ΠΟΛ.1252/12.9.1997

Εκδοση λογαριασμών στις περιπτώσεις παροχής χρήσης δικτύου αποχέτευσης, από τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, σε δημότες Επιτηδευματίες και μη

12 Σεπ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 12-9-1997
Αριθ. Πρωτ.: 1084974/496/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1252

ΘΕΜΑ: Έκδοση λογαριασμών στις περιπτώσεις παροχής χρήσης δικτύου αποχέτευσης, από τους Δήμους και τις Δημοτικές επιχειρήσεις, σε δημότες Επιτηδευματίες και μη.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γα', γδ', γη' της περίπτωσης γ' και την περίπτωση δ' του άρθρου 38 του Π.Δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).
2. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Το από 11.8.1997 αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης ΙΤΕΑΣ, για έκδοση αθεώρητων παραστατικών (λογαριασμούς κ.λπ.) κατά την παροχή χρήσης δικτύου αποχέτευσης σε δημότες, αντί των οριζομένων φορολογικών στοιχείων αξίας από τα άρθρα 12 και 13 του Κ.Β.Σ., για χονδρικές και λιανικές παροχές υπηρεσιών.
4. Οτι η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης είναι δυνατή μόνο μέσω δικτύου, όπως και η διάθεση αεριόφωτος, ύδατος κ.λπ., για τη διάθεση των οποίων ισχύουν οι εξαιρετικές διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 16β' και 13 παρ. 4 του Κ.Β.Σ.
5. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ από το φόρτο εργασίας θεώρησης σημαντικού πλήθους στελεχών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και Τιμολογίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τις ανάγκες των Δήμων ή των Δημοτικών Επιχειρήσεων από την εκμετάλλευση της παραχώρησης χρήσης των αποχετευτικών δικτύων τους.
6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Για την παροχή υπηρεσιών χρήσης δικτύου αποχέτευσης από τους Δήμους ή τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, σε δημότες επιτηδευματίες και μη, εγκρίνουμε, αντί να εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία αξίας, που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις χονδρικών και λιανικών παροχών υπηρεσιών, να εκδίδονται άλλα παραστατικά αξίας (π.χ. λογαριασμοί κ.λπ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 16β' και 13 παρ. 4 του Π.Δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr