Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1257/17.9.1997 Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών ορισμένων περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1257/17.9.1997
Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών ορισμένων περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών

ΠΟΛ.1257/17.9.1997 Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών ορισμένων περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1094989/7996-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 19/09/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)-ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1257

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών ορισμένων περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών.

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να εκδίδει αποφάσεις του με
τις οποίες ν' αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

2. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/13/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι οι πλημμύρες της 12ης Ιανουαρίου 1997 είχαν σαν αποτέλεσμα ν' απορρυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή ορισμένων περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών και υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των πληγέντων Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων αυτών.

Αποφασίζουμε

Α. Χρέη προς το Δημόσιο οφειλετών των πλημμυροπαθών περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών, που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.1996 στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Νομαρχίας Αθηνών, ρυθμίζονται και καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, με ποσό κάθε δόσης όχι μικρότερο των 30.000 δρχ. Τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Διευκρινίζουμε ότι στην έννοια των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής δεν υπάγονται και οι τυχόν συμβατικοί τόκοι που υπολογίζονται επί των φόρων κεφαλαίου ή εξ υπερημερίας τόκοι.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελούν:

α) Η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερομένους, μέχρι 31 Οκτωβρίου 1997, με συνημμένη βεβαίωση της Νομαρχίας Αθηνών, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τις πλημμύρες αυτές και

β) Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι την ίδια ημερομηνία οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται από τους υπόχρεους μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παραγρ. 7 έως και 13 του άρθρου 15, Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α').
Στην εν λόγω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι οφειλέτες έχουν ρυθμίσει χρέη τους σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2, Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α'), εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω μη είσπραξης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης