Ε.2186/351/Α0019/22.10.1997

Καθεστώς εισαγωγής ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας που υπόκεινται στο σύστημα Διπλού Ελέγχου χωρίς ποσοτικά όριαΣχόλια:


22 Οκτ 1997

Taxheaven.gr


Καθεστώς εισαγωγής ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας που υπόκεινται στο σύστημα Διπλού Ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια Ε.2186/351/Α0019/22.10.1997

Σας κοινοποιούμε το αριθμ. 12404/Ε3/4054/7.8.1997 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος για ενημέρωση και εφαρμογή.

124054/Ε3/4054/7.8.1997

Με βάση τον κανονισμό 1526 (O.J.L.210/4.8.1997) θεσπίστηκε σύστημα διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια στις εισαγωγές χαλυβουργικών προϊόντων του επισυναπτόμενου παραρτήματος καταγωγής Ουκρανίας μέχρι 31.12.1999. Για την έκδοση εγγράφου επιτήρησης για την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων αυτών, θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση άδειας εξαγωγής εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή της Ουκρανίας. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του εγγράφου εξαγωγής για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη αποσταλεί στην Κοινότητα πριν από την
4.8.1997.

Οι αποστολές θεωρούνται ότι έλαβαν χώρα την ημερομηνία φόρτωσης στο εισαγωγικό μέσο μεταφοράς.
Σημειώνεται ότι τα έγγραφα επιτήρησης που έχουν ήδη εκδοθεί και τα προϊόντα των οποίων δεν φορτώθηκαν μέχρι και 4.8.1997, παύουν να ισχύουν. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα:

- στο κεφάλαιο ΙΙΙ, "Καθεστώς διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια" του εγγράφου μας 70401/Ε3/9448/21.12.1995,
- στο έγγραφό μας 107508/Ε3/7508/18.12.1996, που αφορά την ισχύ των εγγράφων επιτήρησης.
Τα Ε.Β.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης παρακαλούνται όπως, πέραν των γνωστοποιήσεων των προαναφερόμενων στα κατά τόπους Ε.Β.Ε. και στα μέλη τους, προβούν άμεσα και σε σχετική δημοσίευση στον οικονομικό τύπο.

Παράρτημα

Πίνακας Προϊόντων που Υπόκεινται στο Σύστημα Διπλού Ελέγχου χωρίς Ποσοτικά Ορια Καταγωγής Ουκρανίας

Ταινίες ψυχρής έλασης πλάτους κάτω των 500mm.


7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90

Ηλεκτρικές λαμαρίνες με μη προσανατολισμένους κόκκους


7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90

Ηλεκτρικές λαμαρίνες με προσανατολισμένους κόκκους


7226 11 90


Taxheaven.gr