ΠΟΛ.1250/17.9.1997

Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25.7.1997) "Ασκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού,λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις"

17 Σεπ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1094223/561/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 13η (ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) - ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1250

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της παρ.3 του άρθρου 9 και της παρ.4 του άρθρου 10 του ν.2515/97 (ΦΕΚ 154ΑΆ/25.7.97) «Άσκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 9 και 4 του άρθρου 10 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α'/25.7.1997) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με τις αριθ. 1057957/372/Β0013/και 1062373/401/Β0013/εγκυκλίους μας, σας γνωρίσαμε μεταξύ άλλων τον τρόπο και χρόνο καταβολής σε δόσεις του Φ.Μ.Α.Π., σύμφωνα με σχετική
διάταξη που είχε κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Συμπληρώνοντας τις εγκυκλίους αυτές, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2459/1997, ο φόρος που αναλογεί με βάση τη δήλωση καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες θα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.

Ειδικά για τις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. του έτους 1997, η καταβολή του φόρου που αναλογεί με βάση τη δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) θα γίνεται σε δύο (2) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα.

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.2515/1997 προστέθηκε περίπτωση κστ' στο άρθρο 23 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'). Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του Ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') όπως ισχύει (προβληματικές επιχειρήσεις).
Οι επιχειρήσεις αυτές - κατ' εξαίρεση - δεν θα υποβάλλουν δήλωση ΦΜΑΠ για τα ακίνητά τους, όπως αυτό απαιτείται για τα λοιπά απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την αριθ. 1042365/251/Β0013/εγκύκλιό μας.


Taxheaven.gr