ΠΟΛ.1254/16.9.1997

Συνέπειες ακάλυπτης επιταγής

16 Σεπ 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1094342/7936-7/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 22/09/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1254

ΘΕΜΑ : Συνέπειες ακάλυπτης επιταγής.

Σας πληροφορούμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 23, Ν.2523/1997 "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 179/Α'/11.9.1997, αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Α.Ν.1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α'), που αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου και ισχύουν πλέον τα εξής:

Επιφυλλασσομένων των διατάξεων του Ν.5960/1933, όπως ισχύει για τις προβλεπόμενες κυρώσεις, σε κάθε περίπτωση που επιστρέφει από την Τράπεζα της Ελλάδος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιταγή, που δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή αυτής, επιβάλλεται προσαύξηση επί της οφειλής, για την οποία εκδόθηκε η επιταγή, ποσού ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της επιταγής που δεν πληρώθηκε. Η αρμοδιότητα για την επιβολή της προσαύξησης αυτής, από 1.9.1997, ύστερα από την αριθμ. 1087903/1481/0006Β/ΠΟΛ.1233/28.8.1997 Α.Υ.Ο., μεταβιβάστηκε από τον Υπουργό των Οικονομικών στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων, όπου και ανήκε μέχρι την 10.9.1997, οπότε με τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν.2523/1997 περιήλθε στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, στον οποίο και θα παραμείνει μέχρις ότου ψηφισθεί νέα διάταξη νόμου για την επαναφορά της στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων.

Για το λόγο αυτό, οι αποφάσεις επιβολής της εν λόγω προσαύξησης, από 11.9.1997 και μετά, θα πρέπει να εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Η προσαύξηση αυτή μειώνεται, κατά το ποσό που υπήρχε, ως πιστωτικό υπόλοιπο, στο σχετικό λογαριασμό του εκδότη αυτής κατά την ημέρα εμφάνισης της επιταγής στην πληρώτρια Τράπεζα.
Στην περίπτωση που η επιταγή εμφανίζεται προς πληρωμή μετά τη λήξη του οκταημέρου από την έκδοσή της, η προσαύξηση μειώνεται, κατά ίσο ποσό με αυτό που υπήρχε, ως πιστωτικό υπόλοιπο, στο λογαριασμό του εκδότη, την τελευταία ημέρα λήξεως του οκταημέρου.
Η προαναφερθείσα σε ποσοστό 50% επιβαλλόμενη προσαύξηση, αφορά μόνο όσους οφειλέτες καταβάλλουν το ποσό της επιταγής μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών μετά την ημερομηνία επιστροφής αυτής στη Δ.Ο.Υ., ως απλήρωτης, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για το λόγο αυτό, πρέπει άμεσα να ειδοποιούνται σχετικά, με τον προσφορότερο τρόπο (τηλεφωνικά ή με επίδοση εγγράφου), οι εκδότες αυτών των επιταγών.

Για όσους, όμως, οφειλέτες δεν καταβάλλουν το ποσό της επιταγής μέσα στο προαναφερθέν πενθήμερο, το ποσό της επιβαλλόμενης προσαύξησης της οφειλής, για την πληρωμή της οποίας αυτή εκδόθηκε, είναι ίσο με το ποσό της επιταγής. Το χρέος, που πληρώθηκε με την μη πληρωθείσα από τον πληρωτή επιταγή, αναβιώνει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού με αυτή διπλοτύπου είσπραξης, με όλες τις συνέπειες της υπερημερίας για τον υπόχρεο.


Taxheaven.gr