Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012

Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ6Α 1137350 ΕΞ 4.10.2012Δ6Α 1144729 ΕΞ 19.10.2012Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012, Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 και Δ6Α 1137134 ΕΞ 2013/ 9.9.2013.


20 Σεπ 2012

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012

(ΦΕΚ Β' 2552/20-09-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση:  Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Ακαλίδης
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829
β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Υ.
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
α. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
β. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
β. Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. »


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12  του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A’ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) του  εδ.  β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2469/1997 (Α΄38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών  και άλλες διατάξεις».

δ) της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις  και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α’ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε  με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση  της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

2.- Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, (ειδικών φορέων 23120 των Δ.Ο.Υ. και 23150 της Γ.Γ.Π.Σ. – ΚΑΕ  0829) η οποία ωστόσο θα αποσβεστεί μεσοπρόθεσμα από το όφελος που θα προκύψει από τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βέλτιστη απόδοση των Υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παρούσας Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. α) Αναστέλλουμε, από την 22α Οκτωβρίου, τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ’  αυτού,  ως εξής:

(Η ημερομηνία της παραγράφου 1α και της παραγράφου 1β, παρατάθηκε από από 8/10/2012 σε 22/10/2012, προκειμένου να λυθούν τεχνικά προβλήματα, σύμφωνα με την απόφαση Δ6Α 1137350 ΕΞ 4.10.2012)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΣΤΗΛΗ Α’

ΣΤΗΛΗ Β’

ΣΤΗΛΗ Γ’

 

 

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. [τάξη]

των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη]

στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 

1.

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

(άρθρα 12, 28, 92 και 324 του ΠΔ551/1988) 

ΙΕ΄ Αθηνών  [Α]

 

Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών [Α]

2.

ΚΒ΄ Αθηνών [Α]

3.

ΙΘ΄ Αθηνών  [Α]

ΙΓ΄ Αθηνών   [Α]

4.

ΚΓ΄ Αθηνών  [Α]

5.

Ιλίου [Α]

Αγίων Αναργύρων [Α]

6.

Άνω Λιοσίων [Α]

7.

Χολαργού [Α]

Αγίας Παρασκευής [Α]

8.

Αργυρούπολης [Α]

Ηλιούπολης [Α]

9.

ΚΑ΄ Αθηνών [Α]

Ψυχικού [Α]

10.

Κορυδαλλού [Α]

Νίκαιας [Α]

11.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        (άρθρο 20 του ΠΔ 551/1988) 

Ναυπάκτου [Α]

Μεσολογγίου [Α]

12.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                         (άρθρο 36 του ΠΔ 551/1988) 

Κρανιδίου [Β]

Ναυπλίου [Α]

13.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ                         (άρθρο 44 του ΠΔ 551/1988) 

Μεγαλόπολης [Β]

Τρίπολης [Α]

14.

ΑΧΑΙΑΣ

(άρθρο 60 του ΠΔ 551/1988) 

Β΄ Πατρών [Α]

Γ΄ Πατρών [Α]

 

15.

Κάτω Αχαΐας [Α]

16.

ΔΡΑΜΑΣ                            (άρθρο 84 του ΠΔ 551/1988) 

Νευροκοπίου [Β]

Δράμας [Α]

17.

ΕΒΡΟΥ

(άρθρο 108 του ΠΔ 551/1988)

Σουφλίου [Β]

Αλεξανδρούπολης [Α]

18.

 

ΕΥΒΟΙΑΣ                               (άρθρο 116 του ΠΔ 551/1988) 

Λίμνης [Β]

Χαλκίδας [Α]

19.

ΗΛΕΙΑΣ                               (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988 

Κρεστένων (Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)  [Β]

Πύργου [Α]

20.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                              (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988 

Αρκαλοχωρίου (Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου Πεδιάδας)  [Β]

Β΄ Ηρακλείου  [Α]

21.

Λιμένος Χερσονήσου [Α]

22.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

(άρθρο 172 του Δ551/1988) 

 

 

Φιλιατών [Β]

 

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας – Παραμυθιάς) [Α]

23.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(άρθρο 180 του ΠΔ551/1988)

Κόνιτσας [Β]

Ιωαννίνων (Α΄-Β΄)-           (Ιωαννίνων Α΄- Β΄-Μετσόβου) [Α]

24.

Δελβινακίου [Β]

25.

ΚΑΒΑΛΑΣ 

(άρθρο 188 του ΠΔ 551/1988)

 

Χρυσούπολης [Β]

 

Καβάλας (Α΄-Β΄) [Α]

26.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

(άρθρο 196 του ΠΔ 551/19880 

Μουζακίου [Β]

 

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Παλαμά) [Α]

27.

Σοφάδων [Β]

 

 

28.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(άρθρο 204 του ΠΔ551/1988) 

Νεστορίου [Β]

 

 

Καστοριάς (Καστοριάς – Άργους Ορεστικού) [Α]

29.

ΚΙΛΚΙΣ 

(άρθρο 228 του ΠΔ 551/1988) 

Γουμένισσας [Β]

 

 

Κιλκίς [Α]

30.

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(άρθρο 236 του ΠΔ 551/1988) 

 

 

Νεάπολης Βοΐου (Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας) [Β]

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων) [Α]

 

31.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

(άρθρο 244 του ΠΔ 551/1988) 

Κιάτου [Α]

Κορίνθου (Κορίνθου - Νεμέας) [Α]

32.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

(άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988) 

 

 

Σκάλας (Σκάλας - Κροκεών) [Β]

 

Σπάρτης [Α]

33.

ΛΑΡΙΣΑΣ 

(άρθρο 268 του ΠΔ 551/1988) 

Γ΄ Λάρισας [Α]

Β΄ Λάρισας [Α]

34.

Αγιάς [Β]

 

Α΄ Λάρισας [Α]

35.

Τυρνάβου [B]

 

36.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                       (άρθρο 308 του ΠΔ551/1988) 

Μεσσήνης [Β]

Καλαμάτας (Καλαμάτας -Μελιγαλά) [Α]

37.

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

(άρθρο 348 του ΠΔ551/1988)

Φαναρίου (Φαναρίου – Πάργας) [Β]

Πρέβεζας [Α]

38.

Φιλιππιάδας [Β]

39.

ΡΟΔΟΠΗΣ                            (άρθρο 364 του ΠΔ 551/1988) 

Σαππών [Β]

Κομοτηνής [Α]

40.

ΣΕΡΡΩΝ

(άρθρο 380 του ΠΔ551/1988)

Β΄ Σερρών [Α]

 

Α’ Σερρών [Α]

41.

Νέας Ζίχνης [Β]

42.

Νιγρίτας [Β]

43.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ                            (άρθρο 388 του ΠΔ 551/1988) 

Καλαμπάκας [Β]

Τρικάλων (Τρικάλων-Πύλης-Φαρκαδόνας) [Α]

44.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(άρθρο 396 του ΠΔ551/1988) 

Δομοκού [Β]

Λαμίας (Λαμίας – Στυλίδας) [Α]

 

45.

Μακρακώμης [Β]

46.

ΦΛΩΡΙΝΑΣ                           (άρθρο 404 του ΠΔ 551/1988) 

Αμυνταίου [Β]

Φλώρινας [Α]

47.

ΧΑΝΙΩΝ                            (άρθρο 428 του ΠΔ 551/1988) 

Κισσάμου [Β]

Χανίων (Α΄-Β΄)


(Η περίπτωση 11 του Πίνακα 1, τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012

(Η περίπτωση 11, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 και η περίπτωση 31 διαγράφτηκαν με την απόφαση Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 και οι περιπτώσεις 12 έως 49 αναριθμήθηκαν σε περιπτώσεις 11 έως 47.

β) Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται στο εξής με την ονομασία της στήλης Γ’ του ίδιου Πίνακα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΣΤΗΛΗ Α’

ΣΤΗΛΗ Β’

ΣΤΗΛΗ Γ’

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται

Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών

Α΄( Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών - (Α΄[Α΄Β΄Γ΄]  – ΙΕ΄- ΚΒ΄ Αθηνών)

 

ΙΓ΄ Αθηνών

 

ΙΓ΄ Αθηνών - (ΙΓ΄ – ΙΘ΄- ΚΓ΄ Αθηνών)

Αγίων Αναργύρων

Αγίων Αναργύρων (Αγίων Αναργύρων – Ιλίου – Άνω Λιοσίων)

Αγίας Παρασκευής

Αγίας Παρασκευής (Αγίας Παρασκευής - Χολαργού)

Ηλιούπολης [Α]

Ηλιούπολης (Ηλιούπολης – Αργυρούπολης)

Ψυχικού

Ψυχικού (Ψυχικού – ΚΑ΄ Αθηνών)

Νίκαιας

Νίκαιας (Νίκαιας - Κορυδαλλού)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Μεσολογγίου

Μεσολογγίου (Μεσολογγίου - Ναυπάκτου)

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Ναυπλίου

Ναυπλίου (Ναυπλίου – Κρανιδίου)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολης

Τρίπολης (Τρίπολης - Μεγαλόπολης)

ΑΧΑΙΑΣ 

Γ΄ Πατρών

Γ΄ Πατρών (Γ΄ - Β΄ Πατρών - Κάτω Αχαΐας)

ΔΡΑΜΑΣ 

Δράμας

Δράμας (Δράμας - Νευροκοπίου)

ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολης (Αλεξανδρούπολης – Σουφλίου)

ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδας

Χαλκίδας (Χαλκίδας - Λίμνης)

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου

Πύργου (Πύργου - Κρεστένων – Ανδρίτσαινας)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β’ Ηρακλείου

Β΄ Ηρακλείου - (Β΄ Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου Πεδιάδας – Λ. Χερσονήσου)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας – Παραμυθιάς)

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας – Παραμυθιάς - Φιλιατών)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Ιωαννίνων (Α΄- Β΄)-           (Ιωαννίνων Α΄- Β΄-Μετσόβου)

(Α΄- Β΄) Ιωαννίνων - (Α΄- Β΄ Ιωαννίνων - Δελβινακίου – Κόνιτσας - Μετσόβου)

ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

Καβάλας (Α΄- Β΄)

(Α΄- Β΄) Καβάλας - (Α΄- Β΄ Καβάλας – Χρυσούπολης)

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Παλαμά)

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Μουζακίου – Παλαμά - Σοφάδων)

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριάς (Καστοριάς – Άργους Ορεστικού)

Καστοριάς (Καστοριάς – Άργους Ορεστικού - Νεστορίου)

ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς

Κιλκίς (Κιλκίς - Γουμένισσας)

ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων)

Κοζάνης (Κοζάνης – Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου – Πτολεμαΐδας - Σιάτιστας)

 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κορίνθου (Κορίνθου – Νεμέας)

Κορίνθου (Κορίνθου – Νεμέας – Κιάτου)

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σπάρτης

Σπάρτης (Σπάρτης – Σκάλας - Κροκεών)

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Β’ Λάρισας

Β΄ Λάρισας (Β΄ - Γ΄ Λάρισας - Αγιάς – Τυρνάβου)

Α’ Λάρισας

Α΄ Λάρισας (Α΄ Λάρισας - Αγιάς – Τυρνάβου)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                       

Καλαμάτας (Καλαμάτας -Μελιγαλά)

Καλαμάτας (Καλαμάτας –Μελιγαλά – Μεσσήνης)

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζας

Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου – Πάργας - Φιλιππιάδας)

ΡΟΔΟΠΗΣ 

Κομοτηνής

Κομοτηνής (Κομοτηνής – Σαππών)

ΣΕΡΡΩΝ

Α’ Σερρών

Α’ Σερρών - (Α’ - Β΄ Σερρών –Νέας Ζίχνης – Νιγρίτας)

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρικάλων (Τρικάλων-Πύλης-Φαρκαδόνας)

Τρικάλων (Τρικάλων-Καλαμπάκας - Πύλης-Φαρκαδόνας)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Λαμίας (Λαμίας -Στυλίδας)

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας – Δομοκού - Μακρακώμης)

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Φλώρινας

Φλώρινας (Φλώρινας – Αμυνταίου)

ΧΑΝΙΩΝ

Χανίων (Α΄- Β΄)

(Α΄- Β΄) Χανίων - (Α΄- Β΄ Χανίων - Κισσάμου)


(Η σειρά της στήλης Β' του Πίνακα 2 «Παλλήνης» και της στήλης Γ' του ίδιου Πίνακα «Παλλήνης (Παλλήνης- Κορωπίου) διαγράφτηκε με την απόφαση Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012)

γ) Ορίζουμε ότι μέρος των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ. της Στήλης Γ' του Πίνακα 1, ασκείται και από Γραφεία αυτών που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής τους, στην έδρα των Δήμων του παρακάτω Πίνακα 3, εφόσον διατεθούν οι κατάλληλοι χώροι στέγασης αυτών και αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας τους από τους Δήμους, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. που εργάζονται σε αυτά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ.

ΔΗΜΟΣ στον οποίο λειτουργεί Γραφείο Δ.Ο.Υ.

1.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ ΝΑΝΙΑΣ

Μεσολογγίου (Μεσολογγίου- Ναυπάκτου)

Ναυπακτίας

2.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναυπλίου (Ναυπλίου - Κρανιδίου)

Ερμιονίδας

3.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολης (Τρίπολης - Μεγαλόπολης)

Μεγαλόπολης

4.

ΑΧΑΪΑΣ

Γ' Πατρών (Γ', Β' Πατρών - Κάτω Αχαΐας)

Δυτικής Αχαΐας

5.

ΔΡΑΜΑΣ

Δράμας (Δράμας - Νευροκοπίου)

Κάτω Νευροκοπίου

6.

ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολης (Αλεξανδρούπολης - Σουφλίου)

Σουφλίου

7.

ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδας (Χαλκίδας - Λίμνης)

Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

8.

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου (Πύργου-Κρεστένων- Ανδρίτσαινας)

Ανδ ρίτσαινας- Κρεστένων

9.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β' Ηρακλείου (Β' Ηρακλείου - Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου Πεδιάδας - Λ. Χερσονήσου)

Μινώα-Πεδιάδας

10.

Χερσονήσου

11.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας- Παραμυθιάς-Φιλιατών)

Φιλιατών

12.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Α'-Β') Ιωαννίνων - (Α'-Β' Ιωαννίνων -Δελβινακίου - Κόνιτσας - Μετσόβου)

Κόνιτσας

13.

Πωγωνίου

14.

ΚΑΒΑΛΑΣ

(Α'-Β') Καβάλας - (Α'-Β' Καβάλας - Χρυσούπολης)

Νέστου

15.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Μουζακίου - Παλαμά - Σοφάδων)

Μουζακίου

16.

Σοφάδων

17.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριάς (Καστοριάς - Άργους Ορεστικού-Νεστορίου)

Νεστορίου

18.

ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς (Κιλκίς - Γουμένισσας)

Παιονίας

19.

ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας)

Βοΐου

20.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κορίνθου (Κορίνθου-Νεμέας- Κιάτου-Ξυλοκάστρου-Δερβενίου)

Σικυωνίων

21.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σπάρτης (Σπάρτης - Σκάλας - Κροκεών)

Ευρώτα

22.

ΛΑΡΙΣΑΣ

Α' Λάρισας (Α' Λάρισας - Αγιάς - Τυρνάβου)

Αγιάς

23.

Τυρνάβου

24.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτας(Καλαμάτας - Μελιγαλά - Μεσσήνης)

Μεσσήνης

25.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου - Πάργας - Φιλιππιάδας)

Ζηρού

26.

Πάργας

27.

ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνής(Κομοτηνής - Σαπών)

Μαρωνείας-Σαπών

28.

ΣΕΡΡΩΝ

Α' Σερρών - (Α'-Β' Σερρών - Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας)

Βισαλτίας

29.

Νέας Ζίχνης

30.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρικάλων (Τρικάλων- Καλαμπάκας-Πύλης- Φαρκαδόνας)

Καλαμπάκας

31.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας - Δομοκού - Μακρακώμης)

Δομοκού

32.

Μακρακώμης

33.

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Φλώρινας (Φλώρινας - Αμύνταιου)

Αμυνταίου

34.

ΧΑΝΙΩΝ

(Α'-Β') Χανίων - (Α'-Β' Χανίων - Κισσάμου)

Κισσάμου


 

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής. 

β) Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ) Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..

δ) Ενημέρωση των φορολογουμένων βάσει των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων αυτών στους ενδιαφερομένους.
 

ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ..

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί μόνο για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται άμεση καταβολή του αναλογούντα φόρου με την υποβολή (όπως, φ.μ.α. ) ή όταν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.

β) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001) και του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, καταχώρηση των αιτήσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στην Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία, παραλαβή των πιστοποιητικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αντίστοιχο τρόπο, χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα, μετά από έλεγχο των στοιχείων του και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο.
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1265/30.12.2011).


ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
 

i. ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.

α) Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.

β) Παραλαβή γραπτών ερωτημάτων και διαβίβασή τους στην Δ.Ο.Υ. γ) Χορήγηση όλων των σχετικών εντύπων.
 

ii. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).

β) Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.
 

IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτήσεων και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.

β) Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ.
 

V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

α) Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1)

β) Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών:
αα) Δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2)
ββ) Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)

γ) Διαδικασίες Μεταβολής Εργασιών
αα) Δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου, επιτηδευματία και μη ( έντυπο Μ 1)
ββ) Δήλωση Μεταβολής εργασιών σε φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία (έντυπο Μ2), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές :
- μεταφορά έδρας της επιχείρησης
- μεταφορά έδρας υποκαταστήματος
- αλλαγή κατηγορίας βιβλίων καθώς και τρόπο ένταξης, τρόπο και τόπο τήρησης αυτών, εκτός από τις μεταβολές που απαιτείται απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
- αλλαγή καθεστώτος Φ.Π.Α. και τρόπο ένταξης
- άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και παύση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- υπαγωγή ή μη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
- τρόπο άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας (συνέχεια - εποχικά - πλανόδια)
- ίδρυση και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού
γγ) Δήλωση Μεταβολής Εργασιών Νομικού Προσώπου (έντυπο Μ3), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- παράταση του χρόνου διάρκειας της επιχείρησης
- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης
- έναρξη και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού δδ) Δήλωση μεταβολής στοιχείων υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)
Η εκπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δηλώσεων δεν γίνεται δεκτή από τα Γραφεία, τα οποία παραλαμβάνουν δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών μόνο εφόσον υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (εμπρόθεσμα), με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, έντυπα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Αιτήσεις
αα) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. Φυσικού Προσώπου
ββ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Φυσικού
Προσώπου
γγ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών φυσικού και μη
Φυσικού Προσώπου
δδ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού και μη
Φυσικού Προσώπου
εε) Αίτηση για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών
στστ) Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού, για τις υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Μετά από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών και αφού ελεγχθεί η ταυτότητα του υποβάλλοντος το αίτημα και καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας, χορηγείται από το Γραφείο στον ενδιαφερόμενο, συμπληρωμένο ως προς τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά, αντίγραφο του «Αποδεικτικού Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών» (έντυπο Μ) και το πρωτότυπο αποστέλλεται, στη συνέχεια, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, στην Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση του αιτήματος.


VI. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

α) Παραλαβή αιτήσεων μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14του ν.2523/1997, όπως ισχύουν.
Οι αιτήσεις εν συνεχεία διαβιβάζονται απευθείας στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης

β) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων:
αα) Απαλλαγής από προσαυξήσεις με βάση άρθρ.6 του ΚΕΔΕ λόγω μη γνώσης της οφειλής.
ββ) Διαγραφής χρεών άρθρου 82 του ΚΕΔΕ λόγω οικονομικής αδυναμίας. γγ) Άρσης ή περιορισμού κατασχέσεων. δδ) Εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών.
εε) Υποβολής δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.
στστ) Υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των προϊσταμένων της Δ.Ο.Υ του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 για ακάλυπτες επιταγές του άρθρ.6 και του άρθρ. 82 του ΚΕΔΕ.
ζζ) Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής.
ηη) Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

γ) Παραλαβή, έλεγχος και διαβίβαση φακέλων μετά των αιτημάτων
αα) Ρυθμίσεων χρεών, πτωχών οφειλετών κατά άρθρο 62 Α του ΚΕΔΕ
ββ) Διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών προς την επιτροπή του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994.

δ) Χορήγηση εντύπων

ε) Παροχή πληροφοριών.

VII. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α΄, μόνο για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ.

Η προαναφερθείσα είσπραξη διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές ή με την χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Οι επιταγές οπισθογραφούνται από υπάλληλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα αυτό με ημερήσια διαταγή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, εφόσον τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή που παρέχεται από τους Δήμους και εφόσον η Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ενταχθεί στο νέο TAXIS και έχει λειτουργήσει ως ενοποιημένη μηχανογραφικά με την Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία.

(Οι υποπαράγραφοι γ' και δ', τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση Δ6Α 1144729 ΕΞ 19.10.2012)

(Η υποπερίπτωση VII, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ6Α 1137134 ΕΞ 2013/ 9.9.2013)

2) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

3) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

(Οι λέξεις "κατά λογιστικών" τέθηκαν στο ορθό "καταλογιστικών" με την απόφαση Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012)

4) Σε όσες Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος εξόδων, μεταφέρεται το Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται.
(Προϊσχύον κείμενο της παραγράφου 5)

4) Σε όσες Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος εξόδων, μεταφέρεται το Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία και σε όσες από αυτές δεν υφίσταται Β΄ Τμήμα Εσόδων, μεταφέρεται το Β΄ Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία.

(Η παράγραφος 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012)Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Taxheaven.gr