Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 49/2.8.2012 Παροχή Οδηγιών σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2012 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. πρωτ.: 49/2.8.2012
Παροχή Οδηγιών σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα , 2 Αυγούστου 2012
Αρ. Πρωτ. : 49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Προς:
1) Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων
2) Αυτοτελές Τμήμα ΓΕΜΗ/ ΓΓΕ
Κοιν/ση:
1) Γενική Γραμματεία Εμπορίου:
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
- Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων
2) Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.


Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ, στις συνεδριάσεις του της 25-7-2012 και 30-7-2012 με θέμα την ενιαία αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της διαδικασίας διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων/ αναρτήσεων, που θα προκύψουν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ1-941 οικ./27.4.2012, την Εγκύκλιο του ΓΓΕ Κ1-1184/12.6.2012 και του άρθρο 9 του ν. 3419/2005), καθόρισε τα εξής:

1. Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, με εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3419/2005, που ορίζει ότι : "Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλμένη" μπορούν να προβαίνουν σε διόρθωση των εσφαλμένων καταχωρίσεων (που έγιναν από τους υπόχρεους αυτοαπογραφής) εφόσον από τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα προκύπτουν τα ορθά στοιχεία που έπρεπε να καταχωρισθούν.

2. Επειδή στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3419/2005, ορίζεται ότι: "η διόρθωση και η μεταβολή, κατά την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιούνται, μετά από αίτηση του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται στις υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο....", οι υπόχρεοι οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. με αυτοαπογραφή (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ1-941 οικ./27.4.2012 , όπως ισχύει) και εκ παραδρομής προβούν σε εσφαλμένη καταχώριση στοιχείου ή πράξης ή σε εσφαλμένη ανάρτηση αρχείου, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης της εσφαλμένης καταχώρισης/ανάρτησης στην αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

Το σχετικό αίτημα διόρθωσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αποστολή ή την προσκόμιση των θεωρημένων πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών δικαιολογητικών προς την αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου αυτή, μόλις τα παραλάβει, να προβεί στον τελικό έλεγχο (αντιπαραβολή των καταχωρίσεων με τα υποβαλλόμενα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα/ δικαιολογητικά) και συνεπώς στις τελικές αντίστοιχες διορθώσεις.

Στην περίπτωση στην οποία η εσφαλμένη καταχώριση αφορά σε ανάρτηση μη ορθού αρχείου κάποιου εγγράφου, θα πρέπει τα προσκομιζόμενα επίσημα έγγραφα, να συνοδεύονται και από το ορθό αρχείο του εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., να καταχωρισθεί ή να αναρτηθεί το ορθό αρχείο.  

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβληθούν, από τον υπόχρεο και τα αντίστοιχα τέλη καταχώρισης /ανάρτησης του ορθού αρχείου.

3. Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτουμε υπόδειγμα αιτήσεως/δηλώσεως, προς την αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σχετικά με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών  και την διόρθωση τυχόν εσφαλμένων καταχωρήσεων/ αναρτήσεων.
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης