Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1240/3.9.1997 Διαδικασία διαφύλαξης των δημοσιονομικών μνημών των φ.τ.μ.-Απώλεια βιβλιαρίου συντήρησης και άλλα θέματα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-1997 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1240/3.9.1997
Διαδικασία διαφύλαξης των δημοσιονομικών μνημών των φ.τ.μ.-Απώλεια βιβλιαρίου συντήρησης και άλλα θέματα


Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1090582/305/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1240

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διαφύλαξης των δημοσιονομικών μνημών των φ.τ.μ. - Απώλεια βιβλιαρίου συντήρησης και άλλα θέματα.

Οπως είναι γνωστό, η διαδικασία της σταδιακής εφαρμογής των φορολογικών ταμειακών μηχανών άρχισε το 1989 και ολοκληρώθηκε το 1995, με την ένταξη στην υποχρέωση της χρήσης των φ.τ.μ. και των κυρίως χονδροπωλητριών επιχειρήσεων (άρθρο 27, Ν.2214/1994).
Με αφορμή την επέλευση των χρονικών ορίων πλήρωσης (γεμίσματος) των δημοσιονομικών μνημών αποκτά ιδιαίτερη σημασία το θέμα της "τύχης" αυτών, μετά την πλήρωσή τους. Εδώ υπενθυμίζουμε ότι όταν πληρωθεί η μνήμη μιας φ.τ.μ., ο χρήστης - κάτοχος έχει την ευχέρεια είτε να προμηθευτεί καινούρια φ.τ.μ., είτε να αντικαταστήσει μόνο τη δημοσιονομική μνήμη.

Ι. Αντικατάσταση μόνο της δημοσιονομικής μνήμης - Διαφύλαξη αυτής από τους χρήστες
Στην περίπτωση που ο επιτηδευματίας επιλέξει την αντικατάσταση της δημοσιονομικής μνήμης της φ.τ.μ. και την τοποθέτηση καινούριας, πρέπει να διαφυλάξει την παλιά ο ίδιος (τελευταίος χρήστης - κάτοχος), καταργουμένης στο εξής της διαδικασίας παράδοσης στη Δ.Ο.Υ.
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση αντικατάστασης της μνήμης λόγω βλάβης.
Εξυπακούεται ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1084365/178/0015/εγκύκλιό μας (προσκόμιση τεχνικής αναφοράς
της κατασκευαστικής - εισαγωγικής επιχείρησης περί αδυναμίας ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης, σύνταξη κατάστασης σε δύο αντίτυπα, αντιπαραβολικός έλεγχος της κατάστασης με τις εγγραφές των δελτίων "Ζ").


Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η αφαίρεση μνήμης γίνεται πάντοτε με την παρουσία εφοριακού υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του Ν.1809/1988.
Εν όψει των ανωτέρω και για λόγους αποσυμφόρησης των αρχείων των Υπηρεσιών, από 1.11.1997 σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης δημοσιονομικής μνήμης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Η αφαίρεση της δημοσιονομικής μνήμης διενεργείται από την επιχείρηση, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό - αντιπρόσωπο αυτής, παρουσία εφοριακού υπαλλήλου, στην περιφέρεια της Δ.Ο.Υ. που βρίσκεται η εγκατάσταση στην οποία χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη φ.τ.μ., πριν την πλήρωσή της.

2. Συντάσσεται κατάσταση σε δύο αντίτυπα (ως το συνημμένο υπόδειγμα "Α") από τον επιτηδευματία - χρήστη ή κάτοχο, πριν την αφαίρεση της μνήμης, από την οποία θα προκύπτουν:

2.1. Για το τελευταίο έτος λειτουργίας της φ.τ.μ. και τα δύο προηγούμενα αυτού Ο α/α και η ημερομηνία του ημερησίου δελτίου "Ζ", που εκδόθηκε στην τελευταία ημερομηνία κάθε φορολογικής περιόδου Φ.Π.Α. (π.χ. για επιχείρηση με βιβλία Β' κατηγορίας που αποδίδει Φ.Π.Α. ανά δίμηνο, καταγράφονται οι α/α των "Ζ" της 28/2, 30/4, 30/6, 31/8, 31/10, 31/12). Αν στην καταληκτική ημερομηνία κάθε περιόδου δεν έχει εκδοθεί "Ζ", λόγω μη
ύπαρξης συναλλακτικής κίνησης, καταγράφεται το τελευταίο "Ζ" που είναι εγγύτερα στην καταληκτική ημερομηνία.
Το ενταμιευθέν ποσό τζίρου για κάθε περίπτωση, όπως εμφανίζεται στο καταχωρημένο στην κατάσταση "Ζ".
Ειδικά, για τα "Ζ" που εκδόθηκαν στη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (30/6 ή 31/12), εκτός του συνολικού τζίρου, θα αναγράφεται επιπλέον και ο εμφανιζόμενος στα "Ζ" αυτά Φ.Π.Α. κατά συντελεστή.

2.2. Για το πέραν της τριετίας διάστημα
Για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της φ.τ.μ. που προηγείται του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (3 χρόνια) και από την έναρξη λειτουργίας της μηχανής, στην κατάσταση θα αναγράφονται μόνο τα ενταμιευθέντα ποσά τζίρου που προκύπτουν στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.
Εννοείται ότι στην περίπτωση που η φ.τ.μ. έχει προηγουμένως μεταβιβαστεί μία ή περισσότερες φορές, η ανωτέρω κατάσταση θα περιλαμβάνει τα δημοσιονομικά δεδομένα μόνο του τελευταίου κατόχου - χρήστη.

3. Συντάσσεται πρωτόκολλο αφαίρεσης της δημοσιονομικής μνήμης σε δύο αντίτυπα (ως το συνημμένο υπόδειγμα "Β").

4. Το ένα αντίτυπο της ως άνω κατάστασης και του πρωτοκόλλου υπογράφονται από το χρήστη - κάτοχο της φ.τ.μ., τον τεχνικό που διενήργησε την αφαίρεση και τον παριστάμενο εφοριακό και, μαζί με το βιβλιάριο συντήρησης, παραμένουν και φυλάσσονται από τον επιτηδευματία.
Τα άλλα αντίτυπα της κατάστασης και του πρωτοκόλλου, καθώς και φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του βιβλιαρίου συντήρησης παραλαμβάνονται από τον εφοριακό υπάλληλο και παραμένουν στη Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλονται υπηρεσιακώς εντός δέκα (10) ημερών στη Δ.Ο.Υ. της έδρας (φορολογίας), εφόσον η αφαίρεση έγινε σε διαφορετική Δ.Ο.Υ. (π.χ. Δ.Ο.Υ. υποκαταστήματος).

ΙΙ. Αγορά νέας φ.τ.μ. λόγω πλήρωσης της μνήμης, διαφύλαξη της παλαιάς φ.τ.μ.

1. Υποχρεώσεις χρήστη
Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιτηδευματίας προβεί στην αγορά καινούριας φ.τ.μ., λόγω πλήρωσης της μνήμης, υποχρεούται:

α) Να διαφυλάξει ολόκληρη την παλιά μηχανή, το βιβλιάριο συντήρησης, καθώς και τη δημοσιονομική μνήμη, με τα στοιχεία που εμπεριέχονται σ' αυτή, για όσο χρόνο απαιτείται, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2, 39 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) και του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.1809/1988.

β) Να συντάξει σε δύο αντίτυπα την κατάσταση της παραγράφου 2 του προηγούμενου κεφαλαίου και να υποβάλει στη Δ.Ο.Υ., εντός δέκα (10) ημερών, το ένα αντίτυπο αυτής, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1809/1988 για την αγορά της νέας φ.τ.μ.

Εξυπακούεται ότι και στην πλήρωση της μνήμης της φ.τ.μ. χωρίς να αγορασθεί νέα (π.χ. επιλέγεται η χρήση Η/Υ), έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.

2. Απόσβεση αξίας καινούριας φ.τ.μ.
Τονίζεται ότι στην περίπτωση αγοράς καινούριας φ.τ.μ., παρέχεται από τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (άρθρο 9, παρ. 1 και 2), η δυνατότητα απόσβεσης της αξίας της. Στην περίπτωση τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας και εφόσον ο επιτηδευματίας φορολογείται με τη χρήση μοναδικών συντελεστών (εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών), η αξία της φ.τ.μ. εκπίπτει από τα καθαρά κέρδη. Το πλεονέκτημα αυτό δεν υφίσταται σε περίπτωση αντικατάστασης μνήμης.

ΙΙΙ. Συμπλήρωση στοιχείων στο βιβλίο - μητρώο επιτηδευματιών - κατόχων ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών
Σε συνέχεια της με αριθ. 1051689/146/0015/ΠΟΛ.1159/9.6.1997 εγκυκλίου, με την οποία ζητήθηκαν στοιχεία (φωτοαντίγραφα των σελίδων του σχετικού βιβλίου) των κατόχων - χρηστών φ.τ.μ. και εν όψει της εφαρμογής του προγράμματος TAXIS, τονίζουμε ότι για τις εγγραφές που θα διενεργούνται στο εν λόγω βιβλίο από τώρα
και στο εξής θα πρέπει να τίθενται οπωσδήποτε ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκεκριμένου κατόχου, καθώς και ο αριθμός μητρώου της μηχανής. Για το λόγο αυτό, πρέπει, μέχρι να γίνει εκτύπωση νέου βιβλίου, να γραμμογραφήσετε κατάλληλα το υπάρχον, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής των στοιχείων αυτών.

IV. Απώλεια βιβλιαρίου συντήρησης
Επειδή αρκετές φορές έχουν τεθεί ερωτήματα ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των περιπτώσεων απώλειας των βιβλιαρίων συντήρησης των φ.τ.μ., επισημαίνουμε ότι για τη χορήγηση νέου βιβλιαρίου, θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Ο χρήστης - κάτοχος προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνει την απώλεια. Για την περίπτωση αυτή, ως γνωστό, προβλέπεται η επιβολή προστίμου, βάσει των
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 10 παρ. 4 του Ν.1809/1988.
Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί αντίγραφο της δήλωσης επιτηδευματία, στην οποία τίθεται η εξής σημείωση: "Ακριβές αντίγραφο από κατατεθείσα όμοια στην Υπηρεσία μας".

- Ο επιτηδευματίας προσκομίζει το αντίγραφο στην επιχείρηση, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας, για τη συγκεκριμένη φ.τ.μ. ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο αυτής και του χορηγείται νέο βιβλιάριο με την ένδειξη "ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ", σημειώνοντας στο βιβλιάριο και τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο έχει λάβει η υπεύθυνη δήλωση από τη Δ.Ο.Υ. Εξυπακούεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί νέο βιβλιάριο συντήρησης, εφόσον δεν έχει ακολουθηθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

V. Αναγραφή των στοιχείων του συντηρητή στο βιβλιάριο συντήρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.1809/1988 "ο συντηρητής ή επισκευαστής υποχρεούται να καταχωρεί στο βιβλιάριο της μηχανής, κάθε επισκευή και συντήρησή της, υπογράφοντας και θέτοντας τη σφραγίδα του...".
Επειδή διαπιστώθηκε ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σχετικά με την ανωτέρω υποχρέωση, διευκρινίζουμε ότι ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός, μετά από κάθε επισκευή, συντήρηση ή αφαίρεση δημοσιονομικής μνήμης, πρέπει να ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης και να αναγράφει ευκρινώς τα ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας), ως και τον αριθμό σφραγίδας ("ζουμπά"), θέτοντας παράλληλα την υπογραφή του και τη σφραγίδα της επιχείρησης, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί για την επισκευή και συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου φ.τ.μ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η εξουσιοδοτούμενη επιχείρηση δεν νομιμοποιείται να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω (υπεξουσιοδότηση) άλλη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για την παροχή τεχνικής υποστήριξης.

VI. Τελικά
Παλαιότεροι εγκύκλιοι που ρυθμίζουν τα ανωτέρω θιγόμενα θέματα κατά διάφορο τρόπο εξυπακούεται ότι δεν ισχύουν, ως προς τα συγκεκριμένα σημεία.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης