Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 21.9.2012 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Σχόλια:
Όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 4.12.2012.
Σύμφωνα με την ίδια Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι όπου αναφέρεται ο συντελεστής εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, αντικαθίσταται αναλόγως σε «εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο έως και 04 Νοεμβρίου 2012 και εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 05 Νοεμβρίου 2012».


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2012 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 21.9.2012
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α' 9/2008) με τίτλο «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών -Απαλλαγή πρώτης κατοικίαςΕνιαίο τέλος ακινήτωνΑντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 με τις οποίες τροποποιείται και συμπληρώνεται με νέα παράγραφο 5 το άρθρο 78 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265/2001).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ Α' 70/91).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α' 46/01).

4. Την αρ. Δ61065289/0006Α/14.5.2010 Α.Υ.Ο. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στον Υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη, αξιολόγηση και καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, ανά αγροτική δραστηριότητα», όπως τροποποιήθηκε με τις Δ6Α1119615ΕΞ2010/13.9.2010, Δ6Α1060776ΕΞ2011/21.4.2011 και Δ6Α1072647ΕΞ2012/4.5.2012 Α.Υ.Ο.

5. Τις από 31-05-2012 προτάσεις της επιτροπής για τη μελέτη, αξιολόγηση και καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης.

6. Τις διατάξεις της αρ. 1079248/5521/0016/21.7.2008 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ Β'1443/2008) περί καθορισμού της αρμόδιας Αρχής για την επιστροφή του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

7. Την κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 πρόβλεψη έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του εν λόγω φόρου.

8. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ και ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

10. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α') «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

11. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α') περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών.

12. Την αριθ. Y48/9.7.2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2105/Β') περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

13. Την αριθ. 05513 ΕΞ/9.7.2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2105/Β') περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

14. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

Καθορίζονται για το έτος 2012, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κινητήρων με συντ
ελεστή εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο έως και 04 Νοεμβρίου 2012 και εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 05 Νοεμβρίου 2012

1. Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων με συντελεστή εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο έως και 04 Νοεμβρίου 2012 και εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 05 Νοεμβρίου 2012 που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την εκτέλεση εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του άρθρου 78 του Ν.2960/2001 όπως ισχύει, είναι τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσεις-δηλώσεις τους για την ενιαία ενίσχυση, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ενεργοί συνταξιούχοι) και τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα I της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. είναι και τα νομικά πρόσωπα, που προσδιορίζονται με βάση το άρθρο 5 της με αριθ. 4985/21.6.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'/1026/2.7.2010) και τα στοιχεία των αιτήσεων-δηλώσεων τους για την ενιαία ενίσχυση, όπως είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Στον όρο γεωργία συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές δραστηριότητες, οι κατηγορίες των οποίων αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και Ill, τα οποία αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

3. Δικαιούχοι για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων, είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου 01-01-2011 έως και 31-12-2011 το ως άνω πετρέλαιο για τη λειτουργία των αντιπαγετικών ανεμιστήρων.

Άρθρο 2
Όροι, προϋποθέσεις, προσδιορισμός ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή Ε.Φ.Κ.


1. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο έως και 04 Νοεμβρίου 2012 και εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 05 Νοεμβρίου 2012. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος για το έτος 2012 ορίζεται σε 412 ευρώ ανά χιλιόλιτρο έως και 14 Οκτωβρίου 2012 και σε 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 15 Οκτωβρίου 2012. Το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ, που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73 και του μειωμένου συντελεστή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία της παραγράφου 5, του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001, ορίζεται μεσοσταθμικά λόγω αναπροσαρμογών των συντελεστών ΕΦΚ το 2012, σε 367 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

(Η φράση "ο οποίος για το έτος 2012, ορίζεται σε 412 ευρώ ανά χιλιόλιτρο", τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με τη φράση "ο οποίος για το έτος 2012 ορίζεται σε 412 ευρώ ανά χιλιόλιτρο έως και 14 Οκτωβρίου 2012 και σε 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 15 Οκτωβρίου 2012" με την Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 4.12.2012)
(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 4.12.2012)


2. Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών (ως Παράρτημα II) καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου (ως Παράρτημα III), λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της επιτροπής η οποία συστάθηκε για το σκοπό αυτό, με την αρ. Δ61065289/0006Α/14.5.2010 Α.Υ.Ο. και τροποποιήθηκε με τις Δ6Α1119615ΕΞ2010/13.9.2010, Δ6Α1060776ΕΞ2011/21.4.2011 και Δ6Α1072647ΕΞ 2012/4.5.2012 Α.Υ.Ο. Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και καθορίστηκε το είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιέργεια ή ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γενικά και γεωργοτεχνικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή για την ίδια καλλιέργεια καθώς και τα δεδομένα που προβάλει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη καλύτερη προσέγγιση των αναγκών.

3. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά στρέμμα, ανά είδος ή ομάδα καλλιέργειας που προσδιορίζονται με βάση τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης, καθώς και οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά ζώο, ανά κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, καθορίζονται στα Παραρτήματα II και III της παρούσης.

4. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που έχουν καταναλωθεί από κάθε αντιπαγετικό ανεμιστήρα για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε δικαιούχου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης, (προσώπου ή συνεταιρισμού), υπολογίζονται από τις ώρες λειτουργίας και την ισχύ του κινητήρα και διασταυρώνονται από το τιμολόγιο αγοράς αυτού, θεωρημένο από τις περιφερειακές μονάδες του ΕΛΓΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 3 
Διαδικασία επιστροφής

1. Τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, παρ.1 πιστοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το τέλος έκαστου έτους και διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Οικονομικών, στην 30η Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η επιτροπή, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 2 συνεδριάζει για την υποβολή πρότασης κατ' έτος, για τον καθορισμό δεικτών μηχανικής απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του προηγούμενου έτους.

2. Οι προσδιορισμένες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παρούσης ποσότητες, οι οποίες εμφανίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσης, και τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, αποστέλλονται στη Δ30, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), η οποία, προβαίνει στη μηχανογραφική επεξεργασία τους. Ειδικότερα η Δ30 επεξεργάζεται μηχανογραφικά τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και τα στοιχεία των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, προσδιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων ανά δικαιούχο πρόσωπο και υπολογίζει αντίστοιχα τα ποσά επιστροφής Ε.Φ.Κ., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της παρούσης. Τα στοιχεία χρήσης του πετρελαίου κινητήρων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης (καταστάσεις και τιμολόγια) διαβιβάζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία επεξεργάζεται και αποστέλλει τις καταστάσεις με τους δικαιούχους σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή, με τις συνολικές ποσότητες που καταναλώθηκαν ανά δικαιούχο, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας κάθε δικαιούχου, στη Διεύθυνση ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομικών. Η Διεύθυνση ΕΦΚ, αποστέλλει τις ως άνω καταστάσεις στην Δ30 προκειμένου να προσδιοριστεί το προς επιστροφή ποσό ΕΦΚ, για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε.

3. Η επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων σε δύο δόσεις. Η Δ30 αποστέλλει τελική συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων προσώπων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, με προσδιορισμένα τα προς επιστροφή ποσά, στην αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, η οποία εν συνεχεία την προωθεί στην Δ24 για την διενέργεια της πληρωμής. Ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία κατά την μηχανογραφική επεξεργασία τους προσδιορίζονται σε ποσά μικρότερα ή ίσα των 27 ευρώ, ανά δικαιούχο πρόσωπο, δεν θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων, γίνεται με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου με την παρούσα, Προϊσταμένου της Δ/νσης 24ης (Λογαριασμοί του Δημοσίου) ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημμένη την συγκεντρωτική κατάσταση της Δ30, που θα περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις Τράπεζες ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα και το σύνολο αυτών, ολογράφως και αριθμητικώς, θα αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την μεταφορά του συνολικού ποσού σε πίστωση του λογαριασμού της πληρώτριας τράπεζας με χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», για την πίστωση στη συνέχεια των λογαριασμών των δικαιούχων. Ταυτόχρονα με την έκδοση της εντολής η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ηλεκτρονικό αρχείο με τους λογαριασμούς των δικαιούχων προσώπων και τα ποσά που θα πιστωθούν σε αυτούς. Σε περίπτωση λάθους το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την επιστροφή των φόρων θα εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία σε αντίστοιχο λογαριασμό του Ισολογισμού. Η τακτοποίηση των επιστροφών των φόρων ως αφαιρετικό των εσόδων θα γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης λογαριασμού δικαιούχου, τα ποσά κρατούνται σε επιμέρους λογαριασμό και πληρώνεται με εντολή της τράπεζας στους δικαιούχους. Σε περίπτωση μη αναζήτησης των ποσών μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αυτά μεταφέρονται με εντολή της Τράπεζας σε πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος 200 «Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» με ενημέρωση της Δ24 Α και Γ.

(Η λέξη "ισόποσες" της παραγράφου 3 διαγράφτηκε με την Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 4.12.2012)

4. Η καταβολή της επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του προηγούμενου έτους για τους δικαιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και τα πιστοποιημένα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

Άρθρο 4
Έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, αποκλειστικά στη γεωργία, για το οποίο χορηγείται επιστροφή ποσού του Ε.Φ.Κ.


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.3634/2008, με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 78 του Ν.2960/2001 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων αποκλειστικά στη γεωργία, υπόκειται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης καθόσον ο μειωμένος συντελεστής των εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο έως και 04 Νοεμβρίου 2012 και εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 05 Νοεμβρίου 2012 που καθορίστηκε για τη χρήση στη γεωργία, επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο μόνον σκοπό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κεντρική βάση δεδομένων του οποίου καταχωρούνται σε εθνικό επίπεδο τα στοιχεία των γεωργών (ως παράρτημα Ι) για την ενιαία ενίσχυση κατόπιν αίτησης-δήλωσης αυτών, υποχρεούται να προβαίνει στους αναγκαίους προβλεπόμενους επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ετήσια βάση προκειμένου να επαληθεύεται η ακρίβεια των στοιχείων αυτών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ορθή εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

2. Το δείγμα των ως άνω προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων με τα αποτελέσματα αυτών, διαβιβάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, η οποία τα αποστέλλει στην 30η Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη αυτά αρμοδίως κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία για την επιστροφή ποσών Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο πρόσωπο.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/ΜΗΚΟΣ

1

Τύπος Εγγραφής

NUMBER( 12)

2

Α.Φ.Μ.

CHAR (9)

3

Τύπος Προσώπου

NUMBER( 2)

4

Επωνυμία Εκμετάλλευσης

CHAR(100)

5

Επώνυμο

CHAR(100)

6

Όνομα

CHAR(40)

7

Όνομα Πατρός

CHAR(40)

8

Αριθμός Ταυτότητας

CHAR(10)

9

Ημερ. Έκδοσης Ταυτότητας

DATE

 

Δ/νση Κατοικίας:

 

10

-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΚΩΔΙΚΟΣ)

CHAR(2)

11

-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

CHAR(40)

12

-Οικισμός-Δήμος-Κοινότητα (ΚΩΔΙΚΟΣ)

CHAR(10)

13

-Οικισμός-Δήμος-Κοινότητα (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

CHAR(100)

14

-Οδός

CHAR(60)

15

-Ταχ. Κωδικός

CHAR(5)

16

Κωδικός Ομάδας Καλλιέργειας / Κατηγορία - Είδος Ζώου

CHAR(20)

17

Δηλωθέντα Εκτάρια / Ζώα

NUMBER(10,2)

18

Κωδικός Τράπεζας

NUMBER(12)

19

Περιγραφή Τράπεζας

CHAR(100)

20

Αριθμός Λογαριασμού

CHAR(20)

21

Αριθμός Λογαριασμού IBAN

CHAR(40)

22

Ένδειξη Δήλωσης Επάγγελμα Αγρότης

NUMBER(1)

23

Αριθμός Μητρώου Αγροτών

CHAR(20)

24

Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ

CHAR(20)

25

Κωδικός Συνεταιρισμού

NUMBER(12)

26

Περιγραφή Συνεταιρισμού

CHAR(100)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΚΩΔ.
ΚΑΛ.

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ

ΛΙΤΡΑ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

1

ΣΙΤΑΡΙ

16

2

ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ. ΚΡΙΘΑΡΙ. ΒΡΩΜΗ. ΣΙΚΑΛΗ. ΚΕΧΡΙ. ΣΟΡΓΟ)

15,5

3.1

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ

28

32

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

28

3.3

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗ

28

4

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

11,4

41

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ

11,4

5

ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

11,6

7

ΡΥ7Ι

29

8.1

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΜΗΔΙΚΗ)

16

82

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ)

16

10

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

30

11

ΟΣΠΡΙΟΕΙΛΗ

8,7

12

ΒΑΜΒΑΚΙ

30

13

ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ

8,4

15.1

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

9

15.2

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕ7ΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

20

15.3

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

11

16

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

11,6

161

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ

11,6

17

ΚΑΠΝΟΣ

29

18

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29

18.1

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ

29

19

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

18

20.1

ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29,4

20.2

ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29,4

21

ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

3,6

22

ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

16,2

23

ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ

16,2

24

ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΑΣ

18

25

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ

11,6

27

ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

7,2

28.1

ΣΤΑΦΙΔΕΣ

14,4

28.2

ΣΤΑΦΙΔΕΣ - ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΛΟΖΗΡΑΣ

14,4

29

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

2,4

30

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

6

31

ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

18

31.1

ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

18

32

ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VQPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13,9

33

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

12

34

ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ - ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

2,4

35

ΜΕΛΙ - ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

8

36.1

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

14,4

36.2

ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

13

36.3

ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ

13

36.4

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ - ΕΚΡΙΖΩΣΗ

4,45

37

ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

17,5

38

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

20,5

39

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

30

39.1

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ

11

40.1

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

12,5

40.2

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ

8,33

41

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

7

43

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

11

44

ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

6

45.1

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ. ΣΟΥΣΑΜΙ. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ. ΤΡΟΥΦΑ)

16,9

45.2.1

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΡΟΔ-ΑΧΛ-ΜΗΛ-ΑΚΤΙΝ-ΝΕΚΤΑΡ-ΒΕΡΙΚ.)

21

45.2.2

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ (ΚΑΣΤ.-ΚΕΡ.-ΔΑΜ.-ΡΟΔΙΕΣ-ΣΥΚ.-ΑΒΟΚ.-ΚΥΔ.-ΚΟΡΟΜ.-ΒΥΣ.-ΛΩΤΟΙ-ΜΟΥΣΜ.)

11

45.3

ΦΥΤΩΡΙΑ

5,5

46.1

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

16,8

46.2

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ

16,8

46.3

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΜΑΣΤΙΧΑ

16,8

47

ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ

5,28

49

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΔΑΣΙΚΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΑΚΑΚΙΕΣ)

2,5

60

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ

20,5ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΚΩΔ.

ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΖΩΟ

111

ΑΙΓΕΣ - ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ - ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ < 1 ΕΤΟΥΣ

2,9

112

ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ

2,9

113

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ

2,9

114

ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ > 1 ΕΤΟΥΣ

2,9

121

ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 2-6 ΜΗΝΩΝ

1,20

122

ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ

6,00

123

ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ

24,00

131

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 2-6 ΜΗΝΩΝ

1,20

132

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ

6,00

133

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ

24,00Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης