Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 75/23.09.03 Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου σύνταξης επί ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ του Ν.3029/2002.


Σχόλια:Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2003 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 75/23.09.03
Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου σύνταξης επί ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ του Ν.3029/2002.


Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου σύνταξης επί ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ του Ν.3029/2002

Εγκύκλιος ΙΚΑ 75/23.9.2003

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1, παρ. 13 και 14 του Ν.3029/2002 και παρ. 14 του Ν.3016/2002, καθώς και τα υπ αριθ. 2/32828/0022/27.6.2003, 2/29069/9022/22.5.2003 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το υπ' αριθ. 80000/9059/379/20.8.2003 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν.3029/2002, από 1ης Ιανουαρίου 2003 ποσό εκατόν εβδομήντα (176) ευρώ από τα επιδόματα των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων των άρθρων 8 και 13 του Ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α) και του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 11/Α), υπόκειται σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές και λαμβάνεται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης των εφεξής εξερχόμενων υπαλλήλων.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επιδόματα που καταβάλλονται με τις αποδοχές των λοιπών κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στρατιωτικών πλην των περιπτώσεων που ισχύουν ήδη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ως προς το ύψος του ανωτέρω ποσού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 1 του Ν.3029/2002, όπου συντρέχει περίπτωση και δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ, που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του Ν.Δ.3395/1955 (ΦΕΚ 275/Α).

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 ορίζεται ότι με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν μισθούς και αμοιβές και του λοιπού προσωπικού του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των λοιπών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), που δεν συμμετείχε στη σύναψη των συλλογικών συμφωνιών του άρθρου 13 του Ν.2738/1999 και μέχρι του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2470/1997 ορίστηκε ότι δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ στο κίνητρο απόδοσης των μονίμων και δοκίμων υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, είτε ασφαλίζονται με τις κοινές διατάξεις αυτού (Α.Ν.1846/1951), είτε με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς (Ν.3163/1955 - Ν.Δ.4277/1962).

Επειδή, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα για το εάν και πως θα εφαρμοστεί στο ΙΚΑ η συγκεκριμένη κράτηση, του άρθρου 1 του Ν.3029/2002, κλάδου σύνταξης ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, σας γνωρίζουμε ότι και στη δεδομένη περίπτωση, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ασφαλιστική νομοθεσία του Ιδρύματος με τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες ανά κατηγορία υπαλλήλων αναλυτικά ως εξής:

Α) Υπάλληλοι Δημοσίου, ΝΠΔΔ, οι οποίοι έλαβαν την ειδική μηνιαία παροχή του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 ή λοιπά επιδόματα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

Α1) Στους «παλαιούς» ασφαλισμένους (διορισθέντες μέχρι 31.12.1992), οι οποίοι ασφαλίζονται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (Ν.3163/1955 - Ν.Δ.4277/1962) οι κρατήσεις του κλάδου Σύνταξης (κύριας και επικουρικής) από 1.1.2003, θα υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή, του βασικού μισθού του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας προστιθέμενης και της ειδικής μηνιαίας παροχής των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ.
Επισημαίνουμε ότι για τον κλάδο ασθενείας και ΟΕΚ οι κρατήσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών και με τον περιορισμό της Ανώτατης Ασφαλιστικής Κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Α2) Για τους «νέους» ασφαλισμένους (διορισθέντες μετά την 1.1.1993), οι οποίοι ασφαλίζονται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (Ν.3163/55 - Ν.Δ.4277/1962), καθώς και για όσους ασφαλίζονται στο κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Α.Ν.1846/1951) οι κρατήσεις του κλάδου σύνταξης (κύριας και επικουρικής) από 1.1.2003 θα γίνονται στο σύνολο των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2084/1992, αφού ο τρόπος χρηματοδότησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο των παλαιών ασφαλισμένων, δεδομένου ότι ως ασφαλιστέες και συντάξιμες αποδοχές για τους νέους ασφαλισμένους και για τους υπαλλήλους που ασφαλίζονται στο κοινό ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ έχει καθοριστεί το σύνολο των αποδοχών τους.

Β) Υπάλληλοι Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, οι οποίοι δεν έλαβαν την ειδική μηνιαία παροχή του άρθρου 14 του Ν.3016/2002.

Σύμφωνα με τα υπ αριθ. 2/32828/0022/27.6.2003, 2/29069/9022/22.5.2003 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του υπ αριθ. 80000/9059/379/20.8.2003 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδικά για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, οι οποίοι δεν έλαβαν την ειδική μηνιαία παροχή των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2470/1997, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν.3029/2002 κρατήσεις υπέρ του κλάδου σύνταξης, θα διενεργούνται από 1.1.2003 επί του πράγματι καταβαλλόμενου κινήτρου απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2470/1997 και μέχρι ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. Δηλαδή για την κατηγορία ΥΕ επί του ποσού των εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και δεκατριών λεπτών (129,13), για την κατηγορία ΔΕ επί του ποσού των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (149,67), για την κατηγορία ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής επί του ποσού των εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (164,34) και για την ΤΕ και ΠΕ κατηγορία μέχρι του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ.

Β1) Στους «παλαιούς» ασφαλισμένους (διορισθέντες μέχρι 31.12.1992), οι οποίοι ασφαλίζονται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (Ν.3163/1955 - Ν.Δ.4277/1962), οι κρατήσεις κλάδου Σύνταξης (κύριας και επικουρικής) από 1.1.2003 μέχρι ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης θα γίνονται από το κίνητρο απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2470/1997 και θα υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών.
Επισημαίνουμε, ότι γι αυτή μόνο την κατηγορία υπαλλήλων δεν διενεργούνται κρατήσεις για τον κλάδο ασθενείας.

Β2) Για τους «νέους» ασφαλισμένους (διορισθέντες μετά την 1.1.1993), οι οποίοι ασφαλίζονται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (Ν.3163/1955 - Ν.Δ.4277/1962), καθώς και για τους ασφαλισμένους του κοινού ασφαλιστικού καθεστώτος (Α.Ν.1846/1951), οι κρατήσεις κλάδου σύνταξης από 1.1.2003 θα γίνονται από το κίνητρο απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2470/1997 και θα υπολογίζονται όπως προαναφέραμε στο σύνολο των αποδοχών τους.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει περικοπή της ειδικής παροχής των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ ή του κινήτρου απόδοσης (ασθένεια κ.λπ.), το ποσό της ανωτέρω κράτησης θα υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περικοπή (δηλαδή σε ολόκληρο το ποσό).

Γ. Προθεσμία καταβολής αναδρομικών εισφορών

Οι αναδρομικές εισφορές που προκύπτουν βάσει των ανωτέρω διατάξεων για τη χρονική περίοδο από 1.1.2003 μέχρι 31.10.2003, πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ μέχρι 30.1.2004. Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2972/2001 πρόσθετα τέλη.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης