Φ.579/326/15.10.1997

Διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων και του μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων

15 Οκτ 1997

Taxheaven.gr


Διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων και του μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων Φ.579/326/15.10.1997

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.429/252/29.7.1997 Διαταγής μας, με την οποία κοινοποιήθηκε η ταυτάριθμη Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που καθιέρωσε τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων, τα οποία τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οπως είναι γνωστό στο άρθρο 3, παρ. 3 της παραπάνω ΑΥΟ, προβλέπεται ότι "...Σε περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση των μετρητών ολικής καταγραφής (totalisers) λόγω βλάβης, ειδοποιείται με μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρίας εμπορίας υγραερίων η αρμόδια τελωνειακή αρχή...".
Σύμφωνα, όμως, με πρόσφατο υπόμνημα της Πανελλήνιας Ενωσης Πρατηριούχων Υγραερίων Αυτοκινητιστών Ελλάδας, σε περίπτωση βλάβης του μετρητή, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από πλευράς τους είναι χρονοβόρα και ως εκ τούτου ζητούν αφενός να ειδοποιείται για τη βλάβη η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή απευθείας
από τον ενδιαφερόμενο πρατηριούχο και αφετέρου να ορισθεί εναλλακτικά και δεύτερος υπάλληλος, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι τυχόν βλάβες. Συνεπώς, επειδή το αίτημα κρίνεται δίκαιο και με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των πρατηρίων υγραερίων, η Υπηρεσία μας συμφωνεί να ακολουθείται η προτεινόμενη διαδικασία.

2. Εξάλλου, καθόσον αφορά τη χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων, τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των πρατηρίων, διευκρινίζεται ότι για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως αρμόδια τελωνεία ελέγχου ορίζονται τα Τελωνεία ΙΒ' ΤΕΤΣ και ΣΤ' Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

3. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 684/8.8.1997 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου σας στέλνουμε συνημμένα.


Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων και του
μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων Φ.429/252/1997 (ΦΕΚ 684/Β'/8.8.1997)

Εχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων και του μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων ή για άλλες χρήσεις.

2. Την ανάγκη τακτοποίησης των εκκρεμών παραστατικών θέσης σε ανάλωση υγραερίων με χαμηλό συντελεστή.

3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν.2127/1993 για την εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 48/Α'/6.4.1993).

4. Τα εδάφια ια' και ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.2127/93, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α'/24.8.1993), με τα οποία καθορίζονται διαφοροποιημένοι συντελεστές ΕΦΚ για τα υγραέρια και το μεθάνιο, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων
(υψηλός συντελεστής) και σε άλλες χρήσεις (χαμηλός συντελεστής).

5. Το άρθρο 3 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α'/3.12.1996), με τις διατάξεις του οποίου καθορίσθηκαν ορισμένες ρυθμίσεις στην κατανάλωση υγραερίων και μεθανίου.

6. Το γεγονός ότι στην πράξη είναι εφικτός ο έλεγχος της διακίνησης και η παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης μόνο του υγραερίου κινητήρων, λόγω της διάθεσής του μέσω περιορισμένου αριθμού πρατηρίων υγραερίου και με τρόπο που προσφέρεται για έλεγχο, ενώ αντίθετα κρίνεται ανέφικτος ο έλεγχος της διακίνησης και η παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίου και λοιπών χρήσεων, επειδή απαιτεί τον έλεγχο των συντασσομένων εγγράφων και την παρακολούθηση της διάθεσής του στην κατανάλωση από εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

7. Οτι η εξακρίβωση, βάσει του ανωτέρω ελέγχου, της χρησιμοποίησης υγραερίου ως καυσίμου κινητήρων μόνο της τελωνισθείσης για το σκοπό αυτό ποσότητας, καθιστά βέβαιο ότι η τελωνισθείσα για λοιπές χρήσεις ποσότητα υγραερίου δεν διατέθηκε ως καύσιμο κινητήρων.

8. Την υπ' αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Οτι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία ελέγχου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παράδοση και παραλαβή, καθώς και για την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίου κινητήρων που διατίθεται αποκλειστικά μέσω
πρατηρίων, καθώς και την τακτοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης νόμιμης χρησιμοποίησης υγραερίου κινητήρων

Αρθρο 1
Υποχρεώσεις των εταιριών εμπορίας υγραερίων και μεθανίου

Οι εταιρίες εμπορίας υγραερίων υποχρεούνται:

1. Να τηρούν βιβλίο αποθήκης θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στο οποίο θα καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες οι τελωνιζόμενες ποσότητες υγραερίου κινητήρων, κατά παραστατικό θέσης σε ανάλωση (αριθμός και ημερομηνία παραστατικού, ποσότητα σε χιλιόγραμμα και οι κατά τιμολόγιο/δελτίο αποστολής πωλούμενες ποσότητες του υγραερίου κινητήρων σε χιλιόγραμμα). Αντί του βιβλίου αποθήκης, οι εταιρίες εμπορίας υγραερίου μπορούν να χρησιμοποιούν το τηρούμενο βάσει του Κ.Β.Σ. βιβλίο αποθήκης, εφόσον είναι δυνατή η καταχώρηση σ' αυτό των παραπάνω στοιχείων σε ιδιαίτερη στήλη.

2. Να αναγραφούν υποχρεωτικά στα τιμολόγια/δελτία αποστολής, με τα οποία διακινείται το υγραέριο προς τα πρατήρια:

- το όνομα και τη διεύθυνση του πρατηρίου υγραερίου κινητήρων,
- η ένδειξη "ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ" σε εμφανές σημείο,
- η ποσότητα υγραερίου κινητήρων σε χιλιόγραμμα και λίτρα,
- το ειδικό βάρος του μεταφερόμενου υγραερίου, σε θερμοκρασία 15ο Κελσίου,
- ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος και
- η ημερομηνία και ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου οχήματος.

Τα παραπάνω εκδιδόμενα τιμολόγια/δελτία αποστολής θα περιλαμβάνουν και ένα επιπλέον αντίτυπο, που θα αναγράφει την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ". Το αντίτυπο αυτό θα συνοδεύει το προϊόν, μαζί με το αντίτυπο, που προορίζεται για τον παραλήπτη - πρατηριούχο.

Αρθρο 2
Διαδικασία παράδοσης - παραλαβής

1. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγραερίου κινητήρων υποχρεούνται να τηρούν το δελτίο διαδρομής, που προβλέπεται από το άρθρο 430β' της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με την αριθμ. 3/1993 όμοια διάταξη. Το δελτίο διαδρομής πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο που ενεργούν οι εντεταλμένοι υπάλληλοι.

2. Σε κάθε παράδοση υγραερίου κινητήρων στο πρατήριο, θα αναγράφεται, με ευθύνη του οδηγού - μεταφορέα και του πρατηριούχου - παραλήπτη, στην πίσω σελίδα των δύο αντιτύπων τιμολογίων/δελτίων αποστολής, που συνοδεύουν το προϊόν, η προ της παράδοσης "ένδειξη" του μετρητή ολικής καταγραφής (totaliser) κάθε αντλίας
υγραερίου κινητήρων, καθώς και η πράγματι παραληφθείσα ποσότητα, η πράξη δε αυτή θα προσυπογράφεται από τον οδηγό - μεταφορέα και τον πρατηριούχο - παραλήπτη.
Στη συνέχεια, το προοριζόμενο για το τελωνείο αντίτυπο του τιμολογίου/δελτίου αποστολής θα παραδίδεται από τον οδηγό του βυτιοφόρου στην εταιρία που το εξέδωσε.

Αρθρο 3
Υποχρεώσεις πρατηριούχων

1. Τα πρατήρια υγραερίου κινητήρων υποχρεούνται να καταχωρούν στο τηρούμενο από αυτά βιβλίο διακίνησης καυσίμων, βάσει του άρθρου 430γ' της αναφερόμενης στο άρθρο 2 της παρούσας αγορανομικής διάταξης, τα αναφερόμενα στην ανωτέρω αγορανομική διάταξη στοιχεία, αναγράφοντας επιπρόσθετα τις παραλαμβανόμενες με
βάση τα τιμολόγια/δελτία αποστολής ποσότητες υγραρίου σε λίτρα και χιλιόγραμμα.

2. Οι μετρητές ολικής καταγραφής (TOTALISERS) των αντλιών των πρατηρίων μολυβδοσφραγίζονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, για να αποτραπεί οποιαδήποτε επέμβαση σ' αυτούς.

Σε περίπτωση βλάβης των ανωτέρω μετρητών, που απαιτεί αντικατάστασή τους, ειδοποιείται, με μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρίας εμπορίας υγραερίων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία υποχρεούται, μέχρι την επομένη από την ειδοποίηση ημέρα, να αποστείλει υπάλληλο για να παραστεί στην αντικατάσταση του μετρητή από την εταιρία, να προβεί στη σφράγιση του νέου και στη λήψη των ενδείξεων του νέου και του αντικατασθέντος μετρητή, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο εις τριπλούν. Από ένα αντίγραφο του συντασσόμενου, κατά τα ανωτέρω, πρωτοκόλλου θα λαμβάνουν:

- το τελωνείο, για την τοποθέτησή του στον τηρούμενο από αυτό φάκελο για το συγκεκριμένο πρατήριο,
- η προμηθεύτρια εταιρία και
- ο πρατηριούχος για να ενημερώσει σχετικά το αναφερόμενο στην παραπάνω παράγραφο 1 βιβλίο, αναγράφοντας σ' αυτό την τελική ένδειξη του αντικατασταθέντος μετρητή και την ένδειξη έναρξης του νέου.

Αρθρο 4
Ελεγχος - τακτοποίηση παραστατικού τελωνισμού

1. Οι εταιρίες εμπορίας υγραερίου υποχρεούνται, εντός των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους, να υποβάλουν στο Τελωνείο κατάσταση, στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα αντίτυπα τιμολογίων/δελτίων αποστολής ή δελτίων αποστολής που προορίζονται για το Τελωνείο και στα οποία έχει συνταχθεί η πράξη παράδοσης και παραλαβής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσης. Στην κατάσταση αυτή θα καταχωρούνται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων/δελτίων αποστολής ή δελτίων αποστολής, η ποσότητα (σε χιλιόγραμμα και λίτρα) του υγραερίου κινητήρων που αναγράφονται σ' αυτά και η
επωνυμία του πρατηρίου, στο οποίο παραδόθηκε. Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα γίνεται στη συνέχεια από το Τελωνείο η τακτοποίηση των παραστατικών τελωνισμού, με πίστωση των αντίστοιχων ποσοτήτων, με τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω.

2. Τα τελωνεία Α' ή Β' τάξεως, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα πρατήρια πώλησης υγραερίου κινητήρων, υποχρεούνται στη συγκρότηση ομάδων ελέγχου από ένα τουλάχιστον τελωνειακό υπάλληλο και ένα χημικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους για τον έλεγχο αυτών, ως ακολούθως:

α. Με την έναρξη ισχύος της απόφασης προβαίνουν στην καταμέτρηση των υπαρχουσών στις δεξαμενές του πρατηρίου ποσοτήτων υγραερίου κινητήρων, στη μολυβδοσφράγιση του μετρητή ολικής καταγραφής (totaliser) κάθε αντλίας και καταγραφή των ενδείξεων αυτού, συντάσσοντας γι' αυτό σχετικό πρωτόκολλο εις τετραπλούν, το οποίο υπογράφεται από τους παραπάνω υπαλλήλους και τον πρατηριούχο. Εκ των τεσσάρων αντιτύπων του ανωτέρω πρωτοκόλλου, το πρώτο παραδίδεται στον πρατηριούχο, το δεύτερο κρατείται από το Τελωνείο ελέγχου του πρατηρίου σε ιδιαίτερο φάκελο για κάθε πρατήριο, το τρίτο αποστέλλεται στο τελωνείο, στο οποίο η προμηθεύουσα το πρατήριο εταιρία τελωνίζει το υγραέριο κινητήρων και το τέταρτο αποστέλλεται στην προμηθεύτρια εταιρία.

β. Μετά την ως άνω αρχική καταγραφή, προβαίνει σε τακτικούς, ανά τρίμηνο, ελέγχους του πρατηρίου, ως εξής:

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου λαμβάνει χώρα έλεγχος των εγγραφών του βιβλίου διακίνησης καυσίμων του πρατηρίου, που αφορούν τις παραλαβές και πωλήσεις υγραερίου, μέσα στο ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, σε συσχετισμό και με τα τηρούμενα για τις παραλαβές τιμολόγια/δελτία αποστολής, τις ενδείξεις των
μετρητών (totalisers) για τις πωλήσεις, καθώς και την καταμέτρηση των υπαρχόντων στις δεξαμενές αποθεμάτων.
Για τα αποτελέσματα του ελέγχου συντάσσεται έκθεση σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα, στην οποία αναγράφονται οι παραληφθείσες ποσότητες κατά τελωνείο θέσης σε ανάλωση αυτών, οι πωληθείσες ποσότητες, τα υπάρχοντα αποθέματα, καθώς και η τυχόν διαπιστωθείσα διαφορά, που φορολογήθηκε με το ΠΕΑΕ. Ενα αντίγραφο της παραπάνω εκθέσεως παραλαμβάνει ο πρατηριούχος, ένα κρατά το Τελωνείο ελέγχου για το φάκελο του συγκεκριμένου πρατηρίου που τηρεί στην υπηρεσία του και ένα αντίγραφο αποστέλλεται, εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου, στο τελωνείο που τέθηκε σε ανάλωση το υγραέριο κινητήρων. Σε περίπτωση που το υγραέριο τέθηκε σε ανάλωση σε περισσότερα του ενός τελωνεία, αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται σε κάθε ένα από αυτά τα τελωνεία.
Σε περίπτωση που διαπιστώνονται πωλήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις παραλαβές, πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις ανεκτών ορίων, προβαίνουν στη βεβαίωση και είσπραξη από τον πρατηριούχο των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστωθείσης διαφοράς με ΠΕΑΕ, επιφυλλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του τελωνειακού κώδικα. Η χρέωση των φορολογικών επιβαρύνσεων θα λαμβάνει χώρα, για μεν το ΦΠΑ, με βάση τη μεγαλύτερη τιμή αγοράς του υγραερίου, που προκύπτει από τα τιμολόγια/δελτία αποστολής του ελεγχόμενου τριμήνου, για δε τον ΕΦΚ, με βάση τον υψηλότερο συντελεστή που ίσχυσε στο ίδιο τρίμηνο.

γ. Το τελωνείο θέσης σε ανάλωση του υγραερίου κινητήρων, μετά την παραλαβή των παραπάνω εκθέσεων ελέγχου, προβαίνει στο συσχετισμό των ποσοτήτων, που αναφέρονται στα τιμολόγια/δελτία αποστολής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας, με τις εμφανιζόμενες στην έκθεση ως παραληφθείσες από το πρατήριο ποσότητες και, με βάση το συσχετισμό αυτό, εξοφλεί αντίστοιχες ποσότητες τελωνισθέντος υγραερίου στα σχετικά με αυτές εκκρεμή παραστατικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων

Αρθρο 5
Τακτοποίηση παραστατικών

1. Για την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών θέσης σε ανάλωση υγραερίων με χαμηλό συντελεστή που τελωνίσθηκαν πριν από το προβλεπόμενο με την παρούσα καθεστώς και μέχρι την εφαρμογή του στην πράξη, θα τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία:

α. Το ΙΒ' ΤΕΤΣ θα ζητήσει με έγγραφό του από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες να συντάξουν κατάσταση, στην οποία θα εμφανίζονται οι ποσότητες Υγραερίων που έχουν διατεθεί κατ' έτος, από 1.1.1993 μέχρι και την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας, για άλλες χρήσεις πλην της υγραεριοκίνησης, με βάση τα τιμολόγια πώλησής τους.
Συγκεκριμένα, στην κατάσταση αυτή θα περιλαμβάνονται ως στοιχεία ο αριθμός τιμολογίου, η ημερομηνία του και η ποσότητα που διατέθηκε με αυτό, καθώς και η συνολική ποσότητα κάθε έτους.
Μαζί με την ανωτέρω κατάσταση, οι εταιρίες θα υποβάλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι από τις αναγραφόμενες στις καταστάσεις ποσότητες καμία ποσότητα δεν έχει πωληθεί σε πρατήρια υγραεριοκίνησης, ούτε έχει κατ' άλλο τρόπο διατεθεί γι' αυτή τη χρήση.

β. Τα Τελωνεία στα οποία εκκρεμούν παραστατικά Τελωνισμού υγραερίων με χαμηλό συντελεστή ΕΦΚ (για άλλες χρήσεις), θα συντάξουν καταστάσεις, στις οποίες θα εμφανίζουν, με βάση τα εκκρεμή αυτά παραστατικά, τις ποσότητες που έχουν τεθεί μέσω των Τελωνείων αυτών σε ανάλωση κατ' έτος.

Συγκεκριμένα, στις καταστάσεις θα περιλαμβάνονται ως στοιχεία ο αριθμός και η ημερομηνία του παραστατικού Τελωνισμού, η εταιρία - παραλήπτης και η ποσότητα του τελωνισθέντος Υγραερίου.
Οι κατά τα ανωτέρω καταστάσεις, αφού βεβαιωθούν από τον προϊστάμενο του Τελωνείου, θα σταλούν σε δύο (2) αντίγραφα στο ΙΒ' ΤΕΤΣ.

γ. Το ΙΒ' ΤΕΤΣ, αφού παραλάβει από τις εταιρίες τις καταστάσεις της παρ. (α) και από τα Τελωνεία τις καταστάσεις της παρ. (β), θα προβεί στη συσχέτισή τους, για τη διαπίστωση της συμφωνίας των ποσοτήτων που αναφέρονται συνολικά στις καταστάσεις αυτές.
Αφού διαπιστωθεί η συμφωνία μεταξύ των ποσοτήτων που τελωνίσθηκαν και αυτών που διατέθηκαν από τις εταιρίες, το ΙΒ' ΤΕΤΣ θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας των αναγραφομένων στις καταστάσεις των εταιριών τιμολογίων πώλησης.
Κατά τον έλεγχο αυτό μπορεί, είτε να ζητήσει από τις εταιρίες την προσκόμιση αριθμού εκ των αναγραφομένων τιμολογίων μέχρι 1%, είτε να ορίσει ειδικό συνεργείο, το οποίο θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των λογιστικών στοιχείων στα γραφεία της εταιρίας.

δ. Εφόσον από τον, κατά τα ανωτέρω έλεγχο, διαπιστωθεί η ειλικρίνεια των υποβληθέντων στοιχείων, το ΙΒ' ΤΕΤΣ βεβαιώνει τούτο με σχετική πράξη του στις καταστάσεις των εταιριών, τις οποίες αρχειοθετεί σε ειδικό φάκελο, ενώ
παράλληλα βεβαιώνει, με πράξη του στις καταστάσεις των Τελωνείων, ότι οι αναγραφόμενες σ' αυτές ποσότητες υγραερίων χρησιμοποιήθηκαν νόμιμα για άλλες χρήσεις, τηρώντας το ένα αντίγραφο αυτών σε ειδικό φάκελο και το άλλο στο οικείο Τελωνείο.

ε. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές, βεβαιώνονται και εισπράττονται οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επιφυλλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του τελωνειακού κώδικα.

ζ. Τα Τελωνεία στα οποία εκκρεμούν παραστατικά τελωνισμού υγραερίων, μετά την παραλαβή από το ΙΒ' ΤΕΤΣ της κατάστασης βεβαιωμένης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα προβούν με βάση αυτή στην τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών. Για την εν λόγω τακτοποίηση τα Τελωνεία συντάσσουν επί του εκκρεμούς παραστατικού πράξη, στην οποία θα αναφέρουν ότι η τακτοποίησή τους γίνεται με βάση την παρούσα απόφαση.

2. Ολες οι καταστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο τηρούνται, τόσο από τα Τελωνεία τακτοποίησης των εκκρεμών παραστατικών, όσο και από το ΙΒ' ΤΕΤΣ, στο αρχείο τους, μέχρι την πολτοποίηση από την ΔΙΕΤΑ των παραστατικών, στα οποία αναφέρονται.

Αρθρο 6
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από 1.10.1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr