ΠΟΛ.1270/17.9.1997

Κοινοποίηση γνωμοδότησης αρ. 319/1997 (επιβολή κατασχέσεων στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, Αρθρο 95, Ν.2362/1995)Σχόλια:


17 Σεπ 1997

Taxheaven.gr


Κοινοποίηση γνωμοδότησης αρ. 319/1997 (επιβολή κατασχέσεων στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, Αρθρο 95, Ν.2362/1995) 1059602/5492/Ζ/0016/ΠΟΛ.1270/17.9.1997

Σας κοινοποιούμε παρακάτω, όπως έχει, την αρ. 319/1997 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, για να λάβετε γνώση.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγιναν δεκτά τα παρακάτω:

Η κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου, ως τρίτου, ρυθμίζεται δια των άρθρων 982 επ. Κ.Πολ.Δ., όπως αυτές τροποποιούνται δια του άρθρου 95, Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". Η κατά το άρθρο 95, Ν.2362/1995 κοινοποίηση του κατασχετηρίου προς την αρμόδια για την πληρωμή της απαίτησης υπηρεσία, αποτελεί συστατικό στοιχείο της κατάσχεσης στα χέρια του Δημοσίου, ως τρίτου και η παράλειψή της καθιστά αυτή ανυπόστατη, ενώ η παράλειψη των λοιπών πρόσθετων κοινοποιήσεων του άρθρου αυτού, καθιστά την κατάσχεση άκυρη. Πρόκειται περί αυτοδικαίας ακυρότητας και η ως εκ του λόγου τούτου άκυρη κατάσχεση δεν παράγει τις συνέπειές της για το Δημόσιο, το οποίο δεν υποχρεούται σε καμία δήλωση, δυνάμενο να καταβάλει στον καθού η κατάσχεση. Αντιθέτως η λόγω μη κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου προς τον
καθ' ού η κατάσχεση οφειλέτη, εντός της 8ημέρου προθεσμίας του άρθρου 983, παρ. 2, Κ.Πολ.Δ., ακυρότητα είναι δικονομική και κατά συνέπεια η κατάσχεση παράγει τις συνέπειές της μέχρις ότου ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.

Το Δημόσιο, ως τρίτος, δύναται να ερευνήσει την εγκυρότητα της κατάσχεσης για τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 987 Κ.Πολ.Δ., ήτοι εάν το κατασχετήριο περιέχει τα απαριθμιζόμενα στο άρθρο 983 Κ.Πολ.Δ. και άρθρο 95, παρ. 2, Ν.2362/1995 στοιχεία, εάν κοινοποιήθηκε στις αναφερόμενες από το άρθρο αυτό υπηρεσίες και εάν κοινοποιήθηκε στον καθ' ού η κατάσχεση εντός της προθεσμίας των οκτώ ημερών, του άρθρου 983, παρ. 2, Κ.Πολ.Δ., η οποία αρχίζει από της επόμενης της επίδοσης του κατασχετηρίου στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό. Αρμόδιος για την έρευνα της ολοκλήρωσης και εγκυρότητας της επιβληθείσας στα χέρια του Δημοσίου κατάσχεσης κρίνεται ότι είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την πληρωμή της κατασχεθείσης απαίτησης Υπηρεσίας.
Γνώση της ολοκλήρωσης της κατάσχεσης θα λαμβάνει η αρμόδια προς πληρωμή Υπηρεσία, είτε κατόπιν προσαγωγής των σχετικών εγγράφων από τον κατάσχοντα, προς τον οποίο πρέπει να απευθύνεται, είτε από το παραλαβόν την προς τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό κοινοποίηση, αρμόδιο όργανο, το οποίο πρέπει αμέσως να αποστέλλει το κοινοποιηθέν κατασχετήριο με τα συνοδεύοντα αυτό αντίγραφα (αν υπάρχουν) των προηγουμένων επιδόσεων, στην προαναφερθείσα Υπηρεσία. Αρμόδιο όργανο για να προβεί στη δήλωση του άρθρου 985, Κ.Πολ.Δ. είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης Υπηρεσίας. Η προθεσμία
της δήλωσης αυτής είναι τριάντα ημερών και αρχίζει από την επομένη της προς τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό επιδόσεως του κατασχετηρίου, γίνεται δε δια δηλώσεως στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου που εδρεύει η αρμόδια για την πληρωμή Δ.Ο.Υ. ή χρηματική διαχείριση.


Taxheaven.gr