ΠΟΛ.1286/1.10.1997

Υποβολή ή μή Δήλωσης Μεταβολών σε περίπτωση πραγματοποίησης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών ΠαραδόσεωνΣχόλια:


1 Οκτ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 1/10/1997
Αρ. Πρωτ.: 1100009/5499/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
Τμήμα ΑΆ
Γραφείο VIES

ΠΟΛ.: 1286

ΘΕΜΑ: Υποβολή ή μη Δήλωσης Μεταβολών σε περίπτωση πραγματοποίησης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

Υστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μεταβολών, σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλονται στοιχεία τα οποία αναφέρονται στη δήλωση έναρξης δραστηριότητας.

Οπως είναι γνωστό, μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να δηλώνει ο υποκείμενος, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, είναι π.χ. όταν γίνεται διερεύνηση των ασκουμένων δραστηριοτήτων, ιδρύει ή κλείνει ένα υποκατάστημα, όταν αλλάζει η έδρα της επιχείρησής του, όταν διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις ή αποκτήσεις ή παρέχει υπηρεσίες κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά έχουν προβλεφθεί επί του εντύπου της οικείας δήλωσης και ειδικότερα στους Κωδικούς 056 και 059.

Εξάλλου, από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 29, του ίδιου ως άνω νόμου, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση του προθέματος "EL" πριν από τον ΑΦΜ/ΦΠΑ στα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10α, 10β και 22α.

Επισημαίνεται ότι το μητρώο VIES αποτελείται από τέσσερα διακεκριμένα Υπομητρώα:

α) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
β) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.
γ) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις.
δ) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που παρέχουν υπηρεσίες.

2. Υστερα από τα παραπάνω και επειδή η ενημέρωση του Μητρώου VIES με τα ορθά δεδομένα είναι υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης, βάσει του Κανονισμού 218/92/ΕΟΚ, είναι επιβεβλημένο όπως οι υποκείμενοι στο φόρο υποβάλλουν Δήλωση Μεταβολών όταν επιθυμούν και συντρέχουν οι ροϋποθέσεις να ενταχθούν σε ένα ή σε διαφορετικό Υπομητρώο από εκείνο στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί, με βάση είτε τη δήλωση έναρξής τους, είτε προηγούμενη δήλωση μεταβολών. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και στην περίπτωση που
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή τους από ένα εξ αυτών. Σε περίπτωση δε, που δεν υποβάλλεται η ως άνω δήλωση μεταβολών ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα μετά την 11.9.1997, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.


Taxheaven.gr