ΠΟΛ.1249/12.9.1997

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των δημοσιογράφων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς

12 Σεπ 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα 12-9-1997
Αριθ. Πρωτ.:1093721/5121/1277/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1249

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των δημοσιογράφων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με διατάξεις της παρ. 1, εδ. β' του άρθρου 3 του Ν.1642/1986, δεν θεωρείται ότι ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και επομένως δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

2. Στο πλαίσιο των παραπάνω διατάξεων, προς αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, εκδόθηκε η Α.Υ.Ο. Σ.800/129/, η οποία κυρώθηκε με το Ν.1731/9.9.1987 και η οποία ορίζει ότι: "Η παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιες επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, την ΕΡΤ-1 και ΕΡΤ-2, από τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του Ν.Δ.3323/1955, καθώς και η παροχή
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι οποίες δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης των προσώπων αυτών με τον εργοδότη τους, αναφορικά με τους όρους παροχής των υπηρεσιών ή την καταβαλλόμενη αμοιβή και έχουν ως αποτέλεσμα την ευθύνη του εργοδότη, δεν υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας." Είναι γεγονός ότι στην Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/18.3.1987 δεν αναφέρονται οι δημοσιογράφοι, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, διότι δεν επιτρεπόταν η νόμιμη λειτουργία τους στη χώρα μας, όταν εκδόθηκε η απόφαση αυτή.
Με βάση τα παραπάνω, εάν οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, περίπτ. β', εδ. β' του άρθρου 3 του Ν.1642/1986 και στην Α.Υ.Ο. Σ.800/1987 σε ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.

Επομένως, η παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, περιοδικών, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και σε οποιονδήποτε εργοδότη από δημοσιογράφους με σύμβαση έργου ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση, που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.


Taxheaven.gr