Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Η αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (Updated)

Κατηγορία: Λοιπά

Άρθρα
Η αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (Updated)


Άρθρα Η αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (Updated)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – Φοροτεχνικός


Ημερομηνία πρώτης ανάρτησης: 3.9.2012
Ημερομηνία ενημέρωσης: 11.10.2012

I. Πρόλογος

Η υποχρέωση απογραφής των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), είχε θεσπιστεί με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». Ωστόσο, μέχρι και τα μέσα του περασμένου Απριλίου δεν είχε εκδοθεί η απόφαση που θα καθόριζε τις λεπτομέρειες, τον τρόπο, τη διαδικασία και γενικά το πλαίσιο για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων. Αρχικά, εκδόθηκε η απόφαση υπ’ αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.2012 με θέμα «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο» και στη συνέχεια ακολούθησε η έκδοση άλλων δυο αποφάσεων το περιεχόμενο των οποίων θα αναλυθεί κατωτέρω.


Ας δούμε στο σημείο αυτό τι αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.3419/2005:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου των Ειδικών και Νομαρχιακών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των Μητρώων ή Βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Μητρώων Αστικών Συνεταιρισμών και των Μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού.
Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς αυτής, κάθε καταχώριση στα Βιβλία και Μητρώα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο θεωρείται ως καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..
Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν με αίτησή τους, να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλοντας τις πράξεις και τα στοιχεία που θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά περίπτωση, ενώ για τους λοιπούς υπόχρεους του άρθρου 1 η κατάθεση της σχετικής αίτησης καθίσταται προαιρετική. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση κατά το προηγούμενο εδάφιο. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία που μεταφέρονται ή καταχωρίζονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια και να καλούν τους υπόχρεους να προβαίνουν στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ορίζεται η παύση της αρμοδιότητας κάθε άλλου φορέα, για την τήρηση των Βιβλίων και Μητρώων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο».


Όπως ήδη αναφέραμε, σε εφαρμογή του ανωτέρου άρθρου εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις :


-Αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.2012 Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

- Αριθμ. Κ1-1136/30.5.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.2012 απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

- Αρ. πρωτ.: Κ1-1184/12.6.2012 Παροχή διευκρινίσεων επί της υπουργικής απόφασης Κ1-941 οικ./27.4.2012 (ΦΕΚ 1468 Β'/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/30.5.2012 (ΦΕΚ 1766 Β'/30-5-12) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

-Αριθμ. Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012 Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο».

II. Υπόχρεοι καταχώρησης και προθεσμίες.
1. Υπόχρεοι καταχώρησης


Οι υπόχρεοι καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου 3419/2005.

Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο:
«Άρθρο 1. Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης
1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής «οι υπόχρεοι»).
α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α΄ 52), οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α΄ 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (Α΄ 220).
γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.

2. Προθεσμίες καταχώρησης ανά υπόχρεο


Από το ανωτέρω άρθρο και σε συνδυασμό με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους υπ΄αριθμ.Κ1-941 οικ./27.4.2012 καιΚ1-1184/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι κατηγορίες των υπόχρεων και οι ημερομηνίες για την απογραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν ως εξής:

Υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση για απογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. (Ηλεκτρονικά ή στο αρμόδιο επιμελητήριο).

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες:

Υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση για απογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. (Ηλεκτρονικά ή στο αρμόδιο επιμελητήριο)
Προθεσμία απογραφήςΣύσταση πρίν την 4/4/2011Προθεσμία απογραφής Έναρξη οικον. Δραστηριότητας πριν την 4/4/2011
11-10-12Ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, (ΟΕ-ΕΕ)31-10-12Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
31-10-12Αστικοί συνεταιρισμοί (περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός)
30-09-12Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε.)31-10-12Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
30-09-12Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
30-09-12Ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.)
Προθεσμία προσκόμισης των πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ( Κ1-1184/12.6.2012 )

2 Δεκεμβρίου 2012


Προσοχή: Νέες Προθεσμίες Σύμφωνα με την απόφαση "Αριθμ. Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012 Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»."

Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:


· Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
· Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
· Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
· Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
· Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
· Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
· Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
· Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ τους λήγει στο 8.
· Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
· Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

· Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3.
· Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5,6.
· Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8,9,0.


Υποβάλλουν προαιρετικά αίτηση για απογραφή στο ΓΕΜΗ
(Κ1-1184/12.6.2012) και (Παρ 2 Αρθρου 1 Νόμου 3419/2005
)

- τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή,
- οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
- οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
- οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
- οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή και
- άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή. (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής)
-οι κοινοπραξίες
-οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ
-τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

 

3. Προθεσμίες για τους δυνητικά υπόχρεους

Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται :

· Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
· Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ . τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.


Τέλος διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των ισολογισμών του τελευταίου οικονομικού έτους δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.".

Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..

Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλεί τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της
Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, όλοι οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (δηλ. από την 31/12/2012) και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3419/2005 (αίτηση του ενδιαφερόμενου και έλεγχος της αίτησης και τον δικαιολογητικών πριν την διόρθωση).

Τονίζεται ότι κατεξοχήν θα πρέπει να απευθυνθεί σχετική πρόσκληση από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στα νομικά πρόσωπα εκ των δυνητικά υπόχρεων, προκειμένου να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

4. Αποστολή δικαιολογητικών και βεβαίωσης ολοκλήρωσης απογραφής στο ΓΕΜΗ (Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012)

Μετά την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η βεβαίωση ολοκλήρωσης της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης.

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα από την αρμόδια αρχή ως ακριβή αντίγραφα των κατα χωρισμένων και τηρουμένων από αυτή, υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή. Επίσης, στην περίπτωση νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων για τα οποία υπάρχει αδυναμία υποβολής ακολουθείται η διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης.


III. Εξαιρέσεις

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν 3419/2005, εξαιρούνται από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α΄ 52), οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α΄ 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (Α΄ 220).


IV. Τρόποι και διαδικασία απογραφής

Η διαδικασία απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., υλοποιείται με δύο τρόπους, α) μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr ) ή δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ) και β) στα γραφεία της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου τους Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Εμποροβιομηχανικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας).

Ας δούμε αναλυτικά τις δύο αυτές διαδικασίες απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.


1.Ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής και δικαιολογητικά


1.1. Υποβολή μέσω του συνδέσμου https://www.businessregistry.gr/auto/About.aspx


α) Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr ) είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ).
(https://www.businessregistry.gr/auto/About.aspx)


β) Τη σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας. Η ευθύνη ωστόσο για την υποβολή της σχετικής δήλωσης βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι και πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να πληροφορήσουν το πρόσωπο το οποίο θα υποβάλλει την δήλωση για τα στοιχεία της εταιρείας (πχ για τον ΑΦΜ του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας). Οι υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν είναι υποχρεωμένοι πριν την έναρξη της διαδικασίας να αναζητήσουν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που τυχόν τους έχει αποδοθεί παλαιότερα από εσωτερικές διαδικασίες των Υπηρεσιών, αν και για διευκόλυνσή τους, μπορούν να πληροφορηθούν τον Αρ Γ.Ε.ΜΗ. τους από την ιστοσελίδα της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), εισάγοντας τον Α.Φ.Μ. τους στη σελίδα ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, χωρίς να χρειάζονται κωδικό χρήστη και συνθηματικό εισόδου. Ωστόσο, ο ΑρΓ.Ε.ΜΗ. δεν είναι στοιχείο-κλειδί για τη διαδικασία αυτοαπογραφής επομένως είτε τους έχει αποδοθεί είτε όχι, θα ακολουθήσουν κανονικά την διαδικασία αυτοαπογραφής, εισάγοντας τα σχετικά στοιχεία. Στο τέλος της διαδικασίας εκδίδεται βεβαίωση για το συγκεκριμένο υπόχρεο στην οποία αναγράφονται ο οριστικός αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου του Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

γ) Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

γα) Ο υποβάλλων την αίτηση (εφεξής χρήστης) μπαίνει στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., επιλέγει το εικονίδιο «αυτοαπογραφή εταιρειών» και στην οθόνη που ακολουθεί πληκτρολογεί τους σχετικούς κωδικούς TAXIS.

γβ) Το πληροφοριακό σύστημα τον αναγνωρίζει και τον ανακατευθύνει στις σχετικές φόρμες, ανάλογα με την νομική μορφή του απογραφόμενου νομικού προσώπου. Εκεί ορισμένα από τα πεδία θα είναι προσυμπληρωμένα. Ο χρήστης τα ελέγχει, διορθώνει τυχόν ανακριβή και συμπληρώνει όσα από αυτά είναι κενά. Σε ορισμένα από τα πεδία, όπως πχ την επωνυμία της εταιρείας, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα παρεμβολής. Εάν ωστόσο πεδίο από τα μη επιδεχόμενα διόρθωσης πάσχει, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει το πρόβλημα στην Υπηρεσία και κατόπιν να προχωρεί κανονικά στην υπόλοιπη διαδικασία της αυτοαπογραφής.

γγ) Ο χρήστης οφείλει επίσης να αναρτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση . Για παράδειγμα, για τις ανώνυμες εταιρίες απαιτείται το ισχύον καταστατικό, όπως αυτό είναι καταχωρισμένο στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αναρτώνται σε μορφή κειμένου (.doc, χωρίς εικόνες), και όχι ως σκαναρισμένα αντίγραφα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή pdf, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι οποίες θα πρέπει να αναρτώνται ως Pdf., όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω, προκειμένου να προκύπτει ο εκδότης του εγγράφου ή ο επικυρώσας αυτό ως ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση ανάρτησης .doc, το αναρτώμενο έγγραφο δεν θα φέρει τις υπογραφές ως ακριβές αντίγραφο, ωστόσο δηλώνεται από τον υπόχρεο ότι είναι αληθές, ακριβές και όμοιο με το τηρούμενο από την αρμόδια Αρχή. Η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα είναι επίσης αρμόδια για τυχόν έλεγχο και διόρθωση των πεδίων εκείνων που ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει

γε) Στο τέλος της διαδικασίας «ηλεκτρονικής» αυτοαπογραφής, το σύστημα θα εκδίδει εκτυπώσιμη βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον Αρ Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου και την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Στη συνέχεια υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η βεβαίωση ολοκλήρωσης της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης.

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα από την αρμόδια αρχή ως ακριβή αντίγραφα των κατα χωρισμένων και τηρουμένων από αυτή, υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή. Επίσης, στην περίπτωση νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων για τα οποία υπάρχει αδυναμία υποβολής ακολουθείται η διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης.

Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρώτης παραγράφου της παρούσας περίπτωσης διαπιστωθεί από τον υπόχρεο λανθασμένη ή ελλιπής καταχώριση, ή ανάρτηση λανθασμένου αρχείου, οφείλει αυτός να υποβάλει ή να αποστείλει με συστημένη επιστολή στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση διόρθωσης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα, ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου. Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή, συνυποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Αν ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παράγραφο 2, την αίτησή του για την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να την υποβάλλει στα γραφεία της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η οποία διενεργεί την εγγραφή εφόσον προηγουμένως καταβληθεί το σχετικό τέλος. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πρωτότυπα νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου. Εφόσον τα αναφερόμενα αντίγραφα δεν είναι θεωρημένα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή. Τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να καταχωριστούν στο Γ.Ε.ΜΗ..

 


1.2. Δικαιολογητικά - στοιχεία που υποβάλλονται


Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους υπ’ αριθμ Κ1-1184/12.6.2012 και Κ1-941 οικ./27.4.2012, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανάλογα με τη μορφή της κάθε εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:


Α. Ανώνυμες εταιρίες

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Έγγραφα που συνυποβάλλονται

I. Τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ)
Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
II. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.

III. Στοιχεία Μετοχικού Κεφαλαίου (ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου − καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο − αριθμός και είδη μετοχών − ονομαστική αξία μετοχής/μετοχών)

IV. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)


V. Το σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό
VI. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως) (Ημερομηνία ιδρυτικής καταχώρισης....)

VII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως)

VIII. Τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)
IX. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)
X. Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

XI. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της ή των εκκαθαριστών της εφόσον συντρέχει περίπτωση
XII. Τον αριθμό των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της.
XIII. Τους Α.Φ.Μ. και την ιδιότητα των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XIV. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XV. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης(απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
XVI. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα
XVII. Τους Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως τακτικών ή αναπληρωματικών
XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα υπό ΧΙ−ΧVII στοιχεία
XIX. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2011.
XX. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού


Β. Ε.Π.Ε.

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Έγγραφα που συνυποβάλλονταιI. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο
Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
II. Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου
Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
IV. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος − πλήθος μεριδίων − ονομαστική αξία μεριδίου)
V. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)
VI. Το σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό
VII. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως)
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγ γράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.
VIII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως)
IX. Εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου
X. Τους Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XI. Την διάρκεια της θητείας του ή των διαχειριστών (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)
XII. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)
XIII. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XIV. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης(απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
XV. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα
XVI. Τους Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2012, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως τακτικού ή αναπληρωματικού.
XVII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία
XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2011Γ. Ο.Ε.-Ε.Ε.

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Έγγραφα που συνυποβάλλονται

I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο
Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή. Εφόσον το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού.

II. Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου και τον αύξοντα αριθμό δημοσίευσης της εταιρικής σύμβασης

III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

IV. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος−πλήθος μεριδίων −ονομαστική αξία μεριδίου)
V. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)
VI. Τον σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στην εταιρική σύμβαση
VII. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως), εφόσον αυτή προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση
VIII. Την διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως)
IX. Τους Α.Φ.Μ. των εταίρων, την ιδιότητα εκάστου ως ομορρύθμου ή ετερορρύθμου και τον αριθμό των μεριδίων εκάστου ή το ποσοστό αυτού
X. Το είδος και το ύψος της εισφοράς των ετερόρρυθμων εταίρων
XI. Τους Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους, εφόσον αυτή προβλέπεται στο καταστατικό, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XII. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της εταιρικής σύμβασης)
XIII. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
Δ. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Έγγραφα που συνυποβάλλονται

Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο Η ισχύουσα σύμβαση σύστασης του Ομίλου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.


Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου (αριθμό καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο)
Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
Την έδρα και τη δ/νση γραφείων του Ομίλου
Το σκοπό του Ομίλου, όπως αυτός αναγράφεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου
Τη διάρκεια του Ομίλου (από – έως), εφόσον αυτός προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου
Την διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως), όπως αυτή προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου
Εφόσον οι εταίροι του Ομίλου είναι φυσικά πρόσω πα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτούς
Εφόσον οι εταίροι του Ομίλου είναι νομικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά
• Τον αριθμό των διαχειριστών, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της σύμβασης σύστασης του Ομίλου
• Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του Ομίλου είναι φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών)
• Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του Ομίλου είναι νομικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών καθώς και τον Α.Φ.Μ. του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους
• Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εάν τα πρόσωπα αυτά εκπροσωπούν τον Όμιλο από κοινού ή μεμονωμένα
• Μνεία εάν ο Όμιλος έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσης (λ.χ. απόφαση των μελών του Ομίλου, τυχόν δικαστική απαγγελία της λύσης του Ομίλου ή κήρυξή του σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
• Εφόσον ο Όμιλος έχει λυθεί, τους Α.Φ.Μ. καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν τον Όμιλο από κοινού ή μεμονωμένα
• Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας των διαχειριστών ή εκκαθαριστών του Ομίλου, εφόσον αυτή προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου
• Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία
• Τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης του Ομίλου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ε. Αλληλοασφαλιστικός και πιστωτικός συνεταιρισμός

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Έγγραφα που συνυποβάλλονται


I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Ειρηνοδικείο
• Το ισχύον καταστατικό του Συνεταιρισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
II. Τον Αριθμό Μητρώου Ειρηνοδικείου (αριθμό καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο)
• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Συνεταιρισμού, από τα προκύπτουν
τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
IV. Την έδρα και τη δ/νση γραφείων του Συνεταιρισμού
IX. Μνεία της έκτασης ευθύνης των συνεταίρων, όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού του Συνεταιρισμού και της κατηγορίας του Συνεταιρισμού σε σχέση με την ευθύνη των συνεταίρων
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγ γράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.


Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ομίλου ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.
V. Το σκοπό του Συνεταιρισμού, όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό του
VI. Τη διάρκεια του Συνεταιρισμού (από – έως), όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό του Συνεταιρισμού
VII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως (από – έως)
VIII. Τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων και την αξία τους
X. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού του Συνεταιρισμού
XI. Εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών
XII. Εφόσον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών καθώς και τον Α.Φ.Μ.
XIII. Μνεία εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό από κοινού ή μεμονωμένα
XIV. Τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό του Συνεταιρισμού
XV. Μνεία εάν ο Συνεταιρισμός έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσεως (λ.χ. απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Συνεταιρισμού, παρέλευση του χρόνου διαρκείας που προβλέπεται στο καταστατικό, μείωση των μελών του Συνεταιρισμού κάτω από το όριο που ορίζει ο νόμος, ή κήρυξή του σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
XVI. Εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει λυθεί, τους Α.Φ.Μ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, όταν αυτό ενεργεί την εκκαθάριση του Συνεταιρισμού ή, κατά περίπτωση, τους Α.Φ.Μ. καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν το Συνεταιρισμό από κοινού ή μεμονωμένα
XVII. Την ημερομηνία και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία έχουν δημοσιευθεί ο ισολογισμός και οι λογαριασμοί χρήσης 2011
ΣΤ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (Ε.Σ.Ε.)

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Έγγραφα που συνυποβάλλονται

I. Τον Αριθμό Μητρώου της, κατά το σύστημα της ανώνυμης εταιρείας
• Το ισχύον καταστατικό της Ε.Σ.Ε., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
II. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της Ε.Σ.Ε., από τα προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
III. Την έδρα και τη δ/νση γραφείων της
IV. Το σκοπό της, όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικόΣτην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.
V. Τη διάρκεια της υπάρξεως της, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της
VI. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως (από – έως)
VII. Το κεφάλαιο, τον αριθμό των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν αυτό και την ονομαστική τους αξία
VIII. Εφόσον τα μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι φυσικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά
IX. Εφόσον τα μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι νομικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά
X. Σε περίπτωση προβλέψεως διευθυντικού οργάνου (δυαδικό σύστημα) ή, κατά περίπτωση διοικητικού οργάνου (μονιστικό σύστημα), τον αριθμό των μελών του διευθυντικού ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού της Ε.Σ.Ε.
XI. Εφόσον τα μέλη του διευθυντικού οργάνου ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, είναι φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. τους
XII. Εφόσον μέλη του διευθυντικού οργάνου, ή κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, είναι νομικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. τους καθώς και τον Α.Φ.Μ. του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους
XIII. Τον αριθμό των μελών του διευθυντικού οργάνου ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού της Ε.Σ.Ε.
XIV. Τη διάρκεια της θητείας των μελών των μελών του διευθυντικού, ή κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της Ε.Σ.Ε.
XIX. Τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της καταχώρισης της Ε.Σ.Ε, στα οικεία Μητρώα,
XV. Μνεία εάν η Ε.Σ.Ε. έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσεως (λ.χ. απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Ε.Σ.Ε., παρέλευση του χρόνου διαρκείας που προβλέπεται στο καταστατικό, μείωση των μελών της Ε.Σ.Ε. κάτω από το όριο που ορίζει ο Κανονισμός 1435/2003, ή κήρυξή της Ε.Σ.Ε. σε πτώχευση με αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης και η λύση της Ε.Σ.Ε. με δικαστική απόφαση με αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
XVI. Εφόσον η Ε.Σ.Ε. έχει λυθεί, τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου (δυαδικό σύστημα), εφ’ όσον αυτό ενεργεί την εκκαθάριση της Ε.Σ.Ε. ή, κατά περίπτωση, τα στοιχεία εξατομίκευσης καθενός από τους εκκαθαριστές (δυαδικό ή μονιστικό σύστημα), όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Ε.Σ.Ε. από κοινού ή μεμονωμένα
XVII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των Φ.Ε.Κ./ ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, στα οποία έχουν δημοσιευθεί ο ισολογισμός και οι λογαριασμοί χρήσης 2011
XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των Φ.Ε.Κ./ ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, στα οποία έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές ανακοινώσεις για τα ανωτέρω στοιχεία
Ζ περίπτωση

Αλλοδαπή εταιρεία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχει έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ημεδαπή:

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Έγγραφα που συνυποβάλλονται

1. Η ως άνω αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει τα παρακάτω ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ημεδαπή:
Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
I. Τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ), εφόσον της είχε αποδοθεί
Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θεωρημένα και σε επίσημη μετάφραση
II. Το Μητρώο στο οποίο τηρείται για την εταιρεία φάκελος με μνεία και του αριθμού εγγραφής της σε αυτό
Βεβαίωση του Μητρώου της έδρας της, όπως έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, αναφορικά με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία στην έδρα της καθώς και ότι η εταιρία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της
III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας, εφόσον είναι διαφορετική από αυτήν του υποκαταστήματος
Τη συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας στην Ελλάδα. Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.
IV. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στην απόφαση σύστασης του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας
IX. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα
V. Την ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

VI. Το αντικείμενο εργασιών του υποκαταστήματος
VII. Τους Α.Φ.Μ. του ή των μονίμων εκπροσώπων της εταιρίας για την δραστηριότητα του υποκαταστήματος καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
VIII. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
X. Σε περίπτωση που το υποκατάστημα είναι σε κατάσταση παύσης εργασιών και τακτοποίησης εκκρεμών συναλλαγών λόγω κλεισίματος στην Ελλάδα δήλωση για την ημερομηνία έναρξης της τακτοποίησης και τα στοιχεία (Α.Φ.Μ.) των οιονεί εκκαθαριστών
XI. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία
XII. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ που δημοσιεύθηκε η απόφαση εγκατάστασης του υποκαταστήματος, εφόσον εκδόθηκε
XIII. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού.
Αλλοδαπή εταιρεία που έχει έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην πιο πάνω κατηγορία, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Έγγραφα που συνυποβάλλονται

1. Η ως άνω αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ημεδαπή τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση Ζ΄ και επιπλέον
• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
I. Την νομική μορφή της εταιρίας • Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θεωρημένα και σε επίσημη μετάφραση
II. Την έδρα της εταιρίας • Βεβαίωση του Μητρώου της έδρας της, όπως έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, αναφορικά με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία στην έδρα της καθώς και ότι η εταιρία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της
III. Το αντικείμενο της εταιρίας • Τη συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας στην Ελλάδα.
IV. Το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου
V. Το δίκαιο του κράτους από το οποίοι διέπεται η εταιρία
VI. Απόφαση εποπτικής αρχής για εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται από την ειδικότερη νομοθεσία

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

1.3. Οδηγίες για την Ηλεκτρονική απογραφή


Στους κατωτέρω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική καταχώρηση των υπόχρεων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ..


Οδηγίες Συμπλήρωσης Α.Ε.

Οδηγίες συμπλήρωσης Ε.Π.Ε.

Οδηγίες συμπλήρωσης ΟΕ-ΕΕ


2. Υποβολή των δικαιολογητικών στα αρμόδια γραφεία του Γ.Ε.ΜΗ.

2.1. Διαδικασία υποβολής

Όπως αναφέραμε και στην αρχή της ενότητας IV, οι υπόχρεοι δύνανται αντί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση απογραφής (μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά), να επιλέξουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης απογραφής στα γραφεία της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας για την τήρηση του Μητρώου τους Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..

Στην απόφαση υπ’ αριθμ.πρωτ.: Κ1-1184/12.6.2012, αναφέρονται τα εξής:

«α) Εναλλακτικά, και εάν ο υπόχρεος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά με την ως άνω διαδικασία την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, οφείλει να την υποβάλει στα γραφεία της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας για την τήρηση του Μητρώου τους Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. (Βλέπε παράρτημα για Διευθύνσεις τηλέφωνα και ιστοσελίδες των επιμελητηρίων της Ελλάδος)

Επισημαίνουμε εδώ ότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, και όχι σε άλλα επιμελητήρια όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος κτλ.

β) Ως Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κάθε επιχείρησης ορίζεται για όσες εταιρείες είναι υπόχρεες εγγραφής σε Εμποροβιομηχανικό, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου το οποίο είναι κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση βάσει της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/14.12.2006 (ΦΕΚ 1853 Β’).

Για τις εταιρείες που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήρια (π.χ. φαρμακεία), η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/14.12.2006, την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει στο www.businessportal.gr.

Ενδεικτικά παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα : Μία ομόρρυθμη εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου με έδρα την Πάτρα, η οποία για οποιοδήποτε λόγο επιλέξει να απογραφεί μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και όχι μέσω του διαδικτύου, θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας ενώ, αν η έδρα της είναι στην Αθήνα, θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δεδομένης της εφαρμογής του κριτηρίου της εμφανούς προσωπικής και πλήρους συμμετοχής του επιχειρηματία στην ασκούμενη δραστηριότητα.

Αντίθετα μια ιατρική κεφαλαιουχική εταιρεία με έδρα την Κομοτηνή θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και όχι του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Εφιστάται η προσοχή των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην πιστή εφαρμογή των παραπάνω και στην ορθή καθοδήγηση των αυτοαπογραφόμενων εταιριών.

Ειδικά για τις εταιρείες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α.Ε. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οι εταιρείες αυτές συγκεκριμένα είναι:

i) Τράπεζες (τραπεζικές ΑΕ Ν. 3601/2007 ΦΕΚ 178Α’),
ii) ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες (περιλαμβάνονται, αν και δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο και οι αμιγούς σκοπού α.ε. ασφαλιστικής πρακτόρευσης, μεσιτείας ασφαλειών και ασφαλιστικών συμβούλων του ν. 1569/1985 ΦΕΚ 183Α’) ,
iii) Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ άρθ. 27. ν. 3371/2005 ΦΕΚ 178Α’) και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ άρθρα 4 ν. 3283/2004, ΦΕΚ 210Α’)
iv) ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
v) Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α’)
vi) Αθλητικές (ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές) ανώνυμες εταιρείες του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α’)
vii) ευρωπαϊκές εταιρείες,
viii) ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες,
ix) τα υποκαταστήματά αλλοδαπών εταιρειών με τις ανωτέρω μορφές στην ημεδαπή.

γ) Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

γα) για α.ε. και ε.π.ε.: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωριστεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)

γβ) για ο.ε. και ε.ε.: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (άρα τέλος καταχώρισης μόνο 10 ευρώ) ή, εάν το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο, το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού (οπότε το τέλος καταχώρισης ανέρχεται σε πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με των αριθμό των τροποποιήσεων που θα καταχωριστούν).

γγ) για Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα : η ισχύουσα σύμβαση σύστασης του Ομίλου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (οπότε το τέλος καταχώρισης Ε.Ο.Ο.Σ. είναι μόνο 10 ευρώ)

γδ) για αστικό, αλληλοασφαλιστικό και πιστωτικό συνεταιρισμό: το ισχύον καταστατικό του Συνεταιρισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Συνεταιρισμού, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)

γε) για Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (Ε.Σ.Ε.): το ισχύον καταστατικό της Ε.Σ.Ε., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της Ε.Σ.Ε., από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)

γστ) για υπόχρεο αλλοδαπή εταιρεία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχει έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ημεδαπή: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θεωρημένα και σε επίσημη μετάφραση, βεβαίωση του Μητρώου της έδρας της, όπως έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, αναφορικά με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της καθώς και ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της και, τέλος, η συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας στην Ελλάδα. (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)

γζ). Εάν ο υπόχρεος είναι αλλοδαπή εταιρεία που έχει έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση γστ, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή, ως ανωτέρω περίπτωση γστ.

Ειδικά στην περίπτωση που Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του υποχρέου είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το τέλος καταχώρισης που περιγράφεται ανωτέρω θα πρέπει να προ-πληρώνεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. (στον ΚΑΕ 2339) και το σχετικό διπλότυπο να προσκομίζεται στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά

δ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του επιμελητηρίου, ο απογραφόμενος θα εφοδιάζεται με σχετική βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του και την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.».2.2.Έντυπα και αιτήσεις επιμελητηρίων

Παραθέτουμε τα έντυπα που απαιτούνται ανά είδος επιχείρησης για τα δύο μεγαλύτερα Επιμελητήρια της Ελλάδος . Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν τις αιτήσεις ανά επιμελητήριο. Στο τέλος της παρούσας παρατίθεται παράρτημα με κατάλογο των Επιμελητηρίων της Ελλάδος.


Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΕ-ΕΕ


Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΕ-ΕΕ


V.Απογραφή υπόχρεων οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών τους.

Για υπόχρεους οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του, καθώς και όσων νομικών προσώπων έχει επέλθει η λύση και βρίσκονται αυτά σε διαδικασία εκκαθάρισης, η διαδικασία αυτοαπογραφής υλοποιείται ως εξής:

α) Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπόχρεων, η αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας, ή εναλλακτικά στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

β) Στα στοιχεία της αυτοαπογραφής των ειδικών αυτών περιπτώσεων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου. Ωστόσο, για διευκόλυνση των χρηστών θα εισάγεται μόνο ο Α.Φ.Μ. των ανωτέρω προσώπων κατά την διαδικασία αυτοαπογραφής. Εάν τα ατομικά στοιχεία των ανωτέρω προσώπων δεν προκύπτουν από τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

γ) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα και να προσκομιστούν στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τόσο σε ηλεκτρονική/ψηφιοποιημένη όσο και σε έντυπη μορφή και εκείνα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι κατά ανωτέρω α) και β) καταστάσεις και στοιχεία. Στην περίπτωση που λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν καταστεί δυνατόν να υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος αποστέλλει με συστημένη επιστολή ή προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε (5) μηνών, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο.


VI. Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών --Κυρώσεις

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της απόφασης υπ’ αριθμ. Κ1-1184/12.6.2012, αν ο υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/30.5.2012 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.


VII. Λοιπές πληροφορίες

1.1. Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων/Μεταγενέστερες καταχωρίσεις στη Μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ

Σύμφωνα με τιςπαραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 2 της απόφασης υπ’ αριθμ. Κ1-1184/12.6.2012, προβλέπονται τα ακόλουθα:

«α) Μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτοαπογραφής αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που είναι αρμόδια για τον υπόχρεο στον οποίο αφορά το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση.

Για τον ως άνω σκοπό οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ζητούν από τις Αρχές, που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 να ανακαλούν και να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

β) Πριν από την χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή πριν από οποιαδήποτε μεταγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να αντιπαραβάλει και να επικυρώσει οριστικά τα στοιχεία του υπόχρεου που έχουν καταχωρισθεί στην Μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ. Η αντιπαραβολή των στοιχείων θα γίνει με τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα ακριβή αντίγραφα αυτών που ο υπόχρεος έχει προσκομίσει ή αποστείλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./27.4.2012.

γ) Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα χορηγούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ούτε θα προβαίνουν σε περαιτέρω καταχωρίσεις στη Μερίδα εάν δεν έχουν προσκομιστεί από τον υπόχρεο τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση νομιμοποιητικών, συνοδευτικών και δικαιολογητικών εγγράφων, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ1-941 οικ./27.4.2012.

δ) Εάν προκύψει περίπτωση κατά την οποία, μετά την παρέλευση των προθεσμιών για την αυτοαπογραφή αλλά πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την προσκόμιση των εγγράφων, ζητηθεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή απαιτηθεί μεταγενέστερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., πρέπει τα σχετικά έγγραφα να προσκομιστούν άμεσα, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να οριστικοποιηθεί πλέον η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ, ώστε να είναι εφικτές τόσο η χορήγηση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων όσο και οι μεταγενέστερες καταχωρίσεις».

Από τις διατάξεις του άρθρου 3 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 ΥΑ προκύπτουν τα εξής:


1.2. Προθεσμίες υποβολής λοιπών αιτήσεων καταχώρισης

Από τις διατάξεις του άρθρου 3 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 ΥΑ προκύπτουν τα εξής:

«α) Οι αιτήσεις καταχώρισης των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, πράξεων, στοιχείων και εγγράφων των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονταν για την υποβολή αυτών στα Βιβλία ή Μητρώα της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον η προθεσμία αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Τα Βιβλία ή Μητρώα τα οποία αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη του ν. 3419/2005 είναι τα Μητρώα ή τα Βιβλία προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, το Κεντρικό, τα Ειδικά και τα Νομαρχιακά Μητρώα ανωνύμων εταιριών, τα Μητρώα αστικών συνεταιρισμών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού.

β) Εάν η σχετική προθεσμία υπερβαίνει τον ένα μήνα ή δεν ορίζεται, οι αιτήσεις καταχώρισης υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα από την γέννηση της σχετικής υποχρέωσης υποβολής πράξης ή στοιχείου.

γ) Οι αιτήσεις καταχώρισης των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, πράξεων, στοιχείων και εγγράφων συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνοδευτικά και νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις.

δ) Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν αφορά ευθέως την ίδια τη διαδικασία της αυτοαπογραφής, αλλά αποτελεί τη λογική συνέπεια και συνέχειά της δεδομένου ότι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται το μητρώο των υπόχρεων του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 ασχέτως της ημερομηνίας σύστασής τους, και ως εκ τούτου σε αυτό θα καταχωρίζονται εφεξής τα νομικά γεγονότα, δηλώσεις και πράξεις όλων των υπόχρεων. Διευκρινίζουμε ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου συντελείται με την ολοκλήρωση του ελέγχου που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 ΥΑ. Μόνο από εκείνη τη στιγμή αριθμός μητρώου του είναι αποκλειστικά ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. παράγουν έννομα αποτελέσματα για αυτόν. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή κατά τα ανωτέρω η αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να μεταβάλλει κατάλληλα την ημερομηνία απόδοσης αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στο πληροφοριακό σύστημα και να εκδίδει και σχετική οριστική βεβαίωση εγγραφής.

Στο άρθρο 4 της ως Κ1-941 οικ./27.4.2012 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της Κ1-1136/30.5.2012 ΥΑ ορίζεται ότι η ισχύς αυτής αρχίζει την 2/7/2012.


1.3. Διόρθωση λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 49/2.8.2012 του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:
"Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ, στις συνεδριάσεις του της 25-7-2012 και 30-7-2012 με θέμα την ενιαία αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της διαδικασίας διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων/ αναρτήσεων, που θα προκύψουν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ1-941 οικ./27.4.2012, την Εγκύκλιο του ΓΓΕ Κ1-1184/12-6-2012 και του άρθρο 9 του ν. 3419/2005), καθόρισε τα εξής :

1. Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, με εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3419/2005, που ορίζει ότι : "Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλμένη" μπορούν να προβαίνουν σε διόρθωση των εσφαλμένων καταχωρίσεων (που έγιναν από τους υπόχρεους αυτοαπογραφής) εφόσον από τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα προκύπτουν τα ορθά στοιχεία που έπρεπε να καταχωρισθούν.

2. Επειδή στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3419/2005, ορίζεται ότι: "η διόρθωση και η μεταβολή, κατά την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιούνται, μετά από αίτηση του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται στις υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο....", οι υπόχρεοι οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. με αυτοαπογραφή (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ1-941 οικ./27.4.2012 , όπως ισχύει) και εκ παραδρομής προβούν σε εσφαλμένη καταχώριση στοιχείου ή πράξης ή σε εσφαλμένη ανάρτηση αρχείου, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης της εσφαλμένης καταχώρισης/ανάρτησης στην αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
Το σχετικό αίτημα διόρθωσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αποστολή ή την προσκόμιση των θεωρημένων πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών δικαιολογητικών προς την αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου αυτή, μόλις τα παραλάβει, να προβεί στον τελικό έλεγχο (αντιπαραβολή των καταχωρίσεων με τα υποβαλλόμενα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα/ δικαιολογητικά) και συνεπώς στις τελικές αντίστοιχες διορθώσεις.
Στην περίπτωση στην οποία η εσφαλμένη καταχώριση αφορά σε ανάρτηση μη ορθού αρχείου κάποιου εγγράφου, θα πρέπει τα προσκομιζόμενα επίσημα έγγραφα, να συνοδεύονται και από το ορθό αρχείο του εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., να καταχωρισθεί ή να αναρτηθεί το ορθό αρχείο.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβληθούν, από τον υπόχρεο και τα αντίστοιχα τέλη καταχώρισης /ανάρτησης του ορθού αρχείου.

3. Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτουμε υπόδειγμα αιτήσεως/δηλώσεως, προς την αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σχετικά με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών και την διόρθωση τυχόν εσφαλμένων καταχωρήσεων / αναρτήσεων".


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Ποιους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιώ για την αυτοαπογραφή;
Οι κωδικοί πρόσβασης για την είσοδο στη διαδικασία πρέπει να είναι της εταιρίας και όχι του λογιστή αν υπάρχει.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχετε το ΑΦΜ που σας επιστρέφει το σύστημα. Top


Μπορώ να ανεβάσω τα αρχεία σε άλλη μορφή από .doc;
Αν δεν υπάρχουν σε μορφή doc (παλιά καταστατικά γραφομηχανής κλπ) μπορείτε να τα ανεβάσετε στο σύστημα και σε μορφή pdf φροντίζοντας ώστε το τελικό αρχείο να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 5MB Top


Έχω ξεκινήσει τη διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ηλεκτρονικά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο τη διακόψω ό,τι έχω καταχωρίσει χάνεται; Εάν συνειδητοποιήσω ότι έκανα κάποιο λάθος μπορώ να το διορθώσω;
Η διαδικασία αυτοαπογραφής μπορεί να γίνει και σταδιακά. Τίποτε από όσα έχετε καταχωρίσει δε χάνεται. Μολονότι δεν υπάρχει εικονίδιο «προσωρινή αποθήκευση» το πληροφοριακό σύστημα αποθηκεύει και διατηρεί ό,τι έχετε καταχωρίσει μέχρι τη στιγμή που βγαίνετε από αυτό και τα επαναφέρει στην οθόνη σας όταν ξαναμπείτε στο σύστημα. Αντιστοίχως, το σύστημα σας επιτρέπει να προβείτε και σε διορθώσεις, επιλέγοντας το εικονίδιο «προηγούμενο βήμα».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτοαπογραφής και τυπώσετε τη σχετική βεβαίωση δεν μπορείτε πλέον να προβείτε σε καμία διόρθωση. Για τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να ενημερώσετε την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών η οποία θα τις κάνει μαζί με τον έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων.Θέλω διευκρινήσεις / έχω προβλήματα με τη διαδικασία αυτοαπογραφής. Που πρέπει να απευθύνομαι;
Για τεχνικά θέματα (μηνύματα λάθους, αδυναμία ανεβάσματος αρχείων κτλ) απευθύνεστε στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ στα τηλ. 210-3387104-5 εσωτ. 3
Για διαδικαστικά/νομικά ερωτήματα απευθύνεστε στην οικεία Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεστε. Κατάλογος των επιμελητηρίων με διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.businessportal.gr/chambers.html.
Εάν αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του ΓΕΜΗ της εταιρείας σας είναι το Αυτοτελές Τμήμα ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, επικοινωνείτε με το τηλ. 213-1514303.Στις φόρμες που συμπληρώνουμε για την διαδικασία της αυτοαπογραφής επιχειρήσεων πρέπει να μπουν στοιχεία από το τελευταίο ισχύον καταστατικό κάποιας επιχείρησης ή από τα αρχικό;
Η αυτοαπογραφή «φωτογραφίζει» την τρέχουσα κατάσταση του κάθε υπόχρεου. Συνεπώς καταχωρίζονται τα στοιχεία του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού, του εν ενεργεία διοικητικού συμβουλίου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία κοκ. Έτσι, για παράδειγμα, αν έχει αλλάξει ο σκοπός της εταιρείας, καταχωρίζεται ο σκοπός όπως απεικονίζεται στο σημερινό καταστατικό της εταιρείας.Κατά τη διαδικασία αυτοαπογραφής μέσω του διαδικτυακού τόπου ΓΕΜΗ χρειάζεται να υποβάλλω ηλεκτρονικά και έγγραφα; Εάν ναι, τι κάνω στην περίπτωση που δεν τα έχω σε μορφή .doc;
Ναι, ο χρήστης πρέπει να αναρτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, για τις ανώνυμες εταιρίες απαιτείται μεταξύ άλλων το ισχύον καταστατικό, όπως αυτό είναι καταχωρισμένο στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Τα σχετικά έγγραφα αναρτώνται κατά προτίμηση σε μορφή κειμένου (.doc, χωρίς εικόνες) προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στο “ανέβασμά» τους. Αν δεν υπάρχουν σε μορφή .doc, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκαναρισμένα αντίγραφα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (pdf, jpeg κτλ) σε χαμηλή ανάλυση και ασπρόμαυρα προκειμένου να μην μπλοκάρει το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλονται σκαναρισμένες οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του.Τι γίνεται όταν το έγγραφο που υποβάλλω ηλεκτρονικά δεν είναι θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρησή του αρχή ή υπογεγραμμένο από τον εκδότη του;
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση ανάρτησης απλού αρχείου κειμένου (.doc), αυτό δεν θα φέρει τις υπογραφές ως ακριβές αντίγραφο, ωστόσο η ίδια η ανάρτησή του από τον υπόχρεο σημαίνει ότι είναι αληθές, ακριβές και όμοιο με το τηρούμενο από την αρμόδια αρχή. Συνεπώς δεν υπάρχει συνέπεια όταν το έγγραφο που υποβάλλεται ηλεκτρονικά δεν είναι θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρησή του αρχή ή υπογεγραμμένο από τον εκδότη του.
Θεωρημένα από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου του υποχρέου Αρχή πρέπει να είναι τα έγγραφα τα οποία θα αποσταλούν ή προσκομιστούν στην εκάστοτε υπηρεσία ΓΕΜΗ μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Αν υπάρχει έγγραφο με σφραγίδα Νομαρχίας στο αρχείο της εταιρείας τότε μπορεί να επικυρωθεί από δικηγόρο ή από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον της επιδειχθεί.Χρειάζεται να υποβληθούν και τα πρωτότυπα έγγραφα σε φυσική μορφή; Πρέπει οπωσδήποτε να πάω στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά έγγραφα παρόλο που τα ανήρτησα; Σε ποια προθεσμία; Με ποιο τρόπο; Ποιος και πότε θα αντιπαραβάλλει τα υποβαλλόμενα έγγραφα;
Ναι, ακόμα και στην περίπτωση που η ανάρτηση των ψηφιακών αντιγράφων στο σύστημα αυτοαπογραφής ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση για αποστολή με συστημένη επιστολή ή προσκόμιση από τον ίδιο τον υπόχρεο στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των σχετικών εγγράφων επικυρωμένων από την αρμόδια μέχρι τότε για τον υπόχρεο Αρχή στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ εντός πενταμήνου. Επίσης πρέπει να προσκομιστεί ή να αποσταλεί η βεβαίωση αυτοαπογραφής που εκδόθηκε από το σύστημα. Προσοχή: Η προθεσμία των 5 μηνών άρχεται από την έναρξη ισχύος της Κ1-941 /2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και άρα από τις 2-7-2012, και όχι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής του εκάστοτε υποχρέου και λήγει την 2-12-2012.
Εάν προκύψει περίπτωση κατά την οποία, μετά την παρέλευση των προθεσμιών για την αυτοαπογραφή αλλά πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την προσκόμιση των εγγράφων, ζητηθεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή απαιτηθεί μεταγενέστερη καταχώριση πρέπει τα σχετικά έγγραφα να προσκομιστούν άμεσα, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να οριστικοποιηθεί πλέον η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια να δοθεί το πιστοποιητικό ή να καταχωριστεί η οποιαδήποτε τροποποίηση. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από την αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μόλις παραληφθούν τα σχετικά έγγραφα.

Η εταιρεία μου είναι παροχής υπηρεσιών όχι εμπορική. Οφείλω να την αυτοαπογράψω;
Ναι, οφείλετε. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ1-941/2012 αυτοαπογράφονται η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, o αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία, ανεξαρτήτως του αντικειμένου των εργασιών της. Αυταπογράφονται επίσης τα υποκαταστήματα και πρακτορεία στην ημεδαπή των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), καθώς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή των αλλοδαπών εταιρειών που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση.Τι συμβαίνει εάν ο υπόχρεος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή (για νομικό πρόσωπο) βρίσκεται σε εκκαθάριση; Ποιος υποβάλλει τη δήλωση; Χρειάζεται να υποβληθεί και κάτι παραπάνω;
Για όσους εκ των υποχρέων έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του, καθώς και όσων νομικών προσώπων έχει επέλθει η λύση και βρίσκονται αυτά σε διαδικασία εκκαθάρισης, η διαδικασία αυτοαπογραφής υλοποιείται ως εξής:
α) Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπόχρεων, η αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας, ή εναλλακτικά στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
β) Στα στοιχεία της αυτοαπογραφής των ειδικών αυτών περιπτώσεων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου.
γ) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα και να προσκομιστούν στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή και εκείνα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι κατά ανωτέρω α) και β) καταστάσεις και στοιχεία. Ειδικά για τις δικαστικές αποφάσεις, η χρήση μορφής .doc η οποία αναφέρεται παραπάνω δεν είναι φυσικά εφικτή, οπότε τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα.Πρέπει να αναρτήσω Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986; Σε ποια μορφή;
Η δήλωση αυτοαπογραφής υπέχει την ισχύ υπευθύνου δηλώσεως. Δεδομένου ότι η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται η ανάρτηση Υπεύθυνης Δήλωσης.Ποιες οι συνέπειες αν δεν απογραφώ στις προθεσμίες που ορίζονται;
Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, επιβάλλονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.
Από την λήξη της προθεσμίας για την αυτοαπογραφή οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. γίνονται αποκλειστικά αρμόδιες για την τήρηση των Μητρώων και Βιβλίων Εταιριών. Συνεπώς, αν κάποιος υπόχρεος δεν έχει απογραφεί, δεν θα είναι δυνατό να δημοσιεύονται τροποποιήσεις – μεταβολές της εταιρείας ούτε θα είναι δυνατό να χορηγηθούν πιστοποιητικά – βεβαιώσεις για κάθε νόμιμη χρήση (όπως πχ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κλπ) κλπ.Δε θέλω να αυτοαπογραφώ από το διαδίκτυο αλλά να υποβάλλω αίτηση απογραφής στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω; Τι πρέπει να υποβάλλω; Πρέπει να υποβάλλω κάποια αίτηση; Τι στοιχεία θα περιέχει;
Εάν ο υπόχρεος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, οφείλει να την υποβάλει στα γραφεία της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας για την τήρηση του Μητρώου τους Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Επίσης ο υπόχρεος θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941οικ/2012.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του επιμελητηρίου, ο απογραφόμενος θα εφοδιάζεται με σχετική βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του και την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
Επισημαίνουμε εδώ ότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, και όχι σε άλλα επιμελητήρια όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος κτλ.Αν υποβάλλω αίτηση απογραφής στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου θα έχω κάποιο κόστος και ποιο είναι αυτό;
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941οικ/2012 όπως αυτή αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα. Παραδείγματος χάριν:
α) για α.ε. και ε.π.ε.: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωριστεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)
β) για ο.ε. και ε.ε.: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (άρα τέλος καταχώρισης μόνο 10 ευρώ) ή, εάν το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο, το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού (οπότε το τέλος καταχώρισης ανέρχεται σε πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με των αριθμό των τροποποιήσεων που θα καταχωριστούν).
γ) για Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα : η ισχύουσα σύμβαση σύστασης του Ομίλου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (οπότε το τέλος καταχώρισης Ε.Ο.Ο.Σ. είναι μόνο 10 ευρώ).Ποια θα είναι η ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. ως μοναδικού μητρώου μου;
Σε κάθε περίπτωση από την λήξη της προθεσμίας για την διενέργεια της αυτοαπογραφής, όπως αυτή προσδιορίζεται για κάθε ειδικότερη κατηγορία υπόχρεων, το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται μοναδικό μητρώο του υπόχρεου. Από την ημερομηνία εκείνη παύει κάθε αρμοδιότητα των Αρχών που τηρούν τα Βιβλία ή Μητρώα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 (Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Περιφερειακές Ενότητες) να δέχονται αιτήσεις καταχώρισης και να εκδίδουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, εκτός εάν αυτές απευθύνονται στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν δεδομένα προγενέστερων καταχωρίσεων του υπόχρεου οι οποίες διενεργήθηκαν για το διάστημα κατά το οποίο ήταν αυτές αρμόδιες.
Ωστόσο επισημαίνουμε ότι, εφόσον ο υπόχρεος αυτοαπογραφεί μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε την δήλωση δεν επιτρέπεται πια να αιτηθεί καταχώριση πράξης ή στοιχείου στο προγενέστερο του Γ.Ε.ΜΗ. Μητρώο του. Συνεπώς εάν απαιτηθεί μεταγενέστερη καταχώριση η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εάν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία (ήτοι η 2-12-20012) για την υποβολή των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων που κατά ειδικότερη περίπτωση απαιτούνται οφείλει να τα προσκομίσει προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και η οριστική επικύρωση από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία και θα εκδώσει σχετική βεβαίωση οριστικής εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον ο υπόχρεος απογραφεί στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, η σχετική βεβαίωση εκδίδεται μόλις η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διενεργήσει την εγγραφή.Τι γίνεται με τις εταιρίες που θέλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους κατά την περίοδο αυτοαπογραφής, οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής απογραφεί;
Εφόσον οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής για τη συγκεκριμένη νομική μορφή δεν έχουν λήξει τη στιγμή της τροποποίησης του καταστατικού, η εταιρεία θα απευθυνθεί στην αρχή που τηρούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή το μητρώο της (για α.ε. η Περιφέρεια, για ο.ε., ε.ε., ε.π.ε. το Πρωτοδικείο, για αστικούς συνεταιρισμούς το Ειρηνοδικείο).
Στη διαδικασία της αυτοαπογραφής, η εταιρεία θα καταχωρίσει τα νέα στοιχεία όπως προκύπτουν μετά την τροποποίηση.Τι γίνεται με τις εταιρίες που έχουν αυτοαπογραφεί, θέλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό και δεν έχουν καταθέσει ακόμα τον φυσικό τους φάκελο;
Εάν προκύψει περίπτωση κατά την οποία, μετά την παρέλευση των προθεσμιών για την αυτοαπογραφή αλλά πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την προσκόμιση των εγγράφων (ήτοι την 2-12-2012), απαιτηθεί μεταγενέστερη καταχώριση (όπως π.χ. τροποποίηση καταστατικού) πρέπει τα σχετικά έγγραφα να προσκομιστούν άμεσα στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να οριστικοποιηθεί πλέον η αρχική εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορεί η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ να προβεί στην καταχώριση της τροποποίησης του καταστατικού.Τι κάνουμε στις περιπτώσεις των «ανενεργών» εταιριών;
Ο όρος «ανενεργή» απεικονίζει φορολογική κατάσταση και δεν αντιστοιχεί σε νομική κατάσταση της εταιρείας. Συνεπώς και οι ανενεργές εταιρείες οφείλουν να απογραφούν κανονικά κατά τα οριζόμενα στην Κ1-941/2012.Ποια είναι η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για την επιχείρησή μου;
Ως Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. έχουν οριστεί τα επιμελητήρια του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλ. τα Εμποροβιομηχανικά, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικά και μεικτά Επιμελητήρια. Κατάλογος των επιμελητηρίων αυτών είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.businessportal.gr/chambers.html .
Για κάθε υπόχρεο αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι εκείνη του Επιμελητηρίου το οποίο είναι κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο για τη συγκεκριμένη εταιρεία βάσει της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/2006 «Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων» (ΦΕΚ 1853Β’) , την οποία μπορεί να αναζητήσει στη διεύθυνση http://www.businessportal.gr/legislation.html .
Ωστόσο, ως γνωστόν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. χωρίς να έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήριο (π.χ. φαρμακεία). Εάν η εταιρεία του υπόχρεου δεν έχει υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήρια, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/14-12-2006. Ενδεικτικά παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα : Μία ομόρρυθμη εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου με έδρα την Πάτρα, η οποία για οποιοδήποτε λόγο επιλέξει να απογραφεί μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και όχι μέσω του διαδικτύου, θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας ενώ, αν η έδρα της είναι στην Αθήνα, θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, δεδομένης της εφαρμογής του κριτηρίου της εμφανούς προσωπικής και πλήρους συμμετοχής του επιχειρηματία στην ασκούμενη δραστηριότητα. Αντίθετα μια ιατρική κεφαλαιουχική εταιρεία με έδρα την Κομοτηνή θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και όχι του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
Από όλα τα ανωτέρω εξαιρούνται οι εταιρείες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α.Ε. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, για τις οποίες αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005. Οι εταιρείες αυτές συγκεκριμένα είναι:
• Τράπεζες (τραπεζικές ΑΕ Ν. 3601/2007 ΦΕΚ 178Α’),
• ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες,
• Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ άρθ. 27 και επ. ν. 3371/2005 ΦΕΚ 178Α’) και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ άρθρα 4 και επ. ν. 3283/2004, ΦΕΚ 210Α’)
• ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
• Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α’)
• Αθλητικές (ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές) ανώνυμες εταιρείες του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α’)
• ευρωπαϊκές εταιρείες,
• ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες,
• τα υποκαταστήματά αλλοδαπών εταιρειών με τις ανωτέρω μορφές στην ημεδαπή.Η εταιρεία μου μέχρι σήμερα δεν ήταν υπόχρεη εγγραφής σε επιμελητήριο. Πρέπει να εγγραφώ στο ΓΕΜΗ; Αν ναι, σε ποια υπηρεσία ΓΕΜΗ θα απευθυνθώ;
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. χωρίς να έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήριο. Τέτοιες είναι παραδείγματος χάριν (η ακόλουθη απαρίθμηση είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση αποκλειστική) οι:
- Εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων, εκτός αν οι ίδιες το επιθυμούν (βάσει των ν. 3601/1928 και 5607/1932)
- Ιατρικές εταιρείες, γιατί βάσει του ΠΔ 84/2001, από το 2001 υποχρεούνται να εγγράφονται στον Ιατρικό Σύλλογο.
- Μελετητικές και μόνο εταιρείες μηχανικών. Αντίθετα, οι τεχνικές εταιρείες εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη στα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια (βλ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 259/1994), ενώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υποχρεούνται απλώς να αναγγείλουν την τεχνική τους επωνυμία χωρίς να αποκτούν την ιδιότητα του μέλους.
Για τις εταιρείες εκείνες οι οποίες εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο Επιμελητήριο, η επιλογή της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται κατ’ αναλογία της ΥΑ Κ1-2534/2006 την οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς στη διεύθυνση http://www.businessportal.gr/legislation.html. Σε γενικές γραμμές οι αρχές που προκύπτουν από αυτή είναι οι εξής:
Α) Στην περίπτωση μεικτών επιμελητηρίων (δηλ. σε όλη την Ελλάδα εκτός Αθήνας, Θεσ/νίκης, Πειραιά και Ροδόπης) η επιλογή της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται με το κριτήριο της κατά τόπον αρμοδιότητας (δηλ. Υπηρεσία ΓΕΜΗ της αυτοαπογραφόμενης εταιρείας είναι η αυτή του Επιμελητηρίου της έδρας της).
Β) Στα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια και κατ’ αναλογία για την αυτοαπογραφή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αυτών κατατάσσονται οι επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα (μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα, είτε έτοιμα για τελική κατανάλωση, είτε ενδιάμεσα, προκειμένου να υποστούν και άλλη επεξεργασία για τελική κατανάλωση) καθώς και οι επιχειρήσεις που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους απαιτείται τεχνική κατάρτιση και δεξιότητα ή και χρήση εργαλείων ή και χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Κριτήρια των πιο πάνω δραστηριοτήτων είναι κυρίως:
(i) το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων υπαλλήλων (κατά κανόνα μέχρι 50 άτομα ) και το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο (κατά κανόνα περί τα 150.000 ευρώ).
(ii) ο χρησιμοποιούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και ο τρόπος παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή σε σειρά και τυποποίηση της παραγωγής).
(iii) η προσωπική συμβολή του επιχειρηματία στην παραγωγή και τους άλλους συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας.
(iv) η οργάνωση και ο καταμερισμός των εσωτερικών αρμοδιοτήτων της επιχείρησης (τομείς παραγωγής, πωλήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοδότησης, έρευνας κλπ.).
Γ) Στα αμιγή Επαγγελματικά Επιμελητήρια και κατ’ αναλογία στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αυτών κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες ή χαμηλής αξίας αγαθά, υπό τον όρο ότι η προσωπική και πλήρης συμμετοχή του επιχειρηματία στην ασκούμενη δραστηριότητα είναι εμφανής. Κριτήριο του είδους αυτού της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι κυρίως το μικρό μέγεθος της επιχείρησης.
Δ) Στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και κατ’ αναλογία στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αυτών κατατάσσονται οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική ή μεταποιητική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες, και οι οποίες δεν ταξινομούνται σε άλλα Επιμελητήρια. Επίσης, στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ αυτών κατατάσσονται όλες οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (AE & ΕΠΕ), εκτός αν διάταξη νόμου προβλέπει διαφορετικά (πχ. α.ε. ασφαλιστικών συμβούλων). Τονίζουμε και πάλι ότι υποχρέωση εγγραφής/αυτοαπογραφής στο ΓΕΜΗ δε σημαίνει και υποχρεωτική εγγραφή στο Επιμελητήριο.


Η εταιρεία μου είναι εγγεγραμμένη στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας / στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / στο Φαρμακευτικό σύλλογο Κορινθίας/ στον Ιατρικό σύλλογο Ηρακλείου. Αυτή είναι η υπηρεσία ΓΕΜΗ που πρέπει να απευθυνθώ;
Όχι. Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ έχουν συσταθεί στα εμπορικά επιμελητήρια του ν. 2081/1992 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατάλογος των επιμελητηρίων αυτών είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.businessportal.gr/chambers.html. Δείτε και προηγούμενο ερώτημα υπ. αριθμ. 18.Είμαστε σωματείο / πολιτιστικός σύλλογος / μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα / ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οφείλουμε να εγγραφούμε στο Γ.Ε.ΜΗ.;
Όχι. Υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων :
α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, o αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (ΦΕΚ 52 Α), οι Ναυτικές Εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (ΦΕΚ 192 Α) και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α).
γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.Είμαστε ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οφείλουμε να εγγραφούμε στο Γ.Ε.ΜΗ.;
Ναι. Υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι μεταξύ άλλων «κάθε εμπορική εταιρία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, o αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία». Άλλωστε οι κεφαλαιουχικές εταιρείες από το ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει θεωρούνται εξ ορισμού εμπορικές ανεξαρτήτως του αντικειμένου τους.Είμαι έμπορος – φυσικό πρόσωπο. Έχω υποχρέωση να αυτοαπογραφώ και σε ποιες προθεσμίες; Αν δεν το πράξω, θα έχω κυρώσεις;
Οι έμποροι-φυσικά πρόσωπα ανήκουν στη κατηγορία των δυνητικά (προαιρετικά) υπόχρεων. Οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει πρέπει να απογραφούν από 1/11/2012 έως 30/12/2012. Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλέσει τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Κ1-941οικ./2012 να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους, δηλ από 1/1/2013 έως 31/5/2013. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβαση. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, όλοι οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (δηλ. από την 30/12/2012) και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι μπορούν να ελέγξουν μέσω της ιστοσελίδας www.businessregistry.gr από το πεδίο «Δημοσιότητα» αν έχει αποδοθεί σε αυτούς αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ανευρεθεί για αυτούς αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα εγγραφούν κανονικά στο Γ.Ε.ΜΗ..Ποιοι και σε ποιες προθεσμίες μπορούν να αυτοαπογραφούν προαιρετικά; Αν δεν προχωρήσουν σε αυτοαπογραφή, πώς θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους στο ΓΕΜΗ;
Δυνατότητα προαιρετικής αυτοαπογραφής έχουν
α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή,
β) οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
γ) οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
δ) οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
ε) τόσο οι υποχρεωτικά όσο και οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι (παρ. 1 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 1 της Κ1-941/12) ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή και
στ) άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή. (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής)
Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η δε προθεσμία για την αυτοαπογραφή τους είναι από 1/11/2012 έως και 30/12/2012. Ο κάθε δυνητικά υπόχρεος μπορεί ήδη από σήμερα να ελέγχει κατά πόσον έχει ήδη ΑρΓΕΜΗ (δηλ. είναι καταχωρισμένος στο ΓΕΜΗ) μπαίνοντας στο διαδικτυακό τόπο www.businessregistry.gr, επιλέγοντας το πεδίο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ και πληκτρολογώντας το ΑΦΜ της επιχείρησής του. Για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Εάν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση ο δυνητικά υπόχρεος μπορεί να επιλέξει είτε να κάνει τη διαδικασία της αυτοαπογραφής (εντός των νομίμων προθεσμιών) είτε όχι. Εάν όμως από τον έλεγχο δεν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση, τότε με την έναρξη των προθεσμιών ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προχωρήσει στην καταχώρισή της.
Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλέσει τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής και δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (δηλ. από την 30/12/2012) και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005.Είμαστε ανώνυμη εταιρία και δεν έχουμε κάνει κωδικοποίηση καταστατικού. Πρέπει να κάνουμε κωδικοποίηση; Ποιο καταστατικό θα ανεβάσουμε στην εφαρμογή και ποιο καταστατικό θα προσκομίσουμε στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.;
Όλες οι ανώνυμες εταιρίες βάσει του κ.ν. 2190/1920 υποχρεούνται σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακή Ενότητας) εκτός από την σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μεζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις (βλ. άρθρο 7α παρ. 1 περ. β και άρθρο 7β παρ. 11). Συνεπώς δεν απαιτείται κωδικοποίηση αλλά απαιτείται να αναρτηθεί και να προσκομιστεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί και καταχωριστεί στο Μητρώο Α.Ε. και ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση.Είμαστε Ε.Π.Ε. και δεν έχουμε προχωρήσει σε κωδικοποίηση του καταστατικού. Είμασταν υποχρεωμένοι; Τι θα αναρτήσουμε στην εφαρμογή; Τι θα προσκομίσουμε στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3190/1955 (άρθρο 38 παρ. 4) κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.
Συνεπώς οι Ε.Π.Ε. ήταν υποχρεωμένες να καταχωρίζουν στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης (καταστατικό) μετά από κάθε τροποποίηση.
Ωστόσο επειδή αυτό στην πράξη κατά κανόνα δεν τηρούνταν, η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα να αναρτήσουν το αρχικό καταστατικό ή την τελευταία κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάθε περαιτέρω τροποποίηση.
Εξυπακούεται ότι πρέπει να προσκομιστούν στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τα σχετικά έγγραφα θεωρημένα από την αρμόδια για την κάθε Ε.Π.Ε. υπηρεσία (Πρωτοδικείο).Είμαστε Ε.Π.Ε. και δεν έχουμε δημοσιεύσει τον ισολογισμό μας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. γιατί δεν έχουμε τέτοια υποχρέωση. Σωστά;
Όχι. Βάσει των διατάξεων του ν. 3190/1955 (άρθρα 8 και 22) υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και δημοσίευσης αυτών στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8.
Συνεπώς ακόμα και αν η Ε.Π.Ε. δεν έχει δημοσιεύσει τον ισολογισμό της στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να προχωρήσει στην σχετική δημοσίευση τουλάχιστον του τελευταίου ισολογισμού και να συμπληρώσει στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής απογραφής είτε τον αριθμό και το έτος του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. είτε τον κωδικό αριθμό δημοσίευσης και την ημερομηνία που έλαβε από το Εθνικό Τυπογραφείο.VIII. Παράρτημα

Συνολικά 59 Επιμελητήρια καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα (Εμπορικά - Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά). Συγκεκριμένα σε κάθε νομό λειτουργεί ένα μικτό Επιμελητήριο, με εξαίρεση τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, στις οποίες λειτουργούν από τρία Επιμελητήρια.


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 7 10671 ΑΘΗΝΑ www.acci.gr 1506 210-3604815-9 210-3602411
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 18 10671 ΑΘΗΝΑ www.acsmi.gr 210-3630253 210-3635313-9
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου 44 10679 ΑΘΗΝΑ www.eea.gr 210-3601651 210-3633080
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τσιμισκή 29 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ www.ebeth.gr, www.tcci.gr 2310-370100
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλους 27 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ www.veth.gov.gr 2310-241668 2310-241689 2310-241158
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλους 27 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310-275255 2310-220050
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λουδοβίκου 1- Πλ.Οδησσού 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210-4177241-5
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καραϊσκου 111 18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.bep.gr 210-4174152 210-4110443
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αγίου Κωνσταντίνου 3 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.eep.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ Βασιλέως Γεωργίου 2β 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ www.rodoppicci.gr 25310-22831
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ Καβείρων 12 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ www.everodopi.gr 25310-22547 25310-34006 210-4179065
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ www.etakcci.gr 26410-58178 26410-22590
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Κορίνθου 23 21200 ΑΡΓΟΣ www.arcci.gr 27510-67216 27510-66968 27510-67294
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Πανός 21 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ www.arcadianet.gr, www.ikenet.gr, www.eic.gr 27102-27141 27102-37123
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου 47100 ΑΡΤΑ www.arta.chambernet.gr 26810-28728
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 58 26221 ΠΑΤΡΑ www.e-a.gr 2610-277779 2610-277679
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Λ.Κουτσοπετάλου 1 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

www.viotiachamber.gr 22610-28281
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Εμμανουήλ Παπά 7 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ www.grevena-cci.gr 24620-22809 24620-24690
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40 66100 ΔΡΑΜΑ www.dramanet.gr 25210-22750 25210-22392 25210-23346
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γρηγορίου Λαμπράκη 8 85100 ΡΟΔΟΣ www.ebed.gr 22410-22281-2 22410-23398
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ Εμπορίου 5α, 1ος όροφος 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ www.chamberofevros.gr 25510-26223 25510-26537
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 12 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ www.eviachamber.gr 22210-23510 22210-22885 22210-20955
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Νικολάου Τσιαμπούλα 5 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

22210-86452 22210-23510 22210-22885
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Λομβάρδου 20 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ www.zantecci.gr 26950-23135
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 28ης Οκτωβρίου & Πλ .Ηρώων 27100 ΠΥΡΓΟΣ www.heliachamber.gr26210-34154
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ Κεντρικής 3 59100 ΒΕΡΟΙΑ www.imathiachamber.gr23310-24734
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου 9 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.ebeh.gr2810-229091 2810-229013 2810-285829
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κυρά Βασιλικής 13 (1ος ορ) 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

26650-25529 26650-26769
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τρικούπη & Οπλ.Πουτέτση 14 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ www.cci-ioannina.gr26510-22389 26510-24709
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 50Α 65302 ΚΑΒΑΛΑ www.chamberofkavala.gr2510-223325 2510-223328 2510-222657
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 3 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ www.karditsacci.gr24410-22334 24410-22301
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μητροπόλεως 60 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

24670-28981 24670-29528
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριστοτέλους 2 - Τ.Θ. 426 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ www.cci-kerkyra.gr26610-39813 26610-31998
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Λ. Βεργωτή 131 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

26710-22253 26710-24955
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Στενημάχου 2 61100 ΚΙΛΚΙΣ www.gbi.gr23410-24580-1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Φαρμάκη 2 50100 ΚΟΖΑΝΗ www.kozani.chambernet.gr24610-34669 24610-26839
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ερμού 2 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ www.korinthcc.gr27410-26403-4 27410-21173
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αγ. Νικολάου 6 84100 Ερμούπολη- ΣΥΡΟΣ e-kyklades.gr22810-82346 22810-80246
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ξανθάκη 3 23200 ΓΥΘΕΙΟ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ www.lcci.gr27330-22279
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Παπακυριαζή 44 41222 ΛΑΡΙΣΑ www.Larissa-chamber.gr2410-222219 2410-228819
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ι. Κουνδούρου 17 72100- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ www.epimlas.gr28410-22231 28410-27140
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ Π. Κουντουριώτη 71 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ lesvos-chamber.gr22510-28431 22510-28564
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ι.Μελά 112 & Μητροπόλεως 1 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

26450-22381
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δημητριάδος 176 38221 ΒΟΛΟΣ www.c-magnesia.gr24210-23271 24210-25680 24210-23766
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πλατεία 23ης Μαρτίου 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ www.kalamata.chambernet.gr27210-21829 27210-22391 27210-83212
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Βασ.Κωνσταντίνου 1 67100 ΞΑΝΘΗ www.ebex.gr25410-25105 25410-22533
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 25ης Μαρτίου 13 58200 ΕΔΕΣΣΑ

23810-26555-6
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 28ης Οκτωβρίου 9 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

23510-23211 23510-24311
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δωδώνης 47 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ www.preveza.chambernet.gr26820-29414
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εμμ. Πορτάλιου 23 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ www.eber.gr28310-22214
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ Κουντουριώτη 19 83100 ΣΑΜΟΣ www.samoscci.gr22730-27332 22730-27242
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Π.Κωστοπούλου 2 62122 ΣΕΡΡΕΣ www.eves.gr23210-22558 23210-55996
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Βενιζέλου 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ www.trikala.chambernet.gr24310-27493 24310-24989 24310-74720
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Όθωνος 3 35100 ΛΑΜΙΑ www.fthiotidoscc.gr22310-22112 22310-21395
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Μεγαρόβου 15 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ www.ebef.gr23850-22334 23850-22466
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ Γιδογιάννου 7 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ www.epimelitiriofokidas.gr22650-28697 22650-23651
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολυτεχνείου 58 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ www.epichal.gr23710-24200 23710-24300
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ελευθερίου Βενιζέλου 4 73110 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ www.chania-cci.gr28210-52329 28210-21170 28210-29343
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ Φιλίππου Αργέντη 8 82100 ΧΙΟΣ chios.proodos.gr/chamber22710-44330-31


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης