Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.41/3.2.1988 ΠΟΛ.41/3.2.1988


Σχόλια: Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες παρατάθηκε μέχρι 15 Νοεμβρίου 2011 με την ΠΟΛ.1216/21.10.2011.
Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1066/2.4.2013.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-1988 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.41/3.2.1988
Επιστροφή στους αγρότες του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβάρυνε την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 1988
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 953
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.


ΠΟΛ 41

ΘΕΜΑ: Επιστροφή στους αγρότες του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβάρυνε την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών.

Έχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου Προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ. 125/Α΄):

α. των άρθρων 33 και 34

β. των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 58 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1731/1987 "ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 161/Α΄) της παραγράφου 1 του άρθρο 42,

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τις προϋποθέσεις τα΄ δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την επιστροφή τους αγρότες του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.ΠΑ) που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών (εισροές) ως εξής:

1. Περιπτώσεις στις οποίες οι αγρότες δικαιούνται επιστροφής

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1642/1986 επιστροφή του Φ.ΠΑ. που επιβάρυνε την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών των αγροτών (εισροές) γίνεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιεί ο αγρότης από:

α. την παράδοση αγροτικών προιόντων σε άλλους υποκείμενους στο φόρο που γίνεται απ΄ ευθείας από τους παραγωγούς ή με τη μεσολάβηση τρίτων,

β. την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική στην εμπορική του εκμετάλλευση, που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 33 του Ν. 1642/1986,

γ. την απόσυρση αγροτικών προϊόντων που γίνεται όταν αδυνατεί να τα απορροφήσει η αγορά με τη διαδικασία που προβλέπεται κάθε φορά από τη σχετική απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και

δ. την παροχή αγροτικών υπηρεσιών σε άλλους υποκείμενους στο Φ.ΠΑ

Επίσης η επιστροφή Φ.ΠΑ γίνεται και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών στους αγρότες, από άλλους υποκείμενους στο φόρο, των οποίων η αμοιβή καταβάλλεται από τους αγρότες σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά κλπ. δικαιώματα). Η αξία του είδους αυτού θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο του αγρότη για την επιστροφή σ΄ αυτόν του Φ.ΠΑ

2. Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής Φ.Π.Α.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του Φ.ΠΑ στους αγρότες είναι οι εξής:

α. ο δικαιούχος της επιστροφής αγρότης πρέπει κατά το χρόνο που πραγματοποίησε την παράδοση αγροτικών προϊόντων του ή την παροχή αγροτικών υπηρεσιών του να ήταν αγρότης, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 1642/1986 και να ανήκε στα ειδικό καθεστώς των αγροτών, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που ζητά την επιστροφή μετατάχθηκε σε άλλο καθεστώς ή διέκοψε τις εργασίες του,

β. οι παραδόσεις των αγροτικών προϊόντων και οι παροχές αγροτικών υπηρεσιών (εκροές) στην αξία των οποίων υπολογίζεται ο κατ΄ αποκοπή φόρος, πρέπει να γίνονται σε πρόσωπα υποκείμενα στο Φ.Π.Α. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ως υποκείμενα στο Φ.ΠΑ πρόσωπο, θεωρούνται και το Δημόσιο, οι Δήμoι, οι Κοινότητες και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου, έστω και αν οι δραστηριότητες των προσώπων αυτών απαλλάσσονται από το Φ.ΠΑ (νοσοκομεία, κλινικές, κλπ.) και

γ. τα προϊόντα που παραδίνει ο αγρότης να είναι δικής του παραγωγής.

3. Δικαιολογητικά επιστροφής

Για την επιστροφή του φόρου στους αγρότες υποβάλλονται στην κατά την παράγραφo 5 της παρούσας αρμόδια για την εκκαθάριση και επιστροφή του φόρου Αρχή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.ΠΑ στους αγρότες η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον δικαιούχο αγρότη.

β. τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών βάσει της οποίας θα γίνει η επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας στον αγρότη. Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ή άλλες διατάξεις όπως:

- τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων,

- αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών,

- ειδικά τιμολόγια παράδοσης αγροτικών προϊόντων (παρ. 6 άρθρ 33 Ν. 1642/1986),

- εκκαθαρίσεις,

- τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών σε αγρότες από τρίτους (εκθλιπτικά κλπ. Δικαίωμα τα σε είδος),

- εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

Για την επιστροφή του φόρου υποβάλλονται στην αρμόδια για την επιστροφή του φόρου αρχή τα πρωτότυπα των πιο πάνω στοιχείων. Αν τα πρωτότυπα των στοιχείων έχουν υποβληθεί από τον αγρότη για οποιοδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία και δεν επιστρέφονται σ΄ αυτόν, αρκεί η υποβολή των αντιγράφων τους στα οποία θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία αυτή ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί και παραμένει σ΄ αυτή. Το έντυπο της αίτησης αναλυτικής κατάστασης, υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται στην παρούσα απόφαση, θα χορηγείται δωρεάν από τις οικονομικές Εφορίες.

4. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α.

Τα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 της παρούσας δικαιολογητικό επιστροφής του φόρου υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο αγρότη από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους και αφορούν την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τα οποία δικαιούται επιστροφής Φ.ΠΑ

Μη υποβολή δικαιολογητικών στην προθεσμία αυτή συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επιστροφής.

5. Αρμόδια για την επιστροφή του φόρου Αρχή

Τα δικαιολογητικό επιστροφής του φόρου που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 3 της παρούσας, ανεξάρτητα αν οι πωλήσεις αγαθών του αγρότη έγιναν μέσω Συν/κών οργανώσεων ή όχι, υποβάλλονται:

α. σε μια από τις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις που εδρεύουν στον τόπο όπου ο αγρότης ασκεί μια από τις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις και καλύπτουν όλες ανεξαίρετα τις αγροτικές του δραστηριότητες ανεξάρτητα από τον τόπο που τις ασκεί και αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και

β. στον Οικονομικό Έφορo που είναι χωρικό αρμόδιος για τη Φορoλoγία εισοδήματος του δικαιούχου της επιστροφής αγρότη, ανεξάρτητα αν ο αγρότης υποβάλλει ή όχι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

6. Διαδικασία επιστροφής του φόρου

Το ποσό του φόρου που προκύπτει από τα παραπάνω υποβαλλόμενα δικαιολογητικό, επιστρέφεται από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορo στους αγρότες που δικαιούνται την επιστροφή είτε μέσω των κατά τόπους συνεταιριστικών οργανώσεων στις οποίες είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους είτε απευθείας στους ίδιους, εφόσον έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικό τους στις Οικονομικές Εφορίες, με την παρακάτω διαδικασία:

α. Επιστροφή του Φ.Π.Α. στους δικαιούχους αγρότες μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων.

Οι συνεταιριστικές oργανώσεις (πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες) παραλαμβάνουν από τους δικαιούχους αγρότες το έντυπο "αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.ΠΑ στους αγρότες" με συνημμένα τα φορολογικά κλπ. στοιχεία που προβλέπονται από την παράγραφο 3 της απόφασης αυτής. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τους αγρότες εις τριπλούν και τους χορηγείται σχετική απόδειξη παραλαβής από τις συνεταιριστικές οργανώσεις που το παρέλαβαν.

Μετά από ένα σύντομο έλεγχο που θα περιορίζεται στην ορθή συμπλήρωση των εντύπων και την ορθή μεταφορά των ποσών από τα συνημμένα δικαιολογητικά, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, τα καταχωρούν σε ένα ειδικό βιβλίο "Βιβλίο μεταγραφής αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.ΠΑ στους αγρότες - Συγκεντρωτική κατάσταση" το οποίο θα χορηγείται δωρεάν από τις οικονομικές εφορίες. Το βιβλίο αυτό θα έχει ενιαία αρίθμηση για κάθε έτος. Οι καταχωρήσεις θα γίνονται εις τριπλούν με χρήση χημικού χάρτου (καρμπόν) και θα περιλαμβάνουν τον αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο του αγρότη, τον αριθμό των υπαβαλλόμενων φορoλoγικών κλπ. στοιχείων, το συνολικό προς επιστροφή ποσό και θέση για την υπογραφή του αγρότη κατά την παραλαβή του ποσού της επιστροφής.

Μέχρι τις δέκα (10) του επόμενου μήνα τα πρωτότυπα των φύλλων του ειδικού βιβλίου (συγκεντρωτική κατάσταση) μαζί με όλα τα πρωτότυπα των "αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών επιστροφής Φ.ΠΑ στους αγρότες" που είναι καταχωρημένες σ΄ αυτό, θα διαβιβάζονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος της συνεταιριστικής οργάνωσης, οικονομική εφορία, με το αίτημα της επιστροφής του συνολικού ποσού του φόρου που αναφέρεται σ΄ αυτό. Τα λοιπά δικαιολογητικά της επιστροφής, τιμολόγια κ.τ.λ, θα παραμένουν στην Συν/τική Οργάνωση μέχρι τη διενέργεια του οριστικού ελέγχου. Παράλληλα στην ίδια προθεσμία θα διαβιβάζονται και στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου Οικονομικών (ΜΗ.Κ.Υ.Ο.) τα πρώτα αντίγραφα των "αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών επιστροφής Φ.ΠΑ στους αγρότες".

Ο αρμόδιος Οικονομικός ΄Εφορος υποχρεούται το βραδύτερο εντός μηνός από της υποβολής σ΄ αυτόν των δικαιολογητικών από την Συν/κή Οργάνωση και με βάση αυτό χωρίς τη διενέργεια ελέγχου, να εκδώσει απόφαση επιστροφής του φόρου και να συντάξει το "Ειδικό τετραπλότυπο ατομικό φύλλο έκπτωσης Φ.ΠΑ" (ΤΑΦΕ ΦΠΑ) που προβλέπεται από την απόφασή μας Π.3082/2516/ΠΟΛ.151/13.5.1987, το οποίο και διαβιβάζει στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο για την επιστροφή του φόρου.

Η έκδοση της απόφασης και η σύνταξη του ειδικού ΤΑΦΕ γίνεται στο όνομα των συνεταιριστικών οργανώσεων με ειδική μνεία ότι ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από την απόφαση "Απόφαση Π.953/432/64/3.2.1987".

Μετά την επιστροφή του φόρου από το δημόσιο ταμείο, οι συνεταιριστικές οργανώσεις θα ειδοποιήσουν τους αγρότες και θα τους επιστρέψουν το φόρο με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν στην αντίστοιχη περίοδο. Κατά την επιστροφή του φόρου οι δικαιούχοι αγρότες, θα υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση των δεύτερων αντιγράφων των φύλλων του "Βιβλίου μεταγραφής αιτήσεων και κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ - συγκεντρωτική κατάσταση" τα οποία στη συνέχεια θα αποκτώνται και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, σε κάποιο αγρότη δεν έγινε η αντίστοιχη επιστροφή του φόρου, η συνεταιριστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει το φόρο αυτό στο δημόσιο ως αχρεώστητα εισπραχθέντα και θα επισυνάψει το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπράξεως δημοσίου ταμείου, στις παραπάνω καταστάσεις με τις υπογραφές των αγροτών.

Β. Επιστροφή Φ.Π.Α. στους δικαιούχους αγρότες από τις Οικονομικές Εφορίες χωρίς τη μεσολάβηση συνεταιριιτικών οργανώσεων.

Οι Οικονομικοί Έφοροι παραλαμβάνουν από τους δικαιούχους της επιστροφής του φόρου αγρότες συμπληρωμένο το έντυπο "αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.ΠΑ.. με τα συνημμένα σ΄ αυτό φορολογικό κλπ. στοιχεία το οποίο στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται εις διπλούν και χορηγείται η σχετική απόδειξη παραλαβής.

Μετά από ένα συνοπτικό έλεγχο κατά την παραλαβή για την ορθή συμπλήρωση και μεταφορά των ποσών θα το καταχωρούν σε ένα ειδικό βιβλίο "Βιβλίο μεταγραφής αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.ΠΑ στους αγρότες", το οποίο φέρει ενιαία αρίθμηση για κάθε ημερολογιακό έτος και περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο του αγρότη, τον αριθμό των υποβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων και το σύνολο του ποσού προς επιστροφή.

Μέχρι τις δέκα (10) του επόμενου μήνα θα διαβιβάζονται στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο. τα αντίγραφα των "αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών κλπ" Ο αρμόδιος οικονομικός έφορος υποχρεούται, το βραδύτερο εντός του επόμενου από της υποβολής των δικαιολογητικών από το δικαιούχο αγρότη, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου, να εκδώσει, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση α΄, τη σχετική απόφαση και να συντάξει το ειδικό ΤΑΦΕ.

Η απόφαση για την επιστροφή και το ειδικό ΤΑΦΕ γίνεται χωριστό για τον κάθε αγρότη και διαβιβάζονται στο δημόσιο ταμείο για εκτέλεση.

Οι αποφάσεις της επιστροφής του φόρου στους αγρότες, που εκδίδονται και στις παραπάνω δύο περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο "Βιβλίο αποφάσεων επιστροφής Φ.ΠΑ στους αγρότες" το οποίο περιλαμβάνει κατά χρονολογική σειρά:

- τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης, ο οποίος είναι και ο αριθμός της σχετικής απόφασης,

- το ονοματεπώνυμο του αγρότη ή την επωνυμία της συνεταιριστικής οργάνωσης,

- τη χρονική περίοδο που καλύπτει η επιστροφή,

- το ποσό που επιστρέφεται και

- τον αριθμό και την ημερομηνία του ειδικού ΤΑΦΕ

Για την επιστροφή του φόρου στους αγρότες με τη διαδικασία της απόφασης αυτής, από το αρμόδιο δημόσιο ταμείο, δεν απαιτείται τόσο για τις συνεταιριστικές οργανώσεις όσο και τους επί μέρους αγρότες αποδεικτικό ενημερότητας για τα χρέη τους προς το Δημόσιο. Το αρμόδιο δημόσιο ταμείο υποχρεούται να διαβιβάζει στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο. κάθε μήνα και μέχρι τις δέκα (10) του επόμενου μήνα αντίγραφα των ΤΑΦΕ που έχει εκτελέσει μέσα στο μήνα, αναφέροντας συγχρόνως το συνολικό αριθμό των ΤΑΦΕ και το συνολικό ποσό αυτών.

Για την οριστικοποίηση της επιστροφής του φόρου στους αγρότες διενεργείται από τον Οικονομικό Έφορο σχετικός έλεγχος. Αν ο έλεγχoς δεν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους (31 Δεκεμβρίου) οι Συν/κές οργανώσεις διαβιβάζουν στον αρμόδιο Οικον. Έφορο τα δικαιολογητικό που παρέμειναν σ΄ αυτές.

Μετά τη διενέργεια του οριστικού ελέγχου τα ως άνω δικαιολογητικό επιστρέφονται από τις συν/κές οργανώσεις στους αγρότες οι οποίοι έχουν υποχρέωση να τα διαφυλλάσουν τουλάχιστον για μια 5ετία. Στην περίπτωση που ύστερα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι το ποσό που ζητήθηκε και επιστράφηκε στους αγρότες ειναι μεγαλύτερο από αυτό που είχαν δικαίωμα να τους επιστραφεί, η επί πλέον διαφορά καταλογίζεται στους αγρότες στο πενταπλάσιο με πράξη του Οικονομικού Εφόρου και επιβάλλεται και το πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 48 του Ν. 1642/1986.

7. Λοιπές διατάξεις

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις, για τις υπηρεσίες τους στη διαδικασία της επιστροφής του φόρου στους αγρότες, δικαιούνται αποζημίωσης η οποία καθορίζεται σε τριακόσιες (300) δραχμές, για κάθε αγρότη που υπέβαλε δικαιολογητικό και προκύπτει επιστροφή Φ.ΠΑ μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται στις συνεταιριστικές οργανώσεις συγχρόνως με την επιστροφή του Φ.ΠΑ στους αγρότες, με σχετική απόφαση του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου και τη σύνταξη του παραπάνω ειδικού ΤΑΦΕ, μετά από σχετική αίτηση των συνεταιριστικών οργανώσεων, που υποβάλλεται κάθε μήνα μαζί με το αίτημα της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες και αφορά την αποζημίωση του προηγούμενου μήνα. Η πιο πάνω καταβαλλόμενη στις Συν/κές Οργανώσεις αποζημίωση απαλλάσσεται από το Φ.ΠΑ βαρύνει τον ίδιο Κωδικό αριθμό εξόδου και αναπροσαρμόζεται ανά διετία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης