Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1263/19.9.1997 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α) "άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις", που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων"


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1263/19.9.1997
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α) "άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις", που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων"


Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1095661/560/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1263

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154 ΑΆ) ΅άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξειςΆ, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.2515/1997, που αφορούν την ακύρωση θεωρημένων στοιχείων Κ.Β.Σ. και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Ι. Γενικά
Ενόψει της εφαρμογής του νέου μηχανογραφικού συστήματος (ΤΑΧΙS), καθώς και της δημιουργίας νέου μητρώου φορολογουμένων, κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση των συγκεκριμένων διατάξεων, με τις οποίες προβλέπεται η ακύρωση ορισμένων στοιχείων του Κ.Β.Σ., προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση των θεωρούμενων στοιχείων εφεξής και ταυτόχρονα εκκαθάριση ενός μεγάλου μέρους των φορολογικών στοιχείων που έχουν θεωρηθεί πριν από πολλά χρόνια σε επιτηδευματίες, οι οποίοι είτε έχουν περιέλθει σε αδράνεια, είτε έχουν διακόψει
την άσκηση επιτηδεύματος, χωρίς να έχουν προσκομίσει τα αχρησιμοποίητα στοιχεία για ακύρωση στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
Επίσης, με τις συγκεκριμένες διατάξεις επιχειρείται ο περιορισμός των φορολογικών στοιχείων, που έχουν περιέλθει στους επιτηδευματίες με παράνομο τρόπο (παράνομη θεώρηση, κλεμμένα κ.λπ.) και τα οποία χρησιμοποιούνται με σκοπό τη φοροδιαφυγή.

ΙΙ. Εκταση Εφαρμογής - Διευκρινίσεις

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.2515/1997, ορίζεται ότι παύουν να ισχύουν συγκεκριμένα φορολογικά στοιχεία, που είχαν θεωρηθεί μέχρι και την 31.12.1996, εφόσον τα στοιχεία αυτά παραμείνουν αχρησιμοποίητα μέχρι και την 31.12.1997.
Τα στοιχεία αυτά ειδικότερα είναι:

α) Δελτία αποστολής: Περιλαμβάνονται όλα τα δελτία αποστολής (και τα συγκεντρωτικά), όλων των υπόχρεων κατηγοριών - επιτηδευματίες, πρόσωπα της παραγράφου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) και 4 (αγρότες κ.λπ.) - του άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992.

β) Τιμολόγια:

β1) Περιλαμβάνονται όλα τα τιμολόγια που θεωρούνται υποχρεωτικά, όπως:
- Τιμολόγια (παροχής υπηρεσιών).
- Τιμολόγια (αγοράς αγροτικών προϊόντων - ηρτημένων καρπών).
- Τιμολόγια (αγοράς από ιδιώτη κ.λπ., όπου απαιτείται θεώρηση).

β2) Τιμολόγια που έχουν θεωρηθεί προαιρετικά.

γ) Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών: Περιλαμβάνονται μόνο οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν οι επιτηδευματίες, οι οποίοι τηρούν πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Π.Δ.186/1992, όπως: οι αποδείξεις παροχής που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές, ξενοδοχείων, φροντιστηρίων, κλινικών ή θεραπευτηρίων, χώρων αποθήκευσης, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται, κατά συνέπεια, όλες οι λοιπές κατηγορίες επιτηδευματιών που εκδίδουν Α.Π.Υ., όπως π.χ. οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί κ.λπ.).

δ) Ολα τα στοχεία ή βιβλία που προέρχονται από συγχώνευση ή συνένωση με τα προαναφερόμενα (π.χ. τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής, Δελτίο αποστολής - Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Απόδειξη παροχής υπηρεσιών - Βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων κ.λπ.).

2. Ενιαία μηχανογραφικά έντυπα, από τα οποία εκδίδονται και στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του κεφαλαίου ΙΙ, που έχουν θεωρηθεί μέχρι 31.12.1996 και παραμένουν αχρησιμοποίητα μέχρι και την 31.12.1997, εξακολουθούν να ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον
επιτηδευματία και μετά την 1.1.1998 για την έκδοση των λοιπών μόνο στοιχείων, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση γι' αυτό.
Αντίθετα, εφόσον το ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την έκδοση των στοιχείων, στα οποία και αναφέρεται η διάταξη, παύει να ισχύει από τη σχετική ημερομηνία, εκτός εάν ο επιτηδευματίας, με νέα γνωστοποίηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δηλώσει ότι θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση άλλων στοιχείων του Κ.Β.Σ. (π.χ. Α.Λ.Π. κ.λπ.).

3. Αποφάσεις των αρμόδιων κατά περίπτωση Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ., με τις οποίες παρέχεται έγκριση (άρθρο 36, παρ. 2γ' Κ.Β.Σ.) για την κατά διάφορο τρόπο θεώρηση των συγκεκριμένων στοιχείων ή την μη θεώρησή τους, εφόσον χρησιμοποιούνται για την έκδοσή τους ειδικά έντυπα μηχανογράφησης, εξακολουθούν να ισχύουν για το χρονικό διάστημα που προβλέπουν αυτές ή μέχρι την τυχόν ανάκλησή τους.

4. Τονίζεται ότι τα αναφερόμενα στη διάταξη στοιχεία, τα οποία έχουν θεωρηθεί μέχρι 31.12.1996 και παραμένουν αχρησιμοποίητα μέχρι 31.12.1997, καθίστανται από 1.1.1998 αυτομάτως άκυρα στα χέρια των εκδοτών, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η προσκόμισή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για ακύρωση και χωρίς να παρέχεται δυνατότητα επαναθεώρησής τους για να χρησιμοποιηθούν εφεξής.

5. Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν μετά την 1.1.1998, για την εμφάνιση των συναλλαγών, τα στοιχεία που καταγράφονται στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου ΙΙ, εφόσον αυτά έχουν θεωρηθεί μέχρι και την 31.12.1996.
Κατά συνέπεια, μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει οι λήπτες των στοιχείων να εξετάζουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία της διάτρητης παράστασης αυτών, από τα οποία προκύπτουν ο μήνας και το έτος θεώρησης, προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητά τους ή μη.
Παράδειγμα διάτρητης παράστασης:
1124 . ΑΒ . 09 . 94
Το στοιχείο που φέρει τη διάτρηση αυτή, έχει θεωρηθεί το μήνα Σεπτέμβριο του 1994.

ΙΙΙ. Τελικά

Τέλος, για την ομαλή υλοποίηση της διαδικασίας θεώρησης νέων στοιχείων από τους επιτηδευματίες σε αντικατάσταση αυτών που δεν θα έχουν ισχύ, πέραν του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρέχεται από το νομοθέτη μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης, κρίνεται σκόπιμο τα τμήματα Κ.Β.Σ. των Δ.Ο.Υ. να αναρτήσουν, σε εμφανές σημείο, ανακοίνωση που να ενημερώνει έγκαιρα τους επιτηδευματίες για την υποχρέωσή τους αυτή, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα της αθρόας και μαζικής προσέλευσης των υποχρέων, με την εκπνοή της προθεσμίας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης