Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιριών ορισμένων μορφών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-1978 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1978
βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιριών ορισμένων μορφών


ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιριών ορισμένων μορφών

( 78/660/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) ,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) ,

Εκτιμώντας :

ότι ο συντονισμός των εθνικών διατάξεων που αφορούν την διάρθρωση και το περιεχόμενο των ετησίων λογαριασμών , των ετησίων εκθέσεων , των μεθόδων αποτιμήσεως , καθώς και τη δημοσιότητα των εγγράφων αυτών , ιδίως της ανωνύμου εταιρίας και της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης , έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των εταίρων τους και των τρίτων .

ότι επβάλλεται ταυτόχρονος συντονισμός στους τομείς αυτούς για τις μορφές αυτές των εταιρίων εφ’ όσον , αφ’ ενός μεν οι δραστηριότητες των εταιρίων αυτών συχνά επεκτείνονται πέρα από τα όρια του εθνικού τους εδάφους και , αφ’ ετέρου παρέχουν ως μόνη εγγύηση έναντι των τρίτων την εταιρική τους περιουσία ότι , επιπλέον , η αναγκαιότητα και το επείγον για ένα τέτοιο συντονισμό αναγνωρίσθηκε και επιβεβαιώθηκε από το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση ζ ) της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (3) .

ότι ακόμη είναι χρήσιμη , η θέσπιση στην Κοινότητα ισοδυνάμων ελαχίστων νομικών προϋποθέσεων σχετικά με την έκταση των δημοσιευομένων οικονομικών πληροφοριών από τις ανταγωνιστικές εταιρίες .

ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί επιβάλλεται να δίνουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας , της οικονομικής της θέσεως και των κερδών ή ζημιών ότι , για το σκοπό αυτό , πρέπει για τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως να καθιερωθούν υποχρεωτικά υποδείγματα και ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα ελάχιστο περιεχόμενο για το προσάρτημα των ετησίων λογαριασμών και της ετήσιας εκθέσεως ότι όμως πρέπει να επιτραπούν εξαιρέσεις για μερικές εταιρίες μικρότερης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας .

ότι οι διάφορες μέθοδοι αποτιμήσεως πρέπει να ενοποιηθούν κατά το αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν συγκρίσιμες και ισότιμες πληροφορίες ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί όλων των εταιρίων στις οποίες η οδηγία έχει εφαρμογή πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με την οδηγία 68/151/ΕΟΚ δύνανται εν τούτοις και σ’ αυτή την περίπτωση να γίνουν δεκτές ορισμένες εξαιρέσεις για μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρίες .

ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να ελέγχονται από πρόσωπα αρμόδια για τον σκοπό αυτό , των οποίων τα ελάχιστα προσόντα θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερου συντονισμού και ότι μόνο μικρές εταιρίες μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση ελέγχου .

ότι όταν η εταιρία ανήκει σε όμιλο , είναι ευκταίο να δημοσιεύονται οι ετήσιοι λογαριασμοί του ομίλου που θα δίνουν την πραγματική εικόνα των δραστηριοτήτων του ότι , μέχρι να τεθεί σε ισχύ η οδηγία για τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς ομίλου , είναι απαραίτητο να προβλεφθούν αποκλίσεις σε ορισμένες διατάξεις της παρούσης οδηγίας .

ότι , για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που προέρχονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε μερικά Κράτη μέλη , πρέπει η προθεσμία για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας αυτής να είναι μεγαλύτερη από την προθεσμία που γενικά αναγνωρίζεται σε σχετικές περιπτώσεις ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

1 . Τα μέτρα συντονισμού που εισάγονται με αυτή την οδηγία ισχύουν για τις νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των Κρατών μελών που αφορούν εταιρίες των ακολούθων νομικών μορφών :

- Για τη Γερμανία :

die Aktiengesellschaft , die Kommanditgesellschaft auf Aktien , die Gesellschaft mit beschrankter Haftung .

- Για το Βέλγιο :

la societe anonyme de naamloze vennootschap , la societe en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen , la societe de personnes a responsabilite limitee de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid .

- Για τη Δανία :

aktieselskaber , kommanditaktieselskaber , anpartsselskaber .

- Για τη Γαλλία :

la societe anonyme , la societe en commandite par actions , la societe a responsabilite limitee .

- Για την Ιρλανδία :

public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee .

- Για την Ιταλία :

la societa per azioni , la societa in accomandita per azioni , la societa a responsabilita limitata .

- Για το Λουξεμβούργο :

la societe anonyme , la societe en commandite par actions , la societe a responsabilite limitee .

- Για την Ολλανδία :

de naamloze vennootschap , de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .

- Για το Ηνωμένο Βασίλειο :

public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee

2 . Μέχρι μεταγενέστερου συντονισμού , τα Κράτη μέλη δύνανται να μη εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρούσης οδηγίας στις Τράπεζες και στα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα καθώς και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις .

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 2

1 . Οι ετήσιοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν : Τον Ισολογισμό , τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το Προσάρτημα . Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο .

2 . Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να καταρτίζονται με σαφήνεια και ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία .

3 . Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να δίδουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και παθητικού , της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας .

4 . Όπου η εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας δεν αρκεί για την διαμόρφωση της πραγματικής εικόνας σύμφωνα με την έννοια της παραγράφου 3 , πρέπει να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες .

5 . Όπου σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εφαρμογή μιας διατάξεως της οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση της παραγράφου 3 , επιβάλλεται η παρέκκλιση από την διάταξη αυτή προκειμένου να αποδοθεί η πραγματική εικόνα κατά την έννοια της παραγράφου 3 . Κάθε τέτοια παρέκκλιση πρέπει να αναφέρεται στο παράρτημα και να δικαιολογείται επαρκώς . Πρέπει να παρατίθενται οι επιδράσεις της στο ενεργητικό και παθητικό , την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα . Τα Κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν τις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις και να θεσπίσουν τους σχετικούς κανόνες εξαιρέσεως .

6 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν ή να απαιτήσουν την αναγραφή και άλλων πληροφοριών στους ετήσιους λογαριασμούς εκτός αυτών που καθιερώνονται με αυτή την οδηγία ως υποχρεωτικές .

ΤΜΗΜΑ 2

Γενικές διατάξεις σχετικά με τον Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσεως

Άρθρο 3

Η δομή του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως , ειδικά ως προς τη μορφή που επιλέγεται για την εμφάνισή τους , επιβάλλεται να μην υφίσταται αλλαγές από τη μια χρήση στην άλλη . Αποκλίσεις από την αρχή επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις . Κάθε τέτοια απόκλιση θα αναφέρεται στο προσάρτημα επαρκώς αιτιολογημένη .

Άρθρο 4

1 . Στον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα άρθρα 9 , 10 και 23 μέχρι 26 πρέπει να εμφανίζονται χωριστά και με τη σειρά που καθιερώνεται . Περαιτέρω ανάλυση των λογαριασμών επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα τηρείται η διάρθρωση των υποδειγμάτων . Νέοι λογαριασμοί επιτρέπεται να προστίθενται , υπό τον όρο ότι το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε άλλο προβλεπόμενο στα υποδείγματα . Τα Κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν τέτοιες περαιτέρω αναλύσεις ή προσθήκες .

2 . Η διάρθρωση , η ονοματολογία και η ορολογία των λογαριασμών του ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που φέρουν αραβικούς αριθμούς πρέπει να προσαρμόζονται όταν τούτο επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα της επιχειρήσεως . Τέτοιες προσαρμογές είναι δυνατό να επιβάλλονται από τα Κράτη μέλη για επιχειρήσεις που ανήκουν σε ορισμένο κλάδο της οικονομίας .

3 . Οι λογαριασμοί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που φέρουν αραβικούς αριθμούς μπορούν να συγχωνεύονται όπου :

α ) τα ποσά τους είναι ασήμαντα σε σχέση με τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 3 , ή

β ) η συγχώνευση επιτρέπει μεγαλύτερη σαφήνεια , υπό τον όρο ότι τα συγχωνευόμενα στοιχεία αναγράφονται χωριστά στο προσάρτημα . Τα Κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν μια τέτοια συγχώνευση .

4 . Κάθε λογαριασμός του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως , θα αναγράφεται μαζί με το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσεως . Τα Κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν ότι , όπου τα ποσά δεν είναι συγκρίσιμα , τα ποσά που αφορούν την προηγούμενη χρήση θα αναμορφώνονται . Εφ’ όσον δεν είναι συγκρίσιμα και αναμορφωθούν , γίνεται μνεία στο προσάρτημα με επαρκή σχολιασμό .

5 . Λογαριασμοί του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τους οποίους δεν υπάρχουν ποσά δεν αναγράφονται , εκτός εάν προέκυψε αντίστοιχο ποσό στην προηγούμενη χρήση κατά την έννοια της παραγράφου 4 .

Άρθρο 5

1 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 , τα Κράτη μέλη δικαιούνται να θεσπίσουν ειδική διάρθρωση για τους ετήσιους λογαριασμούς των εταιρίων επενδύσεων και των εταιρίων χαρτοφυλακίου υπό τον όρο ότι η δομή αυτή δίδει εικόνα των επιχειρήσεων τούτων ισοδύναμη με την επιβαλλόμενη από το άρθρο 2 παράγραφος 3 .

2 . Κατά την έννοια αυτής της οδηγίας ως « εταιρίες επενδύσεων » θεωρούνται μόνο :

α ) οι εταιρίες των οποίων αποκλειστικό αντικείμενο είναι να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σε διάφορα αξιόγραφα , σε διάφορες ακίνητες αξίες ή σε άλλες αξίες με μόνη επιδίωξη να κατανέμουν τους κινδύνους από επενδύσεις και να ωφελούνται οικονομικά οι μέτοχοί τους από τα αποτελέσματα της διαχειρίσεως του ενεργητικού τους .

β ) οι εταιρίες που είναι συνδεδεμένες με εταιρίες επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου , αν μοναδικός σκοπός τους είναι η απόκτηση εξοφλημένων μετοχών που εξεδόθησαν από τις εν λόγω εταιρίες επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 20 παράγραφος 1 περίπτωση η ) της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ (4) .

3 . Ως « εταιρίες χαρτοφυλακίου » κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας θεωρούνται μόνο οι εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την απόκτηση συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις και τη διαχείριση και αξιοποίηση των συμμετοχών αυτών , χωρίς άμεση ή έμμεση ανάμιξη στη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών αλλά με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν ως μέτοχοι ή εταίροι . Η τήρηση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων πρέπει να μπορεί να ελέγχεται από διοικητική ή δικαστική αρχή .

Άρθρο 6

Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν την προσαρμογή της διαρθρώσεως του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως ώστε να γίνεται εμφανής η διάθεση των κερδών ή η κάλυψη των ζημιών .

Άρθρο 7

Απαγορεύεται οιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού ή μεταξύ Εσόδων και Εξόδων .

ΤΜΗΜΑ 3

Διάρθρωση του Ισολογισμού

Άρθρο 8

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού τα Κράτη μέλη υιοθετούν τον ένα ή και τους δύο τύπους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 9 και 10 . Αν ένα Κράτος μέλος υιοθετήσει και τους δύο , μπορεί να επιτρέψει στις εταιρίες την επιλογή .

Άρθρο 9

Ενεργητικό

Α . Καλυφθέν και μη καταβεβλημένο κεφάλαιο

εξ ου ληξιπρόθεσμο

( Αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εγγραφή του ληξιπρόθεσμου μέρους του κεφαλαίου στο παθητικό , τότε το ληξιπρόθεσμο αλλά μη καταβληθέν μέρος του κεφαλαίου πρέπει να εμφανίζεται στη θέση Α ή στη θέση Δ II 5 του ενεργητικού ) .

Β . Έξοδα ιδρύσεως

Όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφόσον αυτή επιτρέπει να εμφανίζονται στο ενεργητικό . Η εθνική νομοθεσία μπορεί επίσης να προβλέπει την εμφάνιση των εξόδων ιδρύσεως σαν πρώτο λογαριασμό στα « Άϋλα πάγια στοιχεία » .

Γ . Πάγια στοιχεία

I . Άϋλα πάγια στοιχεία

1 . Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως , εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφάνισή τους στο ενεργητικό .

2 . Άδειες παραχωρήσεως , διπλώματα ευρεσιτεχνίας , άδειες εκμεταλλεύσεως , σήματα και παρόμοια δικαιώματα και αξίες εφόσον :

α ) αποκτήθηκαν εξ επαχθούς αιτίας και δεν εμφανίζονται στο λογαριασμό Γ I 3 ή

β ) δημιουργήθηκαν από την επιχείρηση , εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφάνισή τους στο ενεργητικό .

3 . Φήμη και πελατεία , εφόσον αποκτήθηκαν εξ επαχθούς αιτίας .

4 . Καταβληθείσες προκαταβολές .

II . Ενσώματα πάγια στοιχεία

1 . Γήπεδα και κτίρια .

2 . Τεχνικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα .

3 . Λοιπές εγκαταστάσεις , εργαλεία , έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός .

4 . Καταβληθείσες προκαταβολές και ενσώματα πάγια στοιχεία υπό κατασκευή .

III . Πάγια χρηματικά και οικονομικά στοιχεία

1 . Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

2 . Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ( μακράς διαρκείας ) .

3 . Συμμετοχές .

4 . Απαιτήσεις από επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει δεσμός συμμετοχής .

5 . Λοιποί τίτλοι με χαρακτήρα παγίων στοιχείων .

6 . Λοιπές απαιτήσεις μακράς διαρκείας .

7 . Ίδιες μετοχές ή ίδια μερίδια ( με ένδειξη της ονομαστικής τους αξίας ή , αν δεν υπάρχει , της λογιστικής τους αξίας εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφάνισή τους στον Ισολογισμό ) .

Δ . Κυκλοφορούν Ενεργητικό

I . Αποθέματα

1 . Πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά .

2 . Προϊόντα στο στάδιο της κατεργασίας .

3 . Έτοιμα προϊόντα και εμπορεύματα .

4 . Καταβληθείσες προκαταβολές .

II . Απαιτήσεις

( Κονδύλια που είναι εισπρακτέα μετά από ένα χρόνο πρέπει να εμφανίζονται χωριστά στον καθένα από τους παρακάτω λογαριασμούς ) .

1 . Πελάτες .

2 . Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

3 . Απαιτήσεις από επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει δεσμός συμμετοχής .

4 . Λοιπές απαιτήσεις .

5 . Κεφάλαιο καλυφθέν , ληξιπρόθεσμο αλλά μη καταβεβλημένο ( εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει το κεφάλαιο τούτο να εμφανίζεται στο λογαριασμό Α του ενεργητικού ) .

6 . Λογαριασμοί Τάξεως ( εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει να εμφανίζονται στο λογαριασμό Ε του ενεργητικού ) .

III . Κινητές αξίες

1 . Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

2 . Ίδιες μετοχές ή ίδια μερίδια ( με ένδειξη της ονομαστικής τους αξίας ή , αν δεν υπάρχει , της λογιστικής τους αξίας , εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφάνισή τους στον Ισολογισμό ) .

3 . Λοιπές κινητές αξίες .

IV . Διαθέσιμα σε Τράπεζες και στο Ταμείο

Ε . Λογαριασμοί Τάξεως

( Εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στο λογαριασμό Δ II 6 του ενεργητικού ) .

Σ.Τ . Ζημίες χρήσεως

( Εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή της στο λογαριασμό Α VI του παθητικού ) .

Παθητικό

Α . Ίδια Κεφάλαια

I . Καλυφθέν κεφάλαιο

( Αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εγγραφή του ληξιπρόθεσμου μέρους του καλυφθέντος κεφαλαίου στον λογαριασμό αυτόν , τότε τα ποσά του καλυφθέντος και καταβεβλημένου κεφαλαίου πρέπει να εμφανίζονται χωριστά ) .

II . Διαφορά εξ εκδόσεως μετοχών και ομολογιών « υπέρ το άρτιο »

III . Αποθεματικό αναπροσαρμογής

IV . Αποθεματικά

1 . Τακτικό αποθεματικό ( εφόσον η εθνική νομοθεσία απαιτεί τον σχηματισμό του ) .

2 . Αποθεματικά για ίδιες μετοχές ή ίδια μερίδια ( εφόσον το απαιτεί η εθνική νομοθεσία και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 περίπτωση β ) της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ ) .

3 . Αποθεματικά προβλεπόμενα από το καταστατικό .

4 . Λοιπά αποθεματικά .

V . Αποτελέσματα μεταφερόμενα « εις νέον »

VI . Αποτελέσματα της χρήσεως

( Εκτός αν η εθνική νομοθεσία απαιτεί το στοιχείο αυτό να εμφανίζεται στο λογαριασμό ΣΤ του ενεργητικού ή στο λογαριασμό Ε του παθητικού ) .

Β . Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη

1 . Προβλέψεις για συντάξεις και παρόμοιες υποχρεώσεις .

2 . Προβλέψεις για φόρους .

3 . Λοιπές προβλέψεις .

Γ . Υποχρεώσεις

( Ποσά που είναι πληρωτέα εντός έτους και ποσά που είναι πληρωτέα μετά παρέλευση έτους πρέπει να εμφανίζονται χωριστά σε κάθε ένα από τους κατωτέρω λογαριασμούς όπως στο σύνολο των λογαριασμών αυτών . )

1 . Ομολογιακά δάνεια , με χωριστή εμφάνιση των μετατρεψίμων σε κεφάλαιο .

2 . Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα .

3 . Ληφθείσες προκαταβολές παραγγελιών εφόσον δεν εμφανίζονται αφαιρετικά από τα αποθέματα κατά τρόπο σαφή .

4 . Προμηθευτές .

5 . Γραμμάτια πληρωτέα .

6 . Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

7 . Υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει δεσμός συμμετοχής .

8 . Λοιπές υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεώσεων προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις .

9 . Λογαριασμοί τάξεως ( εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνιση των λογαριασμών αυτών στο λογαριασμό Δ του Παθητικού ) .

Δ . Λογαριασμοί τάξεως

( Εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στο λογαριασμό Γ 9 του παθητικού ) .

Ε . Κέρδη χρήσεως

( Εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφανισή τους στο λογαριασμό Α VI του παθητικού ) .

Άρθρο 10

Α . Κεφάλαιον καλυφθέν και μη καταβεβλημένο

εξ ου ληξιπρόθεσμο

( εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει το ληξιπρόθεσμο μέρος του κεφαλαίου να εμφανίζεται στον λογαριασμό Λ του παθητικού . Στην περίπτωση αυτή το τμήμα του κεφαλαίου που είναι ληξιπρόθεσμο εμφανίζεται στη θέση Α ή στη θέση Δ II 5 του ενεργητικού ) .

Β . Έξοδα ιδρύσεως

Όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφόσον αυτή επιτρέπει την εμφάνισή τους στο ενεργητικό . Η εθνική νομοθεσία μπορεί επίσης να προβλέπει να εμφανίζονται τα Έξοδα Ιδρύσεως σαν πρώτος λογαριασμός στα « Άϋλα πάγια στοιχεία » .

Γ . Πάγια Στοιχεία

I . Άϋλα πάγια στοιχεία

1 . Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως , εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφάνισή τους στο ενεργητικό .

2 . Άδειες παραχωρήσεως , διπλώματα ευρεσιτεχνίας , άδειες εκμεταλλεύσεως , σήματα και παρόμοια δικαιώματα και αξίες εφόσον :

α ) αποκτήθηκαν εξ έπαχθους αιτίας και δεν εμφανίζονται στο λογαριασμό Γ I 3 , ή

β ) δημιουργήθηκαν από την επιχείρηση , εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφάνισή τους στο ενεργητικό .

3 . Φήμη και πελατεία , εφόσον αποκτήθηκαν εξ επαχθούς αιτίας .

4 . Καταβληθείσες προκαταβολές .

II . Ενσώματα πάγια στοιχεία

1 . Γήπεδα και κτίρια .

2 . Τεχνικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα .

3 . Άλλες εγκαταστάσεις , εργαλεία , έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός .

4 . Προκαταβολές και υπό κατασκευή ενσώματα πάγια στοιχεία .

III . Πάγια χρηματικά και οικονομικά στοιχεία

1 . Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

2 . Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

3 . Συμμετοχές .

4 . Απαιτήσεις από επιχειρήσεις με τις οποίες η εταιρία έχει δεσμό συμμετοχής .

5 . Λοιποί τίτλοι με χαρακτήρα παγίων στοιχείων .

6 . Λοιπές απαιτήσεις .

7 . Ίδιες μετοχές ή ίδια μερίδια ( με ένδειξη της ονομαστικής τους αξίας ή , αν δεν υπάρχει , της λογιστικής τους αξίας , εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφάνισή τους στον ισολογισμό ) .

Δ . Κυκλοφορούν ενεργητικό

I . Αποθέματα

1 . Πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά .

2 . Προϊόντα στο στάδιο της κατεργασίας .

3 . Έτοιμα προϊόντα και εμπορεύματα .

4 . Καταβληθείσες προκαταβολές .

II . Απαιτήσεις

( Κονδύλια που είναι εισπρακτέα μετά από ένα χρόνο πρέπει να εμφανίζονται χωριστά στον καθένα από τους παρακάτω λογαριασμούς . )

1 . Πελάτες .

2 . Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

3 . Απαιτήσεις από επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει δεσμός συμμετοχής .

4 . Λοιπές απαιτήσεις .

5 . Κεφάλαιο καλυφθέν ληξιπρόθεσμο αλλά μη καταβεβλημένο ( εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει το κεφάλαιο τούτο να εμφανίζεται στο λογαριασμό Α ) .

6 . Λογαριασμοί τάξεως ( εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει να εμφανίζονται στο λογαριασμό Ε του ενεργητικού ) .

III . Κινητές αξίες

1 . Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

2 . Ίδιες μετοχές ή ίδια μερίδια ( με ένδειξη της ονομαστικής τους αξίας ή , αν δεν υπάρχει , της λογιστικής αξίας εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφάνισή τους στον ισολογισμό ) .

3 . Λοιπές κινητές αξίες .

IV . Διαθέσιμα σε Τράπεζες και στο Ταμείο

Ε . Λογαριασμοί τάξεως

( Εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στη θέση Δ II 6 ) .

ΣΤ . Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ποσά που είναι πληρωτέα εντός έτους ) .

1 . Ομολογιακά δάνεια με διαχωρισμό των μετατρεψίμων σε κεφάλαιο .

2 . Υποχρεώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα .

3 . Ληφθείσες προκαταβολές παραγγελιών εφόσον δεν εμφανίζονται αφαιρετικά από τα αποθέματα κατά τρόπο σαφή .

4 . Προμηθευτές .

5 . Γραμμάτια πληρωτέα .

6 . Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

7 . Υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει δεσμός συμμετοχής .

8 . Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεώσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις .

9 . Λογαριασμοί τάξεως ( εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στην θέση Κ ) .

Ζ . Κυκλοφορούν ενεργητικό ( λαβανομένων υπόψη των λογαριασμών τάξεως , όταν εμφανίζονται στη θέση Ε ) υπερβαίνον τις υποχρεώσεις που είναι πληρωτέες εντός έτους ( λαμβανομένων υπόψη των λογαριασμών τάξεως όταν εμφανίζονται στη θέση Κ ) .

Η . Συνολικό ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμο παθητικό

Θ . Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ποσά πληρωτέα πέραν του έτους )

1 . Ομολογιακά δάνεια με διαχωρισμό των μετατρεψίμων σε κεφάλαιο .

2 . Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα .

3 . Ληφθείσες προκαταβολές παραγγελιών εφόσον δεν εμφανίζονται αφαιρετικά από τα αποθέματα κατά τρόπο σαφή .

4 . Προμηθευτές .

5 . Γραμμάτια πληρωτέα .

6 . Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

7 . Υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει δεσμός συμμετοχής .

8 . Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεώσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις .

9 . Λογαριασμοί τάξεως ( εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στη θέση Κ ) .

I . Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα

1 . Προβλέψεις για συντάξεις και παρόμοιες υποχρεώσεις .

2 . Προβλέψεις για φόρους .

3 . Λοιπές προβλέψεις .

Κ . Λογαριασμοί τάξεως

( Εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στις θέσεις ΣΤ 9 ή Θ 9 ή και στις δύο ) .

Λ . Ίδια κεφάλαια

I . Καλυφθέν κεφάλαιο

( Αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει το ληξιπρόθεσμο μέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου να εμφανίζεται στο λογαριασμό αυτό , τότε αναγράφεται χωριστά το καλυφθέν κεφάλαιο και το καταβληθέν κεφάλαιο ) .

II . Διαφορά εξ εκδόσεως μετοχών « υπέρ το άρτιο »

III . Αποθεματικό αναπροσαρμογής

IV . Αποθεματικά

1 . Τακτικό αποθεματικό εφόσον η εθνική νομοθεσία απαιτεί το σχηματισμό του .

2 . Αποθεματικά για ίδιες μετοχές ή ίδια μερίδια εφόσον το απαιτεί η εθνική νομοθεσία και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 περίπτωση β ) της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ .

3 . Αποθεματικά προβλεπόμενα από το καταστατικό .

4 . Λοιπά αποθεματικά .

ς . Αποτελέσματα μεταφερόμενα « εις νέον »

VI . Αποτελέσματα της χρήσεως

Άρθρο 11

Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σε εταιρίες που στην ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού δεν ξεπερνούν τα όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια :

- σύνολο ισολογισμού : 1 000 000 ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες ,

- καθαρές πωλήσεις : 2 000 000 ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες ,

- μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη διάρκεια της χρήσεως : 50 άτομα

να συντάσσουν συνοπτικό ισολογισμό στον οποίο να περιλαμβάνονται μόνο οι λογαριασμοί που φέρουν στοιχεία και λατινικούς αριθμούς που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 , αναγράφοντας χωριστά τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρένθεση του λογαριασμού Δ II του ενεργητικού και Γ του παθητικού στο άρθρο 9 και του λογαριασμού Δ του άρθρου 10 , αλλά συνολικά για κάθε σχετικό λογαριασμό .

Άρθρο 12

1 . Όταν στην ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της , μία εταιρία υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 11 επί δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις , το γεγονός τούτο συνεπάγεται την εφαρμογή της παρεκκλίσεως που προβλέπεται στο άρθρο αυτό .

2 . Κατά την μετατροπή τους σε εθνικό νόμισμα , τα ποσά που αναφέρονται σε ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες στο άρθρο 11 , μπορεί να αυξηθούν το πολύ έως 10 % .

3 . Το σύνολο ισολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 11 περιλαμβάνει τα στοιχεία Α μέχρι Ε του ενεργητικού στην διάταξη του άρθρου 9 ή τα στοιχεία Α μέχρι Ε στην διάταξη του άρθρου 10 .

Άρθρο 13

1 . Όταν ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού αφορά περισσότερους του ενός λογαριασμούς , η σχέση προς τους άλλους λογαριασμούς θα αναγράφεται ή κάτω από το λογαριασμό ή στο προσάρτημα , εφόσον τούτο είναι χρήσιμο για την κατανόηση των ετησίων λογαριασμών .

2 . Ίδιες μετοχές και ίδια μερίδια ή μετοχές και μερίδια συνδεδεμένων επιχειρήσεων μπορούν να εμφανίζονται μόνο στη θέση που προβλέπεται γι’ αυτές .

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί υπό τη μορφή εγγυήσεως , αν δεν υπάρχει υποχρέωση εμφανίσεώς τους στο παθητικό , εμφανίζονται με σαφήνεια στο κάτω μέρος του ισολογισμού ή στο προσάρτημα των ετησίων λογαριασμών . Οι υποχρεώσεις αυτές διακρίνονται ανάλογα με τις κατηγορίες εγγυήσεων που προβλέπει η εθνική νομοθεσία . Ρητά αναφέρονται οι δοθείσες εμπράγματες ασφάλειες . Αν οι υποχρεώσεις αυτές αναλαμβάνονται έναντι συνδεδεμένων επιχειρήσεων , πρέπει να εμφανίζονται χωριστά .

ΤΜΗΜΑ 4

Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του ισολογισμού

Άρθρο 15

1 . Η εμφάνιση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων στο πάγιο ή το κυκλοφορούν ενεργητικό εξαρτάται από τον σκοπό των στοιχείων αυτών .

2 . Πάγιο ενεργητικό αποτελούν τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχειρήσεως .

3 . α ) Οι μεταβολές των διαφόρων παγίων στοιχείων εμφανίζονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα . Προς τούτο , με αφετηρία την τιμή κτήσεως ή το κόστος κατασκευής κάθε παγίου στοιχείου , πρέπει να εμφανίζονται χωριστά αφ’ ενός οι προσθήκες , οι μειώσεις και οι μεταφορές κατά την διάρκεια της χρήσεως , αφ’ ετέρου οι συσσωρευμένες διορθώσεις αξιών μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της χρήσεως , οι προσθήκες των διορθώσεων που έγιναν μέσα στη χρήση και οι τυχόν τακτοποιήσεις του κονδυλίου των διορθώσεων προγενεστέρων χρήσεων . Οι διορθώσεις αξιών εμφανίζονται στον ισολογισμό αφαιρετικά από τα σχετικά κονδύλια ή στο προσάρτημα .

β ) Αν , κατά τον χρόνο συντάξεως των πρώτων ετησίων λογαριασμών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία , η τιμή κτήσεως ή το κόστος κατασκευής ενός στοιχείου του παγίου ενεργητικού δεν μπορεί να υπολογισθεί χωρίς δυσανάλογα έξοδα και καθυστερήσεις , η αναπόσβεστη αξία στην αρχή της χρήσεως μπορεί να θεωρηθεί σαν τιμή κτήσεως ή κόστος κατασκευής . Στην περίπτωση εφαρμογής της παρούσης περιπτώσεως θα γίνεται σχετική μνεία στο προσάρτημα .

γ ) Όπου εφαρμόζεται το άρθρο 33 , οι μεταβολές των διαφόρων παγίων στοιχείων που αναφέρονται στην περίπτωση α αυτής της παραγράφου εμφανίζονται με αφετηρία την τιμή κτήσεως ή το κόστος κατασκευής που προέκυψε από την αναπροσαρμογή .

4 . Η παράγραφος 3 περίπτωση α ) και β ) έχει εφαρμογή και στην εμφάνιση των « εξόδων ιδρύσεως » .

Άρθρο 16

Δικαιώματα επί ακινήτων και λοιπά παρόμοια δικαιώματα ιδιοκτησίας όπως τα καθορίζει η εθνική νομοθεσία εμφανίζονται στους λογαριασμούς « γήπεδα και κτίρια » .

Άρθρο 17

Για τους σκοπούς της παρούσης οδηγίας με τον όρο « συμμετοχή » νοούνται δικαιώματα στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων , ενσωματούμενα σε τίτλους ή όχι , και τα οποία , δημιουργώντας διαρκή δεσμό ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις , προορίζονται να συμβάλουν στις δραστηριότητες της εταιρίας αυτής . Η κατοχή τμήματος του κεφαλαίου μιας εταιρίας θα θεωρηθεί ότι σημαίνει « συμμετοχή » όταν το τμήμα τούτο υπερβαίνει το όριο που καθορίστηκε από τα Κράτη μέλη , και το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 20 % .

Άρθρο 18

Έξοδα που έγιναν κατά τη χρήση αλλά αφορούν την επομένη , και οποιαδήποτε έσοδα τα οποία , αν και αφορούν τη χρήση δεν θα είναι απαιτητά πριν από τη λήξη της , εμφανίζονται στους « λογαριασμούς τάξεως » . Τα Κράτη μέλη μπορούν , ακόμα , να καθορίσουν ότι τέτοια έσοδα θα περιλαμβάνονται στις « απαιτήσεις » . Όταν τα έσοδα αυτά είναι σημαντικά , τούτο πρέπει να αναφέρεται στο προσάρτημα .

Άρθρο 19

Οι διορθώσεις αξιών περιλαμβάνουν όλες τις προσαρμογές , που αποσκοπούν στη μέτρηση της οριστικής ή μη απαξιώσεως των περιουσιακών στοιχείων , που διαπιστώθηκε κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού .

Άρθρο 20

1 . Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα προορίζονται να καλύψουν ζημίες ή απαιτήσεις τρίτων , η φύση των οποίων καθορίζεται με σαφήνεια και οι οποίες , κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι πιθανές ή βέβαιες , αλλά αβέβαιες ως προς το ποσό ή την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν .

2 . Επίσης τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη διενέργεια προβλέψεων για την κάλυψη εξόδων που δημιουργήθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση ή σε κάποια προηγούμενη και των οποίων η φύση είναι καθορισμένη με σαφήνεια , αλλά τα οποία κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι πιθανά ή βέβαια , αλλά αβέβαια ως προς το ποσό και την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν .

3 . Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα δεν μπορούν να έχουν σαν αντικείμενο τη διόρθωση των αξίων των στοιχείων ενεργητικού .

Άρθρο 21

Έσοδα που εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση αλλά αφορούν την επόμενη , μαζί με έξοδα τα οποία αν και αφορούν την κλειόμενη χρήση θα πληρωθούν την επομένη , πρέπει να εμφανίζονται στο λογαριασμό « Λογαριασμοί τάξεως » . Τα Κράτη μέλη μπορούν , όμως , να επιτρέψουν να περιλαμβάνονται αυτά τα έξοδα στις « υποχρεώσεις » . Όταν τέτοια έξοδα είναι σημαντικά , το ποσό τους πρέπει να αναφέρεται στο προσάρτημα .

ΤΜΗΜΑ 5

Διάρθρωση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Άρθρο 22

Για την εμφάνιση των « Αποτελεσμάτων Χρήσεως » τα Κράτη μέλη θα καθιερώσουν ένα ή περισσότερους τύπους από αυτούς που περιγράφονται στα άρθρα 23 μέχρι 26 . Αν ένα Κράτος μέλος καθιερώσει περισσότερους τύπους μπορεί να επιτρέψει στις εταιρίες να επιλέξουν ένα από αυτούς .

Άρθρο 23

1 . Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών .

2 . Μεταβολές στο απόθεμα των ετοίμων και των υπό επεξεργασία προϊόντων .

3 . Εργασίες που έγιναν από την επιχείρηση για ίδια χρήση της και περιελήφθησαν στο ενεργητικό της .

4 . Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως .

5 . α ) Αναλωθείσες πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά .

β ) Λοιπά έξοδα .

6 . Έξοδα προσωπικού :

α ) Μισθοί και ημερομίσθια .

β ) Κοινωνικές επιβαρύνσεις με διαχωρισμό όσον αφορούν συντάξεις .

7 . α ) Διορθώσεις αξίων των εξόδων ιδρύσεως και παγίων , άϋλων και ενσωμάτων στοιχείων .

β ) Διορθώσεις αξίων παγίων στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού στην έκταση που ξεπερνούν τα συνηθισμένα όρια για την επιχείρηση .

8 . Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως .

9 . Έσοδα από συμμετοχές , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

10 . Έσοδα από λοιπές επενδύσεις και δάνεια που θεωρούνται πάγια στοιχεία , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

11 . Τόκοι που προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

12 . Διορθώσεις αξίων των παγίων χρηματικών και οικονομικών στοιχείων και των κινητών αξίων του κυκλοφορούντος ενεργητικού .

13 . Τόκοι χρεωστικοί και παρόμοια έξοδα , με διαχωρισμό όσον αφορούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

14 . Φόροι επί των αποτελεσμάτων από τις συνήθεις δραστηριότητες .

15 . Αποτελέσματα από τις συνήθεις δραστηριότητες μετά την αφαίρεση των φόρων που τα βαρύνουν .

16 . Έκτακτα έσοδα .

17 . Έκτακτα έξοδα .

18 . Έκτακτα αποτελέσματα .

19 . Φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων .

20 . Λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω λογαριασμούς .

21 . Αποτελέσματα χρήσεως .

Άρθρο 24

Α . Έξοδα

1 . Μείωση αποθεμάτων των ετοίμων και των υπό επεξεργασία προϊόντων :

2 . α ) Αναλωθείσες πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά .

β ) Λοιπά έξοδα .

3 . Έξοδα προσωπικού :

α ) Μισθοί και ημερομίσθια .

β ) Κοινωνικές επιβαρύνσεις , με διαχωρισμό όσον αφορούν συντάξεις .

4 . α ) Διορθώσεις αξίων των εξόδων ιδρύσεως και παγίων , αϋλων και ενσωμάτων στοιχείων

β ) Διορθώσεις αξίων παγίων στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού , στην έκταση που ξεπερνούν τα συνηθισμένα όρια για την επιχείρηση .

5 . Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως .

6 . Διορθώσεις αξίων των παγίων χρηματικών και οικονομικών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού .

7 . Τόκοι χρεωστικοί και παρόμοια έξοδα , με διαχωρισμό όσον αφορούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

8 . Φόροι επί των από τελεσμάτων από τις συνήθεις δραστηριότητες .

9 . Κέρδη από τις συνήθεις δραστηριότητες μετά την αφαίρεση των φόρων που τα βαρύνουν .

10 . Έκτακτα έξοδα .

11 . Φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων .

12 . Λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω λογαριασμούς .

13 . Αποτελέσματα χρήσεως .

Β . Έσοδα

1 . Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών .

2 . Αύξηση αποθεμάτων των ετοίμων και υπό επεξεργασία προϊόντων .

3 . Εργασίες που έγιναν από την επιχείρηση για ιδία χρήση της και περιελήφθησαν στο ενεργητικό .

4 . Λοιπά έσοδα εκεταλλεύσεως .

5 . Έσοδα από συμμετοχές με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

6 . Έσοδα από λοιπές επενδύσεις και δάνεια που θεωρούνται πάγια στοιχεία , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

7 . Τόκοι πιστωτικοί και παρόμοια έσοδα , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

8 . Ζημίες από τις συνήθεις δραστηριότητες πριν από την αφαίρεση των φόρων που τα βαρύνουν .

9 . Έκτακτα έσοδα .

10 . Αποτελέσματα χρήσεως .

Άρθρο 25

1 . Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών .

2 . Κόστος παραγωγής παροχών για την πραγματοποίηση του κύκλου εργασιών ( περιλαμβανομένων των διορθώσεων αξίων ) .

3 . Μικτά κέρδη ή ζημίες .

4 . Έξοδα διαθέσεως ( περιλαμβανομένων των διορθώσεων αξίων ) .

5 . Έξοδα διοικήσεως ( περιλαμβανομένων των διορθώσεων αξίων ) .

6 . Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως .

7 . Έσοδα από συμμετοχές , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

8 . Έσοδα από λοιπές επενδύσεις και δάνεια που θεωρούνται πάγια στοιχεία , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

9 . Τόκοι πιστωτικοί και παρόμοια έσοδα , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

10 . Διορθώσεις αξίας των παγίων χρηματικών και οικονομικών στοιχείων και των κινητών αξίων .

11 . Τόκοι χρηματικοί και παρόμοια έξοδα , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

12 . Φόροι επί των αποτελεσμάτων από τις συνήθεις δραστηριότητες .

13 . Αποτελέσματα από τις συνήθεις δραστηριότητες μετά την αφαίρεση των φόρων που τα βαρύνουν .

14 . Έκτακτα έσοδα .

15 . Έκτακτα έξοδα .

16 . Έκτακτα αποτελέσματα .

17 . Φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων .

18 . Λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται στους κατωτέρω λογαριασμούς .

19 . Αποτελέσματα χρήσεως .

Άρθρο 26

Α . Έξοδα

1 . Κόστος παραγωγής παροχών για την πραγματοποίηση του κύκλου εργασιών ( περιλαμβανομένων των αναπροσαρμογών αξίων ) .

2 . Έξοδα διαθέσεως ( περιλαμβανομένων των διορθώσεων αξιών ) .

3 . Έξοδα διοικήσεως ( περιλαμβανομένων των διορθώσεων αξιών ) .

4 . Αναπροσαρμογές αξιών των παγίων χρηματικών και οικονομικών στοιχείων , και των κινητών αξιών .

5 . Τόκοι χρεωστικοί και παρόμοια έξοδα , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

6 . Φόροι επί των αποτελεσμάτων από συνήθεις δραστηριότητες .

7 . Κέρδη από τις συνήθεις δραστηριότητες μετά την αφαίρεση των φόρων που τα βαρύνουν .

8 . Έκτακτα έξοδα .

9 . Φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων .

10 . Λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω λογαριασμούς .

11 . Αποτελέσματα χρήσεως .

Β . Έσοδα

1 . Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών .

2 . Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως .

3 . Έσοδα από συμμετοχές , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

4 . Έσοδα από λοιπές επενδύσεις και δάνεια που αποτελούν μέρος των παγίων στοιχείων , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

5 . Τόκοι πιστωτικοί και παρόμοια έσοδα , με διαχωρισμό όσον προέρχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

6 . Ζημίες από τις συνήθεις δραστηριότητες πριν από την αφαίρεση των φόρων που βαρύνουν τα αποτελέσματα αυτά .

7 . Έκτακτα έσοδα .

8 . Αποτελέσματα χρήσεως .

Άρθρο 27

Τα Κράτη μέλη , μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρίες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν ξεπερνούν τα όρια των δύο από τα κατωτέρω τρία κριτήρια :

- σύνολο ισολογισμού : 4 εκατομμύρια ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες ,

- καθαρό ύψος κύκλου εργασιών : 8 εκατομμύρια ευρωπαϊκές μονάδες ,

- μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη διάρκεια της χρήσεως : 250 άτομα

να ακολουθήσουν δομή διαφορετική από εκείνες που περιγράφονται στα άρθρα 23 μέχρι 26 , εντός των ακολούθων ορίων :

α ) Στο άρθρο 23 : Τα κονδύλια των λογαριασμών 1 μέχρι και 5 μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα με τίτλο « Μικτό αποτέλεσμα » .

β ) στο άρθρο 24 : Τα κονδύλια των λογαριασμών Α 1 , Α 2 , και Β 1 μέχρι Β 4 μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα με τίτλο « Μικτά κέρδη » ή « Μικτές ζημίες » κατά περίπτωση .

γ ) στο άρθρο 25 : Τα κονδύλια των λογαριασμών 1 , 2 , 3 και 6 μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα με τίτλο « Μικτό αποτέλεσμα » .

δ ) στο άρθρο 26 : Τα κονδύλια των λογαριασμών Α 1 , Β 1 και Β 2 μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα με τίτλο « Μικτά κέρδη » ή « Μικτές ζημίες » , κατά περίπτωση .

Το άρθρο 12 εφαρμόζεται αναλόγως .

ΤΜΗΜΑ 6

Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Άρθρο 28

Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά που προέρχονται από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχειρήσεως μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων επί των πωλήσεων , του φόρου προστιθεμένης αξίας και των άλλων φόρων που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών .

Άρθρο 29

1 . Έσοδα ή έξοδα που δεν προέρχονται από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχειρήσεως εμφανίζονται στο λογαριασμό « Έκτακτα έσοδα » ή « Έκτακτα έξοδα » .

2 . Αν τα έσοδα και τα έξοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι σημαντικά για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων , πρέπει να δίδονται εξηγήσεις για το ποσό και τη φύση τους στο προσάρτημα . Το ίδιο θα γίνεται για τα έσοδα που αφορούν άλλη χρήση .

Άρθρο 30

Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν να εμφανίζονται οι φόροι επί των αποτελεσμάτων από τις συνήθεις δραστηριότητες και οι φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων σε ένα κονδύλι συνολικά , σαν φόροι επί των αποτελεσμάτων πριν από το : « Λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω λογαριασμούς » . Στην περίπτωση αυτή , ο λογαριασμός « Αποτελέσματα από τις συνήθεις δραστηριότητες μετά την αφαίρεση των φόρων » , που αναφέρεται στα άρθρα 23 και 26 , παραλείπεται .

Όπου εφαρμόζεται αυτή η απόκλιση , οι εταιρίες πρέπει να αναλύουν στο προσάρτημα το μέτρο κατά το οποίο οι φόροι επί των αποτελεσμάτων βαρύνουν τα αποτελέσματα από τις συνήθεις δραστηριότητες και τα έκτακτα αποτελέσματα .

ΤΜΗΜΑ 7

Κανόνες αποτιμήσεως

Άρθρο 31

1 . Τα Κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ποσά που εμφανίζονται στους ετήσιους λογαριασμούς προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τις κατωτέρω γενικές αρχές :

α ) Η εταιρία τεκμαίρεται ότι συνεχίζει τις δραστηριότητές της .

β ) Οι μέθοδοι αποτιμήσεως πρέπει να μη μεταβάλλονται από μια χρήση σε άλλη .

γ ) Η αποτίμηση πρέπει να γίνεται με σύνεση και ιδιαίτερα :

αα ) στη χρήση πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν ,

ββ ) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που είναι δυνατό να προβλεφθούν και όλες οι ζημίες που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσεως ή σε προηγούμενη , έστω και αν τέτοιοι κίνδυνοι ή ζημίες έγιναν αντιληπτοί στο χρονικό διάστημα που είναι μεταξύ του τέλους της χρήσεως και της ημερομηνίας συντάξεως του ισολογισμού ,

γγ ) πρέπει να υπολογίζονται αποσβέσεις , άσχετα αν το αποτέλεσμα της χρήσεως είναι κέρδος ή ζημία .

δ ) Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη έσοδα και έξοδα που αφορούν τη χρήση , ανεξάρτητα από την ημερομηνία εισπράξεως των εσόδων και την πληρωμή των εξόδων .

ε ) Το περιεχόμενο των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού πρέπει να αποτιμάται χωριστά .

στ ) Το άνοιγμα του ισολογισμού κάθε χρήσεως πρέπει να συμφωνεί με τον ισολογισμό κλεισίματος της προηγούμενης .

2 . Παρεκκλίσεις από τις αρχές αυτές επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις . Κάθε τέτοια παρέκκλιση θα αναγράφεται στο προσάρτημα , θα αιτιολογείται και θα γίνεται εκτίμηση της επιδράσεώς της στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις , την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα .

Άρθρο 32

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στους ετήσιους λογαριασμούς θα αποτιμώνται σύμφωνα με τα άρθρα 34 μέχρι 42 , τα οποία βασίζονται στη μέθοδο της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής .

Άρθρο 33

1 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να δηλώσουν στην Επιτροπή ότι διατηρούν το δικαίωμα , κατά παρέκκλιση του άρθρου 32 και μέχρι μεταγενέστερου συντονισμού , να επιτρέψουν ή να επιβάλουν στις επιχειρήσεις ή σε κλάδο επιχειρήσεων :

α ) Αποτίμηση με τη μέθοδο της τιμής αντικαταστάσεως των παγίων ενσωμάτων στοιχείων με περιορισμένο χρόνο οικονομικής χρησιμότητας , καθώς και των αποθεμάτων .

β ) Αποτίμηση των στοιχείων που εμφανίζονται στους ετήσιους λογαριασμούς , συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων , βάσει μεθόδων διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται στην περίπτωση α ) , οι οποίες αποσκοπούν στο να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός .

γ ) Αναπροσαρμογή των παγίων ενσωμάτων στοιχείων και των παγίων χρηματικών και οικονομικών στοιχείων .

Όπου οι εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν σαν μεθόδους αποτιμήσεως τις αναφερόμενες ανωτέρω στις περιπτώσεις α ) , β ) και γ ) πρέπει να καθορίζουν το περιεχόμενο , τους περιορισμούς και τους κανόνες εφαρμογής τους .

Η εφαρμογή οποιασδήποτε από τις ανωτέρω μεθόδους , σημειώνεται στο προσάρτημα με μνεία των σχετικών λογαριασμών του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και της μεθόδου που υιοθετήθηκε για τον υπολογισμό των σχετικών αξιών .

2 . α ) Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 , το ποσό της διαφοράς ανάμεσα στην αποτίμηση με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και σε εκείνη του άρθρου 32 πρέπει να μεταφέρεται στο « Αποθεματικό αναπροσαρμογής » στο παθητικό . Η φορολογική μεταχείριση του ποσού τούτου πρέπει να εξηγείται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα .

Για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 , οι εταιρίες , όταν το ύψος του αποθεματικού αναπροσαρμογής μεταβλήθηκε στη διάρκεια της χρήσεως , θα δημοσιεύουν στο προσάρτημα ειδικό πίνακα που θα δείχνει :

- το ύψος του « αποθεματικού αναπροσαρμογής » στην αρχή της χρήσεως ,

- τις διαφορές αναπροσαρμογής που μεταφέρθηκαν στο αποθεματικό αυτό κατά τη διάρκεια της χρήσεως ,

- τα ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν ή μεταφέρθηκαν από το « αποθεματικό αναπροσαρμογής » κατά τη διάρκεια της χρήσεως πρέπει δε να μνημονεύεται η φύση κάθε μεταφοράς ,

- το ύψος του « αποθεματικού αναπροσαρμογής » , στο τέλος της χρήσεως .

β ) Το « αποθεματικό αναπροσαρμογής » , μπορεί οποτεδήποτε να κεφαλαιοποιείται μερικά ή ολικά .

γ ) Το « αποθεματικό αναπροσαρμογής » πρέπει να μειώνεται στο μέτρο που τα κονδύλια τα οποία το αποτελούν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εφαρμογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου αποτιμήσεως και για την εκπλήρωση του σκοπού της .

Τα Κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν κανόνες για την χρησιμοποίηση του « αποθεματικού αναπροσαρμογής » , υπό τον περιορισμό ότι μεταφορά στα Αποτελέσματα Χρήσεως μπορεί να γίνει μόνον εφόσον τα μεταφερόμενα ποσά είχαν αχθεί σαν έξοδα στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων ή αντιπροσωπεύουν αυξήσεις στην αξία που έχουν ( ουσιαστικά ) πραγματοποιηθεί . Τα ποσά αυτά πρέπει να εμφανίζονται χωριστά στα Αποτελέσματα Χρήσεως . Κανένα ποσό από το « αποθεματικό αναπροσαρμογής » δεν διανέμεται , άμεσα ή έμμεσα , εκτός αν αντιπροσωπεύει πραγματικά οφέλη .

δ ) Εκτός από τις προβλεπόμενες ανωτέρω β ) και γ ) περιπτώσεις το « αποθεματικό αναπροσαρμογής » δεν μπορεί να μειωθεί .

3 . Οι διορθώσεις αξίας θα υπολογίζονται κάθε χρόνο βάσει της αξίας που καθορίσθηκε για τη χρήση . Εν τούτοις , κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 22 , τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν ή να απαιτήσουν ότι μόνο τα ποσά των διορθώσεων αξίας που προκύπτουν από την εφαρμογή του γενικού κανόνα του άρθρου 32 θα εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς των υποδειγμάτων των άρθρων 23 μέχρι 26 και ότι οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή μεθόδων αποτιμήσεως που επιτρέπονται από αυτό το άρθρο θα εμφανίζονται χωριστά . Εξ άλλου , τα άρθρα 34 μέχρι 42 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία .

4 . Όπου εφαρμόζεται η παράγραφος 1 , πρέπει να αναγράφεται στον Ισολογισμό ή στο προσάρτημα , χωριστά για κάθε στοιχείο του Ισολογισμού που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 , με εξαίρεση τα αποθέματα :

α ) το ποσό , κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού , που προκύπτει από την εφαρμογή μεθόδου αποτιμήσεως σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 32 και το συγκεντρωτικό κονδύλι των διορθώσεων αξιών , ή

β ) το ποσό , κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού , της διαφοράς μεταξύ της αποτιμήσεως που έγινε σύμφωνα με το παρόν άρθρο και εκείνης που θα προέκυπτε από την εφαρμογή του άρθρου 32 και , αν συντρέχει περίπτωση , το συνολικό ποσό των προσθέτων διορθώσεων αξιών .

5 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 52 , το Συμβούλιο , προτάσει της Επιτροπής και εντός προθεσμίας επτά ετών από την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας , εξετάζει αν χρειάζεται τροποποίηση του παρόντος άρθρου υπό το φως των οικονομικών και νομισματικών εξελίξεων στην Κοινότητα .

Άρθρο 34

1 . α ) Όπου η εθνική νομοθεσία αναγνωρίζει την εμφάνιση των εξόδων ιδρύσεως στο ενεργητικό , η απόσβεσή τους πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο .

β ) Εφόσον υπάρχει ακόμα αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων ιδρύσεως , καμμιά διανομή κερδών δεν δύναται να γίνει εκτός αν το ποσό των αποθεματικών που επιτρέπεται να διανεμηθούν και τα μεταφερόμενα αποτελέσματα « εις νέον » είναι τουλάχιστον ίσα με το υπόλοιπο των εξόδων ιδρύσεως .

2 . Τα ποσά που έχουν καταχωρισθεί στα « Έξοδα ιδρύσεως » πρέπει να σχολιάζονται στο προσάρτημα .

Άρθρο 35

1 . α ) Τα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στην τιμή κτήσεως ή στο κόστος κατασκευής με τις παρακάτω β ) και γ ) εξαιρέσεις .

β ) Η τιμή κτήσεως ή το κόστος κατασκευής των παγίων στοιχείων με περιορισμένη διάρκεια οικονομικής χρησιμότητας πρέπει να μειώνεται με διορθώσεις αξιών υπολογιζόμενες κατά τρόπο ώστε να γίνεται συστηματική απόσβεση της αξίας κτήσεως στη διάρκεια της οικονομικής χρησιμότητός τους .

γ ) αα ) Διορθώσεις αξιών μπορούν να γίνονται και για τα πάγια χρηματικά και οικονομικά στοιχεία , ούτως ώστε να εμφανίζονται στην χαμηλότερη κατά το δυνατό τιμή κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού .

ββ ) Διορθώσεις αξιών πρέπει να γίνονται στα πάγια στοιχεία , ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη διάρκεια οικονομικής χρησιμότητος ή όχι , ούτως ώστε να αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού , αν προβλέπεται ότι η μείωση της αξίας τους θα είναι μόνιμη .

γγ ) Οι διορθώσεις αξιών που αναφέρονται υπό ( αα ) και ( ββ ) πρέπει να βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσεως και να αναγράφονται στο προσάρτημα εάν δεν έχουν εμφανισθεί χωριστά στα Αποτελέσματα Χρήσεως .

δδ ) Η αποτίμηση στη χαμηλότερη τιμή που αναφέρεται υπό αα ) και ββ ) μπορεί να μην συνεχισθει αν οί λόγοι για τους οποίους έγινε η προσαρμογή έπαψαν να υπάρχουν .

δ ) Αν για ορισμένα πάγια στοιχεία έγιναν πρόσθετες διορθώσεις της αξίας τους για φορολογικούς μόνο λόγους , το αντίστοιχο ποσό και οι λόγοι για τους οποίους έγιναν θα αναφέρονται στο προσάρτημα .

2 . Τιμή κτήσεως είναι το άθροισμα της τιμής αγοράς και των παρεπομένων εξόδων .

3 . α ) Κόστος παραγωγής είναι το άθροισμα της τιμής κτήσεως των πρώτων και αναλωσίμων υλών και των εξόδων που άμεσα ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο στοιχείο .

β ) Τμήμα του εμμέσου κόστους με κάποια λογική αναλογία προστίθεται στο κόστος παραγωγής , εφόσον όμως αφορά τη συγκεκριμένη περίοδο παραγωγής .

4 . Οι τόκοι για την κατασκευή παγίων στοιχείων των δανεισθέντων κεφαλαίων θα ενσωματώνονται στο κόστος κατασκευής εφόσον αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευαστική περίοδο . Στην περίπτωση αυτή , το ποσό του τόκου που περιλαμβάνεται στο κόστος κατασκευής των στοιχείων του παγίου ενεργητικού θα αναγράφεται στο προσάρτημα .

Άρθρο 36

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 39 παράγραφος 1 περίπτωση γ ) υπό γγ ) , τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρίες επενδύσεων του άρθρου 5 παράγραφος 2 , να κάνουν διορθώσεις αξιών στην αξία των κινητών αξιών απευθείας εις βάρος των ιδίων κεφαλαίων . Τα ποσά αυτά θα εμφανίζονται στο παθητικό χωριστά .

Άρθρο 37

1 . Το άρθρο 34 θα εφαρμόζεται και για τα « Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως » . Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις , τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν αποκλίσεις από το άρθρο 34 παράγραφος 1 περίπτωση α ) . Στην περίπτωση αυτή μπορούν να προβλέψουν αποκλίσεις και από το άρθρο 34 παράγραφος 1 περίπτωση β ) . Οι αποκλίσεις αυτές και οι λόγοι για τους οποίους έγιναν πρέπει να αναφέρονται στο προσάρτημα .

2 . Το άρθρο 34 παράγραφος 1 περίπτωση α ) θα εφαρμόζεται στη « Φήμη και Πελατεία » . Τα Κράτη μέλη μπορούν , όμως , να επιτρέψουν στις εταιρίες να κάνουν αποσβέσεις στην αξία της , συστηματικά και σε ορισμένη περίοδο μεγαλύτερη από πέντε χρόνια , υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η περίοδος δεν θα ξεπερνά την διάρκεια της οικονομικής ζωής του παγίου τούτου στοιχείου και ότι τούτο θα αναφέρεται στο προσάρτημα με σαφη αιτιολόγηση .

Άρθρο 38

Πάγια ενσώματα στοιχεία , πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά που συνεχώς ανανεώνονται και που η συνολική τους αξία έχει δευτερεύουσα σημασία για την επιχείρηση , μπορούν να εμφανίζονται στο ενεργητικό με σταθερή ποσότητα και αξία , αν η ποσότητα , η αξία και η σύνθεσή τους δεν μεταβάλλονται σημαντικά .

Άρθρο 39

1 . α ) Τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού αποτιμώνται στην τιμή κτήσεως ή στο κόστος παραγωγής με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων β ) και γ ) .

β ) Τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υπόκεινται σε διορθώσεις άξιων ώστε να εμφανίζονται στη χαμηλότερη τρέχουσα αξία ή , σε εξαιρετικές περιπτώσεις , σε άλλη χαμηλότερη αξία με την οποία θα εκτιμώνται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού .

γ ) Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν πρόσθετες διορθώσεις αξιών αν αυτό είναι , βάσει της ορθολογικής εμπορικής εκτιμήσεως , απαραίτητο ώστε να αποφευχθεί στο εγγύς μέλλον τροποποίηση της αποτιμήσεως εξαιτίας των οικονομικών διακυμάνσεων . Το ποσό των διορθώσεων τούτων πρέπει να εμφανίζεται χωριστά στα Αποτελέσματα Χρήσεως ή στο προσάρτημα .

δ ) Η αποτίμηση στη χαμηλότερη αξία που αναφέρεται παραπάνω δεν μπορεί να συνεχισθεί αν η αιτία που την επέβαλε έπαψε να υπάρχει .

ε ) Αν στα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού έγιναν πρόσθετες διορθώσεις αξιών για φορολογικούς λόγους και μόνο , το σχετικό ποσό και οι λόγοι που προκάλεσαν το χειρισμό αυτό πρέπει να αναφέρονται στο προσάρτημα .

2 . Οι ορισμοί της τιμής κτήσεως και του κόστους παραγωγής που δόθηκαν στο άρθρο 35 παράγραφος 2 και 3 έχουν εφαρμογή και στα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού . Τα Κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόσουν το άρθρο 35 παράγραφος 4 και στα στοιχεία αυτά . Τα έξοδα διαθέσεως δεν μπορεί να περιλαμβάνονται στο κόστος παραγωγής .

Άρθρο 40

1 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν , να υπολογίζεται η τιμή κτήσεως ή το κόστος παραγωγής των αποθεμάτων της ίδιας κατηγορίας και όλων των κυκλοφορούντων ενσωμάτων στοιχείων συμπεριλαμβανομένων και των κινητών άξιων , με σταθμισμένες μέσες τιμές , τη μέθοδο FIFO , τη μέθοδο LIFO ή άλλο παρόμοιο τρόπο .

2 . Όταν η αξία που εμφανίζεται στον ισολογισμό κατόπιν εφαρμογής ενός από τους τρόπους αποτιμήσεως που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , διαφέρει σημαντικά από την αξία που προκύπτει με βάση την τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού , το ποσό της διαφοράς αναγράφεται συνολικά , κατά κατηγορία , στο προσάρτημα .

Άρθρο 41

1 . Όταν το ποσό που απαιτείται για την εξυπηρέτηση ενός χρέους είναι μεγαλύτερο από αυτό που εισπράχθηκε , η διαφορά μπορεί να εμφανίζεται στο ενεργητικό . Αυτή θα παρουσιάζεται χωριστά στον Ισολογισμό ή στο προσάρτημα .

2 . Απόσβεση της διαφοράς αυτής θα γίνεται κατά λογικό ποσό κάθε χρόνο , ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η απόσβεση το αργότερο μέσα στο διάστημα εξοφλήσεως του χρέους .

Άρθρο 42

Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά που είναι απαραίτητα .

Οι προβλέψεις που εμφανίζονται στον ισολογισμό με τίτλο « Λοιπές προβλέψεις » πρέπει να αναλύονται στο προσάρτημα αν είναι σημαντικές .

ΤΜΗΜΑ 8

Περιεχόμενο του προσαρτήματος

Άρθρο 43

1 . Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της παρούσης οδηγίας , το προσάρτημα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις :

1 ) τις μεθόδους αποτιμήσεως που εφαρμόσθηκαν για τα στοιχεία των ετησίων λογαριασμων και τις μεθόδους υπολογισμού των διορθώσεων αξιών . Για στοιχεία που περιλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς και που είναι ή ήταν αρχικά εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα , πρέπει να αναφέρονται οι βάσεις μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν για την εκφρασή τους σε τοπικό νόμισμα .

2 ) επωνυμία και έδρα κάθε επιχειρήσεως στην οποία η εταιρία , είτε η ίδια μέσω άλλου προσώπου που ενεργεί με το ονομά του αλλά για λογαριασμό της , κατέχει κάποιο ποσοστό κεφαλαίου το οποίο τα Κράτη μέλη δεν μπορούν να ορίσουν μεγαλύτερο από 20 % . Στην περίπτωση αυτή αναγράφονται : η αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο , το ποσό του κεφαλαίου , τα αποθεματικά και τα κέρδη ή οι ζημίες της τελευταίας χρήσεως των επιχειρήσεων αυτών κατά την οποία συντάχθηκαν ετήσιοι λογαριασμοί . Η πληροφορία αυτή μπορεί να παραλειφθεί όταν είναι ασήμαντη ως προς τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 3 . Οι πληροφορίες για τα κεφάλαια τα αποθεματικά και τα κέρδη ή τις ζημίες μπορούν επίσης να παραλειφθούν , όταν η επιχείρηση στην οποία αναφέρονται δεν δημοσιεύει ισολογισμό και όταν λιγότερο από 50 % του κεφαλαίου της κατέχεται , άμεσα ή έμμεσα , από την εταιρία .

3 ) αριθμός και ονομαστική αξία ή , όταν δεν υπάρχει , λογιστική αξία των μετοχών που εκδόθηκαν μέσα στη χρήση στα όρια του εγκεκριμένου κεφαλαίου , χωρίς να θίγονται οι διατάξεις που αφορούν το ύψος του κεφαλαίου τούτου , οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση ε ) της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ και στο άρθρο 2 περίπτωση γ ) της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ .

4 ) όταν υπάρχουν περισσότεροι τύποι μετοχών , αριθμός και ονομαστική αξία ή , όταν δεν υπάρχει , λογιστική αξία του καθενός τύπου .

5 ) προνομιούχα μερίδια , μετατρέψιμες ομολογίες και παρόμοιοι τίτλοι ή δικαιώματα , με μνεία του αριθμού τους και των δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν .

6 ) υποχρεώσεις που λήγουν μετά από πέντε χρόνια , καθώς και το ποσό των οφειλών που καλύπτονται με εμπράγματη ασφάλεια με ένδειξη της φύσεως και της μορφής τους . Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να δίδονται χωριστά για κάθε ποσό υποχρεώσεως , σύμφωνα με το υπόδειγμα των άρθρων 9 και 10 .

7 ) συνολικό ποσό υποχρεώσεων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό , εφ’ όσον η πληροφορία αυτή βοηθεί στην εκτίμηση της οικονομικής θέσεως . Υποχρεώσεις για συντάξεις ή προς συνδεδεμένες εταιρίες εμφανίζονται χωριστά .

8 ) κύκλος εργασιών υπό την έννοια του άρθρου 28 , την ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητος και γεωγραφικές αγορές , εφ’ όσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους από απόψεως οργανώσεως των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών που εμπίπτουν στη συνήθη δραστηριότητα της εταιρίας .

9 ) μέσος όρος απασχοληθέντος προσωπικού εντός της χρήσεως με ανάλυση κατά κατηγορίες . Επίσης , αν δεν αναγράφονται χωριστά στα Αποτελέσματα Χρήσεως , δαπάνες προσωπικού κατά τη χρήση , αναλυτικά κατά κατηγορίες όπως προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 6 .

10 ) τον βαθμό επηρεασμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως από τη μέθοδο αποτιμήσεως , η οποία , κατά παρέκκλιση των αρχών που καθιερώνονται με τα άρθρα 31 και 34 μέχρι 42 , ακολουθήθηκε στη χρήση αυτή ή σε κάποια προηγούμενη με σκοπό να επιτευχθούν φορολογικές ελαφρύνσεις . Όταν η επίδραση της αποτιμήσεως αυτής θα έχει ουσιώδεις μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις θα πρέπει να παρέχονται λεπτομερείς επεξηγήσεις .

11 ) διαφορά ανάμεσα στους φόρους που επεβάρυναν την τρέχουσα χρήση ή προηγούμενες και του πληρωθέντος ή πληρωτέου ποσού για αυτές τις χρήσεις , εφ’ όσον η διαφορά αυτή έχει σημασία για τη μελλοντική φορολογική επιβάρυνση . Το ποσό αυτό μπορεί επίσης να εμφανίζεται σωρευτικά στον Ισολογισμό , σε ιδιαίτερο λογαριασμό με κατάλληλο τίτλο .

12 ) ποσά που δόθηκαν μέσα στη χρήση για αμοιβές σε μέλη διοικητικών , διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων , καθώς και υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για συντάξεις σε αποχωρήσαντα μέλη των συμβουλίων τούτων , κατά κατηγορία .

13 ) ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν στα μέλη διοικητικών , διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων , με μνεία του επιτοκίου , των όρων χορηγήσεως και των ποσών που επεστράφησαν κατά τη χρήση , καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους , με οποιανδήποτε εγγύηση . Τα στοιχεία αυτά πρέπει να δίδονται αθροιστικά κατά κατηγορία .

2 . Μέχρι της καθιερώσεως ειδικότερης ρυθμίσεως , τα Κράτη μέλη μπορούν να μη εφαρμόσουν την παράγραφο 1 περίπτωση 2 σε εταιρίες χαρτοφυλακίου με τον ορισμό που δίδεται γι’ αυτές στο άρθρο 5 παράγραφος 3 .

Άρθρο 44

Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 να παρουσιάσουν συνοπτικό προσάρτημα χωρίς τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 43 παράγραφος 1 περιπτώσεις 5 μέχρι 12 . Το προσάρτημα όμως πρέπει στην περίπτωση αυτή να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση δ ) συνολικά , για όλα τα ποσά που αναφέρονται σ’ αυτά .

Το άρθρο 12 εφαρμόζεται .

Άρθρο 45

1 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν για τις πληροφορίες που επιβάλλονται με το άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση 2 :

α ) να λάβουν την μορφή ενός κατατεθειμένου σημειώματος σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφος 1 και 2 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ . Τούτο πρέπει να αναφέρεται στο προσάρτημα .

β ) να παραλείπονται όταν η φύση τους είναι τέτοια που θα γίνονταν σοβαρά επιζήμιες για οποιεσδήποτε επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση 2 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να εξαρτήσουν τέτοιες παραλείψεις από τη χορήγηση προηγουμένως διοικητικής ή δικαστικής άδειας και κάθε τέτοια παράλειψη θα αναφέρεται στο προσάρτημα .

2 . Η παράγραφος 1 περίπτωση β ) εφαρμόζεται και στις πληροφορίες που επιβάλλονται με το άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση β ) .

Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 27 να παραλείπουν τις πληροφορίες του άρθρου 43 παράγραφος 1 περίπτωση 8 . Το άρθρο 12 εφαρμόζεται .

ΤΜΗΜΑ 9

Περιεχόμενο της ετήσιας εκθέσεως διαχειρίσεως

Άρθρο 46

1 . Η ετήσια έκθεση διαχειρίσεως πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών της εταιρίας και της θέσεώς της .

2 . Η έκθεση θα δίδει επίσης ενδείξεις για :

α ) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη μετά τη λήξη της χρήσεως .

β ) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρίας .

γ ) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και αναπτύξεως .

δ ) τις ενδείξεις που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ .

ΤΜΗΜΑ 10

Δημοσιότητα

Άρθρο 47

1 . Οι ετήσιοι λογαριασμοί νόμιμα εγκεκριμένοι , η ετήσια έκθεση διαχειρίσεως και το πιστοποιητικό ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων , δημοσιέυονται όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία κάθε Κράτους μέλους , σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ .

Εν τούτοις τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη μη δημοσίευση της ετησίας εκθέσεως διαχειρίσεως . Στην περίπτωση όμως αυτή η έκθεση θα είναι στη διάθεση του κοινού στην έδρα της εταιρίας . Πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα χορηγήσεως αντιγράφων ή αποσπάσματος της εκθέσεως αυτής δωρεάν , μετά από σχετική αίτηση .

2 . Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 να δημοσιεύουν :

α ) συνοπτικό ισολογισμό στον οποίο να εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί που φέρουν στοιχεία και λατινικούς αριθμούς σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 , αναγράφοντας χωριστά τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρένθεση του λογαριασμού Δ II του ενεργητικού και Γ του παθητικού του άρθρου 9 και Δ II του άρθρου 10 , συνολικά , για τα στοιχεία που αφορούν .

β ) συνοπτικό προσάρτημα χωρίς τις απαιτούμενες πληροφορίες από το άρθρο 43 παράγραφος 1 περιπτώσεις 5 μέχρι 12 . Τότε όμως πρέπει να δίδονται οι πληροφορίες του άρθρου 43 παράγραφος 1 περίπτωση 6 συνολικά για τα στοιχεία που αφορούν .

Το άρθρο 12 εφαρμόζεται .

Επίσης τα Κράτη μέλη μπορούν ν’ απαλλάξουν αυτές τις εταιρίες από την υποχρέωση δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως , της ετήσιας εκθέσεως διαχειρίσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου .

3 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 27 να δημοσιεύουν :

α ) συνοπτικό ισολογισμό στον οποίο να εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί που φέρουν στοιχεία και λατινικούς αριθμούς σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 αναγράφοντας χωριστά , στον Ισολογισμό ή στο προσάρτημα τα στοιχεία :

- των λογαριασμών Γ I 3 , Γ II 1 , 2 , 3 και 4 , Γ III 1 , 2 , 3 , 4 και 7 , Δ II 2 , 3 και 6 , και Δ III 1 και 2 του ενεργητικού και Γ 1 , 2 , 6 , 7 και 9 του παθητικού στο άρθρο 9 ,

- των λογαριασμών Γ I 3 , Γ II 1 , 2 , 3 και 4 , Γ III 1 , 2 , 3 , 4 και 7 , Δ II 2 , 3 και 6 , Δ III 1 και 2 , ΣΤ 1 , 2 , 6 , 7 και 9 και I 1 , 2 , 6 , 7 και 9 στο άρθρο 10 ,

- των πληροφοριών που απαιτούνται στην παρένθεση του λογαριασμού Δ II του ενεργητικού και Γ του παθητικού του άρθρου 9 , συνολικά , για τα στοιχεία που αφορούν και χωριστά για τα Δ II 2 και 3 του ενεργητικού και Γ 1 , 2 , 6 , 7 και 9 του Παθητικού ,

- τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρένθεση του λογαριασμού Δ II του άρθρου 10 , συνολικά , για τα στοιχεία που αφορούν και χωριστά για τα Δ II 2 και 3 .

β ) συνοπτικό προσάρτημα χωρίς τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 43 παράγραφος 1 περιπτώσεις 5 , 6 , 8 , 10 και 11 . Το προσάρτημα ομως πρέπει να δίδει τις πληροφορίες του άρθρου 43 παράγραφος 1 περίπτωση 6 , συνολικά για τα στοιχεία που αφορούν .

Η παρούσα παράγραφος δεν αντιτίθεται στην παράγραφο 1 , σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα χρήσεως , την ετήσια έκθεση διαχειρίσεως και το πιστοποιητικό ελέγχου .

Το άρθρο 12 εφαρμόζεται .

Άρθρο 48

Όταν οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου , πρέπει να έχουν τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ελεγκτής έχει συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου . Πρέπει επίσης να συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο του πιστοποιητικού τούτου . Αν ο ελεγκτής έκανε οποιαδήποτε παρατήρηση ή αρνήθηκε την έκφραση γνώμης , τότε το γεγονός τούτο πρέπει να αναφέρεται μαζί και να αιτιολογείται .

Άρθρο 49

Εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί δεν δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου πρέπει να σημειώνεται ότι η δημοσιευόμενη έκδοση είναι συνοπτική και να αναφέρεται ο τόπος στον οποίο έχουν κατατεθεί οι λογαριασμοί σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 . Όταν τούτο δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί , πρέπει ν’ αναγράφεται στη δημοσίευση . Το πιστοποιητικό ελέγχου δεν συνοδεύει αυτή την έκδοση , αλλά πρέπει να αναφέρεται αν τούτο περιλάμβανε ή όχι παρατηρήσεις ή άρνηση εκφράσεως γνώμης .

Άρθρο 50

Μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς και κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να δημοσιεύονται :

- η προτεινόμενη διάθεση των κερδών ή κάλυψη των ζημιών ,

- η διάθεση των κερδών ή κάλυψη των ζημιών ,

εφ’ όσον τα στοιχεία αυτά δεν εμφανίζονται στους ετήσιους λογαριασμούς .

ΤΜΗΜΑ 11

Έλεγχος

Άρθρο 51

1 . α ) Οι ετήσιοι λογαριασμοί των εταιριών πρέπει να ελέγχονται από πρόσωπα που έχουν , δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας , το δικαίωμα τούτο .

β ) Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των λογαριασμών πρέπει να διαπιστώνουν επίσης ότι η ετήσια έκθεση διαχειρίσεως της διοικήσεως είναι συνεπής με τους λογαριασμούς .

2 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν τις εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 από την υποχρέωση της παραγράφου 1 .

Το άρθρο 12 εφαρμόζεται .

3 . Όπου εφαρμόζεται η εξαίρεση που προβλέπεται από την παράγραφο 2 , τα Κράτη μέλη θα καθιερώσουν με τη νομοθεσία τους κατάλληλες ποινές για τις περιπτώσεις που οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις ή η έκθεση διαχειρίσεως των εταιριών τούτων δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας .

ΤΜΗΜΑ 12

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 52

1 . Συνιστάται παρά τη Επιτροπή « επιτροπή συνεργασίας » που έχει σκοπό :

α ) να διευκολύνει , με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 169 και 170 της συνθήκης , την εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσης οδηγίας με τακτικές συνεννοήσεις που αφορούν ιδίως τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της .

β ) να εισηγείται στην Επιτροπή , αν συντρέχει περίπτωση , τις αναγκαίες προσθήκες ή τροποποιήσεις της οδηγίας .

2 . Η επιτροπή συνεργασίας αποτελείται από εκπροσώπους των Κρατών μελών και της επιτροπής . Πρόεδρος θα είναι εκπρόσωπος της επιτροπής . Η γραμματεία εξασφαλίζεται από την επιτροπή .

3 . Η επιτροπή συνεργασίας θα συγκαλείται από τον πρόεδρό της με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση ενός εκ των μελών της .

Άρθρο 53

1 . Για τους σκοπούς της οδηγίας , ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα είναι εκείνη που καθορίσθηκε με την απόφαση αριθ. 3289/75/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1975 (5) . Η αντίστοιχη αξία της σε εθνικό νόμισμα είναι αρχικά εκείνη που ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως της παρούσης οδηγίας .

2 . Κάθε πέντε χρόνια το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής θα εξετάζει και , αν χρειάζεται , θα αναθεωρεί τα εκφραζόμενα σε ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες ποσά της οδηγίας αυτής υπό το φως των οικονομικών και νομισματικών εξελίξεων στην Κοινότητα .

Άρθρο 54

Η οδηγία αυτή δεν θίγει τη νομοθεσία των Κρατών μελών που επιβάλλει όπως οι ετήσιοι λογαριασμοί εταιριών που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δικαίου τους , κατατίθενται στο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα υποκαταστήματα των εταιριών τούτων .

Άρθρο 55

1 . Τα Κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας δύο ετών από την κοινοποίησή της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή .

2 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θα εφαρμόζονται παρά 18 μήνες μετά το τέλος της περιόδου των δύο χρόνων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο .

Η περίοδος των 18 μηνών , μπορεί να γίνει πενταετής :

α ) για τις unregistered companies του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας .

β ) όταν ένα Κράτος μέλος έχει καθιερώσει διαφορετικές κατατάξεις για τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως από αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 και 23 μέχρι 26 της παρούσης οδηγίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κοινοποίησή της .

γ ) για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στον υπολογισμό και την εμφάνιση στον ισολογισμό των αποσβέσεων των στοιχείων του ενεργητικού , που αναφέρονται στο άρθρο 9 στους λογαριασμούς Γ II 2 και 3 και στο άρθρο 10 , Γ II 2 και 3 .

δ ) για την εφαρμογή του άρθρου 47 παράγραφος 1 , εκτός από τις εταιρίες που υπάγονται στην υποχρέωση της δημοσιεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση στ ) της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ . Στην περίπτωση αυτή το άρθρο 47 παράγραφος 1 περίπτωση 2 θα εφαρμόζεται στους ετήσιους λογαριασμούς και στο πιστοποιητικό ελέγχου .

ε ) για την εφαρμογή του άρθρου 51 παράγραφος 1 .

Εξ άλλου , η περίοδος των 18 μηνών μπορεί να επεκταθεί σε οκτώ έτη για τις ναυτιλιακές εταιρίες που λειτουργούν κατά το χρόνο ενάρξεως εφαρμογής των πράξεων της παραγράφου 1 .

3 . Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων του εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία .

Άρθρο 56

Η υποχρέωση εμφανίσεως στους ετήσιους λογαριασμούς των στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 9 , 10 και 23 μέχρι 26 και αφορούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις και η υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικών με αυτές τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 παράγραφος 2 , 14 ή 43 παράγραφος 1 περίπτωση 7 , θα τεθούν σε εφαρμογή μαζί με την οδηγία μαζί με την οδηγία για τους ενοποιημένους λογαριασμούς .

Άρθρο 57

1 . Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία για τους ενοποιημένους λογαριασμούς και χωρίς να θίγονται οι διατάξεις της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ και 77/91/ΕΟΚ , τα Κράτη μέλη δεν επιβάλλεται να εφαρμόσουν στις εξηρτημένες επιχειρήσεις ομίλων , που διέπονται από την εθνική τους νομοθεσία , τις διατάξεις αυτής της οδηγίας που αφορούν το περιεχόμενο , τον έλεγχο και τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών αυτών των εταιριών εφ’όσον :

α ) η δεσπόζουσα εταιρία διέπεται από τη νομοθεσία ενός Κράτους μέλους .

β ) όλοι οι μέτοχοι ή οι εταίροι της εξηρτημένης εταιρίας δηλώνουν κάθε χρήση ότι αποδέχονται την εξαίρεση αυτή .

γ ) η δεσπόζουσα εταιρία δηλώνει ότι εγγυάται για τις υποχρεώσεις της εξηρτημένης .

δ ) οι δηλώσεις β ) και γ ) που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να δημοσιεύονται από την εξηρτημένη εταιρία σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 .

ε ) οι ετήσιοι λογαριασμοί της εξηρτημένης εταιρίας έχουν περιληφθεί στους ενοποιημένους λογαριασμούς του ομίλου .

στ ) η σχετική με το περιεχόμενο , τον έλεγχο και την δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών εξαίρεση της εξηρτημένης εταιρίας αναφέρεται στο προσάρτημα των ετήσιων λογαριασμών του ομίλου .

2 . Τα άρθρα 47 και 51 έχουν εφαρμογή στους ετήσιους λογαριασμούς του ομίλου .

3 . Τα άρθρα 2 μέχρι 46 εφαρμόζονται όπου τούτο είναι δυνατό στους ετήσιους λογαριασμούς του ομίλου .

Άρθρο 58

1 . Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία για τους ενοποιημένους λογαριασμούς και χωρίς να θίγονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ , τα Κράτη μέλη δεν επιβάλλεται να εφαρμόσουν στις δεσπόζουσες εταιρίες ομίλων που διέπονται από την εθνική τους νομοθεσία τις διατάξεις της παρούσης οδηγίας που αφορούν τον έλεγχο και την δημοσίευση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως , εφ’όσον :

α ) η εξαίρεση αυτή δημοσιεύεται από την δεσπόζουσα εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 .

β ) οι ετήσιοι λογαριασμοί της δεσπόζουσας εταιρίας είναι ενοποιημένοι στους λογαριασμούς του ομίλου .

γ ) η εξαίρεση από τον έλεγχο και την δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσεως της δεσπόζουσας εταιρίας μνημονεύεται στο προσάρτημα των ετησίων λογαριασμών του ομίλου .

δ ) τα αποτελέσματα της δεσπόζουσας εταιρίας , προσδιοριζόμενα σύμφωνα με τις αρχές της παρούσης οδηγίας , εμφανίζονται στον ισολογισμό της .

2 . Τα άρθρα 47 και 51 θα έχουν εφαρμογή στους ετήσιους λογαριασμούς του ομίλου .

3 . Τα άρθρα 2 μέχρι 46 θα έχουν εφαρμογή κατά το δυνατό στους ετήσιους λογαριασμούς του ομίλου .

Άρθρο 59

Μέχρι νεώτερου συντονισμού , τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την αποτίμηση των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις με την μέθοδο της καθαράς θέσεως εφ’όσον :

α ) η χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου αποτιμήσεως αναφέρεται στο προσάρτημα των λογαριασμών της εταιρίας που έχει τέτοιες συμμετοχές .

β ) το ποσό οποιασδήποτε διαφοράς , που προκύπτει κατά την απόκτηση συμμετοχής , μεταξύ της αξίας κτήσεώς τους και του τμήματος του κεφαλαίου των συνδεδεμένων επιχειρήσεων , που αντιπροσωπεύουν συμπεριλαμβανομένων σ’ αυτό των αποθεματικών , των αποτελεσμάτων , καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσεως των συνδεδεμένων επιχειρήσεων , εμφανίζεται χωριστά στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα των λογαριασμών των εταιριών που έχουν τέτοιες συμμετοχές .

γ ) η αξία κτήσεως των συμμετοχών αυξάνεται ή μειώνεται στον ισολογισμό της εταιρίας που τις κατέχει από τα κέρδη ή τις ζημίες που πραγματοποιούνται από την συνδεδεμένη επιχείρηση ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο .

δ ) τα ποσά αυξήσεως ή μειώσεως της αξίας κτήσεως των συμμετοχών που προσδιορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση γ ) εμφανίζονται κάθε χρόνο στα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρίας που έχει τις συμμετοχές σε χωριστό λογαριασμό με κατάλληλο τίτλο .

ε ) η λογιστική αξία των συμμετοχών μειώνεται αναλόγως όταν η συνδεδεμένη επιχείρηση διανέμει μερίσματα στην εταιρία που κατέχει τις συμμετοχές αυτές .

στ ) όταν το ποσό που εμφανίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως σύμφωνα με την περίπτωση δ ) υπερβαίνει το ποσό του μερίσματος που έχει καταβληθεί ή είναι απαιτητό , το ποσό της διαφοράς πρέπει να μεταφέρεται στα αποθεματικά από όπου δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους .

Άρθρο 60

Μέχρι νεωτέρου συντονισμού , τα Κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν ότι αξίες στις οποίες οι εταιρίες επενδύσεως κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 έχουν τοποθετήσει τα κεφάλαιά τους , θα αποτιμώνται με βάση την τρέχουσα αξία .

Στην περίπτωση αυτή , τα Κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαλλάξουν τις εταιρίες επενδύσεων με μεταβλητό κεφάλαιο , από την υποχρέωση να εμφανίζουν χωριστά τα ποσά των διορθώσεων αξίας που αναφέρονται στο άρθρο 36 .

Άρθρο 61

Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία για τους ενοποιημένους λογαριασμούς , τα Κράτη μέλη δεν επιβάλλεται να εφαρμόσουν στις δεσπόζουσες εταιρίες ομίλων , που διέπονται από την εθνική νομοθεσία , τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφος 1 περίπτωση 2 σχετικά με τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων των αναφερομένων επιχειρήσεων εφ’όσον οι ετήσιοι λογαριασμοί των επιχειρήσεων αυτών ενσωματώνονται στους λογαριασμοίς του ομίλου ή οι συμμετοχές στις επιχειρήσεις αυτές έχουν αποτιμηθεί με τη μέθοδο της καθαράς θέσεως .

Άρθρο 62

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη .

Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 25 Ιουλίου 1978 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. von DOHNANYI

(1) ΕΕ αριθ. A 129 της 11 . 12 . 1972 , σ. 38 .

(2) ΕΕ αριθ. A 39 της 7 . 6 . 1973 , σ. 31 .

(3) ΕΕ αριθ. N 65 της 14 . 3 . 1968 , σ. 8 .

(4) ΕΕ αριθ. N 26 της 31 . 1 . 1977 , σ. 1 .

(5) ΕΕ αριθ. N 327 της 19 . 12 . 1975 , σ. 4 .

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης