν λόγω φορολογικών στοιχείων. Συνεπώς, οι προβλεπόμενες από τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εκκαθάριση και κατάσταση, οι οποίες συντάσσονται ή εκδίδονται από τον αντιπρόσωπο για άλλους σκοπούς και συγκεκριμένα για το διακανονισμό της συναλλαγής μεταξύ αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου, πλην άλλων περιπτώσεων, και επί παραλαβής αγαθών από τρίτο προς πώληση για λογαριασμό του επιτηδευματία, υποκαθιστούν μεν κατά τη διάταξη αυτή τα στοιχεία πώλησης του αντιπροσωπευόμενου, δεν παρέχουν όμως δικαίωμα σχηματισμού πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, δοθέντος άλλωστε ότι από την εν λόγω διάταξη του Κ.Β.Σ. δεν υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση προς διάκριση ή ανάλυση των πωλήσεων επί των παραστατικών αυτών (καταστάσεως και εκκαθαρίσεως) από την άποψη των προϋποθέσεων που τάσσουν για το δικαίωμα προβλέψεως οι ανωτέρω διατάξεις τού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ήτοι σε πωλήσεις χονδρικές ή λιανικές ή προς ορισμένα πρόσωπα, όπως το Δημόσιο ή οι λοιποί οργανισμοί που αναφέρονται στη διάταξη της υποπεριπτώσεως ββ της περιπτώσεως θ’ της παραγράφου 1 του πιο πάνω άρθρου 31 (ΣτΕ 1468/2009).

5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρεία, με την ένδικη επιφύλαξή της στη δήλωσή της φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998, ισχυρίσθηκε ότι ποσόν 35.476.453 δραχμών που είχε περιλάβει στη δήλωση, έπρεπε να αφαιρεθεί, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 περ. θ΄του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ως πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων από πωλήσεις της μέσω αντιπροσώπων. Προσφυγή της κατά τής σιωπηρής απόρριψης της επιφυλάξεώς της αυτής έγινε πρωτοδίκως δεκτή, έφεση δε του Δημοσίου κατά τής πρωτόδικης απόφασης απερρίφθη με την αναιρεσιβαλλομένη (ανωτ. σκέψη 2), με τη σκέψη ότι η αναιρεσίβλητη είχε, όπως ισχυριζόταν, δικαίωμα να προβεί στην πιο πάνω έκπτωση επί της αξίας που αναγραφόταν στις εκκαθαρίσεις των αντιπροσώπων της, οι οποίες, κατά το διοικητικό εφετείο, υποκαθιστούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 τού Κ.Β.Σ., τα κατά το άρθρο 31 παρ. 1 περ. θ΄ τού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τιμολόγια πωλήσεως. Απέρριψε, εξ άλλου, το διοικητικό εφετείο «ως αναπόδεικτους» λόγους εφέσεως του Δημοσίου σχετικά με το ποιός έφερε στη συγκεκριμένη περίπτωση τον κίνδυνο της επισφάλειας των απαιτήσεων (η αναιρεσίβλητη ή οι αντιπρόσωποί της) και εάν η έκπτωση βάσει των εκκαθαρίσεων οδηγούσε σε «ίδια έκπτωση σε δυο επιχειρήσεις». Σύμφωνα όπως με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, η ανωτέρω κρίση τού διοικητικού εφετείου κατά την οποία εδικαιούτο η αναιρεσίβλητη να προβεί στην επίδικη έκπτωση βάσει των εκκαθαρίσεων των αντιπροσώπων της, είναι, εν πάση περιπτώσει, μη νόμιμη, για το λόγο δε αυτό, ο οποίος βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, και η υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση παρέλκει δε, κατόπιν αυτού, η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως.

Διά ταύτα

Δέχεται την αίτηση.

Αναιρεί την 4595/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση, σύμφωνα με το σκεπτικό.

Επιβάλλει στην αναιρεσίβλητη τη δικαστική δαπάνη τού Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε 920 ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 1η Δεκεμβρίου 2009 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2010.

Η Προεδρεύουσα ΣύμβουλοςΗ Γραμματέας Ε. ΓαλανούΑ. Ζυγουρίτσα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης