ΠΟΛ.1241/5.9.1997

Κοινοποίηση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. - Απαλλαγή των υπό ανέγερση κτισμάτων από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)

5 Σεπ 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1063533/414/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η (Φορ/γία Κεφαλαίου)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1241

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. 356/97 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι η απαλλαγή από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) που προβλέπεται από την παρ. στ' του άρθρου 23 του Ν.2459/1997 αναφέρεται σε όλα γενικά τα υπό ανέγερση κτίσματα και όχι μόνο στα ανεγειρόμενα με το σύστημα της αντιπαροχής που φέρουν το χαρακτηρισμό της πολυκατοικίας.

Αρ. Γνωμ. 356/1997
Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν η απαλλαγή από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) που προβλέπεται με την παρ. στ' του άρθρου 23 του Ν.2459/1997 αναφέρεται σε όλα γενικά τα υπό ανέγερση κτίσματα ή τα ανεγειρόμενα με το σύστημα της αντιπαροχής και με την προϋπόθεση, ότι πρόκειται για πολυκατοικία.
Επί του παραπάνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. Στο άρθρο 21 παρ. 1 του Ν.2459/1997 ορίζονται τα ακόλουθα: "Από το οικονομικό έτος 1997 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται φόρος στη μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε φόρο υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας, που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, εκτός της υποθήκης. Στο δε άρθρο 22 παρ. 1 του ιδίου νόμου ορίζεται το υποκείμενο του φόρου ως ακολούθως: "Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα του, φορολογείται για την ακίνητη περιουσία του, που βρίσκεται στην Ελλάδα την πρώτη Ιανουαρίου του έτους φορολογίας .....".

ΙΙ. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παραπάνω νόμου καθορίζονται οι απαλλαγές από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα στο άρθρο 23 παρ. στ' ορίζεται, ότι απαλλάσσονται "τα κτίσματα οικοδομής, που ανεγείρεται, για μία επταετία από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και εφόσον κατά την διάρκεια της επταετίας αυτής τα κτίσματα δεν έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο".
Οι προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 23 παρ. στ' είναι σαφείς και ορίζουν, ότι απαλλάσσονται του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, χωρίς να θέτουν ως προϋπόθεση ότι η οικοδομή θα πρέπει να ανεγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής, ούτε ότι η οικοδομή θα πρέπει να φέρει το χαρακτηρισμό της πολυκατοικίας. Οι μόνες προϋποθέσεις που θέτουν οι προαναφερόμενες διατάξεις είναι να μην έχει περάσει επταετία από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και να μην έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο τα ανεγειρόμενα κτίσματα.

ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω η απάντηση στο τιθέμενο ερώτημα είναι η εξής: Η απαλλαγή από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) που προβλέπεται από την παρ. στ' του άρθρου 23 του Ν.2459/1997 αναφέρεται σε όλα γενικά τα υπό ανέγερση κτίσματα και όχι μόνο στα ανεγειρόμενα με το σύστημα της αντιπαροχής που φέρουν το χαρακτηρισμό της πολυκατοικίας.


Taxheaven.gr