Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1285/24.10.1997 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α) "Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρία ("Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.") και άλλες διατάξεις", που αναφέρονται σε θέματα ελέγχου


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1285/24.10.1997
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α) "Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρία ("Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.") και άλλες διατάξεις", που αναφέρονται σε θέματα ελέγχου


Αθήνα 24 Οκτωβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1108217/3572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ.ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΆ, ΒΆ

ΠΟΛ.: 1285

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2526/1997 (ΦΕΚ 205ΑΆ) <<Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία (<<Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε>>) και άλλες διατάξεις>>, που αναφέρονται σε θέματα ελέγχου.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2526/1997 που αναφέρονται σε θέματα φορολογικών ελέγχων και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις, ειδικά για την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα της συνέχισης μη ολοκληρωθέντων ελέγχων σε διάφορες περιπτώσεις που δεν εκαλύπτοντο από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), όπως αυτές ίσχυαν αρχικά, αντιμετωπίσθηκε το θέμα της συνέχισηςμη ολοκληρωθέντων φορολογικών ελέγχων, σε περιπτώσεις μετάθεσης υπαλλήλων σε άλλη υπηρεσία.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8, Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'), συμπληρώθηκαν οι παραπάνω διατάξεις και αντιμετωπίσθηκε και το θέμα της συνέχισης μη ολοκληρωθέντων φορολογικών ελέγχων σε περιπτώσεις θανάτου, συνταξιοδότησης ή θέσεως σε αργία υπαλλήλου που συμμετείχε στον έλεγχο.
Ηδη, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, Ν.2526/1997, προστέθηκαν και νέα εδάφια στην παράγραφο 1 του άρθρου 57, Ν.2065/1992 και καλύπτεται πλέον και η συνέχιση μη ολοκληρωθέντων φορολογικών ελέγχων σε διάφορες περιπτώσεις διαρθρωτικών μεταβολών των υπηρεσιών, που έχουν ως συνέπεια και τη μεταβολή αρμοδιότητας ως προς την περαιτέρω διενέργεια των ελέγχων.

Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις, που ισχύουν από 8.10.1997, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις κατάργησης, ενοποίησης, διάσπασης ή μεταβολής της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ ή άλλων φορολογικών αρχών, οι μη ολοκληρωθέντες φορολογικοί έλεγχοι οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου μπορεί να συνεχίζονται από τους ίδιους υπαλλήλους, στους οποίους είχαν ανατεθεί, ανεξάρτητα αν αυτοί υπηρετούν πλέον σε υπηρεσία που δεν έχει αρμοδιότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θεωρείται ότι κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων, οι υπάλληλοι υπηρετούν στις φορολογικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων.

Η παραπάνω ρύθμιση αποσκοπεί βέβαια στην ταχύτερη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των μη ολοκληρωθέντων ελέγχων, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η εκ νέου ανάθεσή τους σε άλλους υπαλλήλους και κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ευρύτερων υπηρεσιακών μεταβολών που έχουν ήδη συντελεσθεί ή είναι σε εξέλιξη, όπως είναι η κατάργηση της ΥΠΕΔΑ και η έναρξη λειτουργίας του ΣΔΟΕ, καθώς και η ευρείας έκτασης ενοποίηση διαφόρων ΔΟΥ.
Εφόσον, λοιπόν, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ ή στις ΔΟΥ που προέκυψαν ή θα προκύψουν από ενοποίηση άλλων ΔΟΥ ή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που καλύπτεται από τη νέα ρύθμιση, εκκρεμούν, ως προς την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποθέσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, οι οποίες παραλήφθηκαν, κατά περίπτωση, από την ΥΠΕΔΑ, τις ενοποιηθείσες ΔΟΥ κ.λπ., για τις υποθέσεις αυτές παρέχεται η ευχέρεια συνέχισης και ολοκλήρωσης του ελέγχου από τους ίδιους υπαλλήλους στους οποίους οι έλεγχοι είχαν αρχικά ανατεθεί, ανεξάρτητα από την υπηρεσία που ήδη οι εν λόγω υπάλληλοι υπηρετούν.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να εκδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας πλέον υπηρεσίας σχετική εντολή συνέχισης του ελέγχου προς τους αρχικά ορισθέντες υπαλλήλους, ακόμη και αν συμπίπτει αυτοί να υπηρετούν στην ίδια την αρμόδια υπηρεσία, οι οποίοι και συνεχίζουν τον έλεγχο στην υπηρεσία που ήδη υπηρετούν και παραδίδουν αρμοδίως τη σχετική έκθεση ελέγχου, κατά το δυνατό συντομότερα.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η έκθεση θα ελέγχεται και θα θεωρείται από τον επόπτη ελέγχου και τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την ολοκλήρωση του ελέγχου υπηρεσίας.

Είναι ευνόητο ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες για οποιοδήποτε λόγο είναι δυσχερής η συνέχιση του ελέγχου από τους αρχικά ορισθέντες υπαλλήλους, ο έλεγχος, αναγκαστικά πλέον, θα ανατίθεται εξ αρχής σε άλλους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίοι όμως θα λαμβάνουν υπόψη τους τις τυχόν διαπιστώσεις του μη ολοκληρωθέντος ελέγχου.

Σε ό,τι αφορά τις λοιπές κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα συγκρότησης ειδικών συνεργείων ελέγχου, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη παροχής σχετικών διευκρινίσεων, καθότι με τις διατάξεις αυτές γίνεται ουσιαστικά εναρμόνιση παλαιότερων διατάξεων με την υφιστάμενη σήμερα δομή των υπηρεσιών του Υπουργείου και τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης