Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1287/29.10.1997 ΠΟΛ.1287/29.10.1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1287/29.10.1997
Αποδοχή της αριθ. 483/16.7.1997 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης από κληρονομιά


Αθήνα 29 Οκτωβρίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.: 1080016/553/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - TMHMA AΆ

ΠΟΛ.: 1287

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της αριθ. 483/16-7-1997 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 483/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ. του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υφυπουργό των Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι η εκκρεμοδικία η οποία δημιουργείται από την άσκηση αγωγής διανομής, δεν δημιουργεί αμφισβήτηση ως προς την έκταση του κληρονομικού δικαιώματος, συνεπώς δεν δημιουργεί ούτε αβεβαιότητα ως προς την αξία του ποσοστού της κληρονομικής μερίδας, ούτε και εμποδίζει τον
κληρονόμο να προχωρήσει σε μεταβίβαση του ποσοστού κληρονομίας που έχει περιέλθει εξ' αδιαιρέτου σ' αυτόν, γι' αυτό και δεν συνεπάγεται τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

Αρ. Γνωμ. 483/1997

Περίληψη Ερωτήματος: Δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου γενέσεως φορολογικής υποχρεώσεως σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων.

Επί του παραπάνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Διακοπών) εγνωμοδότησε ως εξής:

Ι. Οι 1) Γεώργιος Σωτ. Ζουμής, 2) Μαργαρίτα Σωτ. Ζουμή και 3) Δανάη Σωτ. Ζουμή, εκληρονόμησαν εξ αδιαθέτου και κατά ποσοστό 4/72 εξ αδιαιρέτου ο καθένας τον αποβιώσαντα την 3.8.1991 Αθανάσιο Ζουμή. Την 4.5.1992 υπέβαλαν με τους λοιπούς συγκληρονόμους εμπρόθεσμα δήλωση φόρου κληρονομιάς. Η αξία της κληρονομικής
περιουσίας, αποτελουμένης από ακίνητα, ανέρχεται, σύμφωνα με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στο συνολικό ποσό των δρχ. 896.000.000 και του ποσοστού καθενός από τους ανωτέρω στο ποσό των δρχ. 49.225.888.
Ο αντίστοιχος δε φόρος κληρονομιάς ανέρχεται για τον καθένα στο ποσό των δρχ. 25.722.608.
Οι ως άνω τρεις (3) συγκληρονόμοι υπέβαλαν την 2.5.1997 στον αρμόδιο για τη φορολογία της εν θέματι κληρονομίας Προϊστάμενο της ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, αίτηση για μετάθεση του χρόνου γενέσεως της ως άνω φορολογικής τους υποχρεώσεως μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, επί της υπ' αριθμ. 3132/1997 αγωγής διανομής που έχει ασκήσει η εξ αυτών Δανάη Σωτ. Ζουμή κατά των λοιπών συγκληρονόμων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λήξεως της επιδικίας. Για την παραδοχή του αιτήματός τους επικαλούνται την επελθούσα με την άσκηση της αγωγής διανομής επιδικία περί το
αντικείμενο της κληρονομικής κτήσεως, καθώς και την μικρή πρόσοδο των κληρονομιαίων ακινήτων (676.119 δρχ. ετησίως για τον καθένα) σε σχέση ειδικά με το ύψος του φόρου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ερωτώσα υπηρεσία σε άλλη υπόθεση, στην οποία οι κληρονόμοι δεν είχαν τη νομή των κληρονομιαίων ακινήτων, έχει εκφράσει την άποψη (έγγραφο 1118857/815/1992/Α0013/1.3.1994) ότι η άσκηση της αγωγής διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων δημιουργεί αμφισβήτηση για το αντικείμενο της φορολογίας μέχρι την έκδοση σχετικής δικαστικής αποφάσεως. Συνεπώς, συντρέχει λόγος μεταθέσεως του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως μέχρι του χρονικού τούτου σημείου, εφόσον σκοπός της διατάξεως που επιτρέπει τη μετάθεση αυτή, είναι η δημιουργία βεβαιότητας για το αντικείμενο της κτήσεως, άλλως για το αντικείμενο της φορολογίας.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, υπεβλήθη το εν θέματι ερώτημα.

ΙΙ. Στο άρθρο 6, παρ. 1 του Ν.Δ.118/1973 ορίζεται ότι: "Η φορολογική υποχρέωσις γεννάται κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομημένου...". Περαιτέρω, στο μεν άρθρο 7 του ίδιου Ν.Δ. καθορίζονται οι περιπτώσεις αυτοδικαίως μεταθέσεως του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως, στο δε άρθρο 8 ορίζεται ότι: "1. Η
φορολογική υποχρέωσις δι' άπαντα ή τινά των περιουσιακών στοιχείων, δύναται να μετατίθεται εις μεταγενέστερον χρόνον του οριζομένου εν άρθροις 6 και 7, δι' αποφάσεως του οικονομικού φόρου εις τας ακολούθους περιπτώσεις:

α) Εάν τα αντικείμενα της κτήσεως κατέστησαν επίδικα ή εκηρύχθησαν αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα μετά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου ή εάν υφίσταται νομικό κώλυμα περί την ελευθέραν διάθεσιν των αντικειμένων τούτων ή τυγχάνουν δεσμευμένα εν τη αλλοδαπή και εφόσον εις τας περιπτώσεις ταύτας ο εις φόρο
υπόχρεος δεν ευρίσκεται εις τη νομήν ή εάν τα αντικείμενα της κτήσεως κατέστησαν επίδικα προ ή μετά το θάνατο του κληρονομουμένου ή εκηρύχθησαν αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα μετά το θάνατο του κληρονομουμένου ή υφίσταται νομικό κώλυμα περί την ελευθέραν διάθεσιν τούτων ή το δικαίωμα της κτήσεως τελή εν επιδικία και εφόσον εις τας περιπτώσεις ταύτας ο εις φόρον υπόχρεος ευρίσκεται μεν εις τη νομήν των αντικειμένων, αλλά λόγω του απροσόδου ή της μικράς προσόδου τούτων αδυνατεί να καταβάλει το φόρο. Ειδικώς επί μακράς προσόδου αντικειμένων ή μετάθεσις του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως δύναται να αφορά εκ μέρους ή ποσοστό τούτων...".

ΙΙΙ. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες, κατά το νομοθέτη, επιτρέπεται η μετάθεση του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως, είναι και η επέλευση εκκρεμοδικίας περί τα αντικείμενα της κτήσεως προ ή μετά το θάνατο του κληρονομουμένου, καθώς και η ύπαρξη νομικού κωλύματος για την ελευθέρα διάθεσή τους. Εχω τη γνώμη ότι στη μεν πρώτη περίπτωση πρέπει να έχουμε αμφισβήτηση για την έκταση του κληρονομικού δικαιώματος, δηλαδή για την ποσότητα των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στην κληρονονομική μερίδα, προκαλούμενη π.χ. από έγερση διεκδικητικής αγωγής εκ μέρους τρίτου προς τους κληρονόμους προσώπου, που συνεπάγεται την αβεβαιότητα ως προς την ακριβή αξία των αποκτωμένων κληρονομιαίων στοιχείων και συνεπώς και ως προς τον προσδιορισμό του οφειλομένου φόρου κληρονομίας, στη δε δεύτερη περίπτωση να έχουμε οποιοδήποτε γεγονός ή πραγματική κατάσταση, η ύπαρξη των οποίων εμποδίζει κατά νόμο τη σύναψη έγκυρης μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας.

IV. Η εκκρεμοδικία, όμως, η οποία δημιουργείται από την άσκηση αγωγής διανομής, δεν δημιουργεί αμφισβήτηση ως προς την έκταση του κληρονομικού δικαιώματος, δεδομένου μάλιστα ότι ο ακριβής προσδιορισμός τούτου αποτελεί στοιχείο της βάσεως της αγωγής και επομένως ούτε αβεβαιότητα ως προς την αξία του ποσοστού της κληρονομίας που περιέρχεται στον κάθε κληρονόμο και του επ' αυτού αναλογούντος φόρου.
Περαιτέρω, η εν λόγω εκκρεμοδικία δεν εμποδίζει κατά νόμο τον κληρονόμο να προχωρήσει σε μεταβίβαση του ποσοστού της κληρονομίας που έχει περιέλθει σ' αυτόν εξ αδιαιρέτου.

V. Κατόπιν των ανωτέρω, το Ν.Σ.Κ. γνωμοδοτεί ότι η άσκηση αγωγής διανομής δεν συνεπάγεται τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης