Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1247/11.9.1997 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1083820/938/Τ & Ε.Φ./7.8.1997, καθώς και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 1090085/1005/Τ & Ε.Φ./3.9.1997 σχετικά με το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων - Διάθεση των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, έτους 1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1247/11.9.1997
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1083820/938/Τ & Ε.Φ./7.8.1997, καθώς και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 1090085/1005/Τ & Ε.Φ./3.9.1997 σχετικά με το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων - Διάθεση των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, έτους 1997


Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1093109/1035/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ
- ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
- ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (16η)
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - Υ.Δ.Ε.Α.Δ.

ΠΟΛ.: 1247

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1083820/938/Τ. & Ε.Φ./7.8.1997, καθώς και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 1090085/1005/Τ & Ε.Φ./3.9.1997 σχετικά με το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών Τεχνικών παιγνίων.
- Διάθεση των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών Τεχνικών παιγνίων, έτους 1997.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 "Ασκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α'/154/25.7.1997), την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1083820/938/Τ & Ε.Φ./7.8.1997 (ΦΕΚ Β' 735) και την κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών & Δημόσιας Τάξης 1090085/1005/Τ & Ε.Φ./3.9.1997, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε ό,τι αφορούν θέματα αρμοδιότητάς μας.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 είχε καθορισθεί το ύψος του επιβαλλόμενου ετήσιου τέλους για τις άδειες που χορηγούνταν από τις Αστυνομικές Αρχές για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων, ο τρόπος καταβολής αυτού, καθώς και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα.
Λόγω διαπίστωσης σημαντικών προβλημάτων από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, κυρίως λόγω της μεγάλης καθυστέρησης της εξέτασης και χαρακτηρισμού των παιγνίων από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Παιγνίων, κρίθηκε αναγκαίο το θέμα των τεχνικών παιγνίων να εξετασθεί εξ υπαρχής και να τεθεί σε νέα βάση.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 8 γίνονται ρυθμίσεις για τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, που αφορούν τόσο τις χορηγούμενες γι' αυτά άδειες, όσο και το επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος για την είσπραξη του οποίου προβλέπεται ειδικό σήμα, καθώς και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα.
Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιγνίων.
Τέλος, τακτοποιούνται ορισμένες εκκρεμότητες από την εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2390/1996, που αφορούν την προθεσμία υποβολής της αίτησης για ανανέωση της άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων του έτους 1996 και τις διαπιστωθείσες σχετικές παραβάσεις του ιδίου έτους.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Ι. Αρθρο 8 του Ν.2515/1997

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Για την άρση αμφισβητήσεων, με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δίνεται ο ορισμός των "ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων", όρος ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον αντί του όρου "τεχνικά παίγνια".
Συγκεκριμένα, ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια είναι τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη, η δε λειτουργία και διεξαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, χωρίς να επιτρέπεται η συνομολόγηση στοιχήματος ή η παροχή οποιασδήποτε μορφής οικονομικού οφέλους στον παίκτη. Κατά ρητή διατύπωση της παραγράφου αυτής, στην κατηγορία των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντάσσονται και όλα τα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, μέχρι δηλαδή τις 25.7.1997, χαρακτηρισθέντα ως "τεχνικά παίγνια" με βάση τις διατάξεις του Β.Δ.29/1971. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι τα παντός είδους παιγνιομηχανήματα, στα οποία εγκαθίστανται ή λειτουργούν ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, δεν επιτρέπεται να διαθέτουν σύστημα απόδοσης οικονομικού οφέλους (κερματοδότη).

2. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται κατ' αρχήν ότι τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια διενεργούνται ελεύθερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται για τη διενέργεια αυτών προηγούμενος χαρακτηρισμός τους ως ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Το ελεύθερο, όμως, της διενέργειας αυτών συναρτάται :

α) με την ύπαρξη των χαρακτηριστικών που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και

β) με τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για όσα προβλέπεται η καταβολή τέλους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 8.

Στην ίδια παράγραφο (2) ορίζονται οι υπηρεσίες οι οποίες χορηγούν την ανωτέρω άδεια.
Ειδικότερα, για το έτος 1997 η άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και η ισχύς της λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.
Για τα έτη 1998 και επόμενα, η άδεια χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα στην περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια και ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Η άδεια, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
σχετικής αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας, δηλαδή της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, που ορίζεται στην παράγραφο 2, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (στα πρόσωπα δηλαδή, φυσικά ή νομικά, που ασκούν την επιχείρηση εκμετάλλευσης αυτών στο συγκεκριμένο χώρο), ετήσιο και αδιαίρετο τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία "Τέλος Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων".

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 8, ποσοστό 10% από το εισπραττόμενο ετήσιο τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για τα έτη 1998 και επόμενα, αποδίδεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στο Δήμο ή στην Κοινότητα, στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 καθορίζεται το ύψος του επιβαλλόμενου κατά περίπτωση ετήσιου τέλους και ανέρχεται σε 25.000, 55.000, 80.000, 100.000, 140.000 και 180.000 δρχ., για κάθε παιγνιομηχάνημα στο οποίο εγκαθίστανται ή λειτουργούν ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά ψυχαγωγικά παίγνια, με σκοπό την εκμετάλλευση σε δημόσια γενικά κέντρα (ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων σωματείων και σε κάθε χώρο προσιτό στο κοινό), καθώς επίσης και για κάθε τραπέζι που είναι ειδικά διασκευασμένο για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στους ανωτέρω χώρους.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται ειδικότερα ως εξής:

α) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, σε 25.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με εξαίρεση τους Δήμους και Κοινότητες που εμπίπτουν στην επόμενη περίπτωση.

β) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά, καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού, σε 55.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

γ) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 1.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, σε 80.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

δ) Για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους, σε 100.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

ε) Για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους, σε 140.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

στ) Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων, σε 180.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 προβλέπεται, όπως προβλεπόταν και από τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2390/1996, ότι για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε Δήμου ή Κοινότητας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή. Εξάλλου, η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται, για την εφαρμογή του άρθρου 8, ως ένας Δήμος. Το ίδιο ισχύει και για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Με την ίδια παράγραφο ορίζεται ρητά πλέον στο νόμο ότι "ειδικά διασκευασμένα τραπέζια για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα" είναι αυτά τα οποία φέρουν σταθερή ή μη επικάλυψη ειδικού υφάσματος (τσόχα) ή άλλου πρόσφορου επιτρεπόμενου μέσου.
Διευκρινίζεται ότι για τα τραπέζια στα οποία διεξάγονται παίγνια με παιγνιόχαρτα, τα οποία δεν είναι διασκευασμένα κατά την προεκτεθείσα έννοια, δεν επιβάλλεται το ανωτέρω τέλος.

7. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι το ανωτέρω τέλος καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων (τα πρόσωπα δηλαδή, φυσικά ή νομικά, που ασκούν την επιχείρηση εκμετάλλευσης των παιγνίων στο συγκεκριμένο χώρο) στις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. ή από τους ιδιοκτήτες των παιγνιομηχανημάτων, είτε στις ίδιες πιο πάνω Δ.Ο.Υ., είτε στις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. και παράλληλα ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου καταβολής του ετήσιου τέλους.
Διευκρινίζεται ότι υποκείμενο φορολογίας και υπεύθυνος έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του τέλους είναι ο εκμεταλλευτής του καταστήματος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Η καταβολή του τέλους από τον ιδιοκτήτη των παιγνιομηχανημάτων δεν σημαίνει ότι αυτός καθίσταται υποκείμενο φορολογίας, αλλά απλώς παρέχει τη δυνατότητα σε αυτόν να εκπέσει το καταβληθέν ποσό κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του κοινοποιούμενου άρθρου 8 του Ν.2515/1997, από τα έσοδα ή κέρδη, κατά περίπτωση,
για την επιβολή του φόρου εισοδήματος.
Ειδικότερα, για την καταβολή υποβάλλεται :

α) Δήλωση απογραφής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή/και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι "στα παιγνιομηχανήματα ή/και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια".

Για να περιληφθεί, δηλαδή, στη δήλωση απογραφής και στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 κάποιο παιγνιομηχάνημα, δεν απαιτείται ο προηγούμενος τυπικός χαρακτηρισμός του παιγνίου ως ψυχαγωγικού τεχνικού, αλλά αρκεί να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και οι οποίες αναλύθηκαν ανωτέρω.
Με την καταβολή του ετήσιου τέλους η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκδίδει σχετικό αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' στο όνομα αυτού που δηλούται στη δήλωση απογραφής ότι καταβάλλει, προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης απογραφής με σχετική πράξη, όπου αναγράφονται ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης, το καταβληθέν ποσό και η ημερομηνία καταβολής και χορηγεί ειδικό αυτοκόλλητο σήμα για κάθε παιγνιομηχάνημα ή ειδικά διασκευασμένο τραπέζι.
Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι το χορηγούμενο ειδικό σήμα μετά τη χορήγηση της άδειας διενέργειας και λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (για το έτος 1997 από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και για τα έτη 1998 και επόμενα από το Δήμο ή την Κοινότητα) επικολλάται σε εμφανές σημείο σε κάθε παιγνιομηχάνημα και τραπέζι και αποτελεί ένδειξη ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους και ότι συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση απογραφής.

8. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 ρυθμίζεται το θέμα του χρόνου καταβολής του ετήσιου τέλους, καθώς και ορισμένα ειδικότερα θέματα, που αφορούν το τέλος αυτό.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής :

α) Το τέλος καταβάλλεται για το έτος της πρώτης ή της συμπληρωματικής άδειας πριν τη χορήγηση των αδειών και για κάθε επόμενο έτος εντός του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου έτους εκείνου για το οποίο καταβάλλεται το τέλος. Εξαιρετικά, για το έτος 1997 (πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8) το τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή μέχρι 27.10.1997). Επομένως, πριν την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τέλους για το έτος 1997 και προμήθειας ειδικού σήματος, ούτε θα καταλογίζονται σχετικές παραβάσεις. Εφόσον βέβαια χορηγηθεί πρώτη ή συμπληρωματική άδεια μετά την ημερομηνία αυτή (27.10.1997), το τέλος θα καταβληθεί πριν τη χορήγηση της αρχικής ή συμπληρωματικής άδειας, κατά περίπτωση.

β) Στην εκδιδόμενη άδεια επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα της δήλωσης απογραφής και του αποδεικτικού είσπραξης του τέλους.

γ) Δεν οφείλεται νέο τέλος για το ίδιο έτος σε περίπτωση μετακίνησης ή μεταβίβασης παιγνιομηχανήματος ή ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού για το οποίο έχει καταβληθεί το ετήσιο τέλος. Εάν, όμως, η νέα εγκατάσταση γίνει σε περιοχή για την οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος, καταβάλλεται η διαφορά χωρίς να χορηγείται νέο σήμα. Εννοείται ότι το αρχικά χορηγηθέν σήμα πρέπει να είναι επικολλημένο στο μετακινηθέν ή μεταβιβασθέν μηχάνημα ή τραπέζι.

δ) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως ετήσιο τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης που αποδεδειγμένα τα κατέβαλε και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των οποίων το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικά ή από τα συνολικά καθαρά κέρδη των
επιχειρήσεων των οποίων το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται εξωλογιστικά ή από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που προσδιορίζεται αντικειμενικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 12 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.

ε) Το πιο πάνω ετήσιο τέλος δεν συμψηφίζεται με άλλους φόρους ή τέλη, ούτε επιστρέφεται. Δευκρινίζεται, όμως, ότι με τη διάταξη αυτή δεν έχει αποκλεισθεί η επιστροφή του τέλους στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν χορηγήθηκε η άδεια με βάση τη δήλωση απογραφής για την οποία καταβλήθηκε το τέλος ή καταβλήθηκε τέλος μεγαλύτερο του οφειλόμενου, είτε λόγω υπολογισμού τέλους μεγαλύτερης κατηγορίας, είτε λόγω είσπραξης ποσού για περισσότερα σήματα. Στην περίπτωση βέβαια αυτή, για την επιστροφή των χρημάτων θα πρέπει να γίνεται επιστροφή αχρησιμοποίητων των σημάτων που χορηγήθηκαν.

9. Με την παράγραφο 9:

α) Προβλέπεται η υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος με καταβολή του αντίστοιχου ποσού σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του σήματος. Για κανένα, επομένως, λόγο δεν επιτρέπεται να είναι εγκαταστημένο ή να
λειτουργεί παιγνιομηχάνημα ή ειδικά διασκευασμένο τραπέζι χωρίς να φέρει επικολλημένο το σήμα.

β) Ορίζονται τα κατά περίπτωση επιβαλλόμενα πρόστιμα.

Ειδικότερα, επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται:

- στο πενταπλάσιο του κατά τις παραγράφους 3 και 5 προβλεπόμενου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα ή σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έχει καταβληθεί τέλος μικρότερο του οφειλόμενου, όπως στην περίπτωση που έχει μετακινηθεί ή μεταβιβασθεί
παιγνιομηχάνημα ή τραπέζι και δεν έχει καταβληθεί η διαφορά, το πενταπλάσιο υπολογίζεται στη διαφορά αυτή.

- στο διπλάσιο του τέλους, σε περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος.
Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος σε παιγνιομηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη και βρίσκεται εντός του χώρου διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω κατά περίπτωση πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που διαπιστώνεται η παράβαση της εγκατάστασης ή λειτουργίας του παιγνιομηχανήματος ή του τραπεζιού, χωρίς να έχει καταβληθεί το τέλος ή χωρίς να έχει επικολληθεί το σήμα και όχι μία φορά κάθε έτος. Επομένως, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, οι επιχειρηματίες πρέπει να συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους (καταβολή του τέλους και επικόλληση του σήματος ή απομάκρυνση του παιγνιομηχανήματος ή τραπεζιού από το χώρο διενέργειας των παιγνίων), γιατί διαφορετικά διατρέχουν τον κίνδυνο της διαπίστωσης νέας παράβασης και επιβολής νέου προστίμου. Διευκρινίζεται ότι στις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους και προμήθεια του σήματος. Επομένως, εάν η υποβολή της δήλωσης απογραφής γίνει μετά τις προβλεπόμενες προθεσμίες (27 Οκτωβρίου για το 1997 και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για τα επόμενα), θα καταβάλλεται μόνο το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τέλος. Εάν, όμως, μέχρι την καταβολή του τέλους και επικόλληση του σήματος διαπιστωθεί η παράβαση της εγκατάστασης ή λειτουργίας χωρίς καταβολή του τέλους ή μη επικόλληση του σήματος, θα επιβάλλεται και το με βάση τη διαπιστωθείσα παράβαση πρόστιμο. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που γίνεται προμήθεια σήματος, λόγω απώλειας ή καταστροφής άλλου, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο, αλλά θα καταβάλλεται η αξία του σήματος. Εάν, όμως, έχει διαπιστωθεί η παράβαση της μη επικόλλησης του σήματος, τότε θα επιβάλεται και το με βάση την παράβαση αυτή πρόστιμο (το διπλάσιο του τέλους).

10. Με την παράγραφο 10 ορίζεται ότι απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2206/1994 "Ιδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 62), η με οποιονδήποτε τρόπο εγκατάσταση και διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων, καθώς και η μετατροπή των παιγνιομηχανημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και η εγκατάσταση ή διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων επ' αυτών.

Εξάλλου, ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης ή διενέργειας μικτών ή τυχερών παιγνίων, εφαρμόζονται, ως προς τις κυρώσεις, οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ.29/1971. Για την επιβολή των κυρώσεων αυτών, τα ελεγκτικά όργανα συντάσσουν επί τόπου, εις τριπλούν, σχετικό σημείωμα ελέγχου, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το διεξαγόμενο μικτό ή τυχερό παίγνιο. Το σημείωμα αυτό υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος και παραλαμβάνει το πρωτότυπο αυτού.

11. Με την παράγραφο 11 συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών. Η σύνθεση και το έργο της Επιτροπής αυτής, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια λειτουργίας της θα καθορισθεί με Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Μετά την έκδοση και δημοσίευση του Διατάγματος αυτού, θα σας γίνει σχετική ενημέρωση για το περιεχόμενό του.

12. Στην παράγραφο 12 καθορίζονται οι αρχές που θα ενεργούν τον έλεγχο των οριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 8. Ειδικότερα ακόμα, για μεν το έτος 1997 ο έλεγχος ενεργείται από τις Αστυνομικές Αρχές (οι οποίες χορηγούν και τις άδειες για το έτος αυτό) και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για δε τα έτη 1998 και επόμενα από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και τη Δημοτική Αστυνομία.
Εννοείται, ότι ο έλεγχος θα αρχίσει από 28.10.1997.

13. Σύμφωνα με την παράγραφο 13 ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος που επικολλάται σε κάθε παιγνιομηχάνημα και σε κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι, η εκτύπωση και διάθεση αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με το σήμα αυτό, καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (κατωτέρω Κεφ. Β', περίπτ. ΙΙ). Με την ίδια παράγραφο ορίζεται ότι, για το έτος 1997, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, καθορίζονται με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (κατωτέρω Κεφ. Β', περίπτ. ΙΙΙ).

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, για τα έτη 1998 και επόμενα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, καθορίζονται με Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Μετά την έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης αυτής, θα σας γίνει σχετική ενημέρωση.

14. Με την παράγραφο 14 καλύπτονται νομοθετικά οι παρατάσεις (μέχρι 2.12.1996) της προθεσμίας που προβλεπόταν από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 για την υποβολή της αίτησης για την ανανέωση της άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων του έτους 1996 και έληγε στις 21 Ιουνίου 1996 (σχετικές
διαταγές μας 1071275/3861/0014/20.6.1996, 1085920/35/Τ & Ε.Φ./26.7.1996, 1090680/109/Τ & Ε.Φ./9.8.1996, 1096776/173/Τ & Ε.Φ./3.9.1996).
Παράλληλα, προβλέπεται ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα μη καταβολής του τέλους ή μη επικόλλησης του σήματος για παραβάσεις που βεβαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 21.3.1996 μέχρι 2.12.1996.

Επομένως, οι παραβάσεις για μη καταβολή του τέλους ή μη επικόλληση του σήματος που διαπιστώθηκαν για το χρονικό διάστημα από 21.3.1996 μέχρι 2.12.1996 θα είναι ανίσχυρες και δεν θα κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου. Εάν έχει κινηθεί η διαδικασία αυτή, θα παύσει και εάν έχουν βεβαιωθεί ή καταβληθεί τα σχετικά πρόστιμα, θα διαγραφούν ή θα επιστραφούν, κατά περίπτωση. Εννοείται, ότι η ρύθμιση αυτή δεν καλύπτει παραβάσεις που διαπιστώθηκαν για το χρονικό διάστημα από 3.12.1996 μέχρι 31.12.1996.
Εξάλλου, επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 ετήσιο τέλος καταβαλόταν για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων. Προϋπόθεση, για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, μεταξύ άλλων, ήταν και ο χαρακτηρισμός των παιγνίων ως τεχνικών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Β.Δ.29/1971.

Υστερα από τα ανωτέρω, για τα παίγνια που είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν από 3.12.1996 μέχρι 31.12.1996 χωρίς να είχαν χαρακτηρισθεί ως τεχνικά, κατά τα προαναφερόμενα, δεν μπορούσε να επιβληθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 τέλος, ούτε και οι κυρώσεις που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και νόμου, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή τους ήταν ο χαρακτηρισμός των παιγνίων ως τεχνικών.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις για μη καταβολή του τέλους ή μη επικόλληση του σήματος για το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 μέχρι 27.10.1997, μέχρι δηλαδή την ημερομηνία που προβλέπεται από την παράγραφο 8 για την καταβολή του τέλους του έτους 1997, οι παραβάσεις αυτές θα είναι
ανίσχυρες.
Τέλος, προβλέπεται η μη εκτέλεση ή η μη έκδοση των μέχρι τις 25.7.1997 εκδοθεισών κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Β.Δ.29/1971 διοικητικών πράξεων αφαίρεσης της άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και εκείνες, η διαδικασία έκδοσης των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία.

15. Με την παράγραφο 15 καταργούνται ορισμένες διατάξεις του Β.Δ.29/1971, ολόκληρο το άρθρο 7 του Ν.2390/1996, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 8, οι οποίες αναλύθηκαν ανωτέρω.

16. Με την παράγραφο 16 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 8. Ειδικότερα, η ισχύς αρχίζει από 1.1.1997, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε στην ανάλυση των επιμέρους διατάξεων.

ΙΙ. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 1083820/938/Τ & Ε.Φ./7.8.1997

Κατ' εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 13 του κοινοποιούμενου άρθρου 8 του Ν.2515/1997, εκδόθηκε η κοινοποιούμενη Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1083820/938/Τ & Ε.Φ./7.8.1997, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 735).
Με την απόφαση αυτή, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς και η εκτύπωση και διάθεση αυτού.
Στην απόφαση αυτή γίνεται πλήρης ανάλυση των θεμάτων αυτών και δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση.
Σημειώνουμε ότι τα ειδικά σήματα έτους 1997 που είχαν εκτυπωθεί με βάση τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 και είχαν αποσταλεί στις περισσότερες Δ.Ο.Υ., δεν θα χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να καταστραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δώσαμε με τη Διαταγή 1087118/982/Τ & Ε.Φ./ΠΟΛ.1234/25.8.1997.
Επειδή, όμως, κατά πληροφορίες μας, ορισμένες Δ.Ο.Υ. έχουν ήδη διαθέσει τέτοια σήματα, σε αντίθεση με τις οδηγίες που είχαν δοθεί με τη Διαταγή 1138168/667/Τ & Ε.Φ./30.12.1996, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν τα νέα σήματα με καταβολή του αντίστοιχου ποσού και να τα επικολλήσουν, ανεξάρτητα αν τα παλαιά σήματα είχαν επικολληθεί ή όχι.
Εννοείται ότι τα ποσά που είχαν καταβληθεί για τα παλαιά σήματα θα επιστρέφονται.

ΙΙΙ. Απόφαση Υπουργών Οικονομικών & Δημόσιας Τάξης 1090085/1005/Τ & Ε.Φ./3.9.1997

Κατ' εξουσιοδότηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 13 του κοινοποιούμενου άρθρου 8 του Ν.2515/1997, εκδόθηκε η κοινοποιούμενη κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Δημόσιας Τάξης 1090085/1005/Τ & Ε.Φ./3.9.1997, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την απόφαση αυτή καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για το έτος 1997, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8.
Στην απόφαση αυτή γίνεται αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω θεμάτων και δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση

IV. Λοιπές διευκρινίσεις

Τα έσοδα από το ανωτέρω τέλος θα εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό και, ειδικότερα, το έσοδο από το τέλος που επιβάλλεται στα παιγνιομηχανήματα στον ΚΑΕ 1251, με κατονομασία "Τέλη διενέργειας παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα" και το έσοδο από το τέλος που επιβάλλεται στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια στον ΚΑΕ 1252, με κατονομασία "Τέλη διενέργειας παιγνίων με παιγνιόχαρτα". Τονίζεται ότι στους ανωτέρω ΚΑΕ θα εισάγονται τα έσοδα και από το τέλος που καταβάλλεται ως διαφορά λόγω μετακίνησης ή μεταβίβασης παιγνιομηχανημάτων ή τραπεζιών σε περιοχή για την οποία προβλέπεται επιβολή μεγαλύτερου τέλους. Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, τόσο για τα παιγνιομηχανήματα, όσο και για τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια θα εισάγονται στον ΚΑΕ 1721 "Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους γενικά".

V. Διακίνηση ειδικών σημάτων

Τα ειδικά σήματα τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1997, κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και θα παραδοθούν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.).
Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα προμηθεύσει κάθε Δ.Ο.Υ. μέχρι 22 Σεπτεμβρίου, με τις αναγκαίες ποσότητες, κατά κατηγορία σημάτων, εκτιμώντας και τα σχετικά στοιχεία που έστειλαν οι Δ.Ο.Υ. σε απάντηση του 1075711/842/Τ & Ε.Φ./15.7.1997 εγγράφου. Η διανομή των σημάτων θα γίνεται μέσω των ΕΛ.ΤΑ.
Αρμόδιος για την παραλαβή αυτών θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο αντικαταστάτης του.
Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση - παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛ.ΤΑ), η οποία θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμόδιους.
Σε κάθε αποστολή σημάτων από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., θα εσωκλείεται στο δέμα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλέντων σημάτων ανά κατηγορία, σε δέματα και τεμάχια. Το πρωτόκολλο αυτό θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή, διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται ΑΜΕΣΩΣ στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με FAX που θα στέλνεται στους αριθμούς 52.53.344 ή 52.45.042.
Για την αποστολή συμπληρωματικών ποσοτήτων σημάτων, οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., είτε στους ανωτέρω αριθμούς fax, είτε στα τηλέφωνα 52.52.183 και 51.40.436 (κα Κουλουβάρη).
Στο τέλος κάθε μήνα όλες οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με fax (στους ως άνω αριθμούς), για τις ποσότητες, κατά κατηγορία σημάτων που διατέθηκαν κατά το μήνα αυτό.
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1997 και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 8 του N.2515/1997 1090085/1005/T & E.F./3.9.1997

Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 8 του N.2515/1997
"Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 154).

β. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ Β' 922), με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του N.1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του N.2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) και αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του N.2469/1997 (ΦΕΚ Α' 38) και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1
Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

Οι άδειες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του N.2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154), χορηγούνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, σε δημόσια εν γένει κέντρα (ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων Σωματείων πάσης φύσεως και οιουσδήποτε χώρους προσιτούς στο κοινό), εφόσον
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ο αιτών:
α. Eχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α', παραγρ. 2 του άρθρου 1, Π.Δ.180/1979 (ΦΕΚ Α' 46).

γ. Δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Προκειμένου περί Εταιριών, Σωματείων, Συλλόγων, Ομίλων κ.λπ., οι προϋποθέσεις όλων των προηγούμενων εδαφίων αφορούν στο νόμιμο εκπρόσωπό τους. Οι απαγορεύσεις των εδαφίων β' και γ' δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την δια χάριτος άφεση αυτής.

2. Το δημόσιο κέντρο για το οποίο αιτείται η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, δεν τυγχάνει δυσεπιτήρητο. Ως δυσεπιτήρητο το δημόσιο κέντρο θεωρείται όταν:

α. Διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες.

β. Η κυρία είσοδος και έξοδος αυτού δεν βρίσκονται επί δημοσίας οδού ή διαθέτει και άλλη είσοδο ή έξοδο, που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία ή ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, απ' όπου είναι ευχερής η διαφυγή των παικτών.

γ. Η αίθουσα διεξαγωγής των παιγνίων βρίσκεται σε υπόγειο ή σε όροφο ή ημιόροφο του κτιρίου.

δ. Οι υαλοπίνακες (τζαμαρίες) επικαλύπτονται με αδιαφανές χαρτί ή ύφασμα ή με άλλα αντικείμενα, με τα οποία παρεμποδίζεται η επιτήρηση της αίθουσας απ' έξω.

Αρθρο 2
Δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε καταστήματα, αίθουσες ή χώρους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί ή έχουν διατηρηθεί σε ισχύ άδειες ιδρύσεως και
λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ΑΙβ/8577/8.9.1983 (ΦΕΚ Β' 526) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, υποβάλλονται από τον αιτούντα (φυσικό πρόσωπο ή, προκειμένου περί Εταιριών, Σωματείων κ.λπ., από το νόμιμο εκπρόσωπό τους), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος.

β. Αίτηση στην οποία αναφέρεται ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή/και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα, αίθουσα ή χώρο, για τον οποίο ζητείται η άδεια.

γ. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν.1599/1986.

δ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

ε. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

στ. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

ζ. Θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή/και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών.

η. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους.

2. Για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε αμιγείς αίθουσες, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των εδαφίων β' έως και η' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και τα ακόλουθα:

α. Οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του καταστήματος από τον αιτούντα ή παραχώρηση στον αιτούντα.

β. Σχεδιάγραμμα κάτοψης της αίθουσας, υπό κλίμακα 1:50, συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο αντίτυπα.

γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος.

δ. Οικοδομική άδεια ή βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι η αίθουσα, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόμενος για κατάστημα.

ε. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της, από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών
του ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Η κατά τα ανωτέρω άδεια χορηγείται ύστερα από γνωμοδότηση Τριμελούς Επιτροπής, που αποτελείται από έναν (1) Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως Πρόεδρο, ένα (1) μηχανικό της αρμόδιας Υπηρεσίας της Πολεοδομίας και ένα (1) επόπτη Δημόσιας Υγείας, ως μέλη, η οποία συγκροτείται με πράξη του διευθυντού της οικείας Διεύθυνσης Ασφάλειας για τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης ή του διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται η αρμόδια για τη χορήγηση της σχετικής άδειας Υπηρεσία. Η Επιτροπή αυτή γνωματεύει για την καταλληλότητα της αίθουσας από απόψεως αερισμού, φωτισμού, θέρμανσης, δομικής και λοιπών όρων, που ανάγονται στην προστασία της υγείας των θαμώνων, καθώς και για το δυσεπιτήρητο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, της παρούσας απόφασης.

3. Για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε χώρους λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών (Λούνα-Πάρκ), υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των εδαφίων β' έως και η' της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής. Σε περιπτώσεις μετακίνησης σε άλλη περιοχή, δεν χορηγείται νέα άδεια, υφίσταται όμως η υποχρέωση καταβολής διαφοράς τέλους, εφόσον η νέα εγκατάσταση γίνει σε περιοχή για την οποία οφείλεται μεγαλύτερο τέλος.

4. Για τη χορήγηση - ανανέωση των αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, σε καταστήματα, αίθουσες ή χώρους, για τα οποία κατά το έτος 1995 ή 1996 είχε χορηγηθεί στο ίδιο πρόσωπο άδεια διενέργειας τεχνικών παιγνίων, απαιτείται η υποβολή μόνο των δικαιολογητικών των εδαφίων β' έως και η' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και επικυρωμένου φωτοαντιγράφου της άδειας τεχνικών παιγνίων ενός εκ των ως άνω ετών.

5. Σε κάθε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση, θάνατο, πώληση κ.λπ.), γίνεται μεταβίβαση, σε άλλο πρόσωπο, επιχείρησης στην οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η χορήγηση της άδειας στο νέο ιδιοκτήτη γίνεται με την υποβολή των κατά περίπτωση προβλεπόμενων με την παρούσα δικαιολογητικών.

6. Οι άδειες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε πλοία γραμμών εσωτερικού, επαγγελματικά πλοία τουριστικών πλόων εσωτερικού, μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή σε χερσαίους χώρους των λιμενικών ζωνών, εκδίδονται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Για τη χορήγηση αδειών σε πλοία γραμμών εσωτερικού, επαγγελματικά πλοία τουριστικών πλόων εσωτερικού ή μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία, θα υποβάλλεται αντί του επικυρωμένου αντιγράφου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εδάφιο α', παράγραφος 1, άρθρου 2 της παρούσας), επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) του πλοίου ή του επαγγελματικού πλοίου. Για τη χορήγηση αδειών σε αμιγείς αίθουσες των χερσαίων λιμενικών ζωνών, τα δικαιολογητικά των εδαφίων β' και ε' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα θεωρούνται και θα εκδίδονται, αντίστοιχα, από τον οικείο Οργανισμό Λιμένα ή Λιμενικό Ταμείο.

Η χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εναπόκειται στην κρίση της οικείας Λιμενικής Αρχής, η οποία εξετάζει τα υποβληθέντα αιτήματα σε σχέση με την ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων που μνημονεύονται στην παράγρ. 3 του άρθρου 1 της αριθ. 3131/17/96/28.2.1997 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β' 178). Ο έλεγχος της εφαρμογής των οριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154) ενεργείται στους χώρους αυτούς από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και το ΣΔΟΕ.

Αρθρο 3
Περιορισμοί - Απαγορεύσεις - Κυρώσεις

1. Η Αστυνομική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ.180/1979 (ΦΕΚ Α' 46), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του Π.Δ.231/1989 (ΦΕΚ Α' 109).

2. Ως προς το ωράριο λήξης λειτουργίας των καταστημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/1995 Αστυνομικής Διάταξης.

3. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μετατροπή των παγνιομηχανημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και η εγκατάσταση ή διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων επί αυτών. Σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης ή διενέργειας μικτών ή τυχερών παιγνίων, εφαρμόζονται ως προς τις κυρώσεις οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ.29/1971, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154).

Αρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης αδειών

1. Για την έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

2. Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών, η Αστυνομική Αρχή εξετάζει αν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις και εντός 10ημέρου εκδίδει την άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

3. Αν ελλείπει κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η Αστυνομική Αρχή καλεί αμέσως τον ενδιαφερόμενο να το προσκομίσει.

4. Σε περίπτωση προσθήκης νέων παιγνιομηχανημάτων ή/και ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αστυνομική αρχή εκδόσεως της άδειας, συμπληρωματική δήλωση απογραφής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τα νέα παιγνιομηχανήματα ή/και ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, επικυρωμένο αντίγραφο
αποδεικτικού καταβολής του τέλους και εκδίδεται άμεσα νέα άδεια, χωρίς άλλη διαδικασία.

Αρθρο 5
Προσφυγή

Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει αίτημα για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, επιτρέπεται άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, ως ακολούθως:

α. Ενώπιον του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Ασφαλείας, προκειμένου περί αποφάσεων που εκδίδονται από τα Τμήματα Ασφαλείας ή τα Αστυνομικά Τμήματα, που ασκούν καθήκοντα ασφαλείας των Γενικών Αστυνομικών Διευύνσεων και ενώπιον του διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, προκειμένου περί αποφάσεων των
αντίστοιχων Τμημάτων δικαιοδοσίας της.

β. Ενώπιον του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή Επιθεωρητή Αστυνομίας, προκειμένου περί αποφάσεων που εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Ασφαλείας ή τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, αντίστοιχα.

Αρθρο 6
Περιεχόμενο των αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

1. Στις εκδιδόμενες άδειες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, η διεύθυνση κατοικίας του, η επωνυμία της επιχείρησης ή Εταιρίας ή Σωματείου ή Συλλόγου ή Ομίλου, καθώς και η πλήρης διεύθυνση του χώρου για τον οποίο χορηγείται η άδεια. Επίσης αναγράφονται, η Υπηρεσία έκδοσης της άδειας, η ημερομηνία, οι σχετικές με την έκδοση διατάξεις, ο χρόνος ισχύος της άδειας, τα στοιχεία του εκδόσαντος την άδεια Διοικητή Αξιωματικού και τίθεται η Υπηρεσιακή σφραγίδα.

2. Σε κάθε άδεια επικολλάται μία πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντος, η οποία σφραγίζεται με την Υπηρεσιακή σφραγίδα, ενώ μία ίδια φωτογραφία με αντίγραφο της άδειας τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Αντίγραφο της άδειας υποβάλλεται και στην προϊσταμένη Υπηρεσία της Αστυνομικής Αρχής εκδόσεως.

3. Στις άδειες επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα της δήλωσης απογραφής και του αποδεικτικού καταβολής τέλους.

4. Οι άδειες και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά επιβαρύνονται με τα κατά περίπτωση οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου και λοιπά ένσημα.

5. Στο έντυπο της άδειας μνημονεύονται οι κύριες υποχρεώσεις του δικαιούχου, ως εξής:

"Από τις σχετικές διατάξεις απαγορεύονται κυρίως:
α. Η διενέργεια μικτών και τυχερών παιγνίων.
β. Η παρουσία ή συμμετοχή ανήλικων κάτω των 17 ετών.

Η μη τήρηση των πιο πάνω απαγορεύσεων δύνανται να συνεπάγονται αφαίρεση της παρούσας άδειας".

Αρθρο 7
Τύπος, περιεχόμενο, υποβολή και θεώρηση της δήλωσης απογραφής

1. Ο τύπος της δήλωσης απογραφής ορίζεται όπως το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Α), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Μέχρι να τυπωθεί το έντυπο αυτό θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες του επισυναπτόμενου υποδείγματος.

2. Η δήλωση απογραφής υποβάλλεται στην αρμόδια για την φορολογία του εισοδήματος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ., σε τρία αντίτυπα.
Μαζί με τη δήλωση απογραφής υποβάλλεται στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), ότι: "στα παιγνιομηχανήματα ή/και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής, διεξάγονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο, ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια". Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της Δ.Ο.Υ. προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης απογραφής και παραδίδει στον υπόχρεο δύο αντίτυπα αυτής (το ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο), ενώ ένα αντίτυπο, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, παραμένει στη Δ.Ο.Υ.

Αρθρο 8
Επιβολή προστίμου

Για την επιβολή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 προστίμου για εγκατάσταση ή λειτουργία ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα ή σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους ή για μη επικόλληση του σήματος, θα εκδίδεται πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Η πράξη αυτή θα εκδίδεται για τις ανωτέρω παραβάσεις που θα διαπιστώνονται για το έτος 1997, ύστερα από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής ή του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Για τη σύνταξη του ως άνω εγγράφου θα χρησιμοποιείται έντυπο όπως το σχετικό υπόδειγμα (Β), που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Μέχρι να τυπωθεί το έντυπο αυτό θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες του επισυναπτόμενου υποδείγματος.
Η πράξη θα κοινοποιείται στον υπόχρεο κατά τις διατάξεις της φορολογικής δικονομίας, ο οποίος μπορεί, εάν αμφισβητεί την υποχρέωσή του, να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση. Αναφορικά με το πρόστιμο αυτό, δεν είναι δυνατός ο περιορισμός του, λόγω διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, πλην της περίπτωσης που αυτό έχει προσδιορισθεί σε ύψος μεγαλύτερο του προβλεπόμενου.
Για την επιβολή του προστίμου θα χρησιμοποιείται έντυπο όπως το σχετικό υπόδειγμα (Γ), που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Μέχρι να τυπωθεί το έντυπο αυτό θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες του επισυναπτόμενου υποδείγματος.

Αρθρο 9
Εναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη, με την οποία καθορίζονται με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια είναι τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη, η δε λειτουργία και διεξαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, χωρίς να επιτρέπεται η συνομολόγηση στοιχήματος ή η παροχή οποιασδήποτε μορφής οικονομικού οφέλους στον παίκτη. Στην κατηγορία των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντάσσονται και όλα τα μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου χαρακτηρισθέντα ως "τεχνικά παίγνια" με βάση τις διατάξεις του Β.Δ/τος 29/1971.
Τα παντός είδους παιγνιομηχανήματα, στα οποία εγκαθίστανται ή λειτουργούν ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, δεν επιτρέπεται να διαθέτουν σύστημα απόδοσης οικονομικού οφέλους.

2. Τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια διενεργούνται ελεύθερα. Για όσα εξ αυτών προβλέπεται η καταβολή τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5, χορηγείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Για το έτος 1997, η άδεια αυτή χορηγείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και η ισχύς της λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.
Για τα έτη 1998 και επόμενα, η άδεια χορηγείται από το δήμο ή την κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται ή λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια και ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Η άδεια εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Για τη χορήγηση της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς και για τη διατήρησή της σε ισχύ κατ' έτος, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ετήσιο και αδιαίρετο τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία "Τέλος Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων".

4. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), από το εισπραττόμενο ετήσιο τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, για τα έτη 1998 και επόμενα, αποδίδεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στο Δήμο ή την Κοινότητα, στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

5. Το ετήσιο τέλος επιβάλλεται σε κάθε παιγνιομηχάνημα, στο οποίο εγκαθίστανται ή
λειτουργούν ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά ψυχαγωγικά παίγνια, με σκοπό την
εκμετάλλευση σε δημόσια γενικά κέντρα (ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων σωματείων πάσης φύσεως και σε κάθε χώρο προσιτό στο κοινό), καθώς επίσης και σε κάθε τραπέζι, που είναι ειδικά διασκευασμένο για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στους ανωτέρω χώρους και υπολογίζεται ειδικότερα ως εξής:

α) Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με εξαίρεση τους δήμους και κοινότητες που εμπίπτουν στην επόμενη περίπτωση.

β) Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά,
καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού, σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

γ) Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 1.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

δ) Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους, σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

ε) Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους, σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

στ) Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων, σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

6. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε δήμου ή κοινότητας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή.
Η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως ένας Δήμος. Το αυτό ισχύει και για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ειδικά διασκευασμένα τραπέζια για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα είναι αυτά τα οποία φέρουν σταθερή ή μη επικάλυψη ειδικού υφάσματος (τσόχα) ή άλλου
πρόσφορου επιτρεπόμενου μέσου.

7. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους (Δ.Ο.Υ.) ή από τους ιδιοκτήτες των παιγνιομηχανημάτων, είτε στις ίδιες πιο πάνω Δ.Ο.Υ., είτε στις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. και παράλληλα ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου καταβολής του ετήσιου τέλους.
Διευκρινίζεται ότι υποκείμενο φορολογίας και υπεύθυνος έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του τέλους είναι ο εκμεταλλευτής του καταστήματος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Η καταβολή του τέλους από τον ιδιοκτήτη των παιγνιομηχανημάτων δεν σημαίνει ότι αυτός καθίσταται υποκείμενο φορολογίας, αλλά απλώς παρέχει τη δυνατότητα σε αυτόν να εκπέσει το καταβληθέν ποσό κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του κοινοποιούμενου άρθρου 8 του Ν.2515/1997, από τα έσοδα ή κέρδη, κατά περίπτωση,
για την επιβολή του φόρου εισοδήματος.
Ειδικότερα, για την καταβολή υποβάλλεται :

α) Δήλωση απογραφής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή/και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι "στα παιγνιομηχανήματα ή/και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια". Για να περιληφθεί, δηλαδή, στη δήλωση απογραφής και στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 κάποιο παιγνιομηχάνημα, δεν απαιτείται ο προηγούμενος τυπικός χαρακτηρισμός του παιγνίου ως ψυχαγωγικού τεχνικού, αλλά αρκεί να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και οι οποίες αναλύθηκαν ανωτέρω. Με την καταβολή του ετήσιου τέλους η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκδίδει σχετικό αποδεικτικό
είσπραξης τύπου Α' στο όνομα αυτού που δηλούται στη δήλωση απογραφής ότι καταβάλλει, προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης απογραφής με σχετική πράξη, όπου αναγράφονται ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης, το καταβληθέν ποσό και ηημερομηνία καταβολής και χορηγεί ειδικό αυτοκόλλητο σήμα για κάθε παιγνιομηχάνημα ή ειδικά διασκευασμένο τραπέζι.
Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι το χορηγούμενο ειδικό σήμα μετά τη χορήγηση της άδειας διενέργειας και λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (για το έτος 1997 από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και για τα έτη 1998 και επόμενα από το Δήμο ή την Κοινότητα) επικολλάται σε εμφανές σημείο σε κάθε παιγνιομηχάνημα
και τραπέζι και αποτελεί ένδειξη ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους και ότι συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση απογραφής.

8. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 ρυθμίζεται το θέμα του χρόνου καταβολής του ετήσιου τέλους, καθώς και ορισμένα ειδικότερα θέματα, που αφορούν το τέλος αυτό.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής :

α) Το τέλος καταβάλλεται για το έτος της πρώτης ή της συμπληρωματικής άδειας πριν τη χορήγηση των αδειών και για κάθε επόμενο έτος εντός του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου έτους εκείνου για το οποίο καταβάλλεται το τέλος. Εξαιρετικά, για το έτος 1997 (πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8)
το τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή μέχρι 27.10.1997). Επομένως, πριν την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τέλους για το έτος 1997 και προμήθειας ειδικού σήματος, ούτε θα καταλογίζονται σχετικές παραβάσεις. Εφόσον βέβαια χορηγηθεί πρώτη ή συμπληρωματική άδεια μετά την ημερομηνία αυτή (27.10.1997), το τέλος θα καταβληθεί πριν τη χορήγηση της αρχικής ή συμπληρωματικής άδειας, κατά περίπτωση.

β) Στην εκδιδόμενη άδεια επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα της δήλωσης απογραφής και του αποδεικτικού είσπραξης του τέλους.

γ) Δεν οφείλεται νέο τέλος για το ίδιο έτος σε περίπτωση μετακίνησης ή μεταβίβασης παιγνιομηχανήματος ή ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού για το οποίο έχει καταβληθεί το ετήσιο τέλος. Εάν, όμως, η νέα εγκατάσταση γίνει σε περιοχή για την οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος, καταβάλλεται η διαφορά χωρίς να χορηγείται νέο σήμα. Εννοείται ότι το αρχικά χορηγηθέν σήμα πρέπει να είναι επικολλημένο στο μετακινηθέν ή μεταβιβασθέν μηχάνημα ή τραπέζι.

δ) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως ετήσιο τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης που αποδεδειγμένα τα κατέβαλε και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των οποίων το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικά ή από τα συνολικά καθαρά κέρδη των
επιχειρήσεων των οποίων το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται εξωλογιστικά ή από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που προσδιορίζεται αντικειμενικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 12 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.

ε) Το πιο πάνω ετήσιο τέλος δεν συμψηφίζεται με άλλους φόρους ή τέλη, ούτε επιστρέφεται. Δευκρινίζεται, όμως, ότι με τη διάταξη αυτή δεν έχει αποκλεισθεί η επιστροφή του τέλους στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν χορηγήθηκε η άδεια με βάση τη δήλωση απογραφής για την οποία καταβλήθηκε το τέλος ή καταβλήθηκε τέλος μεγαλύτερο του οφειλόμενου, είτε λόγω υπολογισμού τέλους μεγαλύτερης κατηγορίας, είτε λόγω είσπραξης ποσού για περισσότερα σήματα. Στην περίπτωση βέβαια αυτή, για την επιστροφή των χρημάτων θα πρέπει να γίνεται
επιστροφή αχρησιμοποίητων των σημάτων που χορηγήθηκαν.

9. Με την παράγραφο 9:

α) Προβλέπεται η υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος με καταβολή του αντίστοιχου ποσού σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του σήματος. Για κανένα, επομένως, λόγο δεν επιτρέπεται να είναι εγκαταστημένο ή να
λειτουργεί παιγνιομηχάνημα ή ειδικά διασκευασμένο τραπέζι χωρίς να φέρει επικολλημένο το σήμα.

β) Ορίζονται τα κατά περίπτωση επιβαλλόμενα πρόστιμα.
Ειδικότερα, επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται:

- στο πενταπλάσιο του κατά τις παραγράφους 3 και 5 προβλεπόμενου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα ή σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έχει καταβληθεί τέλος μικρότερο του οφειλόμενου, όπως στην περίπτωση που έχει μετακινηθεί ή μεταβιβασθεί
παιγνιομηχάνημα ή τραπέζι και δεν έχει καταβληθεί η διαφορά, το πενταπλάσιο υπολογίζεται στη διαφορά αυτή.

- στο διπλάσιο του τέλους, σε περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος.
Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος σε παιγνιομηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη και βρίσκεται εντός του χώρου διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω κατά περίπτωση πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που διαπιστώνεται η παράβαση της εγκατάστασης ή λειτουργίας του παιγνιομηχανήματος ή του τραπεζιού, χωρίς να έχει καταβληθεί το τέλος ή χωρίς να έχει επικολληθεί το σήμα και όχι μία φορά κάθε έτος. Επομένως, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, οι
επιχειρηματίες πρέπει να συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους (καταβολή του τέλους και επικόλληση του σήματος ή απομάκρυνση του παιγνιομηχανήματος ή τραπεζιού από το χώρο διενέργειας των παιγνίων), γιατί διαφορετικά διατρέχουν τον κίνδυνο της διαπίστωσης νέας παράβασης και επιβολής νέου προστίμου. Διευκρινίζεται ότι στις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους και προμήθεια του σήματος. Επομένως, εάν η υποβολή της δήλωσης απογραφής γίνει μετά τις προβλεπόμενες προθεσμίες (27
Οκτωβρίου για το 1997 και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για τα επόμενα), θα καταβάλλεται μόνο το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τέλος. Εάν, όμως, μέχρι την καταβολή του τέλους και επικόλληση του σήματος διαπιστωθεί η παράβαση της εγκατάστασης ή λειτουργίας χωρίς καταβολή του τέλους ή μη επικόλληση του
σήματος, θα επιβάλλεται και το με βάση τη διαπιστωθείσα παράβαση πρόστιμο.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που γίνεται προμήθεια σήματος, λόγω απώλειας ή καταστροφής άλλου, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο, αλλά θα καταβάλλεται η αξία του σήματος. Εάν, όμως, έχει διαπιστωθεί η παράβαση της μη επικόλλησης του σήματος, τότε θα επιβάλεται και το με βάση την παράβαση αυτή πρόστιμο (το διπλάσιο του τέλους).

10. Με την παράγραφο 10 ορίζεται ότι απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2206/1994 "Ιδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 62), η με οποιονδήποτε τρόπο εγκατάσταση και διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων, καθώς και η μετατροπή των παιγνιομηχανημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και η εγκατάσταση ή διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων επ' αυτών.
Εξάλλου, ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης ή διενέργειας μικτών ή τυχερών παιγνίων, εφαρμόζονται, ως προς τις κυρώσεις, οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ.29/1971. Για την επιβολή των κυρώσεων αυτών, τα ελεγκτικά όργανα συντάσσουν επί τόπου, εις τριπλούν, σχετικό σημείωμα ελέγχου, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το διεξαγόμενο μικτό ή τυχερό παίγνιο. Το σημείωμα αυτό υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος και παραλαμβάνει το πρωτότυπο αυτού.

11. Με την παράγραφο 11 συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών. Η σύνθεση και το έργο της Επιτροπής αυτής, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια λειτουργίας της θα καθορισθεί με Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Μετά την έκδοση και δημοσίευση του Διατάγματος αυτού, θα σας γίνει σχετική ενημέρωση για το περιεχόμενό του.

12. Στην παράγραφο 12 καθορίζονται οι αρχές που θα ενεργούν τον έλεγχο των οριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 8. Ειδικότερα ακόμα, για μεν το έτος 1997 ο έλεγχος ενεργείται από τις Αστυνομικές Αρχές (οι οποίες χορηγούν και τις άδειες για το έτος αυτό) και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για δε τα έτη 1998 και επόμενα από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και τη Δημοτική Αστυνομία. Εννοείται, ότι ο έλεγχος θα αρχίσει από 28.10.1997.

13. Σύμφωνα με την παράγραφο 13 ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος που επικολλάται σε κάθε παιγνιομηχάνημα και σε κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι, η εκτύπωση και διάθεση αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με το σήμα αυτό, καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (κατωτέρω Κεφ. Β', περίπτ. ΙΙ). Με την ίδια παράγραφο ορίζεται ότι, για το έτος 1997, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, καθορίζονται με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (κατωτέρω Κεφ. Β', περίπτ. ΙΙΙ).

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, για τα έτη 1998 και επόμενα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, καθορίζονται με Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Μετά την έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης αυτής, θα σας γίνει σχετική ενημέρωση.

14. Με την παράγραφο 14 καλύπτονται νομοθετικά οι παρατάσεις (μέχρι 2.12.1996) της προθεσμίας που προβλεπόταν από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 για την υποβολή της αίτησης για την ανανέωση της άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων του έτους 1996 και έληγε στις 21 Ιουνίου 1996 (σχετικές
διαταγές μας 1071275/3861/0014/20.6.1996, 1085920/35/Τ & Ε.Φ./26.7.1996, 1090680/109/Τ & Ε.Φ./9.8.1996, 1096776/173/Τ & Ε.Φ./3.9.1996). Παράλληλα, προβλέπεται ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα μη καταβολής του τέλους ή μη επικόλλησης του σήματος για παραβάσεις που βεβαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 21.3.1996 μέχρι 2.12.1996.
Επομένως, οι παραβάσεις για μη καταβολή του τέλους ή μη επικόλληση του σήματος που διαπιστώθηκαν για το χρονικό διάστημα από 21.3.1996 μέχρι 2.12.1996 θα είναι ανίσχυρες και δεν θα κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου. Εάν έχει κινηθεί η διαδικασία αυτή, θα παύσει και εάν έχουν βεβαιωθεί ή καταβληθεί τα σχετικά πρόστιμα, θα διαγραφούν ή θα επιστραφούν, κατά περίπτωση. Εννοείται, ότι η ρύθμιση αυτή δεν καλύπτει παραβάσεις που διαπιστώθηκαν για το χρονικό διάστημα από 3.12.1996 μέχρι 31.12.1996.
Εξάλλου, επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 ετήσιο τέλος καταβαλόταν για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων. Προϋπόθεση, για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, μεταξύ άλλων, ήταν και ο χαρακτηρισμός των παιγνίων ως τεχνικών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Β.Δ.29/1971.
Υστερα από τα ανωτέρω, για τα παίγνια που είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν από 3.12.1996 μέχρι 31.12.1996 χωρίς να είχαν χαρακτηρισθεί ως τεχνικά, κατά τα προαναφερόμενα, δεν μπορούσε να επιβληθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 τέλος, ούτε και οι κυρώσεις που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και νόμου, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή τους ήταν ο χαρακτηρισμός των παιγνίων ως τεχνικών.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις για μη καταβολή του τέλους ή μη επικόλληση του σήματος για το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 μέχρι 27.10.1997, μέχρι δηλαδή την ημερομηνία που προβλέπεται από την παράγραφο 8 για την καταβολή του τέλους του έτους 1997, οι παραβάσεις αυτές θα είναι
ανίσχυρες.
Τέλος, προβλέπεται η μη εκτέλεση ή η μη έκδοση των μέχρι τις 25.7.1997 εκδοθεισών κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Β.Δ.29/1971 διοικητικών πράξεων αφαίρεσης της άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και εκείνες, η διαδικασία έκδοσης των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία.

15. Με την παράγραφο 15 καταργούνται ορισμένες διατάξεις του Β.Δ.29/1971, ολόκληρο το άρθρο 7 του Ν.2390/1996, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 8, οι οποίες αναλύθηκαν ανωτέρω.

16. Με την παράγραφο 16 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 8. Ειδικότερα, η ισχύς αρχίζει από 1.1.1997, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε στην ανάλυση των επιμέρους διατάξεων.

ΙΙ. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 1083820/938/Τ & Ε.Φ./7.8.1997

Κατ' εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 13 του κοινοποιούμενου άρθρου 8 του Ν.2515/1997, εκδόθηκε η κοινοποιούμενη Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1083820/938/Τ & Ε.Φ./7.8.1997, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 735).
Με την απόφαση αυτή, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς και η εκτύπωση και διάθεση αυτού.
Στην απόφαση αυτή γίνεται πλήρης ανάλυση των θεμάτων αυτών και δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση.
Σημειώνουμε ότι τα ειδικά σήματα έτους 1997 που είχαν εκτυπωθεί με βάση τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 και είχαν αποσταλεί στις περισσότερες Δ.Ο.Υ., δεν θα χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να καταστραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δώσαμε με τη Διαταγή 1087118/982/Τ & Ε.Φ./ΠΟΛ.1234/25.8.1997.
Επειδή, όμως, κατά πληροφορίες μας, ορισμένες Δ.Ο.Υ. έχουν ήδη διαθέσει τέτοια σήματα, σε αντίθεση με τις οδηγίες που είχαν δοθεί με τη Διαταγή 1138168/667/Τ & Ε.Φ./30.12.1996, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν τα νέα σήματα με καταβολή του αντίστοιχου ποσού και να τα επικολλήσουν, ανεξάρτητα αν τα παλαιά σήματα είχαν επικολληθεί ή όχι.
Εννοείται ότι τα ποσά που είχαν καταβληθεί για τα παλαιά σήματα θα επιστρέφονται.

ΙΙΙ. Απόφαση Υπουργών Οικονομικών & Δημόσιας Τάξης
1090085/1005/Τ & Ε.Φ./3.9.1997

Κατ' εξουσιοδότηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 13 του κοινοποιούμενου άρθρου 8 του Ν.2515/1997, εκδόθηκε η κοινοποιούμενη κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Δημόσιας Τάξης 1090085/1005/Τ & Ε.Φ./3.9.1997, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την απόφαση αυτή καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για το έτος 1997, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8.
Στην απόφαση αυτή γίνεται αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω θεμάτων και δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση

IV. Λοιπές διευκρινίσεις

Τα έσοδα από το ανωτέρω τέλος θα εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό και, ειδικότερα, το έσοδο από το τέλος που επιβάλλεται στα παιγνιομηχανήματα στον ΚΑΕ 1251, με κατονομασία "Τέλη διενέργειας παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα" και το έσοδο από το τέλος που επιβάλλεται στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια στον ΚΑΕ 1252, με κατονομασία "Τέλη διενέργειας παιγνίων με παιγνιόχαρτα". Τονίζεται ότι στους ανωτέρω ΚΑΕ θα εισάγονται τα έσοδα και από το τέλος που καταβάλλεται ως διαφορά λόγω μετακίνησης ή μεταβίβασης παιγνιομηχανημάτων ή τραπεζιών σε περιοχή για την οποία προβλέπεται επιβολή μεγαλύτερου τέλους. Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, τόσο για τα παιγνιομηχανήματα, όσο και για τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια θα εισάγονται στον ΚΑΕ 1721 "Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους γενικά".

V. Διακίνηση ειδικών σημάτων

Τα ειδικά σήματα τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1997, κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και θα παραδοθούν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.).
Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα προμηθεύσει κάθε Δ.Ο.Υ. μέχρι 22 Σεπτεμβρίου, με τις αναγκαίες ποσότητες, κατά κατηγορία σημάτων, εκτιμώντας και τα σχετικά στοιχεία που έστειλαν οι Δ.Ο.Υ. σε απάντηση του 1075711/842/Τ & Ε.Φ./15.7.1997 εγγράφου. Η διανομή των σημάτων θα γίνεται μέσω των ΕΛ.ΤΑ.
Αρμόδιος για την παραλαβή αυτών θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο αντικαταστάτης του.
Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση - παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛ.ΤΑ), η οποία θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμόδιους.
Σε κάθε αποστολή σημάτων από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., θα εσωκλείεται στο δέμα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλέντων σημάτων ανά κατηγορία, σε δέματα και τεμάχια. Το πρωτόκολλο αυτό θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή, διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται ΑΜΕΣΩΣ στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με FAX που θα στέλνεται στους αριθμούς 52.53.344 ή 52.45.042.
Για την αποστολή συμπληρωματικών ποσοτήτων σημάτων, οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., είτε στους ανωτέρω αριθμούς fax, είτε στα τηλέφωνα 52.52.183 και 51.40.436 (κα Κουλουβάρη).
Στο τέλος κάθε μήνα όλες οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με fax (στους ως άνω αριθμούς), για τις ποσότητες, κατά κατηγορία σημάτων που διατέθηκαν κατά το μήνα αυτό.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης